Városinformáció

Értesítés füstgenerátoros ellenőrzésről (Gergelyiugornya)

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemelteti Vásárosnamény-Gergelyiugornya település szennyvíz elvezetési rendszerét. Az üzemeltetési feladatok keretében 2022.12.06.-án füstgenerátoros ellenőrzést hajtunk végre Vásárosnamény -Gergelyiugornya szennyvízcsatorna hálózaton, melynek keretében élelmiszer alapú olajból füstöt képzünk, mellyel a csatorna hibákat és szabálytalan bekötéseket derítjük fel. Mivel a füst az építési és tömítetlenségi hibák környezetében jelenik meg, ezért előfordulhat, hogy a lakó ingatlanok belső területein is érzékelhetővé válik. A megjelenő füst az egészségre ártalmatlan, és az ingatlanban kárt nem okoz.

Indul a Kincstár Mesterecset pályázata

 

A fiatalok pénzügyi tudatosságának erősítése érdekében hetedik alkalommal hirdeti meg Mesterecset pályázatát a Magyar Államkincstár. A pályázók hagyományos és digitális technikákkal is versenybe szállhatnak a díjakért, akár rajzzal, fotóval és kollázzsal is nevezhetnek. Idén a Kincstári szolgáltatások és a megtakarítás a két téma.

Óvodások, általános - és középiskolások is jelentkezhetnek a Kincstár idei Mesterecset pályázatára. Hagyományos és digitális eszközökkel is indulhatnak a gyerekek, ahol korosztályonként díjazzák őket. A pályázaton a pénzügyi tudatosság témakörhöz kapcsolódóan két témában és különböző technikával mutathatják meg kreativitásukat a fiatalok: így rajz, festmény, fotó, vagy akár képregény, makett, digitális rajz és kollázs is készülhet.

A Kincstár a következő témakörökben várja az alkotni vágyó fiataloktól az alkotásokat:

„Családom és a Kincstár” - Hogyan vesz részt a Kincstár a családod életében? Járj utána!
„A megtakarítás a szupererőm” - Hogyan takarékoskodik egy szuperhős? Te mi mindent
tennél, ha a megtakarítás lenne a szupererőd?

A Magyar Államkincstár fontos küldetésnek tartja a fiatalok pénzügyi kultúrájának és tudatosságának fejlesztését. A pályázat célja, hogy szórakoztató formában járuljon hozzá a Kincstár befektetési szolgáltatási tevékenységeinek megismeréséhez, valamint a pénzügyi tudatosság fejlesztéséhez. A beérkezett műveket szakmai zsűri értékeli és kategóriánként díjazzák őket. A legjobb alkotások 150 000 Ft értékű, a második 100 000 Ft értékű, míg a harmadik helyezett 50 000 Ft értékű műszaki cikkre váltható vásárlási utalványt kapnak.
A pályázatok a www.mesterecset-palyazat.hu honlapon nyújthatóak be 2022. december 31-ig a pályázati űrlap kitöltésével.

A nyertes pályaműveket a Kincstár a Facebook oldalán és az Instagramon is publikálja majd. Levelünk mellékleteként megküldjük a Mesterecset pályázat plakátját.

 

Pályázati felhívás háziorvosi feladat ellátására

Vásárosnamény Város Önkormányzata és Olcsva Község Önkormányzata pályázatot hirdet Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 12/2016. (VII. 29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Eükr.) 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú, területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, feladat-ellátási szerződés keretében, heti 40 órában történő, háziorvosi feladatok ellátására.

Az ellátandó terület az Eük. r. 2. § (5) bekezdésében meghatározott (4804 Vásárosnamény, Kiss Ernő út 4. és 4826 Olcsva, Kossuth u. 2. szám alatti telephellyel működő) 5. számú háziorvosi körzet. (Az utcajegyzék megtekinthető: www.vasarosnameny.hu)  

A feladat ellátás helye/a háziorvosi rendelők címei:

 • 4800 Vásárosnamény, Kiss Ernő út 4.
 • 4826 Olcsva, Kossuth u. 2.

Pályázati feltételek:

 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM. r.) 11. §- ában előírt képesítés,
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben és az EüM rendeletben előírt feltételek megléte.
 • büntetlen előélet, a tevékenységet végző háziorvos nem áll foglalkozástól és a közügyektől való eltiltás hatálya alatt,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
 • Magyar Orvosi Kamarai Tagság,
 • a praxis vállalkozói formában történő működtetése,
 • orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.

Pályázathoz csatolni kell:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolata,
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéleten kívül azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 • már meglévő vállalkozás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói tevékenység igazolása),
 • nyilatkozat a praxis vállalkozás formában történő működtetésére, illetve, hogy a praxis vállalkozási formában történő működtetéséhez szükséges feltételek fennállnak,
 • illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély feltételei fennállnak,
 • működési nyilvántartási igazolvány másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
 • nyilatkozat arról, hogy pályázatát az érintett szakbizottság és a Képviselő-testületek nyílt vagy zárt ülésen tárgyalják.

A praxis finanszírozása:

A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint a praxist betöltő egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK) közvetlenül megkötött külön szerződés alapján történik.

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

 • a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen szerezhető meg,
 • a tevékenység ellátáshoz szükséges rendelő és tárgyi eszköz
  • Vásárosnaményban: Vásárosnamény, Kiss Ernő út 4. szám alatt,
 • Olcsva településen: Olcsva, Kossuth u. 2. szám alatt

térítésmentesen rendelkezésre áll.

 • az Önkormányzatok a praxis működtetéséhez a rendelő, gépek és műszerek térítésmentes biztosításán kívül más (gyógyszer, anyag, rezsi, szakdolgozó alkalmazása, felelősségbiztosítás, telefon, internet, eszközök javítása, karbantartása, veszélyes hulladék elszállítása, stb.) támogatást nem biztosítanak,
 • ellátandó lakosságszám (utcajegyzék szerint): Vásárosnamény 1329 fő, Olcsva: 817 fő,
 • központi háziorvosi ügyeletben való kötelező részvétel,
 • Olcsva Község Önkormányzata igény esetén Olcsva községben a nyertes pályázó részére szolgálati lakást biztosít (4826 Olcsva, Kossuth u. 10/C.), mely megtekinthető Olcsva Község Polgármestere közreműködésével.

A jogviszony időtartama:

A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra (de legalább 5 év határozott időre) szól.                                  

 

A jogviszony kezdete:

Az előszerződés megkötését követően az egészségügyi szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó jogerős működési engedély megszerzése után a feladat-ellátási szerződés és a szolgáltató által a NEAK-al kötött finanszírozási szerződés hatályba lépésének napja.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 31.

Amennyiben 2022. december 31. napjáig nem érkezik pályázat, a határidő automatikusan meghosszabbodik 30 nappal. A pályázati eljárás során a hiánypótlás biztosított.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat postai úton vagy személyesen Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére címezve (cím: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.) kell benyújtani egy példányban zárt, sértetlen borítékban. A borítékon fel kell tüntetni az „5. sz. háziorvosi praxis pályázata” jeligét.

A pályázat elbírálása:

A benyújtott pályázatokat Vásárosnamény Város Önkormányzata és Olcsva Község Önkormányzata Képviselő-testületei bírálják el a pályázati határidő lejártát követő rendes képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testületek fenntartják a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül visszavonják vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsák.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás:

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Filep Sándor Vásárosnamény Város Polgármesterétől, valamint Borbás Judit Olcsva Község Polgármesterétől telefonon (45/470-022/171; 45/479-600) vagy a rmester@vasarosnameny.hu">polgármester@vasarosnameny.hu vagy olcsvaph@namenynet.hu email címeken.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázat publikálási időpontja: 2022. november 2.

Tisztelt lótartók!

A 41/1997 (V.28.) FVM rendelettel kiadott Állategészségügyi Szabályzat 195. § értelmében 3 évente kötelező elvégezni minden 6 hónaposnál idősebb ló fertőző kevésvérűségre és takonykórra irányuló vérvizsgálatát. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez évben vált esedékessé a vérvizsgálatok elvégzése.

A vérvétellel kapcsolatos egyeztetéshez és a még jelöletlen lovak jelölésével kapcsolatban keresse szolgáltató állatorvosát!

A vérvétel, a laborvizsgálat, a még'jeiöletlen állatok jelölésének és nyilvántartásba vételének költsége a lótartót terheli.

Azokra az állattartó udvarokra, ahol nem történik meg a lovak kötelező vérvizsgálata, forgalmi korlátozást rendelünk el és a járványtaní helyzetre való tekintettel a tulajdonossal szemben minden látókörünkbe kerülő, felróható esetben emelt élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot szabunk ki. ......

Fehérgyarmat, 2022. október 14.

 

Dr.Turi Róbert

 osztályvezető
járási főállatorvos

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről

 

 A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3 a) bekezdés b) pontja alapján a - jelen levél végén található linkről letölthető - Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

 

Az NFK a 2020. évben megkezdett földértékesítési program mintegy folytatásaként, 2022. őszén összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdet majd meg eladásra, melynek első lépéseként az I. ütemben értékesíteni kívánt ingatlanok listája 2022. szeptember 7. napján került közzétételre az NFK honlapján.

 

A jelen hirdetményben Szervezetünk további területeket kínál eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitűzés az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több mint harminc éves adósságát kívánja orvosolni. Az előző földértékesítési programokhoz hasonlóan az eladásra kerülő földek az állami földvagyon- portfólió tisztítását is szolgálják, mivel a kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő ingatlanok értékesítése is cél.

 

A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. Egy hektáros mérethatárig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretű földre, illetve tulajdoni hányadra pedig minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapjáról (https://nfk.gov.hu/) is elérhető Elektronikus Pályázati Rendszert (EPR, amely a következő elektronikus felületen érhető el: https://epr.nfk.gov.hu/) használva, az ügyfélkapus azonosítást követően.

 

A koronavírus-járvány és az orosz ukrán háború rávilágított arra, hogy az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, aminek egyik alapja a termőföld. Az agráriumot érő kihívások ellenére magyar gazdák elkötelezett munkájának és szorgalmának köszönhetően minden nap friss és egészséges élelmiszer kerül a magyar családok asztalaira. Az agrártárca éppen ezért minden lehetséges eszközzel támogatja a termelők tevékenységét, aminek egyik alapvető eszköze a gazdálkodók igényeit figyelembe vevő birtokpolitikai intézkedések kialakítása.

 

A jelen eljárásban értékesítésre kerülő földek listája az NFK honlapján, valamint az EPR oldalon elérhető 2022. szeptember 30-tól.

 

Fentiek figyelembe vételével, kérjük a szíves közreműködésüket az érintett település önkormányzatának, valamint a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok honlapján, hirdetőtábláján az alábbi linkről letölthető Hirdetmény soron kívül történő közzétételében.

 

A Ptlc. 6:74. § (3) bekezdésére tekintettel az NFK felhívja a figyelmet, hogy a vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig felhívását bármelyik ingatlan tekintetében visszavonhatja.

 

Az NFK az értékesítés során Elektronikus Pályázati Rendszert (a továbbiakban; EPR) alkalmaz, amely az alábbi elektronikus felületen érhető el;

https://epr.nfk.gov,hu/

Az EPR használatához a vételi ajánlatot tevő személyeknek a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatási regisztrációval kell rendelkezniük.

A vételi ajánlatot tevők a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) rendszeren keresztül, egyedi azonosítással (ügyfélkapu igénybevételével) tudnak belépni az EPR felületére. Az ajánlat beadása a belépést követően lehetséges, az adatkezelési nyilatkozat elfogadása után.

A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földre vonatkozó vételi ajánlat esetén az ajánlat részeként mellékelten csatolni szükséges a földműves minőség igazolására a földműves nyilvántartásba vételről szóló határozat másolatát, ennek hiányában a Földforgalmi tv. 10. § (2) bekezdése alapján a vételi ajánlatot tevő legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy földművesnek nem minősül, és a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt.

Az NFK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a vételi ajánlat nem az EPR rendszeren keresztül érkezik be, vagy egy dokumentum több ingatlan adatait tartalmazza, illetve amennyiben a vételi ajánlat kötelezően kitöltendő mezőinek kitöltése elmarad, az hiányosan, nem megfelelően kerül kitöltésre, úgy hiánypótlási felhívás kibocsátására nem kerül sor, a benyújtott vételi ajánlat mérlegelés nélkül érvénytelennek minősül.

Ugyancsak érvénytelen a vételi ajánlat, ha az jogszabályban rögzített tulajdonszerzési korlátozásba ütközik.

A vételi ajánlatok benyújtására nyitva állő határidő: 2022, október hónap 30 nap 23 óra 59 perc.

A beérkezett vételi ajánlatok érvényességének bírálatát az NFK a benyújtásra nyitva álló határidő lejártát követő 60 napon belül megteszi, annak eredményéről a kérelmezőket hivatalos (a vételi ajánlatban feltüntetett postai és/vagy elektronikus) úton értesíti. Az országos járvány-helyzet alakulásától függően a jelen pontban meghatározott értesítési határidő meghosszabbodhat.

A Ptk. 6:74. § (3) bekezdésére tekintettel az NFK felhívja a figyelmet, hogy a vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig felhívását bármelyik ingatlan tekintetében visszavonhatja. Az ajánlattevő vételi ajánlatát a fenti, határidőig visszavonhatja és a módosított tartalommal újra beadhatja, vagy akár véglegesen is visszavonhatja.

A Rendelet 3. § alapján az NFK felhívja a figyelmet, hogy védett természeti területnek és Matúra 2000 területnek minősülő földrészlet tulajdonjogának átruházásához a természetvédelemért felelős miniszter, vízvédelmi terület eladásához a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter, míg a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyre és a régészeti védőövezetre kiterjedő földrészlet értékesítéséhez a kulturális örökség védelméért felelős miniszter egyetértése szükséges. Ezekben az esetekben a szerződés csak a miniszteri jóváhagyást követően kerülhet megkötésre, annak hiányában a szerződés megkötésének jogszabályi akadálya van. A miniszteri nyilatkozat beszerzése iránt az NFK intézkedik.

Az NFK felhívja a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) és az NFK között létrejött együttműködési megállapodás alapján az NFK kötelezettséget vállalt arra, hogy a NIF Zrt. által megjelölt ingatlanokat illetve az adott ingatlanokból meghatározott területet nem értékesít harmadik személy részére. Ennek megfelelően, a Ptk. 6:74. § (2) bekezdés alapján, az NFK fenntartja a jogot, hogy a NIF Zrt. által meghatározott ingatlanok tekintetében a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelő, a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel a szerződéskötést megtagadja, és az értékesítési ügyletet lezárja. Amennyiben az adott ingatlan tekintetében a szerződéskötésre sor került, akkor a szerződés közös megegyezéssel történő felbontása szükséges.

Az NFK felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy eredményes értékesítés esetén 1 hektár vág)' azt meghaladó térmértékű ingatlan esetén a vevőt terheli az értékesítéshez szükséges forgalmi értékbecslés elkészítésének díja (az 1 hektár térmértéket meg nem haladó ingatlanok esetében az értékbecslési díjat az NFK viseli), amelyet szerződéskötést megelőzően számla ellenében közvetlenül az értékbecslést készítő szakértő részére szükséges megfizetni, valamint az ügyvédi munkadíj vevőre eső része, amelyet számla ellenében készpénzben vagy azonnali átutalással a szerződés megkötésekor szükséges az eljáró ügyvéd (ügyvédi iroda) részére megfizetni. Az ügyvédi költség összege: 25.000,- Ft + áfa ügyvédi munkadíj földrészletenként és az

 

Üzemszünet értesítő 2022.10.20

Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Óvoda utca Páratlan házszám   1 29
2022-10-20 08:00 15:30  
Tisza utca Páros házszám   4 8
2022-10-20 08:00 15:30  
Iskola utca Páratlan házszám   15 101
2022-10-20 08:00 15:30  
Bem József utca Páros házszám   2 20
2022-10-20 08:00 15:30  
Templom utca Páratlan házszám   27  
2022-10-20 08:00 15:30  
Iskola utca Páros házszám   16 110
2022-10-20 08:00 15:30  
Kecsege sétány Páratlan házszám   1  
2022-10-20 08:00 15:30  
Óvoda utca Páros házszám   2 18
2022-10-20 08:00 15:30  
Bethlen Gábor utca Páros házszám   2 24
2022-10-20 08:00 15:30  
Templom utca Páratlan házszám   3 23
2022-10-20 08:00 15:30  
Bem József utca Páratlan házszám   3 19
2022-10-20 08:00 15:30  
Beregszászi utca Páros házszám   6  
2022-10-20 08:00 15:30  
Bethlen Gábor utca Páratlan házszám   1 25
2022-10-20 08:00 15:30  
Templom utca Páros házszám   2 22
2022-10-20 08:00 15:30  
Tisza utca Páratlan házszám   3 15
2022-10-20 08:00 15:30  
Beregszászi utca Páros házszám   6  
2022-10-20 08:00 15:30  
Beregszászi utca Páratlan házszám   3  
2022-10-20 08:00 15:30  

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Zöld üzenet

Végre esik az eső! Ha teheti, gyűjtse össze Ön is a csapadékvizet, melyet például viráglocsolásra használhat.
Egy dolgot azonban se most, se máskor ne tegyen: a csapadékvizet ne vezesse a szennyvízcsatornába! Ez ugyanis rendkívüli módon megterheli a rendszert, valamint rontja a biológiai tisztítás hatásfokát. Nem mellesleg illegális, mely miatt büntetés jár.

Rókák veszettség elleni immunizálása miatt ebzárlat és legeltetési tilalom

2022. október 3.- 2022. október 23. közötti időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye teljes területére

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.

Az ebzárlat ideje alatt minden kutyát és macskát a tartási helyén úgy kell tartani, hogy azok onnan ki ne szökhessenek, szabadon ne kóborolhassanak.

A rókák veszettség elleni vakcinázással érintett területen kutyák csak pórázon vezetve, szájkosárral tartózkodhatnak.

Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesülnek a korlátozó intézkedés alól.

A település belterületén a kóbor állatok befogásáról és elhelyezéséről a település önkormányzatának kell gondoskodni.

Az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartalmára.

A legeltetési tilalom ideje alatt az állatok legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 1000 méteren belül kell megszervezni.

Az állatok vándorolva történő legeltetése tilos!

Az állandóan legelőn tartott szarvasmarha állományok legeltetését - az állomány nagyságától függően - 10-20 hektáros területre kell korlátozni.

Az települések jegyzőjének, illetve az illetékes járási hivatal vezetőjének minderről a lakosságot tájékoztatni kell, a határozatot a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

A határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, azonban az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat a Debreceni Törvényszék (Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma 4026 Debrecen, Perényi u.1.) előtt indított keresettel.

A keresetlevelet a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell benyújtani a döntés közlésétől számított 30 napon belül postai vagy elektronikus úton. A postai úton történő előterjesztés esetén a keresetlevelet eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány fél a perben érdekelt; ha több félnek közös képviselője van, részükre együttesen egy példányt kell számításba venni. A keresetlevél mellékleteinek egy-egy másolatát csatolni kell a keresetlevél többi példányához is.

A keresetlevél benyújtásának elmulasztása esetén jelen végzés véglegessé és végrehajthatóvá válik.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem biztosítása kérhető.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30 000 forint. A közigazgatási döntés felülvizsgálata iránti eljárásban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg, az illetéket utólag, a bíróság felhívására kell megfizetni.

Amennyiben egyik fél sem kéri a tárgyalás tartását és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül hoz határozatot. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet - mint az E-ügyintézési tv. alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett - minden beadványt, így a keresetlevelet is kizárólag elektronikusan, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére.

A keresetlevél a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával nyújtható be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

A határozat azonnal végrehajtandó.

INDOKOLÁS

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2022. október 3.-tól a vadon élő rókák veszettség elleni immunizálása során a települések külterületén csalétek vakcina kiszórása történik. Annak érdekében, hogy a vakcinát a rókák megfelelő arányban vegyék fel, a fentiek szerint határoztam.

A vakcinázás kezdetétől számított 21 napig az érintett területen ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelését a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet (továbbiakban: veszettség rendelet) 8. § (5) bekezdése írja elő. Az elrendelt korlátozásokat a veszettség rendelet 12. §, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdés előírásai szerint hoztam meg.

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv) 51.§ (3) bekezdés s) és t) pontja, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend) 18. § (7) bekezdés b) pontja által biztosított hatáskörömben hoztam. Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A jogorvoslati tájékoztatást az Ákr. 82. § (1) bekezdése, 112. § (1)-(2) bekezdései, 114. § (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 114. § (2), 608. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12.§ (1) bekezdése, a 13. § (1) bekezdés e) pontja, 18. § (1) bekezdése, 39. § (1), (2) és (6) bekezdései, 50. § (1) bekezdése, 77. § (1) bekezdése alapján adtam meg.

Az illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 45/A. §(1) bekezdése alapján, az illeték - feljegyzési jogra vonatkozóan az Itv. 62.§ (1) bekezdés h.) pontja alapján tájékoztattam a feleket.

Az eljárás díj és illetékmentességéről, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. Törvény 45. § (5) bekezdése alapján rendelkeztem.

A határozat azonnali végrehajtatóságát az Ákr 84. § a) pontjában leírtak alapján rendeltem el, mert a késedelmes végrehajtás súlyos kárral fenyegető helyzetet teremtene.

Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás szociális helyzet alapján történő bérbeadására

A pályázat nyilvános, azon minden természetes személy részt vehet.

A pályázatra kiírt bérlakás:

 • Címe: Vásárosnamény, Bartók B. u. 5/B. 2/5.
  • Alapterülete: 58,75 m2 (1 szoba + 2 félszoba + előszoba + konyha + közlekedő +                                                                     fürdőszoba+ WC, kamra, erkély)
 • Műszaki állapota: Jó állapotú
 • Felszereltsége: Központi fűtés
 • Komfortfokozata: Összkomfortos

 

B é r b e a d ó :                      Vásárosnamény Város Önkormányzata nevében

                                               Filep Sándor Polgármester

                                              

A bérlakás a szociális helyzet alapján, önkormányzati rendeletben megállapított lakbért vállaló pályázó részére adható bérbe.

