Városinformáció

Lakossági Tájékoztató

Vásárosnamény Város Önkormányzata a TOP_Plusz-1.2.3-21-SB1-2022-00036. azonosítószámú pályázat kapcsán hamarosan megkezdi Vásárosnamény, Iskola utca és Bethlen Gábor utca útfelújítási munkálatait.

A felújítási munkálatok az út és csapadékvíz elvezető rendszert is érintik, mely ideiglenes forgalomkorlátozással járhat.

A kivitelezés idejére szíves türelmüket és megértésüket kérjük!

Köszönettel:

Filep Sándor s.k.

              polgármester

Az óvodai felvétel törvényi előírásai:

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

 

Az óvodai jogviszony létesítése:

 • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
 • Az óvoda vezetője
  • az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
  • a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formábanközli a szülővel. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.
 • Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt

 

Az óvodai beiratkozás időpontjai:

 • április 23-24.-25.(kedd, szerda, csütörtök) 800-1600-ig

 

 

 • Az óvodai beiratkozás helyszínei:

 

 • Vásárosnaményi Játékország Óvodái Hétszínvirág Óvoda - 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24.
 • Vásárosnaményi Játékország Óvodái Aranyablak Tagóvoda - 4803 Vásárosnamény, Óvoda utca 2.
 • Vásárosnaményi Játékország Óvodái Tündérkert Tagóvoda - 4804 Vásárosnamény Damjanich János út 25.

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok,
 • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • a gyermek TAJ kártyája, és oltási kiskönyve.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:Nkt.) 8. § „(1)   Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2)  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, – ha a szülő a gyermek negyedik életévének betöltését megelőzően már kérelmezte, úgy újabb – kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárási határidő ötven nap.

(2a) A (2) bekezdésben foglalt döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet megindítani. A felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság nem változtathatja meg.”

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 38/B. § szerint „Az Nkt. 8. § (2) bekezdése és 45. § (8) bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a fővárosi és vármegyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala”, jelen esetben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatala (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.)

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett (3 éves óvodakötelezett) gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben a gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A szülő kötelessége tehát, hogy a törvényben meghatározott időponttól kezdve, biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét!

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást indíthat az óvodavezetőnél (Nkt. 37. § (2)).

Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37. § (1-4) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.

A szülő – jogszabálysértésre hivatkozással – a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül.

A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a tankerületi központ határozata alapján értesíti az Oktatási Hivatalt, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele:

Az intézmény  alapító okirata szerint a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdőgyermekek integrált nevelése valósítható meg az általunk fenntartott óvodákban.

Óvodák és azok elérhetőségei:

Vásárosnaményi Játékország Óvodái Hétszínvirág Óvoda

4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24.

06/70 266-4402  06-45-470-648

Vásárosnaményi Játékország Óvodái Aranyablak Tagóvoda

4803 Vásárosnamény, Óvoda utca 2.

06-45-478-249;    06-70-630-8546

Vásárosnaményi Játékország Óvodái Tündérkert Tagóvoda

4804 Vásárosnamény Damjanich János út 25.

06-45-478-633;    06-20-425-2124

Az óvoda felvételi körzete:

 • Vásárosnamény város közigazgatási területe.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

2024.május 23.

A jogorvoslati eljárás szabályai:

Az óvodai felvétel elutasításáról szóló döntés ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül fellebbezhet. Az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében másodfokon a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - székhely: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1. – jogosult eljárni és dönteni. A fellebbezés benyújtásának a helye: Vásárosnaményi Játékország Óvodái 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

Fenntartói közlemény óvodai felvételről

Vásárosnamény Város Önkormányzata

4800 Vásárosnamény Tamási Áron utca 1.

 

 

Fenntartói közlemény óvodai felvételről

 

Az óvodai felvétel törvényi előírásai:

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

 

Az óvodai jogviszony létesítése:

 • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
 • Az óvoda vezetője
  • az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
  • a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formábanközli a szülővel. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.
 • Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt

 

Az óvodai beiratkozás időpontjai:

 • április 23.-24.-25.(kedd, szerda, csütörtök) 800-1600-ig

 

 

 • Az óvodai beiratkozás helyszínei:

 

 • Vásárosnaményi Játékország Óvodái Hétszínvirág Óvoda - 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24.
 • Vásárosnaményi Játékország Óvodái Aranyablak Tagóvoda - 4803 Vásárosnamény, Óvoda utca 2.
 • Vásárosnaményi Játékország Óvodái Tündérkert Tagóvoda - 4804 Vásárosnamény Damjanich János út 25.

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok,
 • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • a gyermek TAJ kártyája, és oltási kiskönyve.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:Nkt.) 8. § „(1)   Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2)  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, – ha a szülő a gyermek negyedik életévének betöltését megelőzően már kérelmezte, úgy újabb – kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárási határidő ötven nap.

(2a) A (2) bekezdésben foglalt döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet megindítani. A felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság nem változtathatja meg.”

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 38/B. § szerint „Az Nkt. 8. § (2) bekezdése és 45. § (8) bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a fővárosi és vármegyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala”, jelen esetben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatala (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.)

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett (3 éves óvodakötelezett) gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben a gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A szülő kötelessége tehát, hogy a törvényben meghatározott időponttól kezdve, biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét!

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást indíthat az óvodavezetőnél (Nkt. 37. § (2)).

Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37. § (1-4) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.

A szülő – jogszabálysértésre hivatkozással – a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül.

A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a tankerületi központ határozata alapján értesíti az Oktatási Hivatalt, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele:

Az intézmény  alapító okirata szerint a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdőgyermekek integrált nevelése valósítható meg az általunk fenntartott óvodákban.

Óvodák és azok elérhetőségei:

Vásárosnaményi Játékország Óvodái Hétszínvirág Óvoda

4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24.

06/70 266-4402  06-45-470-648

Vásárosnaményi Játékország Óvodái Aranyablak Tagóvoda

4803 Vásárosnamény, Óvoda utca 2.

06-45-478-249;    06-70-630-8546

Vásárosnaményi Játékország Óvodái Tündérkert Tagóvoda

4804 Vásárosnamény Damjanich János út 25.

06-45-478-633;    06-20-425-2124

Az óvoda felvételi körzete:

 • Vásárosnamény város közigazgatási területe.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

2024.május 23.

A jogorvoslati eljárás szabályai:

Az óvodai felvétel elutasításáról szóló döntés ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül fellebbezhet. Az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében másodfokon a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - székhely: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1. – jogosult eljárni és dönteni. A fellebbezés benyújtásának a helye: Vásárosnaményi Játékország Óvodái 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Az ÉAK Nonprofit Kft. Szabolcs- Szatmár- Bereg vármegye területén a lomtalanítást 2020. évtől házhoz menő lomtalanítás keretében végzi el.

A házhoz menő lomtalanítást az ingatlanhasználó csak a közfeladatot ellátó szervvel előre egyeztetett időpontban, évente egy alkalommal, a felkínált időpontokból választva veheti igénybe.

Lomtalanításra történő bejelentkezés időszaka: 2024. február 01. – 2024. március 31.

A szolgáltatást kizárólag a közfeladatot ellátó szerv nyilvántartásában szereplő, közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett természetes személy ingatlanhasználó, valamint a társasház és a lakásszövetkezet veheti igénybe.  A jogosultság feltételeinek meglétét az ÉAK Nonprofit Kft. munkatársai az igénylés során ellenőrzik.

Lomtalanítási időpontot a naptárban – lila színnel - jelölt lomtalanításra való bejelentkezés időszakában, legalább egy héttel az Ön által kiválasztott időpont előtt igényelhet az alábbi elérhetőségek egyikén:

 • honlapunkon:www.eakhulladek.hu/ugyfelszolgalat/telepulesek menüpont alatt a vevőkód megadását követően a településnél megjelölt időpontokra regisztrálva
 • e-mailben:lomtalanitas@eakhulladek.hucímen
 • telefononaz ÉAK Nonprofit Kft. lomtalanítás bejelentő telefonos ügyfélvonalán +36 42/508 369/ 3 menüpont

A hulladékok kizárólag az ingatlan telekhatárán belül (kapun belül) helyezhetők el, közterületre hulladék nem kerülhet.  A hulladékokat a kapu közelében célszerű elhelyezni a könnyebb kihordás érdekében. A lomhulladékot az ingatlanhasználónak vagy meghatalmazottjának kell átadnia.  A lomtalanítás nagydarabos hulladékokra vonatkozik, de lehetőség van kis mennyiségben kisebb méretű hulladékok elszállítására is, amennyiben azok átlátszó zsákban, papírdobozban kerülnek átadásra. Munkatársaink a hulladékokat gépjárműre rakodják, és az igénylő az elszállítást aláírásával igazolja.

Lomtalanításkor átadható hulladékok:

 • bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, szőnyeg, matrac, stb..) szétszerelt, mozgatható állapotban
 • műanyag medence, játékok, textil, ruhanemű zsákolt, dobozolt, kötegelt állapotban
 • háztartásonként maximum 4 db személygépkocsi-, kerékpár-, illetve motorkerékpár-gumi

A szolgáltatás során ezek maximális mennyisége együttesen 2 m3 lehet. Amennyiben az ingatlannál a maximális mennyiségnél több lom kerülne átadásra, a szolgáltató a megrendelt (többlet) szolgáltatást megtagadja. A többlet lomok átadására a hulladékudvarokban van lehetőség, illetve elszállítását az ingatlantulajdonosok külön szolgáltatásként tudják megrendelni.

Lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra az alábbi hulladékok:

Lehetőség a keletkező hulladékok kezelésére:

vegyesen gyűjtött települési hulladék

elszállítása szabvány gyűjtőedényből a naptárban jelölt járatnapokon

szelektíven gyűjthető hulladék (papír, műanyag hulladék), zöld hulladék/növényi hulladék, kerti hulladék

elszállítása szabvány gyűjtőedényből a naptárban jelölt járatnapokon, illetve hulladékudvarok igénybevétele

építési-bontási hulladékok

nyitott hulladékszállító konténer igénylésével, illetve hulladékudvarok igénybevétele

elektronikai hulladékok (hűtő, tévé, monitor, számítógép stb.)

új elektronikai berendezés vásárlása esetén a kereskedelmi egységnek történő átadás (internetes vásárlás esetén is), illetve hulladékudvarok igénybevétele

veszélyes hulladékok (festékek, vegyszerek, akkumulátorok, szárazelemek, festékpatronok, izzók, fénycsövek, gyógyszerek, fáradt olaj, stb.)

szakhatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadás, illetve hulladékudvarok igénybevétele

ipari-mezőgazdasági tevékenységből származó hulladék, folyékony, gáz halmazállapotú hulladék, gépjármű roncs, bontott autó alkatrészek, karosszériaelemek, szélvédő

szakhatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadás

A lomtalanítási időpont meghatározása a belső járattervek figyelembe vételével történik. A járatnap igény megjelölését követően jelezzük vissza a tervezett gyűjtés időpontját. A hulladék átadója illetve annak előzetesen jelölt meghatalmazottja a lomtalanítás időpontjában köteles a helyszínen tartózkodni. Amennyiben ingatlanhasználó részéről a közfeladatot ellátó szervvel közösen egyeztetett időpontban nem történik meg a lomhulladék átadása, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, abban az esetben új időpont egyeztetés már nem lehetséges.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a bejelentés nélkül történő hulladék közterületre történő kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül, mely szabálysértési eljárás megindításával jár. A közterületre kihelyezett lomhulladékok nem kerülnek elszállításra!

Az időpontok gyorsan fogynak, kérjük, minél hamarabb jelezzék igényüket!

 

Közös gyűjtőedényt használó társasházak és lakásszövetkezetek részére vonatkozó kiegészítés

 

A közös képviselő a 2024. évi lomtalanítási igényt a társasház pontos címének megadásával a lomtalanitas@eakhulladek.hu címen illetve a +36 42/508 369/ 3 telefonszámon jelezheti a fent megjelölt időpontokban.

A további egyeztetések érdekében a lakóközösség által megbízott helyszíni kapcsolattartó elérhetőségét kérjük, minden esetben szíveskedjenek megadni!

