Tájékoztató a kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási jegyzői engedélyezési eljárásáról

Kutak engedélyeztetésével kapcsolatos általános információk:

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja szerint a jegyző engedélyezi olyan kút létesítését, üzemeltetését, fennmaradását és megszüntetését, amely az alábbi feltételeket együttesen teljesíti:

 • A kút helye nem érint vízbázis-védelmi területet
 • A kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használ
 • A kút kizárólag házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja
 • A kútból maximum 500 m3/év mennyiség kerül kitermelésre
 • A kút olyan ingatlanon létesül, ahol épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé.
 • A kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül.

Talajvízkút megvalósítása előtt létesítési engedélyt, majd az elkészült kútra üzemeltetési engedélyt kell kérni.

Az engedély nélkül, vagy a vízjogi létesítési engedélytől eltérően létesült kutakra fennmaradási engedélyt kell kérni. A fennmaradási engedély akkor adható meg, ha a kút nem sért vízgazdálkodási, környezetvédelmi, egészségügyi és építésügyi érdekeket sem.

Kút megszüntetésére (eltömedékelésére) megszüntetési engedély alapján kerülhet sor.

A kútra az ingatlan tulajdonosnak az üzemeltetési/fennmaradási engedélyt akkor is meg kell kérnie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt).

Az engedélyezési eljárások ügyintézési ideje: a kérelem beérkezését követő naptól számított 60 nap.

Amennyiben a kút házi ivóvízigény kielégítését is szolgálja, az engedélyezési eljárásban szakhatóságként a megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala működik közre.

Az ügyintézés helye és ideje:

Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1. )

A kérelmet postai úton vagy ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani.

További kérdés esetén felvilágosítás az alábbi telefonszámokon kérhető: 06-45/470-022 1. Talajvízkút vízjogi létesítési engedélyezése:


A kérelem tartalmi követelményei:

 • A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet I. pontja szerint összeállított tervdokumentáció (Benne a 101/2007. (XII. 23.) KvVM r. 13. § (2) bekezdése alapján: Fúrt kút esetében a kútfúró szakmai végzettségét igazoló dokumentumok; az alkalmazandó kútfúró berendezésre a bányafelügyelet által kiadott megfelelőségi tanúsítvány vagy az EK megfelelőségi nyilatkozat)
 • A tervezői jogosultságot bizonyító Magyar Mérnöki Kamara által kiállított igazolás (101/2007. (XII. 23.) KvVM r. 13. § (1) bekezdése)
 • Az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben a kút létesítésével érintett ingatlan nem az építtető tulajdonában van (72/1996.(V.22.) Korm.r. 3.§ (2) bek.)
 • Eljárás illetékmentes: (1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdés b) pont)

2. Engedély nélkül létesített talajvízkutak fennmaradási engedélyezése:

A talajvízkutak (ásott, vert vagy fúrt kút) használatba vétele, üzemeltetése vízjogi engedélyhez kötött tevékenység. A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 29.§ (7) bekezdése értelmében a vízjogi engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett talajvízkutak esetében a vízgazdálkodási bírság fizetési kötelezettsége alól mentesül az, aki 2023. december 31-ig benyújtja vízjogi fennmaradási engedély iránti kérelmét.

A kutak vízjogi engedélyezése a települési önkormányzat jegyzőjének feladata az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

 • A kút helye nem érint vízbázis-védelmi területet, védőidomot,
 • A vízkitermelés csak talajvíz, vagy parti szűrésű vízkészlet igénybevételével történik,
 • A kút kizárólag házi ivóvízigény, vagy a háztartási igények (pl. öntözés) kielégítését szolgálja,
 • A kútból maximum 500 m3/év vízmennyiség kerül kitermelésre,
 • A kút olyan ingatlanon létesült, ahol épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé,
 • A kút nem gazdasági vízkivétel céljából üzemel.

Talajvízkút vízjogi fennmaradási engedélyezése:

Fúrt kutak esetében:

 • A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2. melléklet pontja szerint összeállított, a meglévő kút adatait tartalmazó felmérési tervdokumentáció (NEM FORMANYOMTATVÁNY, de egy Kérelem nyomtatványt elkészítettünk.)