A lakás bérleti díja: 375 Ft/m2/hó.

A meghirdetett bérleti díjra licitálni nem lehet, a pályázónak a meghirdetett bérleti díj vállalásáról kell nyilatkoznia.

A lakásbérleti szerződés időtartama: 3 év.

A pályázati ajánlatot érvényesen zárt borítékban személyesen vagy postai úton Vásárosnamény Város Polgármesterének címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.) vagy elektronikus úton (aláírva, szkennelve) a lenart.sandor@vasarosnameny.hu e-mail címre kell benyújtani. A tárgyban fel kell tüntetni: „Szociális bérlakás pályázat”.

 

A borítékon fel kell tüntetni az igénylő nevét és lakcímét, valamint a

 

„ Szociális bérlakás pályázat” jeligét.


Érvényesnek csak az a pályázat fogadható el:

amely a kiírásnak minden tekintetben maradéktalanul megfelel, továbbá tartalmazza a pályázó meghatározott személyes adatait (természetes személyazonosító adatok, lakcím, jövedelmi, vagyoni, szociális viszonyokra, jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok).

 

A pályázat elbírálásának szempontjai, a jogosultság feltétele:

Szociális helyzete alapján lakás annak a Vásárosnaményban legalább 6 hónapja lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélynek adható bérbe aki, vagy akinek

 1. a) a házastársa, élettársa, gyermeke, a vele együttköltöző más családtagja vagyonnal nem rendelkezik, továbbá

b)  a háztartás összes, a kérelem benyújtását megelőző 3 havi nettó átlagjövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelme

ba)       egyedülélő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 300 %-át,

             bb)      a ba) pont alá nem tartozó esetekben a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg.

Lakás nem adható bérbe annak, aki

       a) 5 éven belül jogcím nélküli lakáshasználó volt.

b) korábbi önkormányzati lakásbérleti jogviszonya alapján a Bérbeadóval szemben tartozással (lakbér, közüzemi díj, rongálási kár, stb.) rendelkezik.

       c)  az igénylőnek, házastársának (élettársának), vagy a vele együttköltöző hozzátartozójának – az igénylés elbírálásakor – tulajdonában, vagy használatában (haszonélvezetében, bérletében vagy más címen) lakóingatlan van,

d) lakásigénylés esetén vagyoni, jövedelmi, illetve szociális viszonyaira vonatkozó adatokat valótlanul közölt és ez a szociális lakásigénylés elbírálása során jogtalan előnyt jelenthetett.           

A Bérbeadó a lakás bérbeadása során a bérbeadásra kijelölt lakás méretére, valamint az igénylő és a vele együttköltöző személyek számára tekintettel, az alábbiakra is figyelemmel dönt a bérlő személyéről:

a)      1-2 személy esetén – egy lakószoba

b)      3-4 személy esetén – másfél lakószoba

c)      5 személy esetén – kettő lakószoba

d)      6 személy esetén – kettő és fél lakószoba

e)      7 személy esetén – három lakószoba

Minden további együttkötöző családtag esetében személyenként fél lakószoba.

A pályázat benyújtásának határideje:        

Elektronikusan:                                              2022. október 14. (péntek)

Személyesen:                                                2022. október 14. (péntek) 1330 óra.

Postai úton a beérkezés napja:                     2022. október 14. (péntek)

A pályázati ajánlatokat a benyújtásukra megállapított határidő lejártát követő 5 napon belül kell felbontania a Bérbeadónak. A pályázatokat felbontás után 8 napon belül el kell bírálni és annak eredményéről további 8 napon belül valamennyi pályázó írásban értesül.

A pályázat nyertesének 8 napon belül kell nyilatkoznia arról, hogy az adott lakásra kíván-e bérleti szerződést kötni.

További információ dr. Lénárt Sándor Pál (mobil: +36-70/518-7449) ügyintézőtől kérhető.

A bérlakás megtekinthető a fenti telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban.

Vásárosnamény, 2022. szeptember 29.

                                                                                                          Filep Sándor   

                                                                                                          polgármester

Mosatási értesítő GERGELYIUGORNYA

Értesítés!!!

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. értesíti a Tisztelt Felhasználókat, hogy
2022.10.3-án
2022.10.4-én
2022.10.5-én Az éjszakai órákban az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében GERGELYIUGORNYA település ivóvízhálózatán csőhálózat mosatást végez.
A munkálatok átmeneti enyhe nyomáscsökkenéssel, vízzavarosodással járhatnak.
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt a Tisztelt Felhasználók megértését és szíves

Previous Next

Ebben az évben Önkormányzatunk 15. alkalommal csatlakozott az Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozathoz, melynek keretében Autómentes Napot rendeztünk szeptember 16-án, pénteken. A megszokott időponttól kicsit később, reggel 8 órakor történt meg az utak lezárása a gépjármű-forgalom elől a központi városrészben.

Az idei év mottóját kicsit módosítva így fogalmaztuk meg: „Hangold össze – a jobb kapcsolatokért -!

A legfrissebb általános iskolások és gimnazisták kísérő tanáraikkal már reggel nyolc órakor nyeregbe pattantak, és a programok igazi kezdetére már vissza is értek a kerékpártúrájukról.

A művelődési központ előtti megnyitó alkalmával Filep Sándor polgármester úr köszöntötte a résztvevőket, majd ismertetésre kerültek a tervezett programok. Az önkormányzat munkatársai az okos zebra mellé indító elemként elhelyezték az általuk kupakok és kartonpapír segítségével elkészített mozdonyt, amihez kérték, hogy az óvodai csoportok és iskolai osztályok csatlakoztassák a vagonjaikat, hogy a teljes szerelvény „együtt juthasson célba”. Egészen a városházáig lehetett folytatni, innen a másik oldalon visszafelé haladtak az alkotások, illetve harmadik sorban a felező vonal mentén is. Nagyon szép és kreatív alkotások születtek aszfaltkréta és kupakok felhasználásával.

A művelődési központban a vöröskereszt munkatársai 10-14 óra között várták a véradókat, ahol 35-en jelentkeztek véradásra. A 2. c osztály és a Boglárka csoport mozgósítása volt a legeredményesebb, így őket jutalmaztuk – hétfőn - tortával.

 A Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Természetbarát Diákkörének tagjaival, valamint a Kárpátokért Egyesület a Lónyay Menyhért Baptista Technikum és Szakképző Iskola diákjaival egész nap aktívan segítették a környezetvédelmi célú programok megvalósítását.

A gimnáziumi diákkörösök energiahatékonysági kiállítást, mikroszkópos vizsgálódást is vezettek, illetve az ő kezdeményezésükre valósult meg a kupakgyűjtés mellett a használt sütőolaj gyűjtési verseny.

Több helyszínen a kézügyességüket használhatták a megjelenő kisebbek és nagyobbak, s a kreativitásuk termékét haza is vihették. Sok-sok alkotás készült ceruza és papír, valamint az úttesten aszfaltkréta és kupakok felhasználásával.

A rendőrség által üzemeltetett ügyességi pálya óvodás kortól nyújtott lehetőséget a biztonságos közlekedési technikák elsajátítására, valamint felállítottak egy sebességmérőt és egy motoros szimulátort is a gyermekek nagy örömére.

A parkban és környékén utcai társasjátékok örvendeztették meg a gyermekeket. A segítők órákon keresztül segítették a felhőtlen játékot, vigyázva a résztvevőkre.

A helyi mentőállomás munkatársai a vöröskeresztes diákokkal együtt újraélesztést és elsősegélyt „tanítottak” óvodásoktól felfelé az érdeklődőknek.

Az előre meghirdetett kupak és étolaj gyűjtése a három településrészen a következő eredménnyel zárult: több mint 800 liter használt sütőolaj, és körülbelül 600 kg kupak. Ha megnézzük, hogy egyes vizsgálatok alapján egyetlen csepp olaj akár ezer liter vizet is beszennyezhet, akkor akinek van kedve, kiszámolhatja, hogy megközelítően hány liter víz tisztaságát óvták meg a gyűjtők, nem beszélve a biodízelként való újrahasznosítás lehetőségéről.

A gyerekek nagy örömére újra bevetésre került a „kőkorszaki járgány”, illetve a BIKSZE felajánlásaként két bringó hintó, amelyeken idősebb segítők juttatták el e kicsiket a célba.

A nagyobbak viszont versenybe szálltak a leggyorsabb kőkori gyorsuló címért, s az első három helyezett csapatot éremmel is jutalmaztuk.

A kupak és olajgyűjtés eredményhirdetését 13 órakor már megtartottuk, így ebéd után a győztesek elfogyaszthatták a jutalom tortákat.

A művelődési központ kiállító termében közben órákon keresztül zajlott a sakk szimultán, melynek három győztese – akik legkésőbb estek ki – szintén érmet is kapott.

A védőnői szolgálat munkatársai egészségügyi szűréseket végeztek a felnőttek körében a rendezvény egész ideje alatt.

A rendezvény zárásaként a véradás eredményeinek a kihirdetésére, illetve az aszfaltrajzverseny győzteseinek a torták átadására került sor. Ezután történt meg a tombolasorsolás. Az első díj most is egy kerékpár volt.

Ezzel egy időben a vitkai és a gergelyiugornyai gyermekek programjai is zajlottak az oktatási intézmények koordinálásával. Volt aszfaltrajz, séta, kerékpározás, ügyességi feladatok és természetesen tombolasorsolás is mind a két helyszínen.

A helyi polgárőr szervezetek végezték a helyszínek biztosítását.

Segítők és ötletgazdák:

Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Természetbarát Diákkör, Kárpátokért Egyesület, Lónyay Menyhért Baptista Technikum és Szakképző Iskola, Vásárosnaményi Rendőrkapitányság, Vöröskereszt Területi Szerve, Vásárosnaményi Játékország Óvodái, a polgárőr szervezetek, Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény, Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kölcsey Ferenc Tagintézmény, Védőnői Szolgálat, Országos Mentőszolgálat Vásárosnamény Mentőállomás, BIKSZE - Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület, Tündérpázsit Biztos Kezdet Gyerekház, Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola Gulácsi Tagintézménye, az Önkormányzat munkatársai, valamint önkéntes segítők.

A megvalósításban való közreműködést ezúton is ismételten megköszönjük.

 

Mosatási értesítő

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. értesíti a Tisztelt Felhasználókat, hogy

2022.09.21- én
2022.09.22- én
2022.09.23- án

az éjszakai órákban az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében VÁSÁROSNAMÉNY város ivóvízhálózatán csőhálózat mosatást végez.

A munkálatok átmeneti enyhe nyomáscsökkenéssel, vízzavarosodással járhatnak. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt a Tisztelt Felhasználók megértését és szíves türelmét kéri.

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A fentiekre tekintettel kérjük a lakosság közreműködését, a barnakőszén igények előzetes felmérésében.

Az igénybejelentés határideje: 2022. szeptember 28. (szerda), 12.00 óra

A felméréshez szükséges űrlap a www.vasarosnameny.hu/barnakoszen-felmeres

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

 • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
 • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
 • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Öblös üvegek, valamint elektromos és elektronikai hulladékok begyűjtése

Vásárosnamény Város Önkormányzata és az ÉAK Észak-alföldi Környezetgazdálkodási NKFT. 2022. szeptember 5. (hétfő) és 2022. szeptember 10. (szombat) között öblös üveg (befőttes üveg), valamint elektromos és elektronikai hulladékgyűjtési akciót szervez.

A fent megjelölt időpontokban lehetőség lesz az otthonokban összegyűlt üvegek és használaton kívüli elektromos berendezések térítésmentes leadására.

 A Dózsa György utca 2. szám alatti ingatlan (régi iskola) udvarán elhelyezett konténerekbe kérjük a hulladékok elhelyezését.

A gyűjtés kizárólag öblös üveg hulladék (befőttes, italos, bébiételes, stb.), elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtésére vonatkozik.

Ablaküveg, szélvédő, vagy veszélyes hulladék nem kerülhet bele a konténerekbe!

Óvjuk együtt környezetünket!

A gyűjtőpont a fenti időpontban hétfőtől péntekig 7 és 17 óra között, szombaton 8 és 13 óra között tart nyitva.

                                                                           Filep Sándor sk.

  polgármester

P Á L Y Á Z A T I   K I Í R Á S

Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás

szociális helyzet alapján történő bérbeadására

A pályázat nyilvános, azon minden természetes személy részt vehet.

A pályázatra kiírt bérlakás:

 • Címe: Vásárosnamény, Bartók B. u. 5/C. I/6.
 • Alapterülete:  46,46 m2 (1 szoba + 1 félszoba + előszoba + konyha + fürdőszoba+ WC+erkély)
 • Műszaki állapota: Jó állapotú
 • Felszereltsége: Központi fűtés
 • Komfortfokozata: Összkomfortos

 

B é r b e a d ó :                       Vásárosnamény Város Önkormányzata nevében

                                                Filep Sándor Polgármester

                                              

A bérlakás a szociális helyzet alapján, önkormányzati rendeletben megállapított lakbért vállaló pályázó részére adható bérbe.

A lakás bérleti díja: 375 Ft/m2/hó.

A meghirdetett bérleti díjra licitálni nem lehet, a pályázónak a meghirdetett bérleti díj vállalásáról kell nyilatkoznia.

A lakásbérleti szerződés időtartama: 3 év.

A pályázati ajánlatot érvényesen zárt borítékban személyesen vagy postai úton Vásárosnamény Város Polgármesterének címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.) vagy elektronikus úton (aláírva, szkennelve) a lenart.sandor@vasarosnameny.hu e-mail címre kell benyújtani. A tárgyban fel kell tüntetni: „Szociális bérlakás pályázat”.

 

A borítékon fel kell tüntetni az igénylő nevét és lakcímét, valamint a

 

„ Szociális bérlakás pályázat” jeligét.
Érvényesnek csak az a pályázat fogadható el:

amely a kiírásnak minden tekintetben maradéktalanul megfelel, továbbá tartalmazza a pályázó meghatározott személyes adatait (természetes személyazonosító adatok, lakcím, jövedelmi, vagyoni, szociális viszonyokra, jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok).

 

A pályázat elbírálásának szempontjai, a jogosultság feltétele:

Szociális helyzete alapján lakás annak a Vásárosnaményban legalább 6 hónapja lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélynek adható bérbe aki, vagy akinek

 1. a) a házastársa, élettársa, gyermeke, a vele együttköltöző más családtagja vagyonnal nem rendelkezik, továbbá

b)  a háztartás összes, a kérelem benyújtását megelőző 3 havi nettó átlagjövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelme

ba)       egyedülélő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 300 %-át,

             bb)      a ba) pont alá nem tartozó esetekben a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg.

Lakás nem adható bérbe annak, aki

       a) 5 éven belül jogcím nélküli lakáshasználó volt.

b) korábbi önkormányzati lakásbérleti jogviszonya alapján a Bérbeadóval szemben tartozással (lakbér, közüzemi díj, rongálási kár, stb.) rendelkezik.

       c)  az igénylőnek, házastársának (élettársának), vagy a vele együttköltöző hozzátartozójának – az igénylés elbírálásakor – tulajdonában, vagy használatában (haszonélvezetében, bérletében vagy más címen) lakóingatlan van,

d) lakásigénylés esetén vagyoni, jövedelmi, illetve szociális viszonyaira vonatkozó adatokat valótlanul közölt és ez a szociális lakásigénylés elbírálása során jogtalan előnyt jelenthetett.           

A Bérbeadó a lakás bérbeadása során a bérbeadásra kijelölt lakás méretére, valamint az igénylő és a vele együttköltöző személyek számára tekintettel, az alábbiakra is figyelemmel dönt a bérlő személyéről:

a)       1-2 személy esetén – egy lakószoba

b)      3-4 személy esetén – másfél lakószoba

c)       5 személy esetén – kettő lakószoba

d)      6 személy esetén – kettő és fél lakószoba

e)       7 személy esetén – három lakószoba

Minden további együttkötöző családtag esetében személyenként fél lakószoba.

A pályázat benyújtásának határideje:            

Elektronikusan:                                                2022. szeptember 16. (péntek)

Személyesen:                                                  2022. szeptember 16. (péntek) 1330 óra.

Postai úton a beérkezés napja:                       2022. szeptember 16. (péntek)

A pályázati ajánlatokat a benyújtásukra megállapított határidő lejártát követő 5 napon belül kell felbontania a Bérbeadónak. A pályázatokat felbontás után 8 napon belül el kell bírálni és annak eredményéről további 8 napon belül valamennyi pályázó írásban értesül.

A pályázat nyertesének 8 napon belül kell nyilatkoznia arról, hogy az adott lakásra kíván-e bérleti szerződést kötni.

További információ dr. Lénárt Sándor Pál (mobil: +36-70/518-7449) ügyintézőtől kérhető.

A bérlakás megtekinthető a fenti telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban.

Vásárosnamény, 2022. szeptember 01.

                                                                                                          Filep Sándor    

                                                                                                          polgármester

Üzemszünet értesítő 2022.09.09

Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Petőfi Sándor utca Páros házszám   2 12
2022-09-09 08:00 15:30  
Bartók Béla utca Páros házszám   2 18
2022-09-09 08:00 15:30  
Bartók Béla utca Páratlan házszám   1 25
2022-09-09 08:00 15:30  
Petőfi Sándor utca Páratlan házszám   1 37
2022-09-09 08:00 15:30  
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca Páratlan házszám   1 11
2022-09-09 08:00 15:30  
Dózsa György utca Páratlan házszám   1 25
2022-09-09 08:00 15:30  
Táncsics Mihály utca Páratlan házszám   7 25
2022-09-09 08:00 15:30  
Petőfi Sándor utca     .  
2022-09-09 08:00 15:30 Petőfi Sándor utca -Dózsa sarok
Rákóczi Ferenc utca Páros házszám   22  
2022-09-09 08:00 15:30  
Rákóczi Ferenc utca Páros házszám   34 36
2022-09-09 08:00 15:30  
Dózsa György utca Páros házszám   4 22
2022-09-09 08:00 15:30  
Táncsics Mihály utca Páros házszám   18 28
2022-09-09 08:00 15:30  
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca Páros házszám   4 16
2022-09-09 08:00 15:30  
Rákóczi Ferenc utca Páros házszám   16  
2022-09-09 08:00 15:30  
Kis utca Páros házszám   10  
2022-09-09 08:00 15:30  

 

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Tervezett áramszünet

Az alábbi felhasználási helyeken tervezett áramszünet lesz.

Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 1- 25 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 5
Tervezett üzemszünet időszaka: 2022.09.09 08:00-tól 2022.09.09 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 1- 25 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 5
Tervezett üzemszünet időszaka: 2022.09.09 08:00-tól 2022.09.09 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 1- 25 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 5
Tervezett üzemszünet időszaka: 2022.09.09 08:00-tól 2022.09.09 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 1- 25 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 5
Tervezett üzemszünet időszaka: 2022.09.09 08:00-tól 2022.09.09 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 1- 25 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 5
Tervezett üzemszünet időszaka: 2022.09.09 08:00-tól 2022.09.09 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 1- 25 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 5
Tervezett üzemszünet időszaka: 2022.09.09 08:00-tól 2022.09.09 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 1- 25 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 5
Tervezett üzemszünet időszaka: 2022.09.09 08:00-tól 2022.09.09 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 1- 25 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 5
Tervezett üzemszünet időszaka: 2022.09.09 08:00-tól 2022.09.09 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 1- 25 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 5.B
Tervezett üzemszünet időszaka: 2022.09.09 08:00-tól 2022.09.09 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 1- 25 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 5A
Tervezett üzemszünet időszaka: 2022.09.09 08:00-tól 2022.09.09 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 1- 25 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Bartók Béla utca 7
Tervezett üzemszünet időszaka: 2022.09.09 08:00-tól 2022.09.09 15:30-ig

 

Kérjük, a tervezett áramszünet időszakában az elektromos berendezéseket kapcsolja ki! Kérjük, mielőbb jelentse be, ha van saját tulajdonú vagy bérelt aggregátora, és azt használni szeretné.

Tájékoztatjuk, hogy aggregátor engedély nélküli használata balesetveszélyes és szigorúan tilos.

Kérjük, ellenőrizzen minden biztosítékot az áramszünet megszűnése után, hogy felkapcsolt állapotban van-e. Ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a szolgáltatást visszakapcsoljuk előzetes értesítés nélkül.

Köszönjük megértését és türelmét!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Tájékoztatás hőségriasztás elrendeléséről

Tájékoztatom, hogy az Országos Tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve

az ország egész területére vonatkozóan 2022. augusztus 17-én (szerda) 00.00 órától 2022.
augusztus 19-én (péntek) 24.00 óráig HL fokú hőség riasztást adott ki.

Az előrejelzési adatok változása esetén az esetlegesen szükségessé váló hosszabbításról, újabb tájékoztatást fogok küldeni. Ennek hiányában a riasztás 2022. augusztus 19-én (péntek) 24.00 órakor automatikusan érvényét veszíti.

Vásárosnamény, 2022. augusztus 17.

 

Dr. Szilágyi Péter

hivatalvezető

Vágányzári információ

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy

2022. augusztus 22/23-tól 2022. augusztus 24/25-ig éjszakánként

Mátészalka - Vásárosnamény állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a
111 Mátészalka - Záhony vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Mátészalka – Vásárosnamény állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek.

 

A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán és a www.mavcsoport.hu/vaganyzar oldalon.

A vágányzár időtartamán kívül érvényes menetrend elérhető a www.mavcsoport.hu/menetrend oldalon.

A vonatpótló autóbuszok a sötétített alappal jelölt menetrend szerint közlekednek.

A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek, együttes elhelyezés és kerékpárszállítás nem biztosítható!

Az okozott kényelmetlenségért szíves elnézésüket kérjük!