A zárt udvarral rendelkező társasházak az udvaron belül elhelyezhetik a lom hulladékot a szállító jármű megérkezése előtt.

Az udvarral nem rendelkező társasházak nem rakhatják ki a közterületre a lom hulladékot a szállító jármű megérkezése előtt, csak akkor kezdhetik meg a hulladék le/kihordását, amikor az autó megérkezik. A jármű személyzete megvárja, amíg a hulladékokat átadják.

ÉAK Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

P Á L Y Á Z A T I   K I Í R Á S

Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás

szociális helyzet alapján történő bérbeadására

A pályázat nyilvános, azon minden természetes személy részt vehet.

A pályázatra kiírt bérlakás:

 • Címe: Vásárosnamény, Bartók B. u. 5/C. I/4.
  • Alapterülete:  46,46m2
  • (1szoba+1félszoba+előszoba+közlekedő+konyha+fürdőszoba+ WC+erkély)
 • Műszaki állapota: Jó állapotú
 • Felszereltsége: Központi fűtés
 • Komfortfokozata: Összkomfortos

 

B é r b e a d ó :                      Vásárosnamény Város Önkormányzata nevében

                                               Filep Sándor Polgármester

                                              

A bérlakás a szociális helyzet alapján, önkormányzati rendeletben megállapított lakbért vállaló pályázó részére adható bérbe.

A lakás bérleti díja: 375 Ft/m2/hó.

A meghirdetett bérleti díjra licitálni nem lehet, a pályázónak a meghirdetett bérleti díj vállalásáról kell nyilatkoznia.

A lakásbérleti szerződés időtartama: 3 év.

A pályázati ajánlatot érvényesen zárt borítékban személyesen Vásárosnamény Város Polgármesterének címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.) vagy elektronikus úton (aláírva, szkennelve) a lenart.sandor@vasarosnameny.hu e-mail címre kell benyújtani. A tárgyban fel kell tüntetni: „Szociális bérlakás pályázat”.

 

A borítékon fel kell tüntetni az igénylő nevét és lakcímét, valamint a

 

„ Szociális bérlakás pályázat” jeligét.
Érvényesnek csak az a pályázat fogadható el:

amely a kiírásnak minden tekintetben maradéktalanul megfelel, továbbá tartalmazza a pályázó meghatározott személyes adatait (természetes személyazonosító adatok, lakcím, jövedelmi, vagyoni, szociális viszonyokra, jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok).

 

A pályázat elbírálásának szempontjai, a jogosultság feltétele:

 Szociális helyzete alapján – pályázati eljárást lefolytatását követően - lakás annak a magánszemélynek adható bérbe aki, vagy akinek

a)      a házastársa, élettársa, gyermeke, a vele együttköltöző más családtagja lakhatásra alkalmas lakóingatlannal,

b)      az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) nyolcvanszorosát meghaladó értékű vagyonnal nem rendelkezik, továbbá

c)       a háztartás összes, a kérelem benyújtását megelőző 3 havi nettó átlagjövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelme

ca)  egyedülélő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő esetében a nyugdíjminimum 500 %-át,

cb)  a ba) pont alá nem tartozó esetekben a nyugdíjminimum 450 %-át nem haladja meg.

(2) Lakás az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén sem adható bérbe annak, aki

a)      5 éven belül jogcím nélküli lakáshasználó volt, kivéve a 8. § (4)–(6) bekezdésében meghatározott esetet,

b)      korábbi önkormányzati lakásbérleti jogviszonya alapján a Bérbeadóval szemben tartozással (lakbér, közüzemi díj, rongálási kár, stb.) rendelkezik,

c)       az igénylőnek, házastársának (élettársának), vagy a vele együttköltöző hozzátartozójának – az igénylés elbírálásakor – legalább ½ arányú tulajdonában lakóingatlan van, vagy

d)       a lakásigénylés esetén vagyoni, jövedelmi, illetve szociális viszonyaira vonatkozó adatokat valótlanul közölt  és ez a szociális lakásigénylés elbírálása során jogtalan előnyt jelenthetett

A Bérbeadó a lakás bérbeadása során a bérbeadásra kijelölt lakás méretére, valamint az igénylő és a vele együttköltöző személyek számára tekintettel, az alábbiakra is figyelemmel dönt a bérlő személyéről:

a)      1-2 személy esetén – egy lakószoba

b)      3-4 személy esetén – másfél lakószoba

c)      5 személy esetén – kettő lakószoba

d)      6 személy esetén – kettő és fél lakószoba

e)      7 személy esetén – három lakószoba

Minden további együttkötöző családtag esetében személyenként fél lakószoba.

A pályázat benyújtásának határideje:        

Elektronikusan:                                              2024. február 20. (kedd)

Személyesen:                                                 2024. február 20. (kedd) 1600 óra.

Postai úton a beérkezés napja:                            2024. február 20. (kedd)

A Hivatal a Bérbeadó döntését követő 8 napon belül írásban tájékoztatja a bérlőnek kijelölt személyt, aki az értesítés közlését követő 8 napon belül köteles nyilatkozni arról, hogy az adott lakásra kíván-e bérleti szerződést kötni.

További információ dr. Lénárt Sándor Pál (mobil: +36-70/518-7449) ügyintézőtől kérhető.

A bérlakás megtekinthető a fenti telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban.

Vásárosnamény, 2024. február 05.

                                                                                                          Filep Sándor   

                                                                                                          polgármester

A Lakosság Figyelmébe!

2023. őszétől az ukrán határ közelében több esetben rókákban, kutyákban, macskákban veszettség vírusa került kimutatásra.
A magyarországi rókaállomány veszettséggel való fertőzöttségének kizárása; a veszettség esetleges megjelenésének minél előbbi felderítése; illetve az emberi megbetegedések megelőzése érdekében az alábbiakra hívom fel a figyelmüket.
- A településen ebzárlat került elrendelésre, melynek lakosságot legjobban érintő intézkedései, hogy minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.

-A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet – 4. § (1) bekezdése alapján minden 3 hónaposnál idősebb kutyát kötelező évente veszettség ellen beoltatni. Szükséges a macskák veszettség elleni oltása is.

-Valamennyi idegrendszeri tüneteket mutató, rendellenesen viselkedő emlős állat ill. madár észlelése esetén jelezni kell azt a szolgáltató vagy hatósági állatorvosnak, vadon élő állatok esetén a vadászatra jogosultnak, vadászati hatóságnak. A veszettség tüneteiről és a veszettség gyanújáról bővebb, közérthető információ olvasható a NÉBIH tematikus honlapján: veszettsegmentesites.hu.

-A betegségre gyanús vagy természetellenesen viselkedő állatot – amennyiben az elzárása egyáltalán lehetséges és veszély nélkül megtehető – olyan helyre kell elkülöníteni, ahol más állatokkal nem érintkezhet.

- Amennyiben külterületen elhullottan talált róka vagy egyéb vadon élő emlősállat hulláját észleli, hagyja érintetlenül és jelezze azt a területen működő vadászatra jogosultnak.

                                                                                       dr. Tamás Péter Ferenc

                                                                                       vármegyei főállatorvos

                                                                            Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei

                                                                                              Kormányhivatal

Készüljünk fel a télre, a kihűlés veszélyére!

A beköszöntött hideg időszak nehéz próbatétel elé állítja az utcán élőket és a tüzelő nélkül, lakásukban egyedül élő idős embereket. A zord idő beálltával veszélybe kerülnek a hajléktalanok és a fűtetlen lakásban élők. Kérjük, fordítsanak figyelmet az egyedül élő időseket és a hajléktalanokat közvetlen veszélyeztető kihűléses halálesetek megelőzésére.

A rendőrség minden évben kiemelt figyelmet fordít a közterületen élő hajléktalan személyeket fenyegető veszélyhelyzetekre, azok elhárítására. Fontos ismerni hogyan segíthetünk a sokszor -10 fokos hideg télben, a hosszasan lakhatás nélkül elő honfitársainkon.

Bajba jutott vagy a fagyhalál határán lévő hajléktalan embert látva hívhatjuk a Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálatát, amely napi 24 órában fogadja a bejelentéseket a veszélyeztetett helyzetben lévő emberekről, a +36 1 338 4186-os telefonszámon. Személyesen is vihetünk élelmet vagy takarót egy-egy bajbajutott hajléktalan embernek, akit esetleg már ismerünk.

Számos lehetőség áll a jó szándékú segíteni akarók rendelkezésére:

Nyíregyházán elérhető karitatív szervezetek szolgáltatásai és elérhetőségei:

Periféria Egyesület 4400 Nyíregyháza, Eötvös utca 1. szám Telefon: 42/504-617

Oltalom Szeretetszolgálat

4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 104.

 • Nappali Melegedő Telefon: 42/727-595; 20/824-4051.
 • Népkonyha Telefon: 20/824-4044.
 • Szenvedélybetegek Nappali Ellátása Telefon: 20/775-3925.
 • Átmeneti Szálló Telefon: 20/824-4042
 • Családok Átmeneti Otthona Telefon: 20/824-4042.

 

Oltalom Szeretetszolgálat Éjjeli Menedékhely 

4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22/a. Telefon: 42/419-786; 20/282-4051.

További hajléktalanokat segítő szervezetek:

Kérjük, hogy amennyiben tudnak olyan emberről, akit akármilyen okból kihűlés veszélyeztethet, tárcsázzák az ingyenesen hívható 112-es telefonszámot, illetve jelezzék a lakóhely szerint illetékes önkormányzatnak!

Téli Veszélyek

Ha észlejük, hogy a hőmérséklet fagypont alatti, és eső esik, számíthatunk jégrétek kialakulására. Emiatt körültekintően és fokozott óvatossággal közlekedjünk, mind gyalogosan, mind gépjárművel! Intenzív ónos eső idején villanyvezetékek szakadhatnak le, és faágak is letörhetnek a rájuk rakódó jég súlya alatt.

Célszerű idejében felkészülni a havazásra:

 • Érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni a híradásokat és az időjárás előrejelzést.
 • Célszerű előkészíteni a hóláncot, hólapátot, homokot, elemes rádiót és zseblámpát, tartalék elemeket.
 • Gondoskodni kell a mobiltelefonok feltöltéséről. Indokolt lehet autós töltő, tartalék akkumulátor beszerzése.
 • Érdemes hordozható alternatív fűtőtestet, vagy tűzhelyet készenlétbe állítani és felhalmozni tartalék tüzelőanyagból.

Otthonunk biztonsága:

 • Hagyományos tüzelőberendezés (pl.: kandalló) használata esetén különös figyelemmel kell lenni a tűzmegelőzésre, füstelvezetésre
 • A fűtési időszakban működtessen szén-monoxid-mérő készüléket.
 • A gázszolgáltatás kimaradása esetén nem hagyja nyitva a fűtőkészülék elzárócsapját!

Hosszabb téli utazás esetén:

 • Szélsőséges időjárási körülmények között nem biztonságos az utazás, különösen, nagyobb távolságra!
 • Ha feltétlenül szükséges útnak indulni, azt kísérővel tegye. Csak abban az esetben induljon el, ha meggyőződött úti célja biztonsággal eléréséről, a visszautazás feltételeiről!
 • Autóval csak akkor induljon el, ha járműve megfelelő műszaki állapotban van és rendelkezik a biztonságos téli üzemeléséhez szükséges felszereléssel (téli gumiabroncsok, hólánc, tartalék üzemanyag, elakadás esetére lapát vagy ásó, homok, stb.)!
 • Legyen felkészülve az autója elakadására, az esetleges hosszabb idő múlva történő „kiszabadításra” Öltözetét úgy állítsa össze, hogy szükség esetén gyalog is képes legyen folytatni útját! Indulás előtt autójában helyezzen el meleg takarót, elektromos kézilámpát, meleg italt, legalább egy napi étkezésre elegendő élelmiszert.
 • Amennyiben hosszabb időt kénytelen álló autóban tartózkodni, a motor járásával fűtheti az utastere, de ne felejtsen el legalább tíz-tizenöt percenként szellőztetni. Az álló jármű utasterébe ugyanis kipufogógázok szivároghatnak, amelyek súlyos rosszullétet, esetleg halásos balesetet okozhatnak!
 • Alkoholt soha ne fogyasszon, a hideg elleni védekezés céljából! Kezdeti élénkítő hatása után csökkenti a fizikai teljesítőképességet, fáradságot bágyadtságot okoz, illetve csökkenti a helyzetfelismerő- és ítélőképességet, amely ilyen helyzetben életveszélyes is lehet.
Tájékoztatás

A BM OKF Gazdasági Ellátó Központ értesítése alapján tájékoztatom az érintetteket, hogy Vásárosnamény város vonatkozásában a társasházi kéményseprő-ipari sormunka tervezett időpontja 2024. február 8-március 21.