A fúrt kutak esetében a tervdokumentációt olyan szakember készítheti el, aki az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzetséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja. Ha valaki a fúrt kút fennmaradási engedélyezési dokumentációt VZ-VKG tervezői jogosultsággal rendelkező szaktervezővel készítteti el, azt is elfogadjuk. FONTOS! A BM rendelet hivatkozott 2. mellékletének 6.9. pontja szerinti „Nyilatkozat” a tulajdonos és a dokumentációt elkészítő szakember, vagyis a kútfúró képesítéssel rendelkező személy vagy a szaktervező által is aláírásra kerüljön. Az aláírásokkal ellátott „Nyilatkozat” csak abban az esetben fogadható el, ha az abban foglalt feltételek teljesülése fennáll. A kút nem megfelelő, a szennyezés bejutását lehetővé tevő lezárása, vagy annak hiánya esetén a „Nyilatkozat” nem fogadható el.

 • Tulajdonjog igazolása (tulajdoni lap). Az üzemeltető (engedélyes) és a tulajdonos eltérése esetén a tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata (72/1996.(V.22.) Korm.r. 5.§ (2) bek.)
 • Nyilatkozat arról, hogy a kútból kitermelt víz éves felhasználása nem haladja meg az 500 m³-t
 • Eljárás díja: illetékmentes (Vgt. 31.§ (2) bekezdés b) pontja)

 Ásott kutak esetében: 

 • A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2. melléklet pontja szerint összeállított, a meglévő kút adatait tartalmazó felmérési tervdokumentáció (NEM FORMANYOMTATVÁNY)

Ásott kutak esetében a jogszabály nem teszi kötelezővé a BM rendelet szerinti dokumentáció szakember általi elkészítését, tehát azt a kút engedélyének kérelmezője, azaz a leendő Engedélyes is összeállíthatja a jogszabályban előírt műszaki tartalommal.

 • Tulajdonjog igazolása (tulajdoni lap). Az üzemeltető (engedélyes) és a tulajdonos eltérése esetén a tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata (72/1996.(V.22.) Korm.r. 5.§ (2) bek.)
 • Nyilatkozat arról, hogy a kútból kitermelt víz éves felhasználása nem haladja meg az 500 m³-t
 • Eljárás díja: illetékmentes (Vgt. 31.§ (2) bekezdés b) pontja)

Az engedélyezési eljárások ügyintézési ideje: a kérelem beérkezését követő naptól számított 60 nap.

A fennmaradási engedély akkor adható meg, ha a kút nem sért vízgazdálkodási, környezetvédelmi, egészségügyi és építésügyi érdekeket sem.

 

3. Talajvízkút vízjogi megszüntetési engedélyezése:

Eljárás indulhat:

- az ügyfél kérelmére, vagy
- hivatalból A kérelem tartalmi követelményei:

 • A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet III. pontja szerint összeállított tervdokumentáció
 • A tervezői jogosultságot bizonyító Magyar Mérnöki Kamara által kiállított igazolás (101/2007. (XII. 23.) KvVM r. 13. § (1) bekezdése)
 • Tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben a megszüntetendő kút által érintett ingatlan nem a kérelmező tulajdonában van
 • Eljárás illetékmentes: (1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdés b) pont)

4.  A mezőgazdasági öntözési célú kút előzetes bejelentést követő jóváhagyás után létesíthető, illetve a korábban fúrt kút nyilvántartásba vétele kérelmezhető, amennyiben a következő feltételek együttesen teljesülnek:

 • A kút nem érint védett vagy védendő vízbázist, azaz a kutat a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele nélkül, továbbá a hatósági nyilvántartásban szereplő talaj, vagy talajvíz szennyezéssel nem érintett területen létesítik.
 • A kút talpmélysége az 50 métert nem haladja meg, és az első vízzáró réteget nem éri el.
 • A kúthoz kapcsolódó öntözőrendszer kizárólag a létesítő, üzemeltető művelése alatt álló területek öntözését szolgálja.
 • A bejelentés jóváhagyását követően a létesítés során a víz mennyiségének mérését biztosító digitális kútvízmérővel felszerelte.

Ebben az esetben a Nemzeti Földügyi Központ Mezőgazdasági Kutak Hatósági Osztálya jár el. (Cím: Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 195, Cím: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Telefonszám: +36 1 467 6700, Faxszám: +36 1 467 6716, E-mail cím: nfk@nfk.gov.hu
Honlap: https://nfk.gov.hu/ )

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.