 

Járdafelújítás

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy

a "Vásárosnamény városközpont járdafelújítás" című

nyertes projekt keretein belül a Kossuth Lajos út, a Rákóczi Ferenc út, a Radnóti Miklós út, az Ady Endre utca, a Szabadság tér, valamint a Jókai Mór út érintett járdaszakaszain várhatóan augusztus 15-től járdafelújítási munkálatok kezdődnek el.

Az esetlegesen kialakuló közlekedési nehézségek okán türelmüket kérjük!

HIRDETMÉNY

Vásárosnamény Város Önkormányzat

 HIRDETMÉNYE

Településfejlesztési Koncepció és

Településrendezési Terv felülvizsgálata – 2022.

 

Tájékoztatom Vásárosnamény város tisztelt lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján folytatja a telpülésfejlesztési koncepció  és településrendezési terv felülvizsgálatának kidolgozását.

Érintett helyszín:

 • település teljes területe

A dokumentációk kapcsán lakossági fórumot tartunk. A lakossági fórum keretében bemutatásra kerül a továbbdolgozott tervdokumentációk anyaga.

A lakossági fórum ideje: 2022. július 25. /hétfő/ 16:30

Helye: Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterme

4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.

A dokumentációk elektronikusan elérhetők a település honlapján, az alábbi linken:

https://vasarosnameny.hu/uj-rendezesi-terv

Javaslataikat, észrevételeiket a közétételt követő 21 napban, azaz  2022. július 29-ig kizárólag elektronikus úton a foepitesz@vasarosnameny.hu  e-mail címen várjuk.

Vásárosnamény, 2022. július 08.

                                                                                 

Tisztelettel:

Filep Sándor s.k.

    polgármester

Tájékoztatás höségriasztás elrendeléséről

Az Országos Tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve

az ország egész területére vonatkozóan a III, fokú hőségriasztást 2022. július 24-én (vasárnapi 00.00 órától kezdődően 2022. július 26-án (kead) 24.00 óráig meghosszabította.

Az előrejelzési adatok változása esetén az esetlegesen szükségessé váló hosszabbításról, újabb tájékoztatást fogok küldeni. Ennek hiányában a riasztás 2022. július 26-án (kedd) 24.00 órakor automatikusan érvényét veszíti.

Vásárosnamény, 2022. július 22.

Dr. Szilágyi Péter

hivatalvezető
nevében és megbízásából

Árokszállasiné Juha Valéria

vezetö-hivataíifőtanácsos

HIRDETMÉNY

Vásárosnamény Város Önkormányzat

 

HIRDETMÉNYE

Településfejlesztési Koncepció és

Településrendezési Terv felülvizsgálata – 2022.

Tájékoztatom Vásárosnamény város tisztelt lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján folytatja a telpülésfejlesztési koncepció  és településrendezési terv felülvizsgálatának kidolgozását.

Érintett helyszín:

 • település teljes területe

A dokumentációk kapcsán lakossági fórumot tartunk. A lakossági fórum keretében bemutatásra kerül a továbbdolgozott tervdokumentációk anyaga.

A lakossági fórum ideje: 2022. július 25. /hétfő/ 16:30

Helye: Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterme

4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.

A dokumentációk elektronikusan elérhetők a település honlapján, az alábbi linken:

https://vasarosnameny.hu/uj-rendezesi-terv

Javaslataikat, észrevételeiket a közétételt követő 21 napban, azaz  2022. július 29-ig kizárólag elektronikus úton a foepitesz@vasarosnameny.hu  e-mail címen várjuk.

Vásárosnamény, 2022. július 08.

                                                                                  

Tisztelettel:

Filep Sándor s.k.

    polgármester

Üzemszünet értesítő 2022-07-22

 

Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Árpád köz Páratlan házszám   1 21
2022-07-22 08:00 15:30  
Kossuth Lajos út Páros házszám   4 78
2022-07-22 08:00 15:30  
Árpád köz Páros házszám   2 4
2022-07-22 08:00 15:30  
Árpád út Páratlan házszám   1 31
2022-07-22 08:00 15:30  
Kossuth Lajos út Páratlan házszám   9 71
2022-07-22 08:00 15:30  
Veres Péter utca Páratlan házszám   19 51
2022-07-22 08:00 15:30  
Veres Péter utca Páros házszám   20 56
2022-07-22 08:00 15:30  
József Attila utca Páros házszám   4 28
2022-07-22 08:00 15:30  
Ady Endre utca Páratlan házszám   5  
2022-07-22 08:00 15:30  
Erkel Ferenc utca Páros házszám   2 14
2022-07-22 08:00 15:30  
Bereg köz Páros házszám   4  
2022-07-22 08:00 15:30  
Bereg köz Páratlan házszám   3  
2022-07-22 08:00 15:30  
Arany János utca Páros házszám   2  
2022-07-22 08:00 15:30  
Erkel Ferenc utca Páratlan házszám   13  
2022-07-22 08:00 15:30 orvosi rendelő is
József Attila utca Páratlan házszám   1  
2022-07-22 08:00 15:30  

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Tájékoztatás

Ismételten tájékoztatjuk a vendéglátó egységek üzemeltetőit, hogy jogszabály változás miatt:

„A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet

6/A. §  (1) Az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető (a továbbiakban: vendéglátó üzlet üzemeltető) köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) a regisztrációt elvégezni.

E rendelet alkalmazásában: adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet: az a vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet alapján.”

Kötelesek regisztrálni a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (2021. november 01. napjától), oda adatszolgáltatást teljesíteni (2022. július 1. napjától).

A mellékelt tájékoztató segítséget nyújt a regisztráció elvégzésében.

 A regisztráció megtörténtét a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatalban szíveskedjen igazolni!

A regisztrációt alátámasztó dokumentum az alábbi elérhetőségeken nyújtható be:

e-mailben a: milene.edit@vasarosnameny.hu email címen

postai úton:Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.

Elektronikus úton:

 • Ügyfélkapus bejelentkezés
 • Címzett: Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal KRID azonosító: 707184928
 • Levél tárgya: Vendéglátó üzlet regisztrációja az NTAK-ba

Kérem a fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét és a regisztráció elvégzését!

Vásárosnamény, 2022. június 20.

 

  dr. Deák Ferenc

                                     jegyző

TÁJÉKOZTATÓ

ORSZÁGOS KÖZPONTI FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

 

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy Vásárosnamény Város Közigazgatási területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

 • Vásárosnamény Város
 • Gergelyiugornyai Városrész, illetve Üdülőövezet
 • Vitkai Városrész
 • Perényi tanya

A kezelés pontos időpontja: 2022. JÚNIUS 29. (SZERDA) napján, napnyugta utáni órákban.

                                                       

TARTALÉKNAPOK: 2022. JÚNIUS 30. – JÚLIUS 01. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

A földi kémiai szúnyogirtást gépjárműre szerelt nagyteljesítményű meleg-ködképző generátorral végezzük, kizárólag erre a célra engedélyezett készítménnyel. (Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer)

A készítmény kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

 

Figyelemfelhívás: Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a szúnyoggyérítés nagy zajjal jár és ködképződést okoz.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Tisztelettel:

Filep Sándor sk.

polgármester

Üzemszünet értesítő

Tájékoztatjuk, hogy településükön tervezett áramszünet lesz.

 

Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Dózsa György utca Páros házszám   24 44
2022-06-20 08:00 12:00  
Béke utca Páros házszám   2 28
2022-06-20 08:00 12:00  
Táncsics Mihály utca Páros házszám   30 68
2022-06-20 08:00 12:00  
Bocskai István utca Páros házszám   2 38
2022-06-20 08:00 12:00  
Jókai Mór utca Páros házszám   46 56
2022-06-20 08:00 12:00  
Bocskai István utca Páratlan házszám   1 35
2022-06-20 08:00 12:00  
Béke utca Páratlan házszám   1 33
2022-06-20 08:00 12:00 + Béke utca - Ifjúság u. sarka
Ifjúság út Páros házszám   2 48
2022-06-20 08:00 12:00  
Búzakalász utca Páros házszám   2 8
2022-06-20 08:00 12:00  
Ifjúság út Páratlan házszám   1 47
2022-06-20 08:00 12:00 +213 sz.
Eötvös József utca Páros házszám   2 24
2022-06-20 08:00 12:00  
Dózsa György utca Páratlan házszám   27 51
2022-06-20 08:00 12:00  
Jókai Mór utca Páratlan házszám   47 59
2022-06-20 08:00 12:00  
Táncsics Mihály utca Páratlan házszám   29 67
2022-06-20 08:00 12:00  
Csalogány utca Páratlan házszám   1 7
2022-06-20 08:00 12:00  
Naményi Pátens utca Páratlan házszám   1 29
2022-06-20 08:00 12:00  
Csalogány utca Páros házszám   2 6
2022-06-20 08:00 12:00  
Naményi Pátens utca Páros házszám   2 34
2022-06-20 08:00 12:00  
Búzakalász utca Páratlan házszám   1 7
2022-06-20 08:00 12:00  
Eötvös József utca Páratlan házszám   1 13
2022-06-20 08:00 12:00  
Eötvös József utca Páratlan házszám   1 13
2022-06-20 08:00 12:00 2-vel szemben

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

TÁJÉKOZTATÓ

ORSZÁGOS KÖZPONTI FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy Vásárosnamény Város Közigazgatási területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

 • Vásárosnamény Város
 • Gergelyiugornyai Városrész, illetve Üdülőövezet
 • Vitkai Városrész
 • Perényi tanya

A kezelés pontos időpontja: 2022. JÚNIUS 08. (SZERDA) napján, napnyugta utáni órákban.

                                                       

TARTALÉKNAPOK: 2022. JÚNIUS 09. – JÚNIUS 10. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

A földi kémiai szúnyogirtást gépjárműre szerelt nagyteljesítményű meleg-ködképző generátorral végezzük, kizárólag erre a célra engedélyezett készítménnyel. (Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer)

A készítmény kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

 

Figyelemfelhívás: Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a szúnyoggyérítés nagy zajjal jár és ködképződést okoz.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Tisztelettel:

Filep Sándor sk.

polgármester

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGOS KÖZPONTI FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy Vásárosnamény Város Közigazgatási területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

 • Vásárosnamény Város
 • Gergelyiugornyai Városrész, illetve Üdülőövezet
 • Vitkai Városrész
 • Perényi tanya

A kezelés pontos időpontja: 2022. MÁJUS 26. (CSÜTÖRTÖK) napján, napnyugta utáni órákban.

TARTALÉKNAPOK: 2022. MÁJUS 27. – MÁJUS 28. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

A földi kémiai szúnyogirtást gépjárműre szerelt nagyteljesítményű meleg-ködképző generátorral végezzük, kizárólag erre a célra engedélyezett készítménnyel. (Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer)

A készítmény kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

 

Figyelemfelhívás: Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a szúnyoggyérítés nagy zajjal jár és ködképződést okoz.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Tisztelettel:

Filep Sándor sk.

polgármester

28 új naperőművet épít az MVM Csoport

Az MVM Csoport megújuló energiatermeléssel foglalkozó tagvállalata, az MVM Zöld Generáció Kft. tíz településen összesen 28 új naperőművet épít európai uniós támogatással. A 6,704 milliárd Ft-os beruházást 31%-ban támogatásból, 69%-ban saját forrásból finanszírozza az MVM Csoport.

 

Az MVM Csoport középtávú stratégiájában kiemelten kezeli a megújuló energiaforrások hazai hasznosítását, ezért a megújuló energiatermeléssel foglalkozó leányvállalata, az MVM Zöld Generáció Kft. a KEHOP-5.1.2-17-2021-00007 azonosító számú projekt keretében 28 darab 0,5 MW teljesítményű fotovoltaikus erőművet épít országszerte, mellyel hozzájárul Magyarország klímapolitikai célkitűzéseinek eléréséhez.

Az erőművek az ország tíz településén épülnek meg: Berettyóújfalu, Dánszentmiklós, Dorog, Kunszállás, Nyírcsaholy, Oroszlány (15 erőmű), Pécs (5 erőmű), Pusztaföldvár, Sükösd, Vésztő.

A beruházás tervezett összköltsége 6,704 mrd Ft, melyhez 2,098 mrd Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az Európai Unió a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében.

Az erőművek évi átlagban mintegy 69 ezer GJ villamos energiát tudnak majd megtermelni, ami több mint 8000 háztartás éves villamosenergia-szükségeltét fedezheti amellett, hogy éves szinten közel
19 000 tonnával csökkenhet az ország szén-dioxid kibocsátása.

Az erőművek a tervek szerint jövő év első felében kezdhetik meg a kereskedelmi üzemet.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projektről bővebb információt a https://zoldgeneracio.mvm.hu/oldalon olvashatnak.

 

A projekt címe:0,5 MW-os fotovoltaikus erőművek létesítése Magyarország területén

Kedvezményezett neve:MVM Zöld Generáció Kft.

Projekt azonosító száma:KEHOP-5.1.2-17-2021-00007

A szerződött támogatás összege:2 097 976 877 Ft

Beruházási költségre vetített támogatás mértéke:31,29%

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2023.07.31.

EBOLTÁS

A hatósági állatorvos értesíti a lakosságot, hogy a gergelyiugornyai városrészen 2022-ben az ebek veszettség elleni kötelező védőoltására

június 14-én, kedden    7.30. – 9.00.óra  között kerül sor a temetőnél.

 

Az oltás és féregtelenítés díja összevezetett ebek esetében 5 000 Ft/db.

Veszettség ellen beoltani csak az előzetesen microchippel megjelölt ebet lehet.

A 3 hónapos kort meghaladó ebek megjelölése és oltása kötelező. Az elmúlt évi oltási könyvet mindenki hozza magával.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ebek megjelölési és veszettség elleni olttatási kötelezettségének tegyen eleget, mert annak elmulasztása szankciókkal jár.

Pótoltás nem lesz szervezve

 

dr. Koncz Béla Sándor sk.

          állatorvos

2022. május 29. (vasárnap) Gyermeknap, a Művelődési Központ mögötti térrészen és játszótéren.

Kérjük, hogy az alábbi parkolókat üresen hagyni szíveskedjenek:

 • A bútorbolt (volt K&H bank.) mögött
 • A Művelődési Központ mellett
 • A Városháza előtt és mögött

Ezek a térrészek lezárásra kerülnek 2022.05.27. (péntek) 15.00-tól, 2022.05.29. 20.00-ig.

 

Megértésüket köszönjük!

Filep Sándor
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ ÖNKORMÁNYZATI FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy Vásárosnamény Város Közigazgatási területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

 • Vásárosnamény Város
 • Gergelyiugornyai Városrész, illetve Üdülőövezet
 • Vitkai Városrész
 • Perényi tanya

A kezelés pontos időpontja: 2022. MÁJUS 19. napján, napnyugta utáni órákban.

A földi kémiai szúnyogirtást gépjárműre szerelt nagyteljesítményű meleg-ködképző generátorral végezzük, kizárólag erre a célra engedélyezett készítménnyel.

A készítmény kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

 

Figyelemfelhívás: Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a szúnyoggyérítés nagy zajjal jár és ködképződést okoz.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Tisztelettel:

Filep Sándor sk.

polgármester

Eb összeírás – felhívás kötelező adatszolgáltatásra

Tisztelt Ebtartók, Ebtulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII törvény előírja, hogy a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat feladata az eb összeírás elvégzése. Az eb összeírás célja a jogszabályban előírt ebrendészeti feladatok ellátása, és a veszettség elleni
járványvédelmi megelőzés. A törvény alapján az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor
köteles a törvényben meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Kérem a tisztelt ebtartókat, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségüknek 2022. június 30-ig
tegyenek eleget, és nyilatkozni szíveskedjenek a Vásárosnamény Város közigazgatási területén tartott ebek adatairól.

Az adatszolgáltatás teljesíthető papír alapon és elektronikus formában.
A bejelentésre szolgáló adatlap megtalálható a Vásárosnamény Város Önkormányzat
portáján. A papír alapon az olvashatóan kitöltött, és az állattartó aláírásával ellátott adatlap a
ügyfélfogadási időben a hivatali épület portáján (Hétfőtől - Péntekig: 8.00–16.00,) személyesen vagy postai úton is (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1. sz.) lehet
benyújtani.

Minden egyes kutyáról (ebenként egy példányban) külön adatlapot kell kitölteni.
(Az adatlap szükség szerint szabadon sokszorosítható.).
Az űrlap letölthető városunk honlapjáról (www.vasarosnameny.hu ) word formátumban, melyet a milene.edit@vasarosnameny.hu  email címre tudnak eljuttatni, valamint ügyfélkapun keresztül online a (https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas) Általános vagy egyéb igazgatási ügyek - ebnyilvántartás felületen is beküldhető.

Ezúton is felhívom az ebtartók, ebtulajdonosok figyelmét, hogy - A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Kormányrendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint: „Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (microchip-pel) megjelölve tartható.”

Kérem, hogy a még meg nem jelölt ebeket szíveskedjenek állatorvosnál
megjelöltetni.
Az adatszolgáltatás a törvény értelmében kötelező! Aki adatszolgáltatási kötelezettségének
nem tesz eleget, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, állatvédelmi
bírsággal büntethető.

Köszönöm, hogy az adatlap visszaküldésével segítik munkánkat!

Vásárosnamény, 2022. május 09.

dr. Deák Ferenc
       jegyző

Értesítés füstgenerátoros ellenőrzésről

0002 trv 1A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Vásárosnamény és Gergelyiugornya település szennyvíz elvezetési rendszerén. Az üzemeltetési feladatok keretében 2022.05.09 – 2022.06.10. között füstgenerátoros ellenőrzést hajtunk végre Vásárosnamény és Gergelyiugornya szennyvízcsatorna hálózaton, melynek keretében élelmiszer alapú olajból füstöt képzünk, mellyel a csatorna hibákat és szabálytalan bekötéseket derítjük fel. Mivel a füst az építési és tömítetlenségi hibák környezetében jelenik meg, ezért előfordulhat, hogy a lakó ingatlanok belső területein is érzékelhetővé válik. A megjelenő füst az egészségre ártalmatlan, és az ingatlanban kárt nem okoz. A lakosok ebből adódóan a füstöt, mint jelző anyag megjelenését tűzesetként bejelenthetik az adott címeken.

Üzemszünet értesítő

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható a következő időszakban:

 

Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Jókai Mór utca Páratlan házszám   57  
2022-05-04 08:00 18:30  
Szatmár utca Páratlan házszám   1 47
2022-05-04 08:00 18:30  
Szatmár utca Páros házszám   2 62
2022-05-04 08:00 18:30  

Köszönjük megértésüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálat

Ténylegesen hány liter vizet fogyasztunk? Minden élelmiszer sajátos vízlábnyommal rendelkezik: A vízlábnyom azt mutatja, hogy hány liter vízre van szükség az élelmiszer előállításához és a fogyasztóhoz kerüléséhez.
Az elfogyasztott élelmiszerek és az általunk felhasznált vízmennyiség együttesen adja meg, hogy naponta valójában hány liter vízre van szükségünk.

Fenntartói közlemény óvodai felvételről

Az óvodai felvétel törvényi előírásai:

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

 

Az óvodai jogviszony létesítése:

 • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
 • Az óvoda vezetője
  • az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
  • a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formábanközli a szülővel. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.
 • Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt

 
A nevelési év meghatározása:

 • minden év szeptember 01-től minden következő év 08. 31 –ig tartó időszak.

Az óvodai beiratkozás időpontjai:

 • április 26.-27.-28.(kedd, szerda, csütörtök) 800-1600-ig  
 • Az óvodai beiratkozás helyszínei:
 • Hétszínvirág Óvoda 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24.
 • Aranyablak Tagóvoda 4803 Vásárosnamény, Óvoda utca 2.
 • Tündérkert Tagóvoda 4804 Vásárosnamény Damjanich János út 25.

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • a gyermek TAJ kártyája, és oltási kiskönyve.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

Az Nkt. 8. § (1)   Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatala) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett (3 éves óvodakötelezett) gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az oktatási hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben a gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A szülő kötelessége tehát, hogy a törvényben meghatározott időponttól kezdve, biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét!

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást indíthat az óvodavezetőnél (Nkt. 37. § (2)).

Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37. § (1-3) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.

A szülő – jogszabálysértésre hivatkozással – a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül.

A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatalt, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele:

Az intézményalapító okirata szerint a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdőgyermekek integrált nevelése valósítható meg az általunk fenntartott óvodákban.

  

Óvodák és azok elérhetőségei:

Hétszínvirág Óvoda 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24

06/70 266-4402  06-45-470-648

Aranyablak Tagóvoda 4803 Vásárosnamény, Óvoda utca 2.

06-45-478-249;    06-70-330-4223

Tündérkert Tagóvoda 4804 Vásárosnamény Damjanich János út 25.

06-45-478-633;    06-70-633-2090

 

Az óvoda felvételi körzete:

 • Vásárosnamény város közigazgatási területe.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

2022.május 28.

A jogorvoslati eljárás szabályai:

Az óvodai felvétel elutasításáról szóló döntés ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül fellebbezhet. Az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében másodfokon a fenntartó - Vásárosnamény Város Önkormányzata székhely: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1. – jogosult eljárni és dönteni. A fellebbezés benyújtásának a helye: Vásárosnaményi Játékország Óvodái 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

Tájékoztató Szabadtéri és az irányított égetéssel kapcsolatos tudnivalókról

A szabadtéri égetéssel kapcsolatosan főszabály, hogy tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabály külön megengedi.
Háztartási hulladékot (műanyagot, gumit, stb.) égetni sem belterületen, sem külterületen nem szabad, még tüzelő, - fűtőberendezésben elégetni is TILOS!

A szabadtéri tűzgyújtás szabályaival kapcsolatosan külön kell szólnunk a szabadtéri tűzgyújtásról, úgy mint a kerti grillezésről, bográcsozásról, valamint a szabadtéri égetésről, mint például a kerti hulladékok megsemmisítésének szigorú szabályairól.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) szintén általános tilalmat határozott meg a szabadtéri égetés vonatkozásában. A tiltás alól kizárólag más jogszabály eltérő rendelkezése esetén lehet eltérni (pl.: önkormányzati rendelet, vágástéri hulladék égetése, növény egészségügyi okok, stb.)
Belterületen növényi hulladékot égetni csak abban az esetben lehet, ha van erre vonatkozó önkormányzati rendelet, és akkor is a rendeletben meghatározott időpontokban és feltételek mellett. Ezzel kapcsolatosan tájékoztatást szükséges kérni a települési önkormányzatoknál.