 

Tisztelettel:

Filep Sándor

polgármester

Felhívás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ÉAK Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a karácsonyfák összegyűjtését a következő időpontokban végzi:

2024. január 09. és január 23. napja.

 

Kérjük a fákat az ingatlanok elé kihelyezni úgy, hogy azok a forgalmat ne zavarják!

dr. Deák Ferenc

jegyző

TÁJÉKOZTATÓ

A háztartási hulladék ünnepek alatt történő szállításának rendjéről

 

Az ÉAK Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. hulladékszállítási naptára szerint a keddi (december 26.) szemétszállításra Karácsony második napja helyett ezt megelőzően, 2023. december 24-én, vasárnap kerül sor.

A keddi szelektív szállítást is ekkorra ütemezte a közszolgáltató.

Az egyéb napokon a szállítás a megszokott ütemezésben történik.

dr. Deák Ferenc sk.

           jegyző

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Örömmel értesítjük, hogy Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az időskorúak pénzbeli támogatásáról döntött.

A döntés értelmében támogatásra jogosultak – anyagi körülményeiktől függetlenül – azok, akik

 1. Vásárosnamény városban bejelentett (állandó) lakóhellyel rendelkeznek,
 2. Vásárosnamény településen kívül tartózkodási cím nem került részükre megállapításra, valamint
 3. december 31. napjáig betöltötték, vagy betöltik a 65. életévüket.

A jogosultak részére egységesen 5 000 Ft/fő összegű egyszeri támogatást biztosít az Önkormányzat.

A támogatás készpénzben felvehető:

 • a vásárosnaményi városrészen élők esetében december 5. napján 800-1530 óra között a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárában (Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1),
 • a gergelyiugornyai városrészen élők esetében december 5. napján 800-1530 óra között a Művelődési Házban,
 • a vitkai városrészen élők esetében december 5. napján 800-1530 óra között a Művelődési Házban.

Aki a fenti helyen és időben nem tudja felvenni a támogatást, úgy azt 2023. December 06-22. között, illetve 2024. január 8. és 2024. január 12. napja között a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárában megteheti.

Az a-c) pontok alatt meghatározott jogosultságot okiratok bemutatásával szükséges igazolni (személyi igazolvány, lakcímkártya stb.).

 

 

Ezúton is kívánunk Áldott, Békés Karácsonyt és nagyon boldog új évet!

Vásárosnamény, 2023. december 01.

Filep Sándor sk.                                                                                       dr. Deák Ferenc  sk.

polgármester                                                                                                      jegyző

Adventi és karácsonyi vásárok tűz- és munkavédelme

Közeleg az advent, a kirakodóvásárok, karácsonyváró rendezvények, szabadtéri koncertek időszaka. A meghitt ünnepi fények között sétálva sem szabad azonban megfeledkezni a veszélyekről. Lássuk, milyen biztonsági előírásoknak kell teljesülnie a karácsonyi rendezvények esetében.

Az adventi és karácsonyi vásárok sajátossága, hogy az ideiglenes építmények, standok, rendezvény sátrak és büfék többnyire hosszú ideig, napokon, heteken át üzemelnek. Érdemes erre figyelni a helyszín kialakításánál is, lehetőség szerint úgy helyezzük, hogy egy esetleges tűzeset során a tűz ne terjedhessen át más épületre, esetlegesen gépjárművekre, továbbá a rendezvényen tartózkodó személyek menekülését ne korlátozza az elhelyezés.

 • Válasszunk masszív elárusító helyeket! A legjobb, ha a szervezők bérelhető pavilont, fa bódét biztosítanak.
 • Gondoskodjunk a terület őrzéséről! Az éjjeli őrszolgálat nem csak a bűnmegelőzésben, a tűzesetek korai felfedezésében is segíteni tud.
 • Használjunk olyan erőforrásokat, amelyek hosszú távon is bírják a terhelést. A közeli épület ablakán kilógatott hosszabbító nem jó megoldás.

Tűzvédelem és munkabiztonság

A szabadtéri rendezvények tűzvédelmét az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 206-218. §-ai szabályozzák. A szervezéskor irányadó még a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI 10.2:2020.01.22.)is.

A szabályozások egyértelműen rendelkeznek arról, milyen bejelentési kötelezettsége és felelőssége van a szervezőknek. Az Irányelv pedig megmutatja azt is, milyen tényezőkkel fontos számolni a helyszín kialakításakor. A leírás segítségével pontosan meg lehet becsülni, hogy mekkora helyen, milyen embersűrűségre számíthatunk, és ehhez mennyi és milyen menekülési útvonalat érdemes kijelölni.

A téli rendezvényeken kiemelt figyelmet kell fordítani a tűz elleni védekezésre. Nem csak a gyertyák, koszorúk, lámpások, vagy a mobilbüfék műszaki berendezései jelenthetnek nagy kockázatot. A mobil vendégsátrak, és a mozgatható fűtőberendezések, például a hőgombák is veszélyesek lehetnek. A gyártói előírások mellett érdemes túlbiztosítani a helyszínt. Győződjünk meg róla például, hogy a gyerekek nem érhetnek a forró fűtőszálakhoz, vagy nem férhetnek hozzá az elektromos világítás drótjaihoz!

Az adventi és karácsonyi vásáron érdemes direkt ilyen célra készült bódét, faház, pavilont használni. Ez ideiglenes épületekben az előírásoknak megfelelően tűzoltó készülékről kell gondoskodni. Fűteni csak a gyártó előírásainak megfelelő, biztonságos berendezéssel szabad, a világítást és a díszítést pedig rendszeresen ellenőrizni kell. A dekorációhoz érdemes kültéri használatra készült, biztonságos CE jelzéssel ellátott, nehezen melegedő, például LED-es égősort választani. Az építményeket a külső hatásoktól is óvni kell - ha lehet a közös csillagszóró-gyújtást, lampionos felvonulást, gyertyaégetést rendezzük minél távolabb a standoktól!

Az adventi idején korán sötétedik, rosszak a látási viszonyok. Napszállta után a rendezvény menekülési útvonalait meg kell világítani. Erre a célra nem szabad nyílt lángot, például gyertyát, fáklyát vagy lampiont használni. Olyan, lehetőleg elektromos világításra van szükség, amelyik lehetőség szerint áramszünet esetén is üzemel - például a hálózattól független aggregátorról.

A tömeg irányítása a karácsonyi rendezvények során nagy gyakorlatot igénylő feladat. A korlátozott látási viszonyok és a résztvevők változatos kora, egészségügyi és mentális állapota miatt jól járunk, ha profi csapatra bízzuk a munkát. A vásáron dolgozó hivatásos és önkéntes segítőknek is kötelező tűz- és munkavédelmi oktatáson részt vennie. Jó, ha ezen az alkalmon mindenki megjelenik, a biztonsági őrök, árusok, színpadtechnikusok, a fellépők képviselői, de akár a gyerekcsoportokat kísérő pedagógusok is.

 • Gázpalackok használatánál a nyomáscsökkentő szelepet semmiképpen ne távolítsuk el, árusítóhelyeken lehetőség szerint 1 db gázpalackot tartsunk készenlétben, óvjuk a gázpalackokat a hőhatástól.
 • Az árusítóhelyeken minden eseten legalább egy 6 kg töltettömegű porral oltó tűzoltó készüléket tartsunk készenlétben.
 • A villamos berendezéseket minden esetben megfelelő minősítéssel és szigeteléssel ellátott hosszabbítóval működtessük.
 • A szabadtéren elhelyezett minden villamos fogyasztói berendezés felülvizsgálatát el kell végeztetni.

Pirotechnikai termékek használatával kapcsolatos tudnivalók

Az év végéhez közeledve előtérbe kerül a pirotechnikai termékek - tűzijátékok - beszerzése, tárolása, felhasználása. Fontos, hogy csak megbízható forrásból, hatósági engedéllyel rendelkező forgalmazótól származó terméket vásároljunk, használjunk. Petárda birtoklása tilos!

A vonatkozó kormányrendelet a pirotechnikai termékeket kockázattól és zajszinttől függően négy osztályba sorolja, amelyekből az első három kategória kerülhet magánszemélyek birtokába, a negyedikbe tartozó eszközöket már csak pirotechnikus használhatja és kezelheti.

Az 1. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket (ezeket korábban játékos pirotechnikai terméknek nevezték) már a 14. életévüket betöltött személyek is megvásárolhatják. Ezek az eszközök nagyon alacsony kockázatot jelentenek és elhanyagolható zajt okoznak, azokat behatárolt területen való használatra szánják.

A 2. pirotechnikai osztályba tartozó kis tűzijátékok (például rakéták, bombatelepek, római gyertyák) megvásárlásához azonban már igazolni kell, hogy a vevő elmúlt 16 éves. Ezen termékek kockázata és zajszintje alacsony, szabadban lévő, behatárolt területen való használatra készülnek.

Az 1. és 2. osztályba sorolt pirotechnikai termékekből egy időben összesen 1 kilogramm nettó hatóanyag-tartalmat meg nem haladó mennyiséget lehet tárolni.

Az 1. és 2. osztályba sorolt pirotechnikai termékek magánszemély által közterületen kizárólag december 28.   18 óra és a következő naptári év január 1-jén 6 óra közötti időszakban

használható fel.

A 3. pirotechnikai osztályba a közepes kockázatot jelentő, szabadban lévő, nagy nyílt területen felhasználható termékek tartoznak, a használatukkor keletkező zaj szintje nem ártalmas az emberi egészségre. Ebbe az osztályba tartozó eszközt december 28. és 31. között engedély nélkül vásárolhatnak a 18. életévét betöltött személyek. A tűzijátékokat felhasználni a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig lehet. A fel nem használt vagy hibás, 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket január 5-ig a vevő köteles a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

A 3. osztályba sorolt pirotechnikai termékekből nagykorú személy egy időben összesen 3 kilogramm nettó hatóanyag-tartalmat meg nem haladó mennyiséget birtokolhat, tárolhat engedély nélkül december 28. és január 5. között.

Felhasználásra vonatkozó fontos tudnivalók:

 • A tűzijáték helyszínét úgy kell kiválasztani, hogy a felhasználandó pirotechnikai termékek védőterületén belül potenciális veszélyforrás ne legyen.
 • A vetőcsőből működtethető pirotechnikai termékeket a megfelelő vetőcsőbe kell helyezni. A pirotechnikai termékeket a felhasználási útmutatóban meghatározottak szerint kell a vetőcső aljára helyezni.
 • A tűzijáték termékek telepítésekor ügyelni kell arra, hogy a lövés irányában ne legyen akadály. Tűzijáték terméket személyek felett átlőni, illetve irányukba működtetni tilos! Erős szélben a pirotechnikai termékek felhasználását el kell halasztani!
 • A működésbe hozott tűzijáték termékeket a működésük befejezésétől számított legalább 10 perc várakozás után lehet megközelíteni.
 • Használat előtt a tűzijátékbombák, római gyertyák vetőcsöveinek alsó egyharmad részét célszerű a földbe temetni, vagy erősen egy függőleges szilárd rúdhoz rögzíteni. A rakéták esetében a vezetőpálca a rakéta része, ezért kizárólag úgy működik rendeltetésszerűen, ha a vezetőpálca is a rakétatesttel tud repülni. Ennek érdekében a rakétát olyan helyről szabad indítani, amely lehetővé teszi a vezetőpálca könnyed és akadálymentes elrepülését. Ezek a helyek lehetnek például szilárdan rögzített üres pezsgősüveg, üres papír vagy fémcső stb. Rakéták csak akkor lőhetők fel, ha vezetőpálcájuk nem törött, illetve ha nincs viharos szél. A rakéta mindig a széliránnyal szemben repül! A vezetőpálca nem ég el, az minden esetben visszahullik!
 • Talajon forgó, ugráló stb. termékeket (játékos pirotechnika) kizárólag stabil, egyenletes, a tűznek ellenálló talajon használja! Ez biztosítja, hogy a termékek akadálytalanul tudjanak forogni, felrepülni stb. Ügyeljen arra, hogy a termékek közelében ne legyenek olyan dolgok, amelyek meggyulladhatnak!
 • A tűzijátéktelepeket használat előtt egyenletes, vízszintes talajra tegye, ahol majd működés közben nem tudnak felborulni. A telepet támassza meg oldalról téglával vagy nagyobb kővel, esetleg rögzítse egy szilárd rúdhoz a stabilitás érdekében! Használat előtt mindig olvassa el a termékek használati utasítását! A működtetés során mindig óvatosan, körültekintően járjon el! Soha ne hajoljon működésbe hozott tűzijáték termék fölé!
 • Mindig tartsa be a biztonsági utasításokat! A termékeket úgy használja, hogy közben Ön és mások biztonságát ne veszélyeztesse!
 • Tartsa tiszteletben embertársai és háziállatai nyugalmát, mivel a robbanások, durranások érzékenyen érinthetik őket!
 • Soha ne működtessen pirotechnikai terméket alkohol vagy drog befolyása alatt!