Külterületen az irányított égetés végzését ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni a következő e-mail címen:
szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu
Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.
Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.
Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt nem jelenthet. Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

A tarlóégetésre további előírások vonatkoznak:
A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos. Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel, a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos! A tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani. A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani. Tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni. A tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

Nem csak akkor gyújtunk persze szabadtéren tüzet, ha égetni akarunk, hanem akár, egy kerti grillezés során is. Az otthoni sütés-főzés, bográcsozás, vagy akár az erdőben, a kijelölt tűzrakóhelyeken történő tűzgyújtás természetesen továbbra is megengedett, viszont itt is ügyelni kell az alapvető tűzvédelmi szabályok betartására. Fontos, hogy a szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül! Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról, vízről, homokról! Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám! Hasonlóan fontos, hogy csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani! A tűzrakás helyének kiválasztásakor is körültekintőnek kell lennünk, hogy ne legyenek a közelben könnyen lángra kapó éghető anyagok, legyen az akár ruhanemű, száraz avar, gallyak, vagy hulladék. Arra is ügyelni kell, hogy szeles időben ne gyújtsunk tüzet, hisz ilyenkor a lángok könnyen továbbterjedhetnek.
Tűzgyújtási tilalom elrendelésekor
A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás megfelelő feltételeket teremt kialakulásukhoz, továbbterjedésükhöz. Erdőtűzveszélyes időszakban a földművelésügyi miniszter (országos szinten), illetve az erdészeti Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatóság (területi szinten) tűzgyújtási tilalmat rendelhet el. Tűzgyújtási tilalom esetén az erdőkben - beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is -, valamint az erdőterületek határától számított kétszáz méteren belül tilos tüzet rakni
Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.


A szabadtéri tüzek kialakulását a legtöbb esetben az emberi hanyagság, gondatlanság eredményezi. Nem csak a jogszabályok megszegésével és a szándékos égetéssel idézhetünk elő tüzet, hanem egy apró figyelmetlenség is tragédiához vezethet. Egy rossz helyen eldobott gyufa, egy el nem oltott cigarettacsikk rengeteg kárt okozhat a természetben, de hasonlóan veszélyes lehet az is, ha a hulladékokat nem a kijelölt helyre dobjuk el.

A tavaszi-nyári időszakban a katasztrófavédelem folyamatosan ellenőrzi a szabadtéri égetésekkel kapcsolatos szabályok betartását. Amennyiben a tűzvédelmi előírások megszegése tüzet, illetve robbanásveszélyt idéz elő a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező, melynek összege több százezer forintig is terjedhet.
Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a BM OKF, vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság oldalait (www.erdotuz.hu).
Az embertársaik, anyagi javaik, környezetük védelme és biztonsága érdekében mindenki tartsa be a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályokat!

Tájékoztató a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályairól

2020.01.22-töl

225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a tűzoltóság állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartam.
(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyű katasztrófavédelmi szert" vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.
225/A. § (1) A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy7 ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.
(2) Az égetés csak úgy7 végezhető, hogy7 az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(3) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást. izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.
226. § (1) Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
(2) Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez Írásban be kell jelenteni
(3) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.
(4) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(5) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan at kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.
227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg töiténő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
I
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 meter szélességben körül kell szántam vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadnasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védösávot kell szántással vagy7 tárcsázással biztositam.
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
I
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott
személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy7 mezőgazdasági vontatót ekével vagy7 tárcsával a
helyszínen készenlétben kell tartani.
(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés
szabályait kell alkalmazni.
228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán
annak kezelője köteles a szélső vasúti vágányiengelytöl merve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől
mérve legalább 3 méter széles védösávot kialakítani.
(2) A védösávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartam.
(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

 

Kedves vásárosnaményiak!

Kedves vásárosnaményiak!

Először is a köszönöm mindenkinek ebben a nehéz helyzetben a számtalan önzetlen felajánlást, megható a segítőkészség, amit a napokban tapasztaltam.

Tájékoztatom Önöket, hogy a határállomásokon és a nagyobb környező városokban, így Vásárosnaményban is felállt a rendőrség által kijelölt Ideiglenes Menekült Gyűjtőhely, nálunk a gergelyiugornyai Művelődési ház kapott helyet. Ide érkeznek szervezetten a határról a menekültek, akik Covid ellenőrzésen esnek át, majd gyors segítséget kapnak esetleges hiányzó okmányaik pótlásához, de az egészségügyi szolgálat is jelen van azok számára, akik gyors orvosi segítségre szorulnak. Az Ideiglenes Menekült Gyűjtőhelyről tovább szállítjuk a menekülteket az ideiglenes-,  illetve a felajánlott szálláshelykre, vagy vasútállomásokra, de a menekült státuszt nem kérők helyzetét is innen tudjuk koordinálni.

Vásárosnaményban az Önkormányzat ideiglenes szálláshelyet a Művelődési Központban állított fel, itt jelenleg 35 főt tudunk fogadni. Köszönjük az önzetlen segítséget azoknak, akik családokat fogadtak be, de kérem, folytassuk az összefogást, mert mindenkinek a segítségére szükség van most!

Önök a következőképpen segíthetnek:

1. TÁRGYI ADOMÁNYOK

Tárgyi adományként tartós élelmiszer, ásványvíz, ivólé, bébiétel, tápszer, pelenka, meleg takaró, meleg ruha segíthet a legtöbbet!

A tárgyi adományok leadásának helye: BEREGTÖT Kistérségi Fejlesztési Iroda Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 9.

További információ: +36 45 448-034, +36 30 984 7083  vagy

+36 45 570-214, +36 30 984 6798.

2. PÉNZ ADOMÁNY

A pénzadományokat a Vásárosnamény Város Önkormányzata adománygyűjtő számlájára várjuk:

OTP Bank Nyrt. 11744065-15403399-10480001

3. SZÁLLÁSHELY

Létrehoztuk és folyamatosan frissítjük a szálláshely felajánlók adatbázisát. Folyamatosan várjuk azok jelentkezését, akik hosszabb távra, akár több hétre tudnak szállást biztosítani gyermekes családoknak, nőknek, időseknek.

Információ: +36 70 476 8811.

4. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

Az Ideiglenes Menekült Gyűjtőhelyre  (Gergelyiugornya, Munkácsy út 2.) érkezők Covid ellenőrzésen esnek át, akik nem rendelkeznek oltási bizonyítvánnyal, azokat szűrik, tesztelik, ha szükség van rá, egészségügyi ellátásban részesítik.

Az egészségügyi ellátó rendszerünkben (háziorvosi, kórházi ellátó rendszer) a TAJ kártya nélkül érkezőket is ellátják.

További információ:

 • Központi háziorvosi ügyelet telefonszáma: +36 42 312104

https://www.beregtot.hu/index.php/beregtot-kfi-intezmeny-elerhetosegei/beregtot-kfi-kozponti-orvosi-ugyelet

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Szatmár-Beregi Kórháza,

telefon: +36 45 570 770

 

Emellett várjuk az ukránul, oroszul beszélő segítőket, illetve pszichológus, coach végzettségűeket, akik a menekültek segítségére lehetnek ebben az embert próbáló időben!

Zöld üzenet - a TRV Zrt.

Ne vezesse az esővizet, talajvizet, belvizet a csatornába, mindez ugyanis a szennyvízkezelési rendszer túlterhelését okozhatja. Sokat segíthet a csapadék elvezetésében, ha a háza előtti árkot tisztán tartja, és így a csapadékvíz könnyen el tud folyni egy arra alkalmas területre. De össze is gyűjtheti az esővizet, melyet kertjében később öntözésre fel tud használni.

KÖZSZOLGÁLTATÓI TÁJÉKOZTATÓ

JELENTKEZZEN A HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁSRA!
Társaságunk Szabolcs- Szatmár- Bereg megye területén a lomtalanítást házhoz menő lomtalanítás keretében végzi el, melyet az ingatlanhasználó csak a közszolgáltatóval előre egyeztetett időpontban, évente egy alkalommal, a felkínált időpontokból választva vehet igénybe.
A lomtalanításra történő bejelentkezés időszaka: 2022. február 1 - 2022. március 31.
Lomtalanítási időpont foglalására az alábbi elérhetőségek egyikén van lehetősége:
•    honlapunkon: www.eakhulladek.hu/ugyfelszolgalat/telepulesek menüpont alatt a vevőkód megadását követően a településnél megjelölt időpontokra regisztrálva,
•    e-mailben: lomtalanitas@eakhulladek.hu címen,
•    telefonon: +36 42/508 369/ 3 menüpont.

NE MULASSZA EL BEJELENTENI A VÁLTOZÁST!
Ha Ön elköltözik és/vagy új ingatlanban költözik, házszámváltozásról kap értesítést, vagy akár személyes adatai megváltoznak stb., abban az esetben ne felejtse el a változást Társaságunk részére bejelenteni. Amellett, hogy ez a változásbejelentés az ingatlanhasználók jogszabályon alapuló kötelezettsége, a későbbi kellemetlenség is elkerülhető. A változásbejelentés elmulasztása esetén a helytelen adatokkal kibocsátott számlák adattartalmáért sem a közszolgáltató, sem az NHKV Zrt. nem felelős. Legrosszabb esetben az is előfordulhat, hogy az ingatlanhasználói mulasztás miatt a felhalmozott tartozás beszedését célzó NAV végrehajtási eljárás a korábbi ingatlanhasználó/eladó ellen indul meg, így a közszolgáltatási díjat nem fizeti meg az, akinek a közszolgáltató ténylegesen rendelkezésére áll és akinek ez kötelezettsége.

IGAZOLJA IDŐBEN A KÉRT SZÜNETELTETÉST!
Ha Ön az előző évre/évekre valamely ingatlanra szünetelést kért, akkor 2022. február 15. napjáig igazolja annak jogszerűségét a szükséges közüzemi igazolás beküldésével. Amennyiben az egyedi tájékoztatásban foglalt igazolás/részigazolás nem történik meg, abban az esetben Társaságunk a közszolgáltatási díjat utólagosan kiszámláztatja.

ELLENŐRIZZE GYŰJTŐEDÉNYE ÁLLAPOTÁT!
A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló szabvány edényt az ingatlanhasználó saját maga szerzi be. Társaságunk csak a gyűjtőjárműhöz rendszeresített MSZ EN 840-1:2020. számú szabvány edényt köteles üríteni. Természetes, hogy a rendszeres igénybevétel és az időjárási behatások miatt a gyűjtőedény állapota idővel romlik, emiatt sérül, végül használhatatlanná válik. A gyűjtőedényt gépi ürítésre tervezték, így ezt az igénybevételt bírnia kell, de előbb-utóbb nyilvánvalóan ürítés közben megy tönkre. Ezért ezt is - mint minden más használati eszközt - cserélni kell. Társaságunk nem felel és nem is felelhet a túlhasználat során bekövetkezett gyűjtőedény sérülésért. Társaságunk kizárólag akkor felel az edény töréséért, ha azt a megfelelő állapotú gyűjtőedény bizonyithatóan hanyag mozgatása, emelése, visszahelyezése okozta.

KERESSE FEL HONLAPUNKAT!
Az ÉAK Nonprofit Kft. saját honlapján (www.eakhulladek.hu) folyamatosan tájékoztatja az ingatlanhasználókat a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos információkról, aktualitásokról. Az ügyfélszolgálat/települések menüpontban elérhetőek a hulladékszállítási naptárak és a lomtalanításra történő bejelentkezés. Az ügyfélszolgálat/letölthető nyomtatványok menüpont használatával megkönnyítheti és meggyorsíthatja a változásbejelentésekkel kapcsolatos ügyintézést.
A honlapon tájékozódhat a közszolgáltatáson kívül igénybe vehető egyéb hulladékkezelési tevékenységeinkről is
 

FELHÍVÁS

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a karácsonyfák összegyűjtését a következő időpontokban végzi:

2022. január 24. és január 31.

 

A fákat az ingatlanok elé kérik kihelyezni úgy, hogy azok a forgalmat ne zavarják.

dr. Deák Ferenc sk.

                                                                                         jegyző

Vásárosnamény Város Önkormányzata fokozott figyelmet fordít környezetünk védelmére, melyben partnerként számítunk a város lakóira, az ingatlanok tulajdonosaira, használóira.

Most egy hiányt pótló kezdeményezéshez csatlakoztunk: a használt sütőolaj és zsiradék begyűjtéséhez.

A háztatásokban keletkező használt sütőolaj és sütőzsiradék a környezetbe jutva rendkívül káros hatást fejt ki. A leggyakrabban az anyag a lefolyókba kerül, ahol a hidegebb csatornafalra tapadva egy része lerakódik, melyhez a későbbiekben újabb szennyeződések tapadhatnak, így dugulást is okozhat. Más anyagokkal keveredve olyan vegyületet képezhet, mely a csatornarendszert kikezdheti és károsíthatja is. A szennyvíztisztítókba kerülve hozzájárul a „zsírdugók” kialakulásához, mely a rendszer üzemzavarát okozhatja, növelve ezzel az üzemben tartási költségeket.

A Biotrans Kft. lakossági használt sütőolaj begyűjtési programot szervez az egész ország területén a „CseppetSem!” program részeként.

Ezért a „CseppetSem!” rendszer célja az, hogy minél több önkormányzat létesítsen a területén használt sütőolaj gyűjtő pontokat, hogy a lakosságnak minél kisebb erőfeszítésébe teljen az, hogy környezetbarát módon helyezze el ezt a hulladékot.

A szelektív gyűjtés mindannyiunk érdeke! A környezetvédelmi hasznon túl fontos, hogy az összegyűjtött anyag 100%-ban újrahasznosításra kerül: a zaccot biogázüzemben elektromos energia előállítására használják fel, míg a cseppfolyós anyagból biodízel alapanyag készül.

Önkormányzatunk területén több helyszínen található – egyenlőre még csak 120 literes – gyűjtőedény. Kérjük, éljen a lehetőséggel a környezet védelme érdekében!

Gyűjtőpont helyszíne

Gyűjtőpont elérhetősége

 4800 Vásárosnamény, Orbán Balázs krt. 10.

Korlátlan

„Gyerekház” 4800 Vásárosnamény, Alkotmány utca 1.

A „Gyerekház” nyitvatartási ideje szerint

„Városi Könyvtár” 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 5.

A „Könyvtár” nyitvatartási ideje szerint

„Városi Piac” 4800 Szabadság tér 23.

Korlátlan

„Atlantika parkolója” 4803 Vásárosnamény, Gulácsi út 56.

Korlátlan

„VITKA NKFT. telephelye” 4804 Vásárosnamény, Damjanich János út 1.

Munkanapokon 7-13 óra között

Zöld üzenet - csatornahasználat

Gondolkodjon, mielőtt lehúzza!

 

Több tízezer meghibásodás, sok millió forintos javítási költség, leállások, dugulások, kiöntések sokasága – ez a mérlege az idei esztendőnek, ami a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által működtetett szennyvízcsatornák, szivattyúk működését illeti. Tudta, hogy a megdöbbentő számok mögött sokszor az emberi nemtörődömség áll? Ismerkedjenek meg az alapvető csatornahasználati szabályokkal!

 

Mit önthetünk bele a szennyvízcsatornába és mit ne?

 • A megépült szennyvízcsatornába csak kommunális jellegű szennyvizet szabad A csatorna keresztmetszete, az aknák, szennyvízátemelők úgy lettek méretezve, hogy csak ennek elvezetését biztosítják. A kommunális jellegű szennyvíz az otthoni, mindennapos tevékenységből származó szennyvizek, például a vécéöblítésre szánt víz, a mosáshoz, mosogatáshoz, fürdéshez használt víz.
 • Esővizet, talajvizet, belvizet soha nem engedjen a szennyvízcsatornába! Ez ugyanis túlterheli a rendszert, a visszaduzzadt szennyvíz elöntheti a pincéket, a mélyebben fekvő területeket, sőt, a fürdőszobákat is!

Miket szigorúan tilos a csatornába önteni, dobni?

 • mérgeket, gyógyszereket és növényvédőszereket, nehézfém tartalmú folyadékokat, benzint, gázolajat, fáradt olajat, hígítót, festéket
 • hígtrágyát
 • sütőolajat, élelmiszermaradékot
 • popsitörlőkendőt (a szivattyúk meghibásodásának felét ez okozza), intim betétet
 • rongyokat, felmosófejet
 • állati tetemeket

Mi történik, ha mégis belekerülnek ezek az anyagok a csatornába?

 

 • a darabos szennyeződések elzárhatják a víz útját, ami kiöntést okozhat az otthonokban
 • a szennyvíztisztítóban elpusztulhatnak a tisztítást végző baktériumok
 • a nem csatornába való tárgyak tönkretehetik a szennyvízátemelők szivattyúit – ez megbéníthatja a szennyvíztisztítást

Hogyan ellenőrizheti a TRV Zrt. a szabályos csatornahasználatot?

 • csapadékos időben, hóolvadáskor helyszíni ellenőrzéssel
 • ingatlanon belüli belső csatorna ellenőrzésével, lefolyási próba végzésével
 • kamerás csatornavizsgálattal
 • füstgenerátoros csatorna vizsgálattal
 • szennyvíz mintavétellel és annak laboratóriumi elemzésével

 

Milyen következményei lehetnek, ha nem szabályosan használom a csatornát?

 • a TRV Zrt. korlátozhatja vagy felfüggesztheti a szolgáltatást esetleg bírságot szabhat ki
 • felmondhatja a közüzemi szerződést
 • feljelentést tehet az illetékes hatóságnál

A fentiekből látható, hogy a csatornahálózat állapota és a tisztítótelep működése erősen függ Önöktől, attól, hogy mit engednek a csatornába. Néhány ember felelőtlen magatartása miatt az egész szolgáltatás ellehetetlenülhet, rengeteg bosszúságot és kárt okozva ezzel a többi fogyasztónak és a vízszolgáltatónak, szennyezve a természetet.

Az itt látható képek nem illusztráció fotók, mindegyik a TRV Zrt. meghibásodott szivattyújának takarításakor készült. Jól látható, mi minden kerül bele a csatornákba…

Tájékoztatás

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprő-ipari szerv ütemezése szerint, a társasházak vonatkozásában a kéményseprő-ipari sormunka elvégzésére 2022. 02.08-2020.03.21-ig terjedő időszakban kerül sor.

 

Tisztelettel:

Filep Sándor sk.

polgármester

Tűzmegelőzési tájékoztató

A karácsonyi készülődés időszakában évről évre népszerűbbek az ünnep kapcsán megrendezésre kerülő vásárok. A biztonságos lebonyolítás érdekében felhívom a szervezők figyelmét a tűzvédelmi szabályok betartására. Amennyiben a vásár 1000 fő befogadóképességet meghaladó (egy helyen egy időben tartózkodó személyek száma), 5000 négyzetméternél nagyobb területű, épületen kívüli területen kerül megrendezésre, akkor a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó követelményeket is be kell tartani, amelyet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján engedélyeztetni szükséges.

A művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sportrendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt legalább 15 nappal azt tájékoztatás céljából a tűzvédelmi hatóságnak megküldeni.

A rendezvényekre vonatkozó írásban meghatározott biztonsági intézkedés tartalmazza az alábbiakat:

a)    a kiürítési számítást,

b)     a rendezvény helyszínén a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, a menekülésben korlátozott személyek tervezett elhelyezését és létszámát tartalmazó méretarányos helyszínrajzot,

c)     a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait,

d)     a tűz esetén szükséges teendőket és

e)     a tűz jelzésének és oltásának módját.

Az árusok, dekorációk elhelyezésekor különös körültekintéssel kell eljárni annak érdekében, hogy a villamos berendezések kapcsolója, a közművek nyitó- és zárószerkezete, a tűzjelző berendezések kézi jelzésadója, a hő- és füstelvezető kezelőszerkezete, nyílásai, a fali tűzcsapok, a kézi tűzoltó készülékek folyamatosan szabadon maradjanak. A menekülésre számításba vett közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyagú installációk, dekorációk az érintett fal vagy padló felületének legfeljebb 15%-áig helyezhetők el abban az esetben, ha

 

azok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem rontják. Az épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le, a menekülésre szolgáló nyílászárókat lezárni nem szabad.

A tűzcsapoknál minden esetben biztosítani kell a tűzoltó gépjárművek felállítási helyét úgy, hogy azok mellett legalább egy sáv közlekedési út szabadon maradjon.

Adventi és karácsonyi vásárok tűz- és munkavédelme

 

Közeleg az advent, a kirakodóvásárok, karácsonyváró rendezvények, szabadtéri koncertek időszaka. A meghitt ünnepi fények között sétálva sem szabad azonban megfeledkezni a veszélyekről. Lássuk, milyen biztonsági előírásoknak kell teljesülnie a karácsonyi rendezvények esetében.

Az adventi és karácsonyi vásárok sajátossága, hogy az ideiglenes építmények, standok, rendezvény sátrak és büfék többnyire hosszú ideig, napokon, heteken át üzemelnek. Érdemes erre figyelni a helyszín kialakításánál is, lehetőség szerint úgy helyezzük, hogy egy esetleges tűzeset során a tűz ne terjedhessen át más épületre, esetlegesen gépjárművekre, továbbá a rendezvényen tartózkodó személyek menekülését ne korlátozza az elhelyezés.

•         Válasszunk masszív elárusító helyeket! A legjobb, ha a szervezők bérelhető pavilont, fa bódét biztosítanak.

•         Gondoskodjunk a terület őrzéséről! Az éjjeli őrszolgálat nem csak a bűnmegelőzésben, a tűzesetek korai felfedezésében is segíteni tud.