SOHA NE MŰKÖDTESSEN KÉZBEN TARTVA PIROTECHNIKAI TERMÉKEKET!

Karácsonykor a fenyőfára mindig megfelelő helyről származó, minősítéssel rendelkező fényfűzért helyezzünk el, amikor nem tartózkodunk otthonunkban vagy éjszaka a fényfűzért mindig húzzuk ki az áramforrásból, a fényfűzérek tüzet okozhatnak, mivel megterhelik a villamos hálózatot, továbbá a világítás által termelt hő meggyújthatja a fenyőfát. Használat előtt nézzük át elektromos berendezéseinket, a csatlakozókat és a vezetékeket, hogy nincsenek-e eltörve, megrepedve! Ne terheljük túl a hosszabbítókat, elosztókat, több elektromos hosszabbító kábelt ne csatlakoztassunk egymásba! Lehetőleg földelt eszközöket használjunk!

Csillagszórót, gyertyát a fenyőfa közelében ne helyezzünk el. Az ünnepek előtt ellenőriztessük a tüzelő, fűtőberendezéseinket.

A fűtőberendezések, füstelvezetők okozta tüzek és balesetek, szén-monoxid-mérgezések megelőzése érdekében az alábbiakra kell odafigyelnünk:

 • A nyílt lánggal működő fűtőberendezések telepítését minden esetben szakemberrel végeztessük, valamint rendszeresen vizsgáltassuk felül a készülékeket és füstelvezetőket!

- A kátrány keletkezése csökkenthető és a kéménytűz megelőzhető, ha száraz fával tüzelünk, és folyamatosan biztosítjuk az égéshez szükséges levegő-utánpótlást.

 • Tartsuk tisztán a fűtőberendezések és füstelvezetők környezetét, közelükből távolítsuk el a gyúlékony, éghető anyagokat!
 • A fűtőberendezést csak a gyártó által meghatározott tüzelőanyaggal üzemeljük be, begyújtáshoz ne használjunk tűz- és robbanásveszélyes folyadékot és ne égessünk műanyag hulladékot!
 • Csak száraz fát, vagy erre alkalmas éghető anyagokat használjunk!
 • Háztartási hulladékkal üzemeltetni a fűtőberendezéseket szigorúan TILOS!
 • Fáradt olajjal üzemeltetni a fűtőberendezést szigorúan TILOS!
 • Tüzelőberendezéseket nem szabad túlterhelni, egyszerre sok fát rátenni!
 • Szellőztessen rendszeresen!
 • Kiskorú személyre tüzelő-fűtő berendezés beindítása, üzemeltetése veszélyt jelenthet, ezért javasolt a fenti feladatok végzését nagykorú személyre bízni!

A szilárd tüzelésű berendezésekhez kapcsolódó égéstermék-elvezetők esetében ez évente, a gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények vagy kéményrendszerek esetén kétévente történik, a kémények teljes nyomvonalának műszaki felülvizsgálata négyévente esedékes. Az egylakásos ingatlanok tulajdonosai az alkalmazott fűtési rendszerüktől függően évente vagy kétévente kérhetik az ellenőrzés ismétlését.

A műszaki vizsgálat, sormunka és egyéb kéményseprő ipari tevékenység a 1818 ingyenesen hívható                                     kormányzati                           vonalon,                          interneten:

http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken, E-mailben, levelét a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve rendelhető meg.

A fentieket tudomásul véve kérem, hogy Ön és családja biztonsága érdekében mielőbb végeztesse el tüzelő-fűtő berendezésének felülvizsgálatát, javítását és karbantartását!

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 5.§ (1) bekezdése szerinti esetekben az ingatlan használója köteles a kéményseprő-ipari szerv vagy kéményseprő-ipari szolgáltató törvényben meghatározott ellenőrzését, vizsgálatát lehetővé tenni. Ugyanezen paragrafushely (2) bekezdés a) pontja alapján további kötelezettség a kéményseprő -ipari szerv vagy a kéményseprő-ipari szolgáltató meghatározott feladatainak ellátását lehetővé tenni és az ehhez szükséges feltételeket biztosítani.

Abban az esetben, ha az égéstermék elvezetők ellenőrzése, 4 évenkénti műszaki felülvizsgálata, műszaki vizsgálata életet és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető szabálytalanságot állapít meg, az égéstermék-elvezetőt csak a hiba kijavítását követően, a műszaki vizsgálat ismételt elvégzése, és megfelelő minősítése után lehet csak használni.

Az érintett égéstermék elvezetőt csak a kéményseprő általi helyszíni műszaki vizsgálatot követően lehet ismételten üzemeltetni.

A helyszíni műszaki vizsgálat elvégzéséről: a kéményseprő-ipari szerv az ellátási körébe tartozó ingatlanok esetében 24 órán belül, minden más ingatlan esetében a kéményseprő-ipari szolgáltató a tulajdonos megrendelésére a közösen megállapított időpontban végzi el.

Tájékoztatom továbbá a kéményseprő-ipari szerv, illetve a kéményseprő-ipari szolgáltatók listáját tartalmazó nyilvántartás elérhetőségeiről.

Tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben a kéményseprő- ipari tevékenység elvégezése, elvégeztetése nem valósult meg, a szolgáltatást a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi Szervezet Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Ellátási Csoportnál:

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a kéményseprő-ipari tevékenységet az alábbi szervezetek végezhetik:

 • a kéményseprő-ipari szerv (katasztrófavédelem) végzi a tevékenységet a természetes személy tulajdonában lévő ingatlanban, mely nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként, valamint a társasházakban, lakásszövetkezeti lakóingatlanokban;
 • a kéményseprő-ipari szolgáltató végzi a tevékenységet minden más ingatlanban, vagyis gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy olyan ingatlanban, amely gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként van bejegyezve;
 • a még fennálló önkormányzati szerződés alapján működő kéményseprő-ipari közszolgáltató végzi a tevékenységet a szerződésben meghatározott településeken valamennyi ingatlan tekintetében, a szerződés megszűnésének napjáig.

A biztonságos szórakozáshoz, a tűz- és balesetmentes évbúcsúztatáshoz és évköszöntéshez fontos a leírtak ismerete és betartása.

A pirotechnikai termékek vásárlásáról, felhasználásáról további részletesebb tájékoztatás elérhető a katasztrofavedelem.hu honlapján.

Társasházak tűzmegelőzése, fontosabb tűzvédelmi előírások

Társasházak tűzmegelőzése, fontosabb tűzvédelmi előírások

Otthonunk és lakókörnyezetünk biztonsága mindannyiunk számára fontos. A biztonságról elsőként a betörések elleni vagyonvédelem jut az emberek eszébe, holott arra is gondolnunk kell, hogy egy esetleges tűzeset során értékeink károsodhatnak, rosszabb esetben az egészségünk, testi épségünk is sérülhet. A társasházakra és azok minden lakójára nézve kötelező az általános és a társasházra vonatkozó egyedi tűzvédelmi használati szabályok betartása.

A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4/A. § (1) bekezdése alapján a háromnál több építményszinttel rendelkező és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni, Tűzvédelmi Házirend elnevezéssel kiadni az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, és gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

A Tűzvédelmi Házirend az épületre, épületrészre vonatkozóan tartalmazza

 1. a tűzjelzés tartalmi követelményeit,
 2. az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait,
 3. a tárolásra vonatkozó előírásokat,
 4. a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat,
 5. a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait,
 6. a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat,
 7. a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait,
 8. a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat és
 9. a készítője nevét, elérhetőségét, aláírását, valamint a készítés dátumát.

A tűzvédelmi szabályok ismerete a lakók biztonsága miatt fontos, tűz esetén segítik az életmentés és a tűzoltás gyors végrehajtását,

Fontosabb tárolási szabályok, előírások:

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet értelmében:

Az épületben éghető anyag olyan mennyiségben és módon nem tárolható, a rendeltetéshez alkalomszerűen kapcsolódó tevékenységek kivételével olyan tevékenység nem folytatható, amely a rendeltetésszerű használattól eltér, tüzet vagy robbanást okozhat.

Többlakásos épületben lévő lakásban legfeljebb 10 liter I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék (például: benzin, aceton), valamint robbanásveszélyes osztályú aeroszol és legfeljebb 30 liter III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék (például: gázolaj) tárolható.

Önálló, egylakásos lakóépületben legfeljebb 20 liter I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék, valamint robbanásveszélyes osztályú aeroszol, és legfeljebb 60 liter III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék tárolható.

Lakóépülethez, lakórendeltetésű épületrészhez tartozó gépkocsitároló-helyiségben a gépkocsikba épített üzemanyagtartályon kívül parkoló állásonként és tároló helyiségenként legfeljebb 5 liter, a gépkocsi vagy más robbanómotoros gép üzemeltetéséhez és a háztartásban használatos éghető folyadék tárolható.

Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos.

Többszintes lakóépületben - az egy lakóegységet tartalmazó lakóépületek kivételével - lakóegységenként nem használható vagy tárolható egynél több propánbutángáz-palack. Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol a tartószerkezet az esetleges gázrobbanás következtében összeomolhat.

A tárolási szabályok betartásánál külön említést igényel a társasházak szemétledobóinak használata. A társasházak lakói többségében ma már csak tárolásra használják a korábban hulladékledobóként funkcionáló helyiségeket. A rendeltetéstől eltérő használat azonban könnyen okozhat kiterjedt tüzet, ezért nagyon fontos betartani a szemétledobók és hulladéktárolók használatára vonatkozó szabályokat. Fokozott veszélyt jelent, hogy a szemétledobó összeköti az épület szintjeit, ezáltal egy valahol kialakult tűz rendkívül gyorsan tud szintről-szintre terjedni. További veszélyt jelent a lakókra nézve, hogy a szemétledobóban keletkezett tűz füstje és hője nagyon megnehezíti a lépcsőházban való menekülést, és a mentést.

A szemétledobó-helyiségek tároló helyiségként történő használata a létesítéskor hatályos jogszabályi előírások szerinti kialakítás mellett jogszabálysértő és szigorúan tilos! Helyiséget csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A szemétledobó-helyiségeket csak akkor szabad tárolásra használni, ha a szemétledobót eltávolítják a födémből és annak helyét arra alkalmas tűzgátló megoldással lezárják. A tűzgátlás megfelelő kialakítása érdekében a lezárást a helyiség alatti és feletti födémen is el kell végezni. Amennyiben homlokzati síkon elhelyezett szemétledobó-helyiségeket alakítanak át tárolóvá, a födém lezárása mellett a szintek közötti homlokzaton való tűzterjedés meggátlásáról is gondoskodni kell a megfelelő kialakítással.

Társasházak közlekedőivel kapcsolatos fontosabb előírások:

A lakóépület közlekedési célú tereit és helyiségeit alkalmassá kell tenni a rendeltetésszerű zavartalan és biztonságos közlekedésre, egyúttal biztosítani kell, hogy veszély esetén az építményt vagy annak egyes részeit meghatározott időn belüli ki lehessen üríteni. Az épület valamennyi helyiségét a rendeltetésének megfelelően szabad csak használni.

.Alapszabály, hogy a lakórendeltetésű épületek, épületrészek területén a menekülésre számításba vett közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyagokat, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagokat, valamint a menekülési útvonalat leszűkítő tárgyakat nem szabad elhelyezni.

Kivételt képeznek ez alól az alábbiak:

 • a menekülési útvonalat le nem szűkítő növények elhelyezése a menekülésre számításba vett közlekedőn és lépcsőházi pihenőn, a lépcsőfokokra helyezés kivételével;
 • növények elhelyezése lehetőleg 1,95 méter felett (a virágtartó alsó része, vagy a növény legalsó pontja legyen a megadott magasság felett);
 • azok a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15 százalékát fedik le és a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem rontják (pl.: lábtörlő, falikép, hirdetőtábla, stb.);
 • a menekülési útvonalat az előírt minimális méret alá le nem szűkítő egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15 százalékát fedik le.

Amennyiben a közlekedő, lépcsőház szélessége tárolással nem szűkíthető le, viszont a fenti szabályok betartása mellett növények, tárgyak elhelyezése elfogadott, ha azok nem szűkítik a menekülési útvonalat.

Biztosítani kell a hő- és füstelvezetésre figyelembe vett ablakok, valamint a mentésre szolgáló ablakok megközelíthetőségét , ebben az esetben elegendő egy méter széles útvonalat fenntartani.

Minden esetben figyelembe kell venni, hogy a villamos berendezés kapcsolóját (kapcsolószekrény, kapcsolótábla, stb.), a közmű nyitó- és zárószerkezetét, a tűzjelző kézi jelzésadóját, a nyomásfokozó-szivattyút, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket (pl.: fali tűzcsapot, szárazfelszálló-vezeték csatlakozási pontját) eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad, állandóan biztosítani kell a hozzáférést és a megközelítést!

A társasházak felsőbb szintjeiről a füsttel telítődő lépcsőházon keresztül menekülni veszélyes, sokszor lehetetlen. Ilyenkor az épületek melletti tűzoltási felvonulási területre telepített magasból mentő járművek segítségével tudja a beavatkozó állomány a bajbajutottakat kimenteni. A tűzoltási felvonulási területen tilos a gépjárművek parkolása, a legtöbb esetben ezt tábla, illetve felfestés is egyértelművé teszi.

Az épületen belül a homlokzati mentési pontot meg kell jelölni, és szabadon kell hagyni.

Mindig biztosítani kell a tűzcsapokhoz való hozzáférést, ezért tűzcsapok mellé, illetve föld alatti tűzcsapokra nem szabad parkolni!

Vagyonvédelmi rácsok és a bejáratok lezárása

A rácsos ajtó elhelyezéseinek feltételei:

 • a rácsos ajtóval lezárt területen nem lehet tűzvédelmi biztonsági berendezés, ezek indító, nyitó szerkezetei, valamint a közműelzárók főkapcsolói (fali tűzcsap, hő- és füstelvezető ablak, mentésre szolgáló ablak, hő- és füstelvezető nyitó szerkezete, villamos főkapcsoló, stb.);
 • a rács által elzárt közlekedőn nem lehet kézzel nyitható füstelvezető nyílászáró, vagy annak távnyitóját a ráccsal elzárt területen kívül, bárki által hozzáférhetően kell elhelyezni; javasolt a vagyonvédelmileg védett téren belül megjelölt kulcsdobozt kihelyezni!
 • a rács - nyitásiránya, mérete alapján - nyitott állapotban ne akadályozza a menekülést (pl.: ne nyíljon rá lépcsőre, ne szűkítse le azt);
 • azok, akik a ráccsal elzárt közlekedőt menekülés során igénybe vehetik, rendelkezzenek a rácsos ajtót nyitó kulccsal;
 • a rács által elzárt területen a tárolással, tárgyak és anyagok elhelyezésével kapcsolatos tűzvédelmi követelmények a közlekedőkre vonatkozó követelményekkel azonosak, azoknak teljesülnie kell.

Bár a rácsos ajtó elhelyezése nem ellentétes a tűzvédelmi előírásokkal, azonban a kialakítás a menekülést, valamint a tűzoltói beavatkozás hatékonyságát korlátozza.

A lakások bejárati ajtajának ráccsal történő lezárása, valamint a lakóépületek főbejáratainak kulccsal, illetve elektromos zárral (kóddal) történő zárása nem sért tűzvédelmi jogszabályokat. Elektromos zár esetén a menekülés irányából jól észlelhető és hozzáférhető helyen a zárat oldó, feliratozott nyomógombot kell elhelyezni.

A társasház lakóinak közös érdeke a társasház villámvédelmi rendszerének, elektromos hálózatának, hő- és füstelvezető rendszerének, száraz felszálló vezetékeinek, valamint az oltóberendezéseinek és készülékeinek (fali tűzcsapok, tűzoltó készülék) időnkénti felülvizsgálata. A rendszeres felülvizsgálat és karbantartás révén megelőzhetőek a berendezések hibás működése által okozott tűzesetek.

Fűtési időszakkal kapcsolatosan tűzmegelőzési tanácsok a társasház lakói részére:

 • Évente egyszer a fűtési rendszert szakemberrel felül kell vizsgáltatni!
 • Ismerni kell saját fűtési rendszerünk tökéletes működését!
 • A fűtőberendezés körül ne tároljunk éghető anyagokat!
 • Ne szárítsunk a fűtőkészülék tetején!
 • A szobai, konyhai függönyök legyenek távol a tüzelő-, fűtőberendezésektől, azokat még a szél se fújja az égőtér fölé!
 • Nyitott égésterű gázüzemű tüzelőberendezések helyiségében vagy azzal légtérkapcsolatban álló helyiségben reteszelés nélkül működő - depressziót keltő - gépi berendezés nem használható (páraelszívó, szellőztető ventilátor, cserépkályha, központi porszívó, szárítógép).

További tűzmegelőzési és tűzeseti tanácsok a társasház lakói részére:

 • Villamos hősugárzó használatakor ne terhelje túl a hálózatot, közelébe nem szabad éghető anyagot elhelyezni.
 • Soha ne takarjuk le a villamos fűtőberendezést, ne tegyük közel bútorhoz, vagy éghető anyagból készült tárgyhoz.
 • Villamos fűtőberendezést ne csatlakoztassunk elektromos hosszabbító kábelhez.
 • Több elektromos hosszabbító kábelt ne csatlakoztasson egymásba.
 • Amennyiben elhagyja otthonát, áramtalanítsa elektromos berendezéseit (kivéve a 24 órás üzemű berendezéseket), így megelőzhetőek az elektromos zárlatból keletkező tüzek (pl.: üzemelő mosógépét ne hagyja őrizetlenül).
 • Az elektromos hálózatban keletkezett hibákat minden esetben szakemberrel javítassa meg.
 • Soha ne hagyja őrizetlenül a tűzhelyre feltett ételt!
 • Ha főzés során meggyullad a tűzhelyen az olaj, soha ne oltsa vízzel, hanem tegyen rá egy fedőt! Oxigén hiányában a tűz el fog aludni.
 • Kérjük, ne gyújtson rá ágyban vagy kanapén, mert a lehulló parázs könnyen tüzet okozhat, elalvás esetén az égő cigarettáról a tűz továbbterjedhet.
 • Javasolt otthon tűzoltó készüléket készenlétben tartani, hatékonyan alkalmazható kezdeti tűz oltására, komolyabb károkat és a személyi sérülést lehet vele megelőzni.
 • Elektromos tüzet ne oltsunk vízzel, léteznek kifejezetten erre alkalmas készülékek.
 • Javasolt otthonunkba beszerezni és működtetni egy füstérzékelőt, ami a kezdeti tüzeket is jelzi.
 • Túlmelegedés, rendellenes működés, furcsa, égésre utaló szag esetén azonnal válasszuk le az elektromos berendezést a hálózatról, húzzuk ki a konnektorból!
 • A kismegszakítókat, biztosítókat csak szakemberrel cseréltessük, javíttassuk!
 • Használat előtt nézzük át elektromos berendezéseinket, a csatlakozókat és a vezetékeket, hogy nincsenek-e eltörve, megrepedve!
 • Ne terheljük túl a hosszabbítókat, elosztókat, több elektromos hosszabbító kábelt ne csatlakoztassunk egymásba! Lehetőleg földelt eszközöket használjunk!
 • Ne használjon hosszabbítót, kábeldobot feltekerve! A feltekert kábel terhelve túlmelegszik, megolvad, tüzet, égési sérülést okoz.
 • Az elektromos fűtőkészüléket soha ne takarjunk le, ne tegyük közel bútorainkhoz, éghető anyagból készült tárgyainkhoz!
 • Ha nyaralni indulunk, vagy hosszabb időre elutazunk, ne hagyjuk áram alatt, konnektorba dugva az elektromos berendezéseket, mivel ezek még kikapcsolt, készenléti állapotban is fogyasztóként üzemelnek! Esetleges meghibásodásuk tüzet okozhat!
 • Kizárólag szabványos elektromos készülékeket használjunk! A szaküzletek csak ezeket árulják! A piacokon vásárolt bizonytalan eredetű villamos készülékek veszélyesek!
 • A jó kapcsoló és a jó csatlakozó üzem közben nem melegszik. Ellenkező esetben cseréltesse ki!
 • Lámpáiban mindig a foglalatnak megfelelő méretű és teljesítményű izzókat használjon!
 • Különböző anyagú vezetőket (réz és alumínium) nem szabad egymáshoz csatlakoztatni, kötéseket kialakítani!
 • Az elektromos hálózatban keletkezett hibákat minden esetben szakemberrel j avítassa meg!
 • Nagyon fontos, hogy az égő gyertyát, mécsest soha ne hagyjuk őrizetlenül otthonunkban.
 • A gyertyát a huzat eldöntheti. Fontos, hogy ilyen esetben a láng ne érjen el semmilyen éghető anyagot, például koszorút, asztalterítőt.
 • A meggyújtott gyertyát olyan stabil helyre kell rakni, ahol nem tud eldőlni, a közeléből pedig el kell tenni a gyúlékony anyagokat.
 • Minden esetben legyen hőálló alátét a gyertya alatt.
 • A gyertya felett szintén nem lehet éghető anyag, például függöny. Gondoljunk arra is, hogy nyitott ablak esetén a huzat a láng fölé fújhatja a textíliát.
 • A kanóc ne legyen hosszabb egy centiméternél, ebben az esetben kisebb lesz a láng magassága.
 • Soha ne hagyjuk teljesen leégni az adventi koszorún gyertyát, ne várjuk meg, amíg az összes viasz elfogy, mivel az átforrósodott mécsestartó is tüzet okozhat.
 • A villamos berendezéseket, a lakáson belüli villamos hálózatot legalább 6 évente villanyszerelő szakemberrel vizsgáltassuk át. Javasoljuk regisztrált villanyszerelővel felülvizsgáltatni a berendezéseket.

Tűzeseti tanácsok a társasházak lakói számára

A gondos megelőzési tevékenység mellett is bekövetkezhetnek tűzesetek. A tűz észlelése során a legfontosabb a gyors helyzetfelismerés. A tűz másodpercek alatt terjed, így ha esélyt látunk a tűz megfékezésére és eloltására, akkor azt azonnal kezdjük meg, ha nincs erre esély, akkor azonnal értesítsük a tűzoltókat és a lakóépület többi lakóját.

A tűzoltóságot a központi segélyhívón, vagyis a 112-es hívószámon keresztül lehet értesíteni. A segélyhívás során fontos elmondani, hogy mi a tűz keletkezésének pontos címe, mi ég, milyen károk vannak, mit veszélyeztet a tűz, fennáll-e a személyi sérülés veszélye, ha már vannak sérültek, határozzuk meg a számukat és adjuk meg saját azonosító adatainkat.

Elektromos tüzet csak kifejezetten erre a célra gyártott tűzoltó készülékkel kezdjünk oltani!