•         Használjunk olyan erőforrásokat, amelyek hosszú távon is bírják a terhelést. A közeli épület ablakán kilógatott hosszabbító nem jó megoldás.

Tűzvédelem és munkabiztonság

A szabadtéri rendezvények tűzvédelmét az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 206-218. §-ai szabályozzák. A szervezéskor irányadó még a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI 10.2:2020.01.22.) is.

A szabályozások egyértelműen rendelkeznek arról, milyen bejelentési kötelezettsége és felelőssége van a szervezőknek. Az Irányelv pedig megmutatja azt is, milyen tényezőkkel fontos számolni a helyszín kialakításakor. A leírás segítségével pontosan meg lehet becsülni, hogy mekkora helyen, milyen embersűrűségre számíthatunk, és ehhez mennyi és milyen menekülési útvonalat érdemes kijelölni.

 

A téli rendezvényeken kiemelt figyelmet kell fordítani a tűz elleni védekezésre. Nem csak a gyertyák, koszorúk, lámpások, vagy a mobilbüfék műszaki berendezései jelenthetnek nagy kockázatot. A mobil vendégsátrak, és a mozgatható fűtőberendezések, például a hőgombák is veszélyesek lehetnek. A gyártói előírások mellett érdemes túlbiztosítani a helyszínt. Győződjünk meg róla például, hogy a gyerekek nem érhetnek a forró fűtőszálakhoz, vagy nem férhetnek hozzá az elektromos világítás drótjaihoz!

Az adventi és karácsonyi vásáron érdemes direkt ilyen célra készült bódét, faház, pavilont használni. Ez ideiglenes épületekben az előírásoknak megfelelően tűzoltó készülékről kell gondoskodni. Fűteni csak a gyártó előírásainak megfelelő, biztonságos berendezéssel szabad, a világítást és a díszítést pedig rendszeresen ellenőrizni kell. A dekorációhoz érdemes kültéri használatra készült, biztonságos CE jelzéssel ellátott, nehezen melegedő, például LED-es égősort választani. Az építményeket a külső hatásoktól is óvni kell - ha lehet a közös csillagszóró-gyújtást, lampionos felvonulást, gyertyaégetést rendezzük minél távolabb a standoktól!

Az adventi idején korán sötétedik, rosszak a látási viszonyok. Napszállta után a rendezvény menekülési útvonalait meg kell világítani. Erre a célra nem szabad nyílt lángot, például gyertyát, fáklyát vagy lampiont használni. Olyan, lehetőleg elektromos világításra van szükség, amelyik lehetőség szerint áramszünet esetén is üzemel - például a hálózattól független aggregátorról.

A tömeg irányítása a karácsonyi rendezvények során nagy gyakorlatot igénylő feladat. A korlátozott látási viszonyok és a résztvevők változatos kora, egészségügyi és mentális állapota miatt jól járunk, ha profi csapatra bízzuk a munkát. A vásáron dolgozó hivatásos és önkéntes segítőknek is kötelező tűz- és munkavédelmi oktatáson részt vennie. Jó, ha ezen az alkalmon mindenki megjelenik, a biztonsági őrök, árusok, színpadtechnikusok, a fellépők képviselői, de akár a gyerekcsoportokat kísérő pedagógusok is.

•        Gázpalackok használatánál a nyomáscsökkentő szelepet semmiképpen ne távolítsuk el, árusítóhelyeken lehetőség szerint 1 db gázpalackot tartsunk készenlétben, óvjuk a gázpalackokat a hőhatástól.

•        Az árusítóhelyeken minden eseten legalább egy 6 kg töltettömegű porral oltó tűzoltó készüléket tartsunk készenlétben.

•        A villamos berendezéseket minden esetben megfelelő minősítéssel és szigeteléssel ellátott hosszabbítóval működtessük.

 

 

 

A szabadtéren elhelyezett minden villamos fogyasztói berendezés felülvizsgálatát el
kell végeztetni.

 

Pirotechnikai termékek használatával kapcsolatos tudnivalók

 

Az év végéhez közeledve előtérbe kerül a pirotechnikai termékek - tűzijátékok - beszerzése, tárolása, felhasználása. Fontos, hogy csak megbízható forrásból, hatósági engedéllyel rendelkező forgalmazótól származó terméket vásároljunk, használjunk. Petárda birtoklása tilos!

A vonatkozó kormányrendelet a pirotechnikai termékeket kockázattól és zajszinttől függően négy osztályba sorolja, amelyekből az első három kategória kerülhet magánszemélyek birtokába, a negyedikbe tartozó eszközöket már csak pirotechnikus használhatja és kezelheti.

Az 1. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket (ezeket korábban játékos pirotechnikai terméknek nevezték) már a 14. életévüket betöltött személyek is megvásárolhatják. Ezek az eszközök nagyon alacsony kockázatot jelentenek és elhanyagolható zajt okoznak, azokat behatárolt területen való használatra szánják.

A 2. pirotechnikai osztályba tartozó kis tűzijátékok (például rakéták, bombatelepek, római gyertyák) megvásárlásához azonban már igazolni kell, hogy a vevő elmúlt 16 éves. Ezen termékek kockázata és zajszintje alacsony, szabadban lévő, behatárolt területen való használatra készülnek.

Az 1. és 2. osztályba sorolt pirotechnikai termékekből egy időben összesen 1 kilogramm nettó hatóanyag-tartalmat meg nem haladó mennyiséget lehet tárolni.

Az 1. és 2. osztályba sorolt pirotechnikai termékek magánszemély által közterületen kizárólag december 28. 18 óra és a következő naptári év január 1-jén 6 óra közötti időszakban használható fel.

A 3. pirotechnikai osztályba a közepes kockázatot jelentő, szabadban lévő, nagy nyílt területen felhasználható termékek tartoznak, a használatukkor keletkező zaj szintje nem ártalmas az emberi egészségre. Ebbe az osztályba tartozó eszközt december 28. és 31. között engedély nélkül vásárolhatnak a 18. életévét betöltött személyek. A tűzijátékokat felhasználni a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig lehet. A fel nem használt vagy hibás, 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket január 5-ig a vevő köteles a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

A 3. osztályba sorolt pirotechnikai termékekből nagykorú személy egy időben összesen 3 kilogramm nettó hatóanyag-tartalmat meg nem haladó mennyiséget birtokolhat, tárolhat engedély nélkül december 28. és január 5. között.

 

Felhasználásra vonatkozó fontos tudnivalók:

 

-        A tűzijáték helyszínét úgy kell kiválasztani, hogy a felhasználandó pirotechnikai termékek védőterületén belül potenciális veszélyforrás ne legyen.

-        A vetőcsőből működtethető pirotechnikai termékeket a megfelelő vetőcsőbe kell helyezni. A pirotechnikai termékeket a felhasználási útmutatóban meghatározottak szerint kell a vetőcső aljára helyezni.

-        A tűzijáték termékek telepítésekor ügyelni kell arra, hogy a lövés irányában ne legyen akadály. Tűzijáték terméket személyek felett átlőni, illetve irányukba működtetni tilos! Erős szélben a pirotechnikai termékek felhasználását el kell halasztani!

-        A működésbe hozott tűzijáték termékeket a működésük befejezésétől számított legalább 10 perc várakozás után lehet megközelíteni.

-        Használat előtt a tűzijátékbombák, római gyertyák vetőcsöveinek alsó egyharmad részét célszerű a földbe temetni, vagy erősen egy függőleges szilárd rúdhoz rögzíteni. A rakéták esetében a vezetőpálca a rakéta része, ezért kizárólag úgy működik rendeltetésszerűen, ha a vezetőpálca is a rakétatesttel tud repülni. Ennek érdekében a rakétát olyan helyről szabad indítani, amely lehetővé teszi a vezetőpálca könnyed és akadálymentes elrepülését. Ezek a helyek lehetnek például szilárdan rögzített üres pezsgősüveg, üres papír vagy fémcső stb. Rakéták csak akkor lőhetők fel, ha vezetőpálcájuk nem törött, illetve ha nincs viharos szél. A rakéta mindig a széliránnyal szemben repül! A vezetőpálca nem ég el, az minden esetben visszahullik!

-        Talajon forgó, ugráló stb. termékeket (játékos pirotechnika) kizárólag stabil, egyenletes, a tűznek ellenálló talajon használja! Ez biztosítja, hogy a termékek akadálytalanul tudjanak forogni, felrepülni stb. Ügyeljen arra, hogy a termékek közelében ne legyenek olyan dolgok, amelyek meggyulladhatnak!

-        A tűzijátéktelepeket használat előtt egyenletes, vízszintes talajra tegye, ahol majd működés közben nem tudnak felborulni. A telepet támassza meg oldalról téglával vagy nagyobb kővel, esetleg rögzítse egy szilárd rúdhoz a stabilitás érdekében! Használat előtt mindig olvassa el a termékek használati utasítását! A működtetés során mindig óvatosan, körültekintően járjon el! Soha ne hajoljon működésbe hozott tűzijáték termék fölé!

-        Mindig tartsa be a biztonsági utasításokat! A termékeket úgy használja, hogy közben Ön és mások biztonságát ne veszélyeztesse!

-        Tartsa tiszteletben embertársai és háziállatai nyugalmát, mivel a robbanások, durranások érzékenyen érinthetik őket!

-        Soha ne működtessen pirotechnikai terméket alkohol vagy drog befolyása alatt!

SOHA NE MŰKÖDTESSEN KÉZBEN TARTVA PIROTECHNIKAI TERMÉKEKET!

A biztonságos szórakozáshoz, a tűz- és balesetmentes évbúcsúztatáshoz és évköszöntéshez fontos a leírtak ismerete és betartása.

A pirotechnikai termékek vásárlásáról, felhasználásáról további részletesebb tájékoztatás elérhető a katasztrofavedelem.hu honlapján.

Sajtóközlemény

MONTÁZS projekt - A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése
2021. december 10.

A MONTÁZS projektet (EFOP 1.9.2.–VEKOP-16-2016-00001) a Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. valósítja meg európai uniós támogatásból. A projekt célja a fogyatékosságból adódó igényekre reagáló közszolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének javítása, a fogyatékos emberek életminőségének, önálló életvezetési képességének és társadalmi befogadásának növelése.

Folytatódik a fogyatékosságügyi tanácsadás a MONTÁZS projekt zárása után
Javuljon a fogyatékos emberek életminősége, önálló életvezetési képessége, valamint a társadalmi befogadásuk – ez volt a fő célja a 2017-ben indult MONTÁZS projektnek. Ennek megvalósítására többek között létrehozták és működtetik az országos fogyatékosságügyi tanácsadói hálózatot, AAK (augmentatív és alternatív és kommunikáció)-módszertani központokat nyitottak, elérhetővé tették minden régióban a felnőtt logopédiai ellátást, valamint az autista emberek ellátását segítő szolgáltató hálózatot működtettek. A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést segítő fogyatékosságügyi tanácsadói hálózat a projekt után is elérhető lesz.
A MONTÁZS projekt keretében 2018. április 1-től országszerte 22 Információs és Koordinációs Pont alakult (IKOP) és működik ez év végéig. Az IKOP-okban dolgozó – speciális ismeretekkel, tudással rendelkező – fogyatékosságügyi tanácsadók a helyi igényekre alapozott szolgáltatást biztosítanak a fogyatékos személyek és családtagjaik, valamint az intézményi ellátásban részesülő fogyatékos személyek számára.
Az elmúlt évek tapasztalatai és eredményei igazolják, hogy a fogyatékosságügyi tanácsadás beváltotta a hozzá fűzött szakmai elképzeléseket, szükség van a helyi igényekre reagáló szolgáltatásra. A fogyatékos emberek és családtagjaik életét nagyban megkönnyíti, ha a számukra fontos, speciális információkat egy helyen érhetik el. Az IKOP-okban elérhető szolgáltatások igen népszerűek voltak az érintettek és szakemberek körében is. A fogyatékosságügyi tanácsadás nem ér véget a MONTÁZS projekt zárásával. 2022. január 1-től a szolgáltatás átkerül az emberi erőforrások minisztere által kijelölt család- és gyermekjóléti központokhoz, ahol más keretek között, de hasonló szakmai tartalommal várják a kliensek, szakemberek megkeresését.
Az észak-alföldi régióban az alábbi intézményekben folytatódik a fogyatékosságügyi tanácsadás:

• Nyíregyháza: Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ, 4400 Nyíregyháza, Körte utca 41/A.
• Debrecen: Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja, 4027 Debrecen, Thomas Mann u. 2/A
• Szolnok: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ, 5000 Szolnok, Városmajor út 67/A

Tájékoztató (BURSA HUNGARICA 2022) döntésről

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a BURSA HUNGARICA  felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatok elbírálásáról szóló 136/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozata alapján 47 fő „A” típusú pályázót részesített támogatásban.

 A támogatások havi összege 5 000 Ft.

Összesen benyújtott érvényes pályázatok száma:

47 db „A” típusú pályázat.

A pályázók az EPER-Bursa rendszeren keresztül kaptak értesítést a támogatási döntésről.

 

Vásárosnamény, 2021. november 29.

 

Filep Sándor sk.

polgármester

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Örömmel értesítjük, hogy Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az időskorúak pénzbeli támogatásáról döntött.

A döntés értelmében támogatásra jogosultak – anyagi körülményeiktől függetlenül – azok, akik

 1. Vásárosnamény városban bejelentett (állandó) lakóhellyel rendelkeznek,
 2. Vásárosnamény településen kívül tartózkodási cím nem került részükre megállapításra, valamint
 3. december 31. napjáig betöltötték, vagy betöltik a 65. életévüket.

A jogosultak részére egységesen 5 000 Ft/fő összegű egyszeri támogatást biztosít az Önkormányzat.

A támogatás készpénzben felvehető:

 • a vásárosnaményi városrészen élők esetében december 7. napján 800-1530 óra között a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárában (Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1),
 • a gergelyiugornyai városrészen élők esetében december 7. napján 800-1530 óra között a Művelődési Házban,
 • a vitkai városrészen élők esetében december 7. napján 800-1530 óra között a Művelődési Házban.

Aki a fenti helyen és időben nem tudja felvenni a támogatást, úgy azt 2021. december 8-22. között, illetve 2022. január 3. és 2022. január 10. napja között a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárában megteheti.

Az a-c) pontok alatt meghatározott jogosultságot okiratok bemutatásával szükséges igazolni (személyi igazolvány, lakcímkártya stb.).

 

Felhívom szíves figyelmüket a higiéniai szabályok betartására: 1,5 m távolság megtartására, valamint a maszk kötelező használatára!

 

Ezúton is kívánunk áldott, békés karácsonyt és nagyon boldog új évet!

Vásárosnamény, 2021. november 29.

 

         Filep Sándor sk.                                                                                       dr. Deák Ferenc  sk.
polgármester                                                                                                       jegyző

Haltelepitése a Keskeny Holt-Tiszán

A Postás Horgász Egyesület haltelepitése a Keskeny Holt-Tiszán (15-0057) 2023-11-09-én a MOHOSZ ,,Standart és preferált őshonos halfajok telepitése, visszatelepitése"támogatásával 800kg 3 nyaras pontyot és 200kg 2 nyaras fogasasüllőt telepitetünk az ÁPFE-V/42702-5/2023 támogatási szerződéssel.

 MEGHÍVÓ

Vásárosnamény Város Önkormányzata tisztelettel meghívja

Önt és családját az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre

2021. október 22-én – pénteken – 13.00 órára,

a Művelődési Központ Színháztermébe.

 

 

Ünnepi program:

 • Himnusz
 • A megjelenteket köszönti: Filep Sándor polgármester
 • Ünnepi beszédet mond: Tilki Attila országgyűlési képviselő

-  „Kicsit más volt az este…” Buzogány Béla Színházának ünnepi műsora

 • Kitüntető címek átadása
 • Szózat

 

 

 

                                                                         

 

 

Szeretettel várjuk a közös megemlékezésre!

A rendezvényt követően Kiss Sándor szobránál, majd a Járásbíróság falán elhelyezett emléktáblánál koszorúzási lehetőséget biztosítunk.

Kérjük, koszorúzási szándékát 2021. október 21-én 16 óráig jelezze a nameny.muvhaz@gmail.com e-mail címen.

                   

                                                            

 

 

Filep Sándor

polgármester

KONTÉNERMOSÁS

Az ÉAK Nonprofit Kft. 2021. szeptember 9-én megkezdte a 1100 l-es hulladékgyűjtő konténerek mosását, fertőtlenítését.

A konténermosó berendezés 350 bár üzemi nyomású mosó forgófej használatával biztosítja a gyűjtőedény külső és belső felületén található szennyeződések eltávolítását. A mosás során zsírtalanító- és tisztítószeren felül, felületfertőtlenítőt is használunk. 

Egy óra alatt 6-10 db gyűjtőedény mosását tudjuk biztosítani.

Egyedi megrendelés alapján lehetőséget tudunk biztosítani a saját tulajdonban lévő 1100 l-es edények mosására is 2021. november 30-ig előzetes időpont egyeztetést követően.

  A konténermosás és fertőtlenítés díja 5.000 Ft/db + ÁFA.

A díj tartalmazza a zsírtalanító- és tisztítószerek, a felületfertőtlenítő díját, a kezelő személyzet biztosítását, valamint – a mosás előtt az edények járatrendszerben történő begyűjtését követően – az edényekben található „beleragadt” hulladék eltávolítását is.

Amennyiben a kontérnermosási lehetőséggel kívánnak élni, kérjük  szíveskedjenek megrendelésüket megküldeni az ugyfelszolgalat@eakhulladek.hu vagy a  csaki.petra@eakhulladek.hu címre.

További információ: Csáki Petra 06-20/619-9932 telefonszámon, illetve szerdánként személyesen vagy telefonon a Városháza ügyfélfogadójában a kihelyezett ügyfélszolgálaton 8-12 óra között.

A szolgáltatás elvégzéséhez legalább 25 db konténernek kell rendelkezésre állni.

Értesítés!!!

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. értesíti aTisztelt Felhasználókat, hogy
2021.09.27- én 22.00 órától
2021.09.28- án 06.00 óráig
az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében Gergelyiugornya település ivóvízhálózatán csőhálózat mosatást végez.
A munkálatok átmeneti enyhe nyomáscsökkenéssel, vízzavarosodással járhatnak.
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt a Tisztelt Felhasználók megértését és szíves türelmét kéri.

Öblös üveg hulladékok begyűjtése

Vásárosnamény Város Önkormányzata és az ÉAK Észak-alföldi Környezetgazdálkodási NKFT. 2021. október 11. (hétfő) és 2021. október 16. (szombat) között öblös üveg (befőttes üveg) hulladékgyűjtési akciót szervez.

A fent megjelölt időpontokban lehetőség lesz az otthonokban összegyűlt üvegek térítésmentes leadására.

 A Dózsa György utca 2. szám alatti Közmunkás bázis ( régi iskola ) udvarán elhelyezett konténerbe kérjük az üvegek elhelyezését.

A gyűjtés kizárólag öblös üveg hulladék (befőttes, italos, bébiételes, stb.) gyűjtésére vonatkozik.

Ablaküveg, szélvédő nem kerülhet bele a konténerbe!

Kérjük, a Tisztelt Lakosságot, hogy a fentiekre tekintettel járjanak el.

Óvjuk együtt környezetünket!

Filep Sándor

polgármester

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet tűzoltó készülékre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételei 2016. január 1-től megváltoztak az alábbiak szerint.

A rendelet alapján a tehergépkocsin, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön, továbbá a tehergépkocsiból és pótkocsiból, valamint nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvényen, amelynek megengedett legnagyobb össztömege

a)     meghaladja a 3500 kg-ot, de legfeljebb 12 000 kg 1 db legalább 6 kg-os

b)     meghaladja a 12 000 kg-ot 1 db legalább 12 kg-os vagy 2 db legalább 6 kg-os

A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas, szabványos, por oltóanyagú hordozható, porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani a járműtűz eloltására.

A porral oltó tűzoltó készüléket függőlegesen vagy a függőlegestől legfeljebb 15 fokos szöggel eltérő helyzetben kell a járművön készenlétben tartani.”

A tűzoltó készülék készenlétben tartásának hiánya esetén a bírság kiszabása a jelenlegi szabályozás szerint kötelező. Mértéke 20.000 forinttól 50.000 forintig terjedhet. A tűzoltó készülék karbantartásának hiánya esetén szintén tűzvédelmi bírságot lehet kiszabni, melynek mértéke 10.000 forinttól 30.000 forintig terjedhet. Ezek a tűzvédelmi bírság tételek a veszélyes árut szállító járművekre nem vonatkoznak.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, amely bizonyos mezőgazdasági munkákra különleges szabályokat vezet be. A tavaszi időszakban van lehetőség arra, hogy a munkaeszközeinket felkészítsük és az előírások mentén szervezzük majd a munkafolyamatokat.

Az OTSZ szerint a kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalmaösszehúzási és bálázási munkái során, legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülék elhelyezése az erő- és munkagépen kötelező.

A fenti munkákban részt vevő munkagépek tűzvédelmi felülvizsgálata is kötelező.

Amennyiben ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzésre kerül sor, annak tervezett időpontját 10 nappal a műszaki ellenőrzés tervezett időpontját megelőzően az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre (tűzvédelmi hatóságnak) írásban be kell jelenteni.

A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni. Mindezeken túl, kötelező az aratógépet hajlékony földelővezetékkel ellátni, akkumulátorát pedig legalább nehezen éghető, villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal ellátni, továbbá a kipufogó-vezeték és a szikratörő éghető anyagoktól való megtisztítása.

Figyelni kell arra is, hogy sehol ne csepegjen az üzemanyag vagy hidraulikafolyadék, mert ez nagyban segítheti egy esetleges tűz terjedését. Az erő- és munkagép kezelője a munkavégzés

 

 

 

megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül, és a munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.

A munkaszünet idejére az aratógépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen.

Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell az arató-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni. A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől, esetlegesen a kazaltól és a gabonatáblától legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen.

Az erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár, vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén nem végezhető. Az erő- és munkagépet, aratógépet a kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet. Az aratást közút, illetve vasútvonal mentén kell először elvégezni. A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútállomástól legalább 100 méter távolságon belül el kell távolítani, és legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni..

A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos szem előtt tartani, gabonatáblán még a járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben sem szabad dohányozni. A gabonatáblától legközelebb 15 méterre lehet, éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzóhelyet kijelölni.

A mezőn összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezését is külön szabályozza az OTSZ. Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására vagy forgalmazására szolgáló építményektől legalább 200 méterre, egyéb építménytől, vasúti vágánytól - a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve - legalább 100 méterre, közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 méterre, nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől a legfelső villamos vezeték és a talaj közötti távolság háromszorosára, de legalább 20 méterre kell elhelyezni a kazlat, valamint a szérűt és rostnövénytárolót.

A mezőn összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény-kazlakat legalább 3 méter széles védőszántással kell körülvenni. Az állattartó telepeken a legfeljebb egy évre elegendő alomszalma- és szálastakarmányszükségletet üzemi tárolásnak kell tekinteni. A kazalban tárolt takarmány vagy rostnövény elhelyezésére is külön szabályok vonatkoznak, egymástól milyen távolságra, és milyen méretű takarmány kazlak helyezhetők el. A kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban levő kazal az előző sorban levő két kazal közé kerüljön. A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de legalább 20 méter távolságot kell biztosítani. A rendelet külön kitér arra is, hogy dohányozni, a kazaltól legalább 30 méter távolságban szabad, szélcsendes időben.

Az OTSZ szabályozza a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályait is. Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet, amennyiben jogszabály (például: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény) a szabadtéri égetést lehetővé teszi, illetve az esetlegesen más szükséges engedély (például: természetvédelmi hatóság engedélye) beszerzése megtörtént.

 

 

 

Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni a következő e-mail címen:

szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu

Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

A tartlóégetésre további előírások vonatkoznak. A rendelet külön alcímben rendezi a terményszárítást is. A terményszárító berendezéssel történő szárítás esetén a tűzvédelmi előírások megtartásáért és annak folyamatos üzemelés közbeni ellenőrzéséért az üzemeltető és a kezelő személyzet a felelős. A szárítóberendezés üzemeltetése során a gyártó kezelési utasítását kell figyelembe venni.

 

 

 

Aratási munkálatok az ADR vonatkozásában

 

1.                  ) Jelenleg Magyarországon a veszélyes áruk belföldi szállításának szabályait a

•        178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: ADR) „a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről”, valamint a

•        61/2013. (X.17.) NFM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) „a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról” szabályozza.

 

Az ADR 1.1.3 szakasza általában tartalmazza a mentességeket, melyek közül az ADR 1.1.3.1.

 

 

 

a)    pontja értelmében a magánszemélyek által történő veszélyes áru szállítás esetében az

ADR előírásait nem kell alkalmazni „ a magánszemélyek által történő veszélyes áru szállításra, amennyiben az áru kiskereskedelmi csomagolásban van és személyes vagy háztartási használatra, továbbá szabadidő vagy sport célokra szolgál, feltéve, hogy a veszélyes áru normális szállítási feltételek melletti kiszabadulásának megakadályozására szükséges intézkedéseket megtették. Amennyiben ez az áru magánszemély által vagy magánszemély részére megtöltött, újratölthető tartályokban szállított gyúlékony folyékony anyag, akkor az összmennyiség egy tartályban legfeljebb 60 liter, egy szállítóegységen legfeljebb 240 liter lehet. Az IBC-ben, nagycsomagolásban, itt. tartányban lévő veszélyes áru nem tekinthető kis­kereskedelmi csomagolásban lévőnek.”

 

Az ADR 1.1.3.1.c) pontja értelmében az ADR előírásait nem kell alkalmazni „a vállalatok (vállalkozások) olyan szállításaira, ami fő tevékenységüket kiegészíti, mint például a mély- és magasépítési munkaterületek ellátása, vagy méréssel, javítással és karbantartással kapcsolatos szállítások, ill. visszaszállítások csomagolóeszközönként legfeljebb 450 liter mennyiségű veszélyes áru esetén és az 1.1.3.6 bekezdésben meghatározott mennyiségi határokon belül. Meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a veszélyes áru normális szállítási feltételek melletti kiszabadulásának megakadályozására. Ez a fajta mentesség nem alkalmazható a 7 osztályra. Ugyancsak nem alkalmazható ez a mentesség a vállalatok (vállalkozások) által anyagbeszerzés, külső vagy belső anyagelosztás céljából végzett szállításokra.”

Az aratást végző munkagépek (pl.: kombájn, cséplőgép, stb.) üzemanyag ellátását biztosító veszélyes áru (gázolaj) szállítás (külső -a vállalkozás keretein belül üzemeltetett- benzinkútról, saját gépjárművel az aratás helyszínére) akkor nem tartozik az ADR hatálya alá, ha a szállított veszélyes áru mennyisége küldeménydarabonként legfeljebb 450 liter és a szállított gázolaj összmennyisége az 1000 litert nem haladja meg. Így a szállítás a fenti hivatkozás (ADR 1.1.3.!. c) pont) első mondatának kritériumait kielégíti. Ennek megfelelően, a fentebb leírt szállításokra az ADR 1.1.3.1.c) pontjában leírt mentesség alkalmazható és az ilyen szállítások esetén az ADR-t nem kell alkalmazni. (Más üzemanyag vonatkozásában azonban ezek a mennyiségi határok változnak, pl. benzin esetében csupán 333 liter.)

Amennyiben a szállított veszélyes áru mennyisége ezeket a mennyiségi korlátokat meghaladja, úgy e szállítások tekintetében - figyelemmel a felhasználási módra, a szállított, felhasznált mennyiségre - az ADR 1.1.3.6 bekezdésében foglalt mentesség igénybevétele javasolt. Az ADR 1.1.3.6 bekezdése a veszélyes áru, szállítási módjához (csak küldeménydarabos szállításra alkalmazható, ömlesztett, vagy tartányos szállításra nem) és az egy szállítóegységen szállított veszélyes áru mennyiségéhez köti a mentesség alkalmazásának lehetőségét, amely mennyiségi határ - az adott veszélyes áru szállítási kategóriájától függően - eltérő lehet. Az ADR 3.3 fejezete az egyes veszélyes árukhoz tartalmaz különleges előírásokat, a 3.4 fejezet szerinti korlátozott mennyiségben történő szállítási mód pedig különleges csomagolási előírásokat és még kisebb mennyiségi korlátokat ír elő feltételként.

Az ADR 1.1.3.6 bekezdése ugyan nem biztosít teljes mentességet az ADR előírásai alól, azonban jelentős könnyítéseket tartalmaz. A szállítások kapcsán ez esetben nem szükséges többek között a gépjárművezető ADR 8.2.1 szakasza szerinti oktatása, a jármű jelölése, írásbeli utasítás, illetve az ADR 8.1.5 szakasza szerinti felszerelések készenlétben tartása. Gondot kell ugyanakkor fordítani egyebek mellett a fuvarokmányra (ADR 5.4.1), a minősített csomagolóeszköz használatára (ADR 4.1), a küldeménydarabok jelölésére, bárcázására (ADR 5.2), a rakomány elhelyezésére, rögzítésére (ADR 7.5), az ADR 8.1.4.2 - 8.1.4.5

 

 

 

szakaszaiban előírt legalább 2 kg-os tűzoltó készülék gépjárművön történő elhelyezésére és üzemben tartására, a gépjárművezető és a szállításban érintett személyek ADR 1.3 fejezete és 8.2.3 szakasza szerinti oktatására.

2.    ) Az 1.) pontban a fentiek szerint leírtak kizárólag a Rendelet 1.§ (3) bekezdésében meghatározott fogalmak szerinti közúti járművel végzett szállításokra vonatkoznak. (A fogalom definíciója szerint közúti jármű: „a közúti forgalomban való használatra szánt, legalább négy kerékkel rendelkező, 25 km/h-t meghaladó legnagyobb tervezési sebességű gépjármű, valamint pótkocsija, kivéve a síneken futó járművet, a mozgó munkagépet, valamint a veszélyes áru szállításakor legfeljebb 40 km/h sebességgel közlekedő mezőgazdasági és erdészeti vontatót.")

A fenti definíció alapján tehát a lassú járművel, illetve a mezőgazdasági vontatóval az ADR előírásai szerint tilos veszélyes árut szállítani. Ezen tilalom alól ad könnyítést a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 7/2011. (III. 8.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet), mely a lassú járművel, illetve a mezőgazdasági vontatóval végzett veszélyes áru szállítások tekintetében tartalmaz előírásokat.

Ebben az esetben az ADR előírásait csak annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azt az NFM rendelet betartani rendeli, azonban az NFM rendelet rendelkezéseit minden érintettnek teljes mértékben be kell tartania, melyet a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági tevékenységük keretében rendszeresen ellenőriznek.

3.    ) Azon járművek, gépek üzemanyaggal történő ellátása esetén, amelyek nem a külső munkaterületen (az aratás helyszínén) végzik tevékenységüket, vagy nem a fenti 1.) vagy 2.) pontban leírt valamely mentesség hatálya alá tartozó veszélyes áru szállítását végzik, be kell tartani az ADR teljes előírásait.

 

Aratási munkálatok tűzvédelméhez tartozó jogszabályi rendelkezések:

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján:

101. Gépi berendezés

199. § (1) Kizárólag olyan erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely rendeltetésszerű használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.

(2)    Robbanásveszélyes zónában csak robbanásbiztos erő- és munkagép, készülék, eszköz helyezhető el és használható.

(3)    — A pinceszinti helyiségben, térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és berendezés, eszköz helyezhető el, amely a környezetére tűz- és robbanásveszélyt nem jelent.

(4)    Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését és a hőmérséklet vagy nyomás további emelkedését - technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték elérésekor - megszünteti.

(5)    Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról.

(6)     A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni.

 

 

 

(7)               — A tűz- vagy robbanásveszélyes készülékeket, gépeket, berendezéseket a gyártó, külföldi termék esetében a forgalomba hozó a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, és kezelési utasítással köteles ellátni.

 

108.     Járművek

219. § (1) A járművön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tűzoltó készüléknek állandóan hozzáférhetőnek és vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználhatónak kell lennie.

 

109.     Aratás

221.     § (1) A kalászos termény betakarítását a közút és a vasútvonal mentén kell először elvégezni.

(2)     A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútállomástól legalább 100 méter távolságon belül el kell távolítani, és legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni.

(3)     Gabonatáblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben is tilos.

(4)     Az aratás idejére a gabonatáblától legalább 15 méterre éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzóhelyet lehet kijelölni. A dohányzóhelyen a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.

 

110.     Szérű, rostnövénytároló, kazal

222.     § (1) A mezőn összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező

a)     — fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására vagy forgalmazására szolgáló építményektől legalább 200 méter,

b)     egyéb építményektől legalább 100 méter,

c)      vasúti vágányoktól - a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve - legalább 100 méter,

d)     közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 méter és

e)      nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől a legfelső villamos vezeték és talaj közötti távolság háromszorosa, de legalább 20 méter

tűztávolságot kell tartani.

(2)     Az állattartó telepeken a legfeljebb egy évre elegendő alomszalma- és szálastakarmány­szükségletet üzemi tárolásnak kell tekinteni.

(3)     A kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban levő kazal az előző sorban levő két kazal közé kerüljön.

(4)     A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de legalább 20 méter távolságot kell biztosítani.

(5)     A mezőn összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény-kazlakat legalább 3 méter széles védőszántással kell körülvenni.

223.     §— Dohányozni csak szélcsendes időben, a kazaltól legalább 30 méter távolságra szabad.

224.      § (1) A rostnövény osztályozása esetén egy időben legfeljebb 4 kazal vagy tárolási egység bontható meg.

(2)     A rostnövény csak a tárolón kívül és a szélső kazaltól 10 méteren túl sátorozható ki. A sátorozási területen minden megkezdett 10 000 m2 alapterület után 10 méteres tűztávolságot kell biztosítani.

 

 

 

111.    A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

225.     § (1)— Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

(2)       — Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a tűzoltóság állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.

(3)       Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

(4)       A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.

225/A. §— (1) A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.

(2)    Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(3)    Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

226.    §— (1) Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

(2)    Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.

(3)    Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.

(4)    Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(5)    Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

227.    § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

a)    a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b)    — a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani,

c)     tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d)    a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.

(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

228.    § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.

(2)    A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.

(3)    A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

 

112.    A mezőgazdasági erő- és munkagépek

229.     § (1)— A kalászos termény betakarítási, bálázási munkáiban legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni. A betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.

(2)    Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó­vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.

(3)    A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatáblától legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen.

(4)    Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén nem végezhető.

(5)    Munkaszünet idejére az aratógépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell az arató-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni.

(6)    — Az aratógépet hajlékony földelővezetékkel, akkumulátorát pedig legalább villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni.

(7)    Az erő- és munkagépet, aratógépet a kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet.

230.    § (1)— A kazalozást végző erőgép a kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke vagy annak elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen.

(2)— A kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisztítani.

 

113.    A terményszárítás szabályai

231.      § Terményszárító berendezéssel történő szárítás esetén a tűzvédelmi előírások megtartásáért és annak folyamatos üzemelés közbeni ellenőrzéséért az üzemeltető és a kezelő személyzet a felelős. A szárítóberendezés üzemeltetése során a gyártó kezelési utasítását figyelembe kell venni.

Zaj kibocsátási határérték megállapítása

KÖZHÍRRÉ TÉTEL

A Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél (a továbbiakban: Jegyző) 151/5633- 1/2021. ügyiratszámon kérelemre indult zaj kibocsátási határérték megállapítására irányuló eljárás során hozott 151/5633-2/2021. számú döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:Ákr.) 89. § (3)-(4) bekezdései és a környezet védelméről szóló 1995. évi Lili. törvény 91/D § (1) bekezdése alapján az alábbi közleményt teszem közzé:

Eljáró hatóság

megnevezése:Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője székhelye: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.

Honlap címe:www.vasarosnameny.hu Ügy száma: 151/5633-2/2021..

Kérelmező ügyfél: DSM CONSULTING KFT.

Az ügy tárgya: A kömyzeti za és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti zaj kibocsátási határérték megállapítása a Vásárosnamény Tisza-part üdülőövezetben üzemeltetni kívánt „THE SECRET GARDEN” elnevezésű vendéglátó egység tekintetében.

A közzététel napja: 2021. május 31.

Az ügyben érintettek a határozatba betekinthetnek a Városházán.

 

HATÁROZAT

 

A DSM CONSULTING KFT. (székhelye: 4803 Vásárosnamény, Gulácsi út 11.; továbbiakban: kérelmező) kérelmére az általa Vásárosnamény-Gergelyiugomya, Tisza-parton - az Üdülőtelep területén a 2887/141 hrsz. alatt - üzemeltetett „THE SECRET GARDEN” (a továbbiakban: létesítmény) részére a következő zaj kibocsátási határértékeket állapítom meg:

A hatásterületen lévő védendő épületek védendő homlokzatai előtt 1,5 m magasságban, a nyílászáróktól 2 méterre a határérték

 

nappal 06-22 óra között: 40 dB,

 

éjjel 22-06 óra között: 30 dB lehet.

 

Ezen határértékeknek való megfelelést a határozat jogerőre emelkedésének napjától az üdülőterületre irányadóan megállapított üdülési szezon végéig kell biztosítani minden évben.

Felhívom a kérelmező figyelmét arra, hogy ha a létesítményt az üdülési szezontól eltérő naptári időszakban való nyitva tartással is működtetni kívánja, úgy az eltérő időszakra külön kell kérelmeznie a létesítmény üzemeltetőjének a fentebb megállapítottól eltérő (egyedi) zaj kibocsátási határérték megállapítását.

A létesítmény - mint szabadidős zajforrás - vélelmezett hatásterületével érintett ingatlanok a következők:

 

Közterület elnevezése

Házszám

Ingatlan helyrajzi száma

7—.—------------------------------------------------------------------------------------------

Építményjegyzék 2000

szerinti besorolás

 

Úttörőtábor

2887/73

1212

„Centrum”

 

2887/67

1212

„Centrum”

 

2887/127

1261

„Centrum”

 

2887/132

1261

„Centrum”

 

2887/133

1261

„Centrum”

 

2887/135

1261

„Centrum”

 

2887/137

1261

„Centrum”

 

2887/138

1261

„Centrum”

 

2887/139

1261

„Centrum”

 

2887/140

1261

„Centrum”

 

2887/142

1261

„Centrum”

 

2887/143

1261

„Centrum”

 

2887/144

1261

„Centrum”

 

2887/145

1261

„Centrum”

 

2887/150

1261

„Centrum”

 

2887/147

1261

 

vízmű

2888

2222

 

Garabonciás tábor

2890

1212

 

zöldterület

2893/23/26

 

Felhívom a kérelmező figyelmét arra, hogy a vélelmezett hatásterület mérés, számítás szerinti meghatározását fogom elrendelni, ha a rendelkezésre álló adatok alapján valószínűsíthető, hogy a zajforrás hatásterülete nagyobb, mint a vélelmezett hatásterület.

 

 

 

Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy a környezetvédelmi hatóság zajbírságot szab ki az üzemeltetővel szemben, ha a jogszabályban megállapított kibocsátási határértéket - a határozatban megállapított teljesítési határidőt követően - túllépi.

Ezen túl felhívom a kérelmező figyelmét arra is, hogy a zaj kibocsátási határérték megállapítása után minden olyan, a szabadidős zajforrás területén bekövetkező változást, amely határérték-túllépést okozhat a zaj kibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. számú melléklet szerinti bejelentőlapon köteles bejelenteni hatóságomnak, illetve a tevékenység megszüntetését és az üzemeltető személyében bekövetkező változást is, a változást követő 30 napon belül.

 

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Debreceni Törvényszékhez (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9., levelezési cím:4001 Debrecen, Pf. 131.) címzett, de Hivatalomnál 2 példányban benyújtott, 30 000- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, de annak elrendelése a bíróságtól kérhető.

 

INDOKOLÁS

 

Kérelmező az általa Vásárosnamény, Tisza-parton üzemeltetni kívánt létesítmény részére a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 10. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve zaj kibocsátási határérték megállapítását kérte.

Az említett vendéglátó jellegű létesítmény, illetve az abban használt berendezés, gép a R. 2. § h) pontja értemében szabadidős zaj- és rezgésforrásnak minősül.

A Vhr rendelet 1. § (1) bekezdése szerint: „ Üzemi és szabadidős zajforrás zaj kibocsátási határértékét (a továbbiakban: zajkibocsátási határérték) az 1. számú mellékletben meghatározott módon a zajforrás hatásterületére kell megállapítani. ”

A Vhr. 1. számú mellékletének 3. pontja értelmében:

Amennyiben határértékkel rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll a zaj kibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tárgyát képező üzemi vagy szabadidős zajforrással, és az érintett zajforrásoktól származó zajra a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. pontja vagy 2. § (3) bekezdése szerinti zajterhelési határérték vonatkozik, a kérelmező részére megállapított határérték:

Lj^h= L jh~ ^ (dB) ahol

-                       az üzemi vagy szabadidős zajforrás zaj kibocsátási határértéke,

-     Ly^: a védendő területen a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet szerinti zajterhelési határérték.

A létesítmény vélelmezett hatásterületét a R. 5. § (3) bekezdése alapján - a zajforrást magában foglaló ingatlantól számított 100 méteres távolságon belüli területben - állapítottam meg.

 

 

 

A hatásterület területének településrendezési terv szerinti besorolása: vízgazdálkodási területen belül lévő kialakult üdülő, rekreációs és lakóterület, melyre a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletében előírt zajterhelési határértékek a következők:

nappal: 45 dB,

éjjel: 35 dB.

 

A zaj kibocsátási határérték teljesülésének helyét a R. 5. § (3) bekezdése szerint határoztam meg.

 

Az ügyben a hatásterülettel nagyszámú ügyfél érintett, ezért a határozatnak az ügyfelek részére történő közlésére hirdetmény útján kerül sor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. §-a, valamint a környezet védelméről szóló 1995. évi Lili. törvény 91/D § (1) bekezdése alapján.

 

A határozat rendelkező részében foglalt bejelentési kötelezettség teljesítésére a R. 11. § (5)-(6) bekezdése és a Vhr. 3. §-a alapján hívtam fel a kérelmező figyelmét.

 

Hatáskörömet és illetékességemet a R. 4. § (1) bekezdés a) pontja, a másodfokon eljáró hatóság kijelölését ezen hivatkozott § (2) bekezdése határozza meg.

A jogorvoslat lehetőségéről és feltételeiről az Ákr. 116. §-át figyelembe véve az Ákr. 114. §-a alapján biztosítottam.

A keresetlevél benyújtásának a szabályait a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §-a rögzíti.

A határozat közzétételéről az Ákr. 89. §-a alapján rendelkeztem. A közhírré tett döntést az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján a kifüggesztést követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy a határozat a Városháza hirdetőtábláján megtekinthető.

 

Vásárosnamény, 2021. május 31.

 

dr. Deák Ferenc

jegyző

Tisztelt ingatlantulajdonosok/ingatlanhasználók!

Elérkezett az az idő, amelyben a zöldfelületek folyamatos rendben tartása válik szükségessé.

Önkormányzatunk a lehetőségeihez mérten természetesen igyekszik a közhasználatú zöldfelületek gondozása mellett a lakossági területek nagy részét is folyamatosan karbantartani, de nagyon kevés az emberünk, ezért nyomatékosan arra kérünk minden ingtalantulajdonost/használót, hogy – az alábbi jogszabályi kötelezettségének megfelelően - az ingatlana előtti zöldterületet a közút szegélyéig legyen szíves rendezetten, és tisztán tartani!