Tűz esetén a társasházban kiépített liftet, felvonót ne használjuk, hiszen a tűzoltói beavatkozás során a legelső lépés az épület, épületrész áramtalanítása, a lifttel menekülők tehát a felvonóban ragadhatnak. Mindig a lépcsőházon keresztül meneküljünk az épületből! Ha a társasházban több lépcsőház van, és biztosított a lépcsőházak közötti átjárás, akkor a tűztől távolabbi lépcsőházon keresztül meneküljünk. Amennyiben a lakásból kilépve módunkban áll a lépcsőházban kiépített hő- és füstelvezető berendezést működésbe hozni, így a lépcsőházban felgyülemlett füst a legfelső építményszinten kiépített és kinyitott nyílászáró szerkezeten keresztül a szabadba jut, megkönnyítve ezzel a menekülők és a beavatkozó állomány dolgát.

Mit tegyünk tűz esetén?

 • Ha tüzet, füstöt észlelünk, azonnal értesítsük a tűzoltóságot a 112-es telefonszámon! Az eloltott tüzet is be kell jelenteni!
 • Gondoskodjunk a lépcsőházi szellőzés indításáról a többi lakó biztonságos menekülésének érdekében.
 • A lakásunkban keletkező tüzet próbáljuk meg eloltani!
 • Amennyiben nem sikerül a tüzet eloltani, azonnal hagyjuk el a lakást! A bejárati ajtót csukjuk be magunk után, ezzel megakadályozhatjuk, vagy lassíthatjuk a tűz továbbterjedését (kulccsal bezárni nem szabad).
 • Kiabálással riasszuk a többi lakót!
 • A meneküléshez semmilyen esetben se használjunk normál kivitelű személyfelvonót! (biztonsági lift tűz esetén is használható)
 • Hagyjuk el a házat!
 • Amennyiben a lépcsőház sűrű füsttel telített, ne próbáljunk meg azon keresztül menekülni. Csukjuk be a bejárati ajtót. Tájékozódás (látás) hiányában két emelet magasból sem sikerülhet a menekülés! Várjuk a tűzoltókat, hogy a rendelkezésünkre álló információkkal segíthessük a gyors beavatkozást!

Égéstermék elvezetők ellenőrzésével, karbantartásával kapcsolatos
tájékoztató

A fűtési időszak megkezdése előtt évente a fűtőberendezéseinket (gázkazán, gázkonvektor stb.) gázszerelő szakember igénybevételével minden esetben vizsgáltassuk felül.

A társasházak tekintetében kötelező a kéményseprői-ipari szakember ellenőrzését biztosítani minden évben. Amennyiben a lakásban gazdálkodó szervezet nincs bejelentve a kéményseprés ingyenes. Amennyiben gazdálkodó szervezet van bejelentve a lakásban, akkor a kéményseprőipari szolgáltatótól kell megrendelni a kéményseprést, amely az alábbi linken érhető el: https://www.katasztrofavedelem.hu/177/kemenyseproipari-tevekenyseget-ellatok-orszagos- nyilvantartasa

A kéményseprés a 1818 ingyenesen hívható kormányzati vonalon, interneten: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken, E-mailben, levelét a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve rendelhető meg.

A fentieket tudomásul véve kérem, hogy Ön és családja biztonsága érdekében mielőbb végeztesse el tüzelő-fűtő berendezésének felülvizsgálatát, javítását és karbantartását!

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 5.§ (1) bekezdése szerinti esetekben az ingatlan használója köteles a kéményseprő-ipari szerv vagy kéményseprő-ipari szolgáltató törvényben meghatározott ellenőrzését, vizsgálatát lehetővé tenni. Ugyanezen paragrafushely (2) bekezdés a) pontja alapján további kötelezettség a kéményseprő -ipari szerv vagy a kéményseprő-ipari szolgáltató meghatározott feladatainak ellátását lehetővé tenni és az ehhez szükséges feltételeket biztosítani.

Tájékoztatom továbbá a kéményseprő-ipari szerv, illetve a kéményseprő-ipari szolgáltatók listáját tartalmazó nyilvántartás elérhetőségeiről.

Tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben a kéményseprő- ipari tevékenység elvégezése, elvégeztetése nem valósult meg, a szolgáltatást a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi Szervezet Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Ellátási Csoportnál:

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a kéményseprő-ipari tevékenységet az alábbi szervezetek végezhetik:

 • a kéményseprő-ipari szerv (katasztrófavédelem) végzi a tevékenységet a természetes személy tulajdonában lévő ingatlanban, mely nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként, valamint a társasházakban, lakásszövetkezeti lakóingatlanokban;
 • a kéményseprő-ipari szolgáltató végzi a tevékenységet minden más ingatlanban, vagyis gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy olyan ingatlanban, amely gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként van bejegyezve;
 • a még fennálló önkormányzati szerződés alapján működő kéményseprő-ipari közszolgáltató végzi a tevékenységet a szerződésben meghatározott településeken valamennyi ingatlan tekintetében, a szerződés megszűnésének napjáig.

Kéményseprő-ipari tevékenységet kizárólag az a szolgáltató végezhet, melyet a székhelye szerint illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság, mint tűzvédelmi hatóság nyilvántartásba vett. A nyilvántartás adatait az igazgatóság honlapján közzé teszi.

 

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése alapján a BM OKF az igazgatóságok nyilvántartásainak adatai alapján ingyenesen és korlátozás nélküli hozzáférés lehetőségével naprakészen közzéteszi az interneten a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó nevét, címét, elérhetőségét, működési helyét, ellátási területét.

A szén-monoxid-mérgezés megelőzhető!

Az otthon tartózkodás önmagában is számos veszélyt rejthet magában. Ezek közül az egyik legveszélyesebb egy mérgező gáz jelenléte, ami leggyakrabban a fűtési időszakban, ám azon kívül is okozhat mérgezést, súlyosabb esetben pedig halált. Ez a gáz a köznyelvben „csendes gyilkosnak” is nevezett szén-monoxid.

Mi is az a szén-monoxid?

A szén-monoxid (vegyjele: CO) az emberi érzékszervek számára „láthatatlan”, hisz ez egy színtelen, szagtalan, íztelen, a levegőnél egy kicsivel könnyebb, mérgező gáz, amely tökéletlen égés során jön létre. Belélegezve gátolja a vér oxigénszállító képességét, mivel erősen kapcsolódik az oxigént szállító hemoglobinhoz. A szén-monoxidmérgezés nehezen észrevehető, hiszen annak tünetei: rosszullét, szédülés, fejfájás, hányinger és fáradtság könnyen összetéveszthetőek egyéb betegségek tüneteivel. Magas szén-monoxid-koncentráció esetén ájulás, és néhány percen belül halál is beállhat.

A szén-monoxid-koncentráció

Mivel ez a gáz kis koncentrációban is rendkívül mérgező, egy speciális mértékegységben, ppm- ben (parts per million, milliomod részben) mérik a jelenlétét. Egy ppm-nyi gáz jelenléte annyit jelent, hogy egy köbméter levegőben egy köbcentiméter van belőle. Tekintsük át a csendes gyilkos különböző koncentrációinak az emberi szervezetre gyakorolt hatását.

 • 200 ppm koncentrációjú szén-monoxid enyhe fejfájást, fáradtságot, szédülést, és

kéthárom órán belül hányingert okoz.

 • 400 ppm töménységű szén-monoxid erős fejfájást okoz egy-két órán belül, három óra elteltével pedig életveszélyessé is válhat.
 • 800 ppm koncentráció ebből a gázból hányingert, émelygést, két órán belül eszméletvesztést, három órán belül pedig halált okoz.
 • 1600 ppm erős fejfájást, szédülést és hányinger okoz húsz percen belül, a halál egy órán belül áll be.
 • 3200 ppm jelenléte már öt-tíz percen belül erős fejfájást, hányingert és émelygést okoz, tizenöt-húsz percen belül pedig halált.
 • 6400 ppm koncentrációban már egy-két percen belül tapasztalhatóak e fenti tünetek, a halál beállta tíz-tizenöt percen belül várható.
 • 12800 ppm koncentráció néhány percen belül halált okoz.

Ez a gáz annyira mérgező tehát, hogy ha a lakásunk levegőjének 1,28 térfogatszázalékát eléri, három percen belül halált okoz.

Milyen gyakoriak Magyarországon a szén-monoxid-mérgezéses esetek?

Évente átlagosan 400 esetben riasztják a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit szén- monoxidmérgezéssel összefüggő esethez.

2012-óta növekszik a katasztrófavédelem műveletirányítási központjába érkezett „csendes gyilkossal” kapcsolatban a riasztások száma, ahol valamilyen mértékű mérgezést szenvedtek és emberek vesztették életüket a szén-monoxidtól.

A szén-monoxid-mérgezésről vagy annak gyanújáról szóló bejelentések száma - az érzékelők egyre elterjedtebb használata miatt - emelkedik, de ennek ellenére, még nagyon sok azoknak a személyeknek a száma aki szén-monoxidmérgezés miatt sérülést vagy enyhébb mérgezést szenvedtek.

A szén-monoxidriasztók használatának a száma nő, de sajnálatos módon még nem minden olyan háztartásban használják, ahol nyílt égésterű tüzelő,- fűtőberendezés üzemel, ezért évente több estben a szén-monoxidmérgezést szenvedett embereken már nem lehetett segíteni.

Hogyan keletkezhet otthon szén-monoxid és mit tehetünk ellene?

Mivel a szén-monoxid-mérgezések gyakorisága megnő a téli időszakban, így tévesen a fűtési szezonnal hozzák kapcsolatba, pedig az év egészében jelenlévő veszélyről van szó. A szénmonoxid veszélyes mennyiségű feldúsulása a lakásban alapvetően három okra vezethető vissza:

 1. Nem megfelelő a nyílt lánggal égő berendezés műszaki kialakítása.
 2. A nyílt lánggal égő berendezés levegő utánpótlása nem biztosított.
 3. Elmaradt a berendezések karbantartása, tisztítása, vagy a kéményseprés

Nem megfelelő a nyílt lánggal égő berendezés műszaki kialakítása

A balesetek megelőzését úgy alapozhatjuk meg legjobban, hogy a tervezéssel, kivitelezéssel és az üzembe helyezéssel megfelelő szakembert bízunk meg. Soha ne becsüljük alá ezeket a feladatokat, a tervező, a tervek szerint eljáró kivitelező és az üzembe helyezéshez szükséges szakemberek gondos munkája garantálja a rendszerek biztonságos működését.

A nyílt lánggal égő berendezés levegő utánpótlása nem biztosított

A hőt termelő berendezések üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen az égéshez szükséges oxigén. Egy köbméter földgáz tökéletes elégetéséhez például körülbelül tíz köbméter levegő szükséges. Azok a berendezések amelyek nyílt égésterűek, vagyis a szoba levegőjét használják az égéshez, szellőzőkön és az ajtók és ablakok légrésein keresztül juthatnak oxigénhez.

A fűtési költségek csökkentése miatt napjainkban igen népszerű a régi nyílászárók cseréje, és helyettük jól szigetelő ajtók, ablakok beszerelése. Az évszázadokon át használt fakeretes nyílászárók légrésein az égéshez szükséges levegő akadálytalanul áramolhatott be a lakótérbe. Az újonnan beszerelt, jól szigetelő nyílászárók légáteresztő képessége minimális, ezért jelentősen csökken az épületbe bejutó oxigén mennyisége. Ha más módon nem biztosított a levegő pótlása, akkor a tüzelőberendezés gyorsan elhasználja az égéshez a helyiség oxigénjét, és vákuum keletkezik. Így a levegő-utánpótlás hiánya miatt a kémény - bármennyire megfelelő műszaki állapotú - nem képes az égésterméket elvezetni, szellőzése megfordul. Egyre tökéletlenebb égés alakul ki, és a szén-monoxid halálos mennyiségben való megjelenése csak idő kérdése.

Szellőzőrácsok letakarása

Gyakori, hogy a szellőzőrácsokat takarékossági szempontok miatt letakarják, ami roppant veszélyes. Fogadjuk meg a régi tiltó táblák tanácsait: a szellőzőnyílások eltakarása tilos és életveszélyes!