 Az alábbi központi és helyi jogszabályhelyek rendelkeznek ezen feladatokról:

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet

 „3.2.2. A járda, a gyalogút, valamint a kerékpárút tisztántartása

a) A járda, a gyalogút, a kerékpárút, valamint a gyalog- és kerékpárút tisztítása során ügyelni kell arra, hogy azok burkolata ne rongálódjék meg.

b) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.

c) A szórakozó, a vendéglátó és az elárusítóhelyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt - a közútkezelő és a helyiséget használó eltérő megállapodásának hiányában - a használó köteles tisztántartani.

d) Ingatlanhoz nem csatlakozó burkolt járda, lépcső, lejtő, gyalogút, valamint a közcélú zöldterületeken átvezető és az ezek körüli burkolt gyalogutak és sétányok tisztántartásáról, hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről a helyi közút kezelője gondoskodik.”

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 33/2011. (XII. 21.) rendelete szabályozza az ingatlanok előtti, a közút szegélyéig tartó területek kezelésének a szabályait:

„ 8. § (3) Az ingatlan tulajdonosa, vagy használója köteles az úttest határáig tartó zöldfelület gondozására. A közlekedést akadályozó fásszárú növények ágait, az adott növény lehetőség szerinti legkisebb mértékű károsodása mellett kell eltávolítani.”

Ebbe a gondozásba beletartozik vegetációs időben a fű rendszeres nyírása, folyamatosan pedig a hulladék  összegyűjtése és eltávolítása is.

A 11. § további kötelezettségeket fogalmaz meg:

11. § (1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról:

a) a lakó- és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részének (kapualj, lépcsőház, folyosó, terasz, mosókonyha, szárító, pince- és padlásrész, hulladékgyűjtő, udvar stb.), valamint

b) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem   lakás céljára szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó területek

vonatkozásában a használónak kell gondoskodnia.

 • Több épülettel beépített telek esetén (tömbtelek) a szomszédos épületek között az egyes külön tulajdonú épületek gyalogos megközelítésére szolgáló terület (területsáv, átjáró) tisztántartási kötelezettsége a tulajdonosok között tulajdoni hányaduk arányában, kétség esetén egyenlő arányban oszlik meg.
 • Az ingatlant használó köteles gondoskodni továbbá:
  1. az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá tömbtelken a szomszédos épületek közötti az egyes külön tulajdonú épületek gyalogos megközelítésére szolgáló terület (területsáv, átjáró) tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyag és más hulladék eltávolításáról;
  2. az ingatlanról, az ingatlan előtti járdaszakasz fölé (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület fölé) kinyúló ág nyeséséről, gallyazásáról, valamint az ezen a területen lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek (pl. gally, virág, termés) takarításáról oly módon, hogy az érintett járdaszakasz, területsáv, illetőleg terület biztonságos közlekedésre alkalmas legyen;
  3. hogy az ingatlan csapadékvíz-elvezetési rendszerének használata során, a víz közterületen, közterületi építményekben, kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza, az építmények állékonyságát ne veszélyeztesse;

Városunk rendezettsége, tisztasága közös érdekünk és felelősségünk!

Dr. Deák Ferenc  sk.                                                                   Filep Sándor sk.

       jegyző                                                                                  polgármester

Kezdődik az egyéni gazdaságok összeírása

Budapest, 2021. május 14. - Országszerte mintegy 21 ezer egyéni gazdaság részvételével kezdi meg május 15-én a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az egyéni gazdaságok összeírását. A válaszadók május 25-ig online, azt követően pedig június 15-ig összeírók segítségével, személyesen vagy telefonon keresztül válaszolhatnak a kérdésekre.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) idén május 15. és június 15. között hajtja végre aktuális mezőgazdasági összeírását. Az adatgyűjtés célja, hogy naprakész információkkal szolgáljon a hazai és a nemzetközi döntéshozók, illetve a gazdálkodók számára, valamint a kapott adatok felhasználásával a KSH tesz eleget az Európai Unió iránti adatszolgáltatási kötelezettségének.

Az összeírás keretében - a 2020-as agrárcenzus folytatásaként - a gazdáknak a használatukban lévő földterületről, továbbá az állatállomány nagyságáról kell adatokat szolgáltatniuk. A kérdőív ugyanakkor jelentősen lerövidült a korábbi években használtakhoz képest, köszönhetően annak, hogy a KSH ebben a felmérésben már felhasználja a Magyar Államkincstár egységes területalapú támogatási adatait, így a válaszadóknak azokat nem kell megadniuk.

Az összeírásban országszerte mintegy 21 ezer, matematikai-statisztikai módszerrel kiválasztott egyéni gazdaság vesz részt. Számukra a válaszadást kormányrendelet írja elő, az adatokat a KSH statisztikai célra gyűjti, azokat kizárólag összesítve, név nélkül publikálja.

A kérdőívet két módon is kitölthetik az érintettek. Az összeírás május 15-25. között online, a www.maja.ksh.hu oldalon keresztül zajlik. „A járványügyi helyzetre való tekintettel szeretnénk kérni válaszadóinkat, hogy lehetőség szerint minél többen vegyék igénybe az online kitöltési felületet. A KSH valamennyi érintett részére május 14-ig elektronikus vagy postai levélben megküldi a belépéshez szükséges kódot' - hívja fel a figyelmet Tóth Péter, a KSH statisztikai tanácsadója. Május 26. és június 15. között pedig fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírók keresik fel mindazokat, akik nem kívántak élni az elektronikus önkitöltés lehetőségével. „A járványhelyzetre való tekintettel idén ők az összeírókkal egyeztetve, telefonon keresztül is adatot szolgáltathatnak' - tette hozzá Tóth Péter.

Mindazok, akik a kérdőívet legkésőbb május 25. éjfélig online kitöltik és véglegesítik, nyereményjátékban vehetnek részt, aminek keretében 100 000 forint értékű vásárlási utalványt nyerhetnek.

  

Kiemelt egyéni gazdaságok felmérése. Az egyéni gazdaságok összeírásával egyidőben tartja a KSH több mint 4000 kiemelt egyéni gazdaság mezőgazdasági tevékenységének felmérését is. Ezeket a gazdaságokat a részükre küldött felkérőlevelekben tájékoztatja a KSH az összeírásról, számukra május 15. és június 15. között kötelező az online adatszolgáltatás, az összeírók az e felvételben érintetteket nem keresik fel.

 

Az egyéni gazdaságok összeírásának részleteiről a www.ksh.hu oldal nyújt további tájékoztatást.

 

Sajtóinformáció: kommunikacio@ksh.hu A KSH-ról

A KSH a magyar statisztikai szolgáltatás nagy múltú centruma, tudásbázis, amely magas szakmai színvonalú munkájával átfogó adatokat és elemzéseket ad a gazdaság és a társadalom minden szegmensét meghatározó kérdésekben. A hivatal önálló szakmai szervezet, európai szinten is jegyzett, elismert, nemzetközileg aktív intézmény. Tevékenysége a döntéshozók, a gazdasági szereplők, a kutatók és a társadalom minden tagjának minél magasabb szintű, tényalapú tájékoztatását szolgálja. Olyan, alapvető értékek mentén végzi munkáját, mint a szakmai függetlenség, a pártatlanság, az objektivitás, a megbízhatóság és a minőség iránti elkötelezettség.

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

ÚJRA NYIT AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
2021. május 3. napjától

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2021. május 3. napjától személyes ügyfélszolgálataink megnyitnak. A fertőzésveszély csökkentése érdekében kérjük, látogatásuk alkalmával tartsák be a járványügyi védekezési intézkedéseket.

A szájat és orrot eltakaró maszk használata kötelező. A bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt szíveskedjenek használni. Egyszerre csak annyi ügyfél tartózkodhat az ügyféltérben, ahány kiszolgálópult működik. A többi ügyfelet arra kérjük, hogy a bejárat előtt várjon, egymástól legalább másfél méterre.

Arra kérjük ügyfeleinket, hogy lehetőségük szerint részesítsék előnyben az e-mailben és postai úton történő ügyintézést, a telefonos tájékoztatáskérést. A gyűjtőedények átvételén kívül valamennyi ügy elintézhető ezeken a csatornákon.

Kérjük, vigyázzunk egymásra!

Black Swan 21 különleges műveleti gyakorlat

A Magyar Honvédség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2021. május 03. és 14. között „Black Swan 21” elnevezéssel különleges műveleti gyakorlatot hajt végre. A katonák több esetben, civil öltözetben, civil gépjárművekkel, egyéni fegyverzettel nappal és éjszaka folyamán - tervezetten rejtve - hajtják végre, mely megnövekedett gépjárműforgalommal és hanghatással járhat. A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva igyekszik a legkisebb mértékben zavarni az állampolgárok nyugalmát, és kéri a lakosság megértését és türelmét. Kérjük a lakosságot ebben az időszakban fokozottabb figyelemmel közlekedjenek.

Mosatási értesítő! Vásárosnamény - Károlyi Tanya

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. értesíti a Tisztelt Felhasználókat, hogy

2021.04.29-     én 2200 órától

2021.04.30-     án 0600 óráig

az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében

Vásárosnamény - Károlyi Tanya

település ivóvízhálózatán csőhálózat mosatást

végez.

A munkálatok átmeneti enyhe
nyomáscsökkenéssel, vízzavarosodással járhatnak.

 

 

 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt a Tisztelt Felhasználók megértését és szívestürelmét kéri.

Mosatási értesítő! Vásárosnamény - Perényi Tanya

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. értesíti a Tisztelt Felhasználókat, hogy

2021.04.29-     én 2200 órától

2021.04.30-     án 0600 óráig

az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében

Vásárosnamény - Perényi Tanya

település ivóvízhálózatán csőhálózat mosatást végez.

A munkálatok átmeneti enyhe nyomáscsökkenéssel, vízzavarosodással járhatnak.

 

 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt a Tisztelt Felhasználók megértését és szíves türelmét kéri.

A mezőgazdasági fagykárok megelőzésére használt eszközök tűzvédelmi kérdéseiről

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 225. § (1) bekezdése szerint: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”

A gyümölcstermesztéssel foglalkozó gazdálkodók egyre szélesebb körben alkalmaznak olyan eszközöket (pl. füstgyertya, fagyvédő gyertya, stb.), melyek segítségével a mezőgazdasági fagykárok megelőzhetőek, csökkenthetőek. Ezen eszközök az alkalmazásuk során intenzív füstfejlesztéssel, vagy a nyílt láng erejével fejtik ki hatásukat.

Az OTSZ 225. § (1) bekezdésében szabályozott égetéssel kapcsolatos korlátozásainak hatálya nem terjed ki a fagykárok megelőzése érdekében alkalmazott eszközökre, azonban azok alkalmazása során is be kell tartani az alábbi alapvető tűzvédelmi szabályokat, az OTSZ 225/A. §-ának megfelelően:

 • A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.
 • Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
 • Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

Javasolt a fentiek szerint végzett tevékenységet előzetesen bejelenteni a helyszín szerint illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyelete vagy a legközelebbi hivatásos tűzoltó­parancsnokság részére, a fagykár-elhárítást végző személy közvetlen telefonos elérhetőségének megadásával.

 

dr. Nóta József tű. alezredes
mb. kirendeltség-vezető

Üzemszünet értesítő

Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Munkácsi utca Egész utca      
2021-04-22 07:45 16:00  
Beregszászi utca Páros házszám   2 118
2021-04-22 07:45 16:00  
Iskola utca Páratlan házszám   53 101
2021-04-22 07:45 16:00  
Iskola utca Páros házszám   22 110
2021-04-22 07:45 16:00  
Nefelejcs utca Egész utca      
2021-04-22 07:45 16:00  
Beregszászi utca Páratlan házszám   13 73
2021-04-22 07:45 16:00  
Akácfa utca Egész utca      
2021-04-22 07:45 16:00  

Köszönjük megértésüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálat

 
Üzemszünet értesítő

 

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzése érdekében elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért telephelyükön áramszünet várható az alábbi időpontokban:

Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 46- 56 Páros házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 50
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 47- 59 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 57
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 47- 59 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 59
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Nyíregyházi út 8
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Nyíregyházi út 8
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Nyíregyházi út 4- 8 Páros házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Nyíregyházi út 8
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Széchenyi István utca 1- 61 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Széchenyi István utca 17
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Széchenyi István utca 1- 61 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Széchenyi István utca 17
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig

 

Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 47- 59 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 57
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 47- 59 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 57
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 47- 59 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 57
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 47- 59 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 57
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Kraszna utca 2- 74 Páros házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Kraszna utca 60
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Széchenyi István utca 1- 61 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Széchenyi István utca 11
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Széchenyi István utca 2- 78 Páros házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Széchenyi István utca 16
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Széchenyi István utca 1- 61 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Széchenyi István utca 47
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.12 08:00-tól 2021.04.12 15:30-ig

 

Vásárosnamény

Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Jókai Mór utca Páros házszám   46 56
2021-04-12 08:00 15:30  
Sport utca Páros házszám   2 66
2021-04-12 08:00 15:30  
Vörösmarty Mihály utca Páratlan házszám   1 45
2021-04-12 08:00 15:30  
Nyíregyházi út     8  
2021-04-12 08:00 15:30  
Hunyadi János utca Páros házszám   2 46
2021-04-12 08:00 15:30  
. Egész utca      
2021-04-12 08:00 15:30 Ifjúság utca sarka
Csalogány utca Páratlan házszám   1 7
2021-04-12 08:00 15:30  
Eötvös József utca Páros házszám   2 24
2021-04-12 08:00 15:30  
Gyöngyvirág utca Páros házszám   2 6
2021-04-12 08:00 15:30  
Hunyadi János utca Páratlan házszám   1 27
2021-04-12 08:00 15:30  
Gyöngyvirág utca Páratlan házszám   1 5
2021-04-12 08:00 15:30  
Zrínyi Ilona utca Páratlan házszám   1 21
2021-04-12 08:00 15:30  
Nyíregyházi út     5  
2021-04-12 08:00 15:30  
Csalogány utca Páros házszám   2 6
2021-04-12 08:00 15:30  
Heltai Gáspár utca Páros házszám   2 20
2021-04-12 08:00 15:30  
Búzakalász utca Páratlan házszám   1 7
2021-04-12 08:00 15:30  
Nyíregyházi út Páratlan házszám   1 3
2021-04-12 08:00 15:30  
Ilki utca     5  
2021-04-12 08:00 15:30  
Ilki utca     5  
2021-04-12 08:00 15:30  
Zrínyi Ilona utca     2  
2021-04-12 08:00 15:30  
Váci Mihály utca Páros házszám   2 6
2021-04-12 08:00 15:30  
Nyíregyházi út     1  
2021-04-12 08:00 15:30  
Nyíregyházi út     6  
2021-04-12 08:00 15:30  
Vitkai utca     3  
2021-04-12 08:00 15:30  
Szőlőskert köz     3  
2021-04-12 08:00 15:30  
Nyíregyházi út     11  
2021-04-12 08:00 15:30  
Széchenyi István utca Páratlan házszám   1 61
2021-04-12 08:00 15:30  
Ifjúság út Páratlan házszám   1 55
2021-04-12 08:00 15:30  
Vörösmarty Mihály utca Páros házszám   2 40
2021-04-12 08:00 15:30  
Táncsics Mihály utca Páratlan házszám   31 109
2021-04-12 08:00 15:30  
Nyíregyházi út Páros házszám   4 8
2021-04-12 08:00 15:30  
Kraszna utca Páros házszám   2 74
2021-04-12 08:00 15:30  
Szőlőskert utca Páratlan házszám   1 101
2021-04-12 08:00 15:30  
Dózsa György utca Páratlan házszám   27 51
2021-04-12 08:00 15:30  
Bessenyei György utca Páratlan házszám   1 43
2021-04-12 08:00 15:30  
Váci Mihály utca     1  
2021-04-12 08:00 15:30  
Dózsa György utca Páros házszám   24 44
2021-04-12 08:00 15:30  
Sport utca Páratlan házszám   1 65
2021-04-12 08:00 15:30  
Táncsics Mihály utca Páros házszám   32 88
2021-04-12 08:00 15:30  
Eötvös József utca Páratlan házszám   1 13
2021-04-12 08:00 15:30  
Szőlőskert utca Páros házszám   2 200
2021-04-12 08:00 15:30  
Heltai Gáspár utca Páratlan házszám   1 35
2021-04-12 08:00 15:30  
Bessenyei György utca Páros házszám   2 44
2021-04-12 08:00 15:30  
Jókai Mór utca Páratlan házszám   47 59
2021-04-12 08:00 15:30  
Ifjúság út Páros házszám   2 64
2021-04-12 08:00 15:30  
Széchenyi István utca Páros házszám   2 78
2021-04-12 08:00 15:30  
Búzakalász utca Páros házszám   2 8
2021-04-12 08:00 15:30  
Bocskai István utca Páros házszám   2 38
2021-04-12 08:00 15:30  
Béke utca Páratlan házszám   1 33
2021-04-12 08:00 15:30  
Béke utca Páros házszám   2 28
2021-04-12 08:00 15:30  
Bocskai István utca Páratlan házszám   1 35
2021-04-12 08:00 15:30  
Kraszna utca Páratlan házszám   1 71
2021-04-12 08:00 15:30  

 

Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Nyíregyházi út 8
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Nyíregyházi út 8
Tervezett üzemszünet időszaka: 2021.04.13 08:00-tól 2021.04.13 15:30-ig

 

Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Damjanich János utca Páros házszám   34 76
2021-04-13 08:00 15:30  
Lechner György utca Páratlan házszám   1 41
2021-04-13 08:00 15:30  
Pöltenberg Ernő út Páratlan házszám   1 81
2021-04-13 08:00 15:30  
.     .  
2021-04-13 08:00 15:30 Hajdú Trans Kft: 4800, Vásárosnamény, Koportos utca 15 sz., Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 4800 Vásárosnamény, 4208 4 hrsz
Pöltenberg Ernő út Páros házszám   2 100
2021-04-13 08:00 15:30  
Kiss Ernő út Páratlan házszám   45 97
2021-04-13 08:00 15:30  
Damjanich János utca Páratlan házszám   51 167
2021-04-13 08:00 15:30  
Nagy Sándor utca Páros házszám   2 100
2021-04-13 08:00 15:30  
Aulich Lajos utca Páratlan házszám   1 19
2021-04-13 08:00 15:30  
Lechner György utca Páros házszám   2 36
2021-04-13 08:00 15:30  
Kiss Ernő út Páros házszám   22 100
2021-04-13 08:00 15:30  
Nagy Sándor utca Páratlan házszám   1 57
2021-04-13 08:00 15:30  
Nyíregyházi út     8  
2021-04-13 08:00 15:30  

Köszönjük megértésüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálat

A Vásárosnamény közlekedési helyzetének javítása érdekében városunkban március 16. napjától várhatóan július 31-ig útfelújítási munkálatok lesznek. Ennek keretében teljes szélességében új aszfaltréteget kap a Kossuth és a Rákóczi út, valamint a Radnóti, a Kölcsey, illetve az Árpád utca is.

Mindezek mellett a város központjában a Szabadság tér - Rákóczi út kereszteződésében körforgalom épül. Felújításra kerülnek továbbá az érintett útszakaszokat övező vízelvezető árkok és az útpadkák is.

A tervezett körfogalom kialakítása miatt a fent említett útkereszteződésben bár megszüntetésre kerülnek a jelenlegi parkolóhelyek, de helyettük a posta épülete előtt három új parkolóhely lesz kiépítve - melyből az egyik mozgássérültek számára készül -, valamint a Stella patika mögötti területen egy legalább 20 szgk. parkolására alkalmas területet alakítunk ki hamarosan.

Városunkban jelentős gépjármű forgalom bonyolódik le nap mint nap, emiatt egyre égetőbb szükséggé vált a legforgalmasabb útszakaszaink felújítása - és elsősorban a körforgalom kialakításával – azok biztonságosabbá tétele. A beruházás során természetesen nem csak a gépjárművel közlekedők biztonságát tartjuk szem előtt, hanem a gyalogosokra és a kerékpárral közlekedőkre is kiemelt figyelmet fordítunk. Természetesen ma már az akadálymentesítés sem maradhat ki a projektből, így ennek megfelelően a látássérült személyek biztonságos közlekedése érdekében, a gyalogos forgalom részére fenntartott járdákon, szigeteken ún. taktilis vezetősávok kerülnek majd kialakításra.

Nagyon fontos megemlíteni, hogy a kivitelezés során folyamatosan félpályás útlezárások lesznek az említett utakon, emiatt kérem a lakosság megértését és szíves türelmét!

Lomtalanítási tájékoztató

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén a lomtalanítást 2020. évtől házhoz menő lomtalanítás keretében végzi el.

 A házhoz menő lomtalanítást az ingatlanhasználó csak a közszolgáltatóval előre egyeztetett időpontban, évente egy alkalommal, a felkínált időpontokból választva veheti igénybe.

Lomtalanításra történő bejelentkezés időszaka: 2021. február 01. – 2021. március 31.

 A szolgáltatást kizárólag a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő, közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett természetes személy ingatlanhasználó, valamint a társasház és a lakásszövetkezet veheti igénybe.  A jogosultság feltételeinek meglétét az ÉAK Nonprofit Kft. munkatársai az igénylés során ellenőrzik.

 Lomtalanítási időpontot a naptárban – lila színnel - jelölt lomtalanításra való bejelentkezés időszakában, legalább egy héttel az Ön által kiválasztott időpont előtt igényelhet az alábbi elérhetőségek egyikén:

 • honlapunkon:www.eakhulladek.hu/ugyfelszolgalat/telepulesek menüpont alatt a vevőkód megadását követően a településnél megjelölt időpontokra regisztrálva
 • e-mailben:lomtalanitas@eakhulladek.hucímen
 • telefononaz ÉAK Nonprofit Kft. lomtalanítás bejelentő telefonos ügyfélvonalán +36 42/508 369/ 3 menüpont

 A hulladékok kizárólag az ingatlan telekhatárán belül (kapun belül) helyezhetők el, közterületre hulladék nem kerülhet.  A hulladékokat a kapu közelében célszerű elhelyezni a könnyebb kihordás érdekében. A lomhulladékot az ingatlanhasználónak vagy meghatalmazottjának kell átadnia.  A lomtalanítás nagydarabos hulladékokra vonatkozik, de lehetőség van kis mennyiségben kisebb méretű hulladékok elszállítására is, amennyiben azok átlátszó zsákban, papírdobozban kerülnek átadásra. Munkatársaink a hulladékokat gépjárműre rakodják, és az igénylő az elszállítást aláírásával igazolja.

 Lomtalanításkor átadható hulladékok:

 • bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, szőnyeg, matrac, stb..) szétszerelt, mozgatható állapotban
 • műanyag medence, játékok, textil, ruhanemű zsákolt, dobozolt, kötegelt állapotban
 • háztartásonként maximum 4 db személygépkocsi-, kerékpár-, illetve motorkerékpár-gumi

A szolgáltatás során ezek maximális mennyisége együttesen 2 m3 lehet. Amennyiben az ingatlannál a maximális mennyiségnél több lom kerülne átadásra, a szolgáltató a megrendelt (többlet) szolgáltatást megtagadja. A többlet lomok átadására a hulladékudvarokban van lehetőség, illetve elszállítását az ingatlantulajdonosok külön szolgáltatásként tudják megrendelni.

Lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra az alábbi hulladékok:

Lehetőség a keletkező hulladékok kezelésére:

vegyesen gyűjtött települési hulladék

elszállítása szabvány gyűjtőedényből a naptárban jelölt járatnapokon

szelektíven gyűjthető hulladék (papír, műanyag hulladék), zöld hulladék/növényi hulladék, kerti hulladék

elszállítása szabvány gyűjtőedényből a naptárban jelölt járatnapokon, illetve hulladékudvarok igénybevétele

építési-bontási hulladékok

nyitott hulladékszállító konténer igénylésével, illetve hulladékudvarok igénybevétele

elektronikai hulladékok (hűtő, tévé, monitor, számítógép stb.)

új elektronikai berendezés vásárlása esetén a kereskedelmi egységnek történő átadás (internetes vásárlás esetén is), illetve hulladékudvarok igénybevétele

veszélyes hulladékok (festékek, vegyszerek, akkumulátorok, szárazelemek, festékpatronok, izzók, fénycsövek, gyógyszerek, fáradt olaj, stb.)

szakhatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadás, illetve hulladékudvarok igénybevétele

ipari-mezőgazdasági tevékenységből származó hulladék, folyékony, gáz halmazállapotú hulladék, gépjármű roncs, bontott autó alkatrészek, karosszériaelemek, szélvédő

szakhatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadás

A lomtalanítási időpont meghatározása a belső járattervek figyelembe vételével történik. A járatnap igény megjelölését követően jelezzük vissza a tervezett gyűjtés időpontját. A hulladék átadója illetve annak előzetesen jelölt meghatalmazottja a lomtalanítás időpontjában köteles a helyszínen tartózkodni. Amennyiben ingatlanhasználó részéről a Közszolgáltatóval közösen egyeztetett időpontban nem történik meg a lomhulladék átadása, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, abban az esetben új időpont egyeztetés már nem lehetséges.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a bejelentés nélkül történő hulladék közterületre történő kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül, mely szabálysértési eljárás megindításával jár. A közterületre kihelyezett lomhulladékok nem kerülnek elszállításra!

Tájékoztatás

2021.03.05-03.14. között a MOL Petrolkémia Zrt. tulajdonába tartozó ukrán-magyar etilén távvezeték előkészítési munkálatai miatt fáklyázási tevékenység végzése várható, melynek során jelentős mértékű láng- és füst jelenségek kialakulásával kell számolni, amelyet várhatóan erőteljes hanghatás is követ.

A fáklyázás helyszíne: Vásárosnamény szakaszoló állomás (GPS koordináta: 48˚09'01.76"É  22˚20'48.24"K).

Üzemszünet értesítő

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható a következő időszakban:

 

Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Kiss Ernő út Páratlan házszám   3 43
2021-03-10 10:00 13:00  
Török Ignác utca Páratlan házszám   1 31
2021-03-10 10:00 13:00  
Kiss Ernő út Páros házszám   2 28
2021-03-10 10:00 13:00  
Török Ignác utca Páratlan házszám   2 22
2021-03-10 10:00 13:00  

Köszönjük megértésüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálat

Tisztelt Városlakók FONTOS INFORMÁCIÓ!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy akinek a Covid-19 vírus elleni védőoltásra történő regisztráció során segítségre van szüksége, annak Önkormányzatunk munkatársa a rendelkezésére áll.

Kérjük, munkanapokon 9.00-11.00 óra között hívják a központi telefonszámunkat: 0645/470-022 és kérjék Káté Viktóriát kapcsolni, aki segíteni fog Önöknek.

A regisztráció elérhető a következő linken:https://vakcinainfo.gov.hu/.

A „REGISZTRÁLOK”feliratra kattintva a következő felület nyílik meg, amelyen a lenti adatok megadására van szükség:

A háziorvosok csak a Népegészségügyi Osztály által megküldött listán szereplő sorrendben tudják az oltásokat elvégezni. Kérjük megértésüket, egyedi igények figyelembe vételére nincs lehetőség.

 

Tisztelettel: Vásárosnamény Város Önkormányzata

 

 TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Vendéglátóhely Üzemeltető!

 

Figyelemmel a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormány rendeletben (továbbiakban: Kr.) foglaltakra, az alábbiakról tájékoztatom.

2021.  január 1. napjától a vendéglátóhelyek tekintetében egy korszerű és új besorolási rendszer jött létre, amely segítségével megtörtént a vendéglátóhelyek felülvizsgálata.

A hatályos jogszabályi előírás szerint az alábbi – Kr. 4. melléklet szerinti - vendéglátóhely üzlettípusok kerültek meghatározásra:

 • Étterem;
 • Büfé;
 • Cukrászda;
 • Kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely;
 • Italüzlet, bár;
 • Zenés-táncos szórakozóhely;
 • Munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely;
 • Gyorsétterem;
 • Rendezvényi étkeztetés;
 • Alkalmi vendéglátóhely;
 • Mozgó vendéglátóhely

A Kr. 31. § szerint:

“A 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a 4. melléklet szerinti vendéglátó üzlet típust a kereskedő legkésőbb 2021. március 31-ig köteles bejelenteni a jegyzőnek.”

Az Önök adatszolgáltatási kötelezettségét segítve, elkészítettük a mellékelt nyilatkozatot, mely a Kr. 4. mellékletében foglalt vendéglátóhely típusokat és azok jellemzőit tartalmazza.

 

Kérem, hogy a mellékelt Bejelentés vendéglátóhely üzlettípusról” formanyomtatvány kitöltésével és visszajuttatásával bejelentési kötelezettségének legkésőbb a megadott határidőig tegyen eleget!

Elektronikus úton:

 • Ügyfélkapus bejelentkezés
 • Címzett: Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal KRID azonosító: 707184928
 • Ügytípus: Kereskedelmi Ügyek
 • Levél tárgya: Bejelentés vendéglátóhely üzlettípusról

Kérem a fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét és az adatszolgáltatás határidőre történő teljesítését!

 

Vásárosnamény, 2021. január 20.

 

dr. Deák Ferenc

jegyző

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TÁJÉKOZTATÁS

2020. november 12 -től zárva tart!
 
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

tájékoztatja ügyfeleit, hogy a koronavírus további terjedésének megakadályozása érdekében,

további rendelkezésig bezárja ügyfélszolgálati irodáit. 2020. november 12. napjától visszavonásig

  valamennyi személyes ügyfélfogadási helyen szünetel az ügyintézés.

A változásbejelentéshez, szüneteltetéshez, kivizsgálást igénylő panaszügyintézéshez szükséges bejelentést vagy kérelmet postai úton a 4400 Nyíregyháza, Bokréta u.22.sz. postacímre vagy e-mailben az ugyfelszolgalat@eakhulladek.hu e-mail címre küldjék meg Társaságunk részére.

Telefonos ügyfélszolgálatunk változatlan formában működik a 42/508-369 hívószámon.

Kérjük, hogy a változásbejelentési és szüneteltetési kérelmek benyújtásához lehetőség szerint a  www.eakhulladek.hu honlapon, az Ügyfélszolgálat/Letölthető nyomtatványok menüpontban található nyomtatványmintát használják, vagy kérelmüket az abban foglalt tartalmi elemek figyelembe vételével nyújtsák be. A nyomtatvány mellett meg kell küldeni az a változás alapjául szolgáló dokumentum(ok) másolatát is.  Amennyiben a változások rögzítéshez a megfelelő adatok nem állnak rendelkezésre, Társaságunk hiánypótlás keretében kérni fogja Önöktől.

A kérelmek beküldésével kapcsolatosan telefonos ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésükre.

Megértésüket köszönjük!  

Vásárosnamény Város Önkormányzat

 

HIRDETMÉNYE

Településrendezési Terv módosítása – 2020.

 

Tájékoztatom Vásárosnamény város tisztelt lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 38.§-a alapján megkezdte a településrendezési terv módosításának véleményeztetését.

 

Módosítás tárgya:

1.beavatkozási pont; A tervezési terület a 41. sz. főút, a nyugati elkerülő déli szektorának, valamint a 4208/13 és az 538 hrsz-ú út helyén kialakítandó utak által közre zárt területe. (Osztatlan építési övezet kialakítása Gip 1.1)

3.beavatkozási pont; A 118/1 hrsz-ú (vízügyi érdekeltségű) területet érintő közterületi igénybevételek felülvizsgálta, szükség szerinti módosítása.

4.beavatkozási pont; Gazdasági terület bővítése (1464/2-8 hrsz-on) építési övezet/övezet váltással (kertvárosias lakó és védelmi rendeltetésű erdőövezetekből). Vásárosnamény belterületén, a 4117. sz. összekötő út – 1941 hrsz-ú és 1978/1 hrsz-ú út – belterületi határvonal – tervezett déli elkerülő belterületi szakasza által közrezárt telektömb.

5.beavatkozási pont; A 0609/4-10 hrsz-ek felhasználásával, üdülőházas építési övezetből kertvárosias lakóterület építési övezetébe történő átsorolás és tervezett út törlése. Vásárosnamény – Gergelyiugornya belterületének déli vége és a Jánddal közös közigazgatási határ között, a 4113. sz. összekötő út északi oldalán.

6.beavatkozási pont; Vásárosnamény belterületén, a Rákóczi utca – Rákóczi tér – Orbán Balázs körút által közrezárt telektömb, Vt2.3 építménymagasság növelése 7,5->9,0 méterre.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény alapján, értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági tájékoztatásunk kizárólag elektonikuson úton történik.

A dokumentáció „Vásárosnamény RT mod 2019 I. - Véleményezési dok.pdf” elektronikusan elérhető a település honlapján,

az alábbi linken:

https://vasarosnameny.hu/2014-11-22-11-29-39/telepulesfejlesztes

Javaslataikat, észrevételeiket a közétételt követő 15 napban, azaz  2020. október 1-ig írásban a Polgármesteri Hivatal titkárságán leadhatják vagy a kokas@vasarosnameny.hu  e-mail címre elküldhetik.

Vásárosnamény, 2020. szeptember 15.

                                                                              

Tisztelettel:

Filep Sándor sk.

polgármester

Vásárosnamény Város Önkormányzat

HIRDETMÉNYE

Településkép védelméről szóló Rendelet módosítása – 2020.

 

Tájékoztatom Vásárosnamény város  tisztelt lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Vásárosnamény Képviselő testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 43/A.§-a alapján megkezdte a Településkép védelméről szóló rendelet módosításának véleményeztetését.

 

Módosítás tárgya:

A rendelet helyi védelem alá helyezett egyedi örökségi értékek, elemekről szóló - 2. számú mellékletének kiegészítése két új ingatlan feltüntetésével

 • Gergelyiugornya, Beregszászi u. 5. – népi lakóház
 • Gergelyiugornya, Beregszászi u. 7. – népi lakóház.

 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény alapján, értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági tájékoztatásunk kizárólag elektonikuson úton történik.

A dokumentáció elektronikusan elérhető a település honlapján,

az alábbi linken: TAK rendelet módosítására.docx

 

Javaslataikat, észrevételeiket a közétételt követő 15 napban, azaz  2020. szeptember 25-ig kizárólag elektronikus úton a foepitesz@vasarosnameny.hu  e-mail címen várjuk.

 

Vásárosnamény, 2020. szeptember

                                                                                  Tisztelettel:

Filep Sándor sk.

    polgármester

A Vásárosnamény szennyvíztisztító telepen fennálló helyzetről az alábbi tájékoztatást adjuk.

2020.08.06.-i állapot.

A nem megfelelő minőségű iszap elvétel az utóülepítőből, illetve az oxidációs árokból folyamatosan történik napi 24 órában.

Az oxidációs árokban összegyűlt szálas anyagot és leülepedett homok és eleveniszap elegyét gépi beavatkozással kitermeljük de a munkálatok a holnapi napon is folytatódnak.

Folyamatosan szállítjuk 4db szennyvízszállító gépjárművel az oltóiszapot, ami az osztott műtárgyba és az oxidációs árokba kerül elhelyezésre a mihamarabbi problémamentes üzemelés érdekében.

Az osztott műtárgy eleveniszap minőségét sikerült 2 nap alatt stabil állapotba hozni.

MEO labor napi szinten mintavételezi az érkező nyers és a tisztított szennyvíz minőségét. A mai napon a szennyvízelvezető hálózatról Nagyvarsány Szabadság tanya, Ilki utcai szennyvízátemelőből, és az Ifjúság utcáról kontrolmintákat vettünk, a szennyvíztisztító telepre beérkező nyers szennyvíz toxikusságát vagy fertőzöttségének forrásának nyomát keresve.

A 2020.08.05.-i mintavételi jegyzőkönyvek mellékelten csatolva lettek.

Az oxidációs árokba beépítésre és beüzemelésre került még plusz 36 méter mélylevegőztető elem a hatékonyabb oxigénbevitel érdekében.

A meghibásodott Kessener kefék elszállításra került az Elektro-Generál Kft Debreceni telephelyére, ahol a javítást soron kívül elkezdték. Várhatóan jövő héten 2db Kessener kefét újra üzembe tudunk állítani.

Egy nagyobb, 800m3/h teljesítményű ROOTH fúvót helyezünk üzembe a mai nap folyamán a még hatékonyabb oxigénbevitel érdekében.

A tisztított szennyvíz színe a Ludényostói befolyónál fekete, az iszap elúszás nem mérséklődött.

A Tisza folyóba lévő bevezetésnél még fekete színű elúszás és enyhe habzás tapasztalható. A habzás kb.: 9 méter után teljesen megszűnik, viszont a fekete sáv még 25 méternél is látható. Jelentős halmozgás tapasztalható.

A befogadóba keletkezett felhabzást napi szinten többször ellenőrizzük és az eltávolításáról folyamatosan gépi, illetve kézi erővel gondoskodunk.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

üdv: Kantár József

Keleti Régió Főmérnök

Tel.: (70) 3-193-191

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Mátészalka, Dózsa Gy.út 1.

2020.08.04.-én, illetve az azt megelőző időszakban olyan mennyiségű és minőségű tisztítandó szennyvíz érkezett a Vásárosnamény szennyvíztisztító telepre, amely az amúgy is érzékeny telepen a biológiai rendszer teljes felborulását, ezáltal tisztított szennyvíz minőségromlást eredményezte.

A tisztított szennyvízminőség romlásának előzményei:

 • Az elmúlt csapadékos időszakban a szennyvíztisztító telep a meglévő állapothoz képest folyamatosan maximális hidraulikus terhelést kapott (1200m3/nap), illetve nem ritkán azt meghaladó értékek is előfordultak (1700m3).
 • 08.04.-én reggeltől tapasztaltuk a biológiai rendszer teljes felborulását, az eleveniszap berohadását, tönkremenetelét. Vélhetően ilyen gyors romlást a szennyvízhálózatról érkező toxikus anyagok jelenléte, vagy nagy mennyiségben a hálózatra leengedett berothadt szennyvíz (szippantott kommunális folyékony hulladék) okozhat.
 • Jelenleg a szennyvíztisztító telep csökkentett oldott oxigén bevitellel működik, mert az oxidációs árokban üzemelő 6db KESSENER keféből csak 2db üzemel, 4db pedig javítás alatt áll.

A szennyvíztisztító telep biológiai tisztítórendszerének helyreállítása érdekében tett intézkedéseink:

 • Vásárosnamény szennyvízcsatorna hálózatán a biológiai rendszer felborulását okozó, határérték feletti szennyezőanyagtartalmú szennyvíz lehetséges bebocsátási pontok felderítését megkezdtük, a szennyvízátemelőknél MEO laborunkkal mintavételezéseket, szennyvíz vizsgálatot végzünk.
 • A szennyvíztelepi szennyvízminőség változásának figyelemmel kisérése céljából a mai naptól kezdődően a MEO laborral az érkező szennyvízből és a távozó szennyvízből mintavételezések történnek, melynek eredményéről minden nap e-mailben tájékoztatjuk a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.
  • Az iszap elúszás megelőzése céljából a tönkrement fölös eleveniszap elvételt növeltük a szennyvíztisztító rendszerből.
  • A biológiai tisztítási hatásfok növelése célj ából megkezdtük az oltóiszap beszállítását 4db szippantó tehergépkocsival (28m3/forduló) a szennyvíztisztító telepre.
  • Az oldott oxigén bevitelének növelése céljából az oxidációs árokba plusz mélylevegőztető elemeket építettünk, illetve építünk még be. A többlet levegő kiszolgálásához a jelenlegi fúvók teljesítménye kevés, ezért a holnapi nap folyamán (2020.08.06.) ideiglenes jelleggel tartalék fúvót helyezünk üzembe, ezzel is segítve a tisztítást végző biológiai rendszer mielőbbi helyreállását.
  • Az iszap felúszásból származó, esetleges iszap elúszás megakadályozása céljából a fertőtlenítő medence labirint részén átáramoltatva távozik a tisztított szennyvíz a Ludényostói csatornába.
  • Az oxidációs árokban található leülepedett tönkrement eleven iszap és külső szennyeződések gépi kotrását elvégezzük.

  Mátészalka, 2020. augusztus 05. Kantár József                                                       Juhász Sándor
             Főmérnök                                                 Üzemmérnökség vezető

30 éve megbízhatóan, menetrend szerinti autóbuszos személyszállítás

 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy új menetrend szerinti járatot indítunk Beregsurány és Budapest között, az Önök településének érintésével.

Járatunk közlekedési útvonala:

Beregsurány- Csaroda- Tákos- Vásárosnamény- Tiszavasvári- Polgár- Budapest

Kiváló minőségű Setra autóbuszokkal állunk az Önök szolgálatára

 menetrend szerinti közlekedéssel.

Megbízható szakmai múlt, udvarias kiszolgálás, kényelmes buszok, gyorsaság és pontosság jellemez bennünket!

Jegyváltásra felszálláskor, az autóbuszvezetőnél van lehetőség, azonban előzetes helyfoglalás szükséges az alábbi elérhetőségeken:

Telefonszám: +36 70 778-1202

E-mail:            bejelentkezes@transtour.hu

 

Tájékoztatom Vásárosnamény város tisztelt lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 30.§-a alapján megkezdte a telpülésfejlesztési koncepció felülvizsgálatának kidolgozását.

Érintett helyszín:

o település telj es területe

A vészhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján, értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági tájékoztatásunk kizárólag elektonikuson úton történik.

A dokumentáció elektronikusan elérhető a település honlapján,

az alábbi linken:

https://vasarosnameny.hu/ui-rendezesi-terv

Javaslataikat, észrevételeiket a közétételt követő 15 napban, azaz 2020. május 29-ig kizárólag elektronikus úton a foepitesz@vasarosnameny.hu e-mail címen várjuk.

Vásárosnamény, 2020. május 14.

Filep Sándor s.k.
polgármester

Közös Képviselők figyelem!

Az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit KFT a következő változásokról tájékoztatja Vásárosnamény lakosságát:

 1. szeptember 1. napjától a zsákos szelektív hulladékgyűjtés helyett 240 l-es szelektív gyűjtőedények használatával valósulhat meg a szelektív hulladékgyűjtés.

 Természetesen a környezettudatos lakosság számára továbbra is külön térítési díj fizetése nélkül biztosítjuk a lehetőséget a szelektív hulladékok gyűjtésére.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás által nyert KEHOP pályázat keretében lehetőség van arra, hogy valamennyi családi házas ingatlan és társasház igényeljen 240 literes, kifejezetten a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló edényt.

A 240 literes szelektív edényt – ami csak újrahasznosítható papír, műanyag és fém gyűjtésére szolgál, és éppen ezért tiszta és szagtalan – a társasház közös képviselője útján igényelheti.

A gyűjtésre szolgáló edényt a lakóközösség a társasház saját tulajdonú területén, vagy akár házon belül helyezheti el.

Ezzel a megoldással egyrészt ellenőrizhetővé válik a „saját szelektív kuka” használata, másrészt nő a begyűjtött szelektív hulladék mennyisége és minősége is, harmadrészt pedig megszűnnek a lakókörnyezetet csúfító és szennyező illegális szemétkupacok is.

A közös képviselők az edényeket a szabone.szeles@vasarosnameny.hu címen igényelhetik augusztus 10. napjáig, utána már csak az ugyfelszolgalat@eakhulladek.hu címen írásban, ahol kérjük az igényelt darabszámot is szíveskedjenek megjelölni.

A gazdálkodó szervezeteknél keletkező szelektív hulladék közszolgáltatáson belül történő elszállítására a gazdálkodó szervezet saját tulajdonában lévő szabvány gyűjtőedényéből van lehetőség.

Bízunk benne, hogy a szelektív hulladékgyűjtés ezen formáját minden városlakó megelégedéssel használja majd.

Nyíregyháza, 2020. július 21.                                                                                        Éberhardt Gábor

                                                                                                                                             ügyvezető igazgató

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.