A mérgezéses esetek körülbelül egynegyede a fürdőszobában következik be, hiszen e helyiségek alapterülete és légtere jellemzően kicsi. A vízmelegítő, vagy a kazán működése során elhasználj a a helyiség levegőjét, ezért nagyon fontos a fürdőszoba megfelelő szellőzéséről gondoskodni. Ha letakarjuk a szellőzőt, máris életveszélyes állapotot teremtettünk.

A fürdőszobai gázüzemű készülék működésére jelentősen kihat az, ha a használatával egy időben a konyhában, vagy a mellékhelyiségben elszívó működik. Ebben az esetben ugyanis nem jut megfelelő mennyiségű levegő a fürdőszobai gázkészülékhez, visszaáramlik az égéstermék és fennáll a veszélye a szén-monoxid-szint megemelkedésének.

A szén-monoxid-mérgezés tehát több légmozgást előidéző épületgépészeti berendezés együttes használata miatt is kialakulhat!

Más épületgépészeti berendezések jelentősen ronthatják a tüzelőberendezések levegőellátását és az égéstermék elvezetését. A konyhai páraelszívók, a mellékhelyiségek szagelszívói, különböző tüzelőanyaggal üzemeltetett kéményes, nyílt égésterű tüzelőberendezések lakáson belüli együttes üzemeltetése, a központi porszívó, a szárítós mosógép, a mobil klíma egyidejű működése mind szerepet játszhat a csendes gyilkos keletkezésében.

Ha az épület minimális légáteresztő képességű nyílászárókkal van felszerelve, ezek a berendezések együtt működtetése is képes megfordítani a kéményekben az áramlás irányát, ami ideális a szén-monoxid-keletkezésének. A kandallók kéményei ugyanilyen hatást fejtenek ki a gázzal üzemelő berendezések kéményeire (nem feltétlenül a kandalló termeli a szénmonoxidot, hanem a kandalló üzemeltetése során a gáztüzelő-berendezés kéményében fordul meg az áramlás iránya).

Egy lakásban tehát ezen épületgépészeti berendezéseket összességében kell kezelnünk, rendszerként kell rájuk tekintenünk, nem pedig mint egymástól független fűtő-, főző-, melegítő eszközökre. Az egyik akadályozhatja a másik levegő utánpótlását, együttes üzemeltetésük így halálos gázkoncentrációt is eredményezhet. Beszerzésük, felújításuk, az épület szellőzésére kiható átépítés során minden esetben konzultáljunk szakemberekkel.

Elmaradt a berendezések karbantartása, tisztítása, vagy a kéményseprés

A lakásban lévő por és a pára szennyezi a tüzelőberendezés hőcserélő felületeit és gátolja az égéstermék elvezetését, ami szintén kedvez a szén-monoxid keletkezésének. Kifejezetten javasolt a gázfogyasztó-berendezéseket évente szakemberrel felülvizsgáltatni, ez egyébként a berendezések olcsóbb üzemeltetéséhez is hozzájárul.

A legtöbb tüzelőberendezésnek elengedhetetlen része a kémény. Amennyiben a kémény járata leszűkül (behulló tégla, vakolat, beköltöző madarak, darazsak miatt), akkor a helyiség levegőjét használó, lánggal égő berendezés égésterméke visszaáramlik a lakásba. Ha ez bekövetkezik, a lakásban lévő levegő szén-monoxid-koncentrációja drasztikusan megemelkedik.

A kémények fokozott igénybevételnek vannak kitéve (korrózió, fagy, dinamikus hőterhelés, lerakódások), emiatt az említett keresztmetszet-szűkületek előbb-utóbb óhatatlanul kialakulhatnak. Ezért elengedhetetlen a kémények rendszeres ellenőrzése, ezek során ugyanis a hibák felderíthetőek, megszüntethetőek, a tragédia pedig megelőzhető. A saját érdekünk tehát, hogy ne akadályozzuk a rendszeres kéményseprői ellenőrzést, felülvizsgálatot, szükség szerint a kémény tisztítását, és fogadjuk meg a szakember tanácsait.

Mit tegyünk, ha valaki szén-monoxid-mérgezést szenvedett?

Szén-monoxid mérgezés esetén több dologra is figyelnünk kell, ha a bajba jutottakon segítünk. A helyiségben vagy akár az egész lakótérben még mindig kimutatható lehet a mérgező gáz ezért azonnal hozzuk ki a bent tartózkodókat és ne lélegezzünk az érintett területen. A szabad levegőn helyezzük biztonságba a mérgezést szenvedett embereket, ájulás esetén pedig alkalmazzuk a stabil oldalfektetést. A lehető legrövidebb időn belül kérjünk szakszerű segítséget, értesítsük a katasztrófavédelmet és a mentőket az ismert segélyhívó számokon. Amennyiben lehetőségünk van a tüzelő-fűtő berendezés biztonságos lekapcsolására, a szellőztetésre és a gázrendszer főcsapjának elzárására, ezeket is tegyük meg.

Ha valaki magán érzi a szén-monoxid-mérgezés tüneteit, azonnal menjen a szabad levegőre, és tárcsázza a 112-es segélyhívó számot.

Milyen tüzelőberendezést vásároljak?

Új tüzelőberendezések kiválasztása során célszerű a külső levegőt közvetlenül használó, a helyiségek légterétől függetlenül üzemeltethető, zárt égésterű berendezéseket előtérbe helyezni. Ilyenek és szakszerű égéstermék-elvezetők használata esetén gyakorlatilag kizárhatjuk a szén- monoxid megjelenését.

Hogyan tudhatom száz százalékos biztonságban az otthonon a szén-monoxiddal szemben?

Ha minden óvintézkedést megtettünk, tehát a berendezéseinket, épületgépészeti rendszerünket műszakilag megfelelő állapotban tudjuk, biztosított ezek levegő utánpótlása, tisztában vagyunk az együtt üzemeltetés veszélyeivel, valamint beengedtük a kéményseprőt a lakásba, akkor megfelelő biztonságban tudhatjuk magunkat, szeretteinket és háziállatainkat. Azonban, még ez sem zárja ki egy hirtelen meghibásodásból fakadó szén-monoxid-mérgezés veszélyét.

Ha növelni akarjuk a biztonságunkat, akkor érdemes szén-monoxid-érzékelőt vásárolni.

Milyen szén-monoxid-riasztót vásároljak?

Érzékelőt csak megbízható forrásból, műszaki cikkeket forgalmazó üzletben szabad vásárolni. Vásárlásnál keressék a magyar nyelvű használati utasítással rendelkező és megfelelő minőségű készülékeket. A néhány ezer forintos érzékelők megbízhatósága jellemzően nem megfelelő, ezek hamis biztonságérzetet keltenek bennünk.

A szén-monoxid-érzékelők tehát csak akkor tudják betölteni funkciójukat, ha megbízható típust szerzünk be, és azt a gyártó előírásainak megfelelő helyre és megfelelő módon telepítjük. Fontos tudni, hogy ezeknek érzékelőknek is van szavatossági idejük. Javasolt az eszközt kétévente megfelelő tanúsítványokkal rendelkező laboratóriumban bevizsgáltatni. A szén- monoxid-érzékelők ellenőrzését soha ne végezzék el otthon. Egy kipufogóhoz tartott, vagy cigarettafüsttel lefújt érzékelő jelez ugyan, ám olyan terhelést kap a „házi teszt” során, hogy az a további biztonságos működésre, életmentésre alkalmatlan. Az érzékelők élettartama (általában 5 év) lejárata előtt le kell cserélni.

Az alábbi honlapon ellenőrizheti, hogy melyek a megfelelő minősítéssel rendelkező szén- monoxid érzékelők:

https://katasztrofavedelem.hu/33883/szen-monoxid-erzekelok

Megéri a szén-monoxidriasztó-készülék használata

A katasztrófavédelemhez a mérgező gázzal kapcsolatban beérkező segélyhívások évről évre növekvő számából is jól látható, hogy egyre többen használnak szén-monoxid-érzékelőt Magyarországon. Tavaly például azokban a lakásokban, ahol volt érzékelő, nem történt haláleset. 2016-ben több mint 502-en szenvedtek mérgezést. Azokban az ingatlanokban, ahol nem volt érzékelő 336 fő közepes, vagy súlyos szén-monoxidmérgezést és mindössze 103 fő szenvedett enyhe szén-monoxidmérgezést ott, ahol volt telepített érzékelő.

Azokban az ingatlanokban ahol működő szén-monoxidriasztó készülék volt nem történt
halálos kimenetelű szén-monoxidmérgezés!

Baleset adódhat abból is, ha az érzékelőt nem a megfelelő helyre telepítik, lemerült benne az elem, lejárt a szavatossága, de abból is, ha rossz minőségű készüléket vásároltak. A statisztikai adatokból jól látszik, hogy egy érzékelő megvásárlása biztosan megtérülő beruházás, a gondosan megválasztott, jó helyre telepített szén-monoxid-érzékelő életet menthet. A katasztrófavédelem 2012-ben hozta létre az Országos Tűzmegelőzési Bizottságot, amely az egyik legfontosabb feladatának tekinti a lakosság szén-monoxid-mérgezés témakörében történő széles körű tájékoztatását.

Szén-monoxid a garázsban

Hasonló veszélyforrást okozhat a gépjárművek zárt térben (garázs, mélygarázs, alagút) történő üzemeltetése. Kerüljük tehát az ilyen helyeken való huzamos tartózkodást, a járművet csak a feltétlenül szükséges ideig járassuk és ha van ilyen, figyeljük a szén-monoxid-érzékelő jelzését.

Összegzés

 • Gondoskodjon arról, hogy a kéményseprők a rendszeres ellenőrzést elvégezhessék, a feltárt hiányosságok megszüntetésével együtt járó költségeket ne tekintse feleslegesnek, az a biztonság alapfeltétele!
 • Rendszeres időközönként vizsgáltassa meg, hogy tüzelőberendezései megfelelőek!
 • Körültekintően üzemeltesse tüzelőberendezéseit, mindig gondoskodjon megfelelő levegő-utánpótlásról!
 • Használjon szén-monoxid-érzékelőt, válasszon megfelelő típust és tartsa be a gyártó előírásait!

Napelemek megfelelő kivitelezésével kapcsolatos tájékoztató a beruházóknak,
lakásszövetkezeteknek.

Napjainkban a napelemes rendszerek használata nagyon elterjedt. A napelemek kivitelezésével kapcsolatosan a tűzvédelem is fogalmaz meg biztonsági előírásokat, amelyeket a kivitelezőknek be kell tartani a biztonságos működés érdekében.

A tűzvédelmi előírásokat az 54/2014 BM rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg.

A napelemmodulok közelében, a DC oldalon villamos távműködtetésű és kézi tűzeseti lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani.

A távkioldó egység kapcsolóját az építmény villamos tűzeseti főkapcsolója közvetlen közelében kell elhelyezni, vagy a tűzeseti főkapcsolónak kell működtetnie azt.

A kapcsolónál a rendeltetésére utaló feliratot, piktogramot kell elhelyezni.

Nagyon fontos tudni, hogy a napelem rendszer egyes részegységei a leválasztást, lekapcsolást követően is feszültség alatt maradnak, egy esetleges káresemény, tűzeset során a társasházban tartózkodókat halálos áramütés is érheti.

Abban az esetben, ha az épület homlokzatán helyezik el a napelemet, az épületre vonatkozó homlokzati tűzterjedési határértéket kell teljesíteni.

A napelem kivitelezésével kapcsolatosan a 7.5:2022.06.13. számú, villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem Tűzvédelmi Műszaki Irányelv ad tájékoztatást, ami az alábbi linken elérhető:

https://www.katasztrofavedelem.hu/213/tuzvedelmi-muszaki-iranyelvek

A napelemek kivitelezésével kapcsolatosan javasoljuk, hogy amennyiben napelem kivitelezésére kerülne sor, a kivitelezőt tájékoztassák, hogy hatóságunkkal minden esetben egyeztetni szükséges a kivitelezés megvalósulásával kapcsolatosan. A kivitelezővel történő egyeztetés azért nagyon fontos, hogy az esetlegesen a kivitelezés során jelentkező hibákat elkerülhessük, a jogszabályban meghatározott követelményeket betarthassuk és az esetleges a későbbiekben felmerülő helyreállítási költségek ne a lakókat és a lakásszövetkezeteket terheljék.

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 54. §-a alapján

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT

2023. november 30-án (csütörtökön) 1630 órától

a Fafaragó Galéria termébe (Vásárosnamény-Vitka, Damjanich út 2.)

 

közmeghallgatásra összehívom.

A KÖZMEGHALLGATÁS TÁRGYA

1)         Tájékoztató az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról, tevékenységéről, folyamatban lévő pályázatairól.

2)         Tájékoztató az Önkormányzat 2024. évre vonatkozó terveiről.

3)         Egyéb közérdekű kérdések.

Vásárosnamény, 2023. november 13.

     

Filep Sándor
polgármester

Halottak napja, Mindenszentek Vigyázzunk értékeinkre!

Mindenszentek és halottak napja alkalmából az elhunyt szeretteinkre emlékezünk. Szinte az egész ország útra kel, hogy gyertyát gyújtson és virággal emlékezzen meg néhai családtagjai sírjánál. Ilyenkor kevésbé figyelünk értékeinkre, gyászunk és az előttünk álló hosszú utazás, illetve a további temetők meglátogatásának tervezése elvonja figyelmünket, miközben vannak, akik ezt az alkalmat használják fel, hogy megkárosítsák, bűncselekmény áldozatává, sértettjévé tegyék embertársaikat.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyenkor közvetlenül a temetők környékén gyakrabban fordul elő gépkocsi feltörés, kerékpárlopás, zseblopás, táskalopás, valamint a lakás tulajdonos távollétét kihasználó betörés, besurranás.

A Rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a kegyelet napjaira, a csendes főhajtás zavartalansága, valamint az áldozattá válás megelőzése érdekében kérjük fokozottan figyeljenek értékeikre, fogadják meg a Rendőrség tanácsait!

 • Ne hagyják őrizetlenül táskájukat miközben a sírt rendezik, ha vízért, vagy csupán a hulladékgyűjtőhöz mennek!
 • Kerüljék el a nagyobb csoportosulásokat, a zsebtolvajok mindig nagy tömegben „dolgoznak”!
 • A temetők látogatása idején lehetőség szerint – különösen az idősek és a hölgyek – ne maradjanak sötétedés után, főleg ne egyedül!
 • Csak annyi pénz legyen Önöknél, amennyire feltétlenül szükség van!
 • Autóikkal lehetőség szerint kivilágított, jól látható helyen parkoljanak!
 • Bármilyen rövid időre hagyják el a járműveiket, minden esetben zárják le és látható helyen ne hagyjanak benne értékeket (táska, mobiltelefon, pénztárca, kabát stb.) inkább tegyék a csomagtartóba!
 • A temetők környékén számoljanak a megnövekedő gyalogos és gépjármű forgalommal! Mielőtt útnak indulnak, tájékozódjanak a temetők nyitva tartásáról, a temetőbe behajtás és a parkolás rendjéről!
 • Autóbuszon közlekedőknek számítani lehet arra, hogy a zsebtolvajok vegyülnek az utazó emberek közé, akik a zsúfoltságot kihasználva megfoszthatják az utasokat kézitáskájuktól, pénztárcájuktól!

 

Ha bűncselekmény áldozatává válik, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!

P Á L Y Á Z A T I   K I Í R Á S

Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás

szociális helyzet alapján történő bérbeadására

A pályázat nyilvános, azon minden természetes személy részt vehet.

A pályázatra kiírt bérlakás:

 • Címe: Vásárosnamény, Bartók B. u. 5/B. III/7.
  • Alapterülete:  55,56m2
  • (1szoba+2félszoba+előszoba+közlekedő+konyha+ közlekedő+fürdőszoba+ WC+erkély)
 • Műszaki állapota: Jó állapotú
 • Felszereltsége: Központi fűtés
 • Komfortfokozata: Összkomfortos

 

B é r b e a d ó :                      Vásárosnamény Város Önkormányzata nevében

                                               Filep Sándor Polgármester

                                              

A bérlakás a szociális helyzet alapján, önkormányzati rendeletben megállapított lakbért vállaló pályázó részére adható bérbe.

A lakás bérleti díja: 375 Ft/m2/hó.

A meghirdetett bérleti díjra licitálni nem lehet, a pályázónak a meghirdetett bérleti díj vállalásáról kell nyilatkoznia.

A lakásbérleti szerződés időtartama: 3 év.

A pályázati ajánlatot érvényesen zárt borítékban személyesen Vásárosnamény Város Polgármesterének címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.) vagy elektronikus úton (aláírva, szkennelve) a lenart.sandor@vasarosnameny.hu e-mail címre kell benyújtani. A tárgyban fel kell tüntetni: „Szociális bérlakás pályázat”.

 

A borítékon fel kell tüntetni az igénylő nevét és lakcímét, valamint a

 

„ Szociális bérlakás pályázat” jeligét.
Érvényesnek csak az a pályázat fogadható el:

amely a kiírásnak minden tekintetben maradéktalanul megfelel, továbbá tartalmazza a pályázó meghatározott személyes adatait (természetes személyazonosító adatok, lakcím, jövedelmi, vagyoni, szociális viszonyokra, jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok).

 

A pályázat elbírálásának szempontjai, a jogosultság feltétele:

 Szociális helyzete alapján – pályázati eljárást lefolytatását követően - lakás annak a magánszemélynek adható bérbe aki, vagy akinek

a)      a házastársa, élettársa, gyermeke, a vele együttköltöző más családtagja lakhatásra alkalmas lakóingatlannal,

b)      az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) nyolcvanszorosát meghaladó értékű vagyonnal nem rendelkezik, továbbá

c)       a háztartás összes, a kérelem benyújtását megelőző 3 havi nettó átlagjövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelme

ca)  egyedülélő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő esetében a nyugdíjminimum 500 %-át,

cb)  a ba) pont alá nem tartozó esetekben a nyugdíjminimum 450 %-át nem haladja meg.

(2) Lakás az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén sem adható bérbe annak, aki

a)      5 éven belül jogcím nélküli lakáshasználó volt, kivéve a 8. § (4)–(6) bekezdésében meghatározott esetet,

b)      korábbi önkormányzati lakásbérleti jogviszonya alapján a Bérbeadóval szemben tartozással (lakbér, közüzemi díj, rongálási kár, stb.) rendelkezik,

c)       az igénylőnek, házastársának (élettársának), vagy a vele együttköltöző hozzátartozójának – az igénylés elbírálásakor – legalább ½ arányú tulajdonában lakóingatlan van, vagy

d)       a lakásigénylés esetén vagyoni, jövedelmi, illetve szociális viszonyaira vonatkozó adatokat valótlanul közölt  és ez a szociális lakásigénylés elbírálása során jogtalan előnyt jelenthetett

A Bérbeadó a lakás bérbeadása során a bérbeadásra kijelölt lakás méretére, valamint az igénylő és a vele együttköltöző személyek számára tekintettel, az alábbiakra is figyelemmel dönt a bérlő személyéről:

a)      1-2 személy esetén – egy lakószoba

b)      3-4 személy esetén – másfél lakószoba

c)      5 személy esetén – kettő lakószoba

d)      6 személy esetén – kettő és fél lakószoba

e)      7 személy esetén – három lakószoba

Minden további együttkötöző családtag esetében személyenként fél lakószoba.

A pályázat benyújtásának határideje:        

Elektronikusan:                                               2023. október 24. (kedd)

Személyesen:                                                 2023. október 24. (kedd) 1600 óra.

Postai úton a beérkezés napja:                      2023. október 24. (kedd)

A Hivatal a Bérbeadó döntését követő 8 napon belül írásban tájékoztatja a bérlőnek kijelölt személyt, aki az értesítés közlését követő 8 napon belül köteles nyilatkozni arról, hogy az adott lakásra kíván-e bérleti szerződést kötni.

További információ dr. Lénárt Sándor Pál (mobil: +36-70/518-7449) ügyintézőtől kérhető.

A bérlakás megtekinthető a fenti telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban.

Vásárosnamény, 2023. október 06.

                                                                                                          Filep Sándor   

                                                                                                          polgármester

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének pályázati felhívása

„Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” című, EFOP - 1.2.11-16-2017-00061 azonosítószámú pályázat keretében biztosított lakhatási támogatás igénybevételére

Jogosultsági feltételek:

A lakhatási támogatásra azok a 18 - 35 év közötti személyek jogosultak, akik Vásárosnaményban lakcímmel rendelkeznek, vagy Vásárosnaményba kívánnak költözni és Vásárosnamény Város közigazgatási területén működő munkáltatónál kívánnak munkát vállalni vagy itt egyéni vállalkozást alapítani, továbbá akiknél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

 1. vállalja, hogy életvitelszerűen, állandó lakcímmel rendelkezve Vásárosnaményban él a lakhatási támogatás megállapítását követő minimum 2 évig,
 1. vállalja, hogy a projekt fenntartásában aktívan részt vesz, és
 1. tudomásul veszi, hogy a lakhatási támogatás feltétele a településen végzett önkéntes közösségi tevékenység.

 

A lakhatási támogatás forrása, mértéke, formája:

 

A pályázati felhívásban az önkormányzat az ESÉLY-OTTHON „Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” című, EFOP - 1.2.11-16-2017-00061 azonosítószámú pályázat (a továbbiakban: Projekt) keretében felújított és berendezett családi ház hasznosítását hirdeti meg az alábbiak szerint:

 • A támogatás keretében a 4800 Vásárosnamény, Szőlőskert utca 39. szám alatti iker családi ház 1. számú lakása kerül hasznosításra legfeljebb 24 hónap időtartamra.
 • A pályázat nyertese legfeljebb 2 éven keresztül lehet lakója a projekt keretében felújított ingatlannak, az ezt követő időponttól a lakhatásra vonatkozó jogosultság megszűnik csereingatlan biztosítása nélkül.
 • A pályázat nyertesének a lakhatásért nem kell lakbért fizetni, kizárólag az általa használt lakás igazolt rezsiköltségének megfizetésére köteles.
 • A lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a beköltözők legalább egyik tagja Vásárosnamény Város közigazgatási területén működő munkáltatónál foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen és vegyen részt a projekt célkitűzéseinek megvalósításában.
 • A lakhatási támogatásban részesülőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a lakásba költözés időpontjától számított 3 napon belül ott állandó lakóhelyet létesít.
 • A lakhatásban részesítettek számára kötelező a projekt fenntartási időszaka alatt legalább 10 nap önkéntes közérdekű tevékenység végzése a településen.

A pályázatot a 4800 Vásárosnamény, Szőlőskert u. 39. szám alatti iker családi lakóház 1. sz. lakására lehet benyújtani, mely az alábbi helyiségekből áll:

2 szoba, konyha, kamra, előtér, közlekedő, fürdőszoba, WC, összesen 70,41 m2 alapterülettel

és a hozzá tartozó udvar, kert.

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki Vásárosnamény Város Önkormányzatának vezető tisztségviselőjével, a képviselő-testület tagjával Ptk. szerinti közeli hozzátartozói viszonyban van.

A Képviselő-testület a beköltöző személyek kiválasztásánál előnyben részesíti a 30. életévet el nem érő pályázókat.

Előnyben részesítheti:

 1. a településen hiányszakmával rendelkező pályázót,
 2. azt a pályázót, aki a pályázata benyújtása előtt már önkéntes tevékenységet végzett.

A lakhatási támogatásra benyújtandó pályázat tartalmi elemei:

 1. pályázati adatlap,
 2. a pályázó részletes önéletrajza,
 3. az értékelési szempontok alátámasztására szolgáló dokumentumok:

ca) nyilatkozat a jövedelmi és vagyoni viszonyokról, illetve az azokat igazoló dokumentumok,

cb) amennyiben van a pályázónak gyermeke, úgy az ő születési anyakönyvi kivonata vagy annak pályázó által hitelesített másolata,

cc) vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés, vagy egyéni vállalkozásról igazolás,

cd) amennyiben a pályázó a pályázat benyújtása előtt önkéntes munkát végzett, az arról szóló igazolás,

ce) nyilatkozat önkéntes tevékenység vállalásáról,

cf) amennyiben a pályázó házas, élettársi vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban él, az ezt bizonyító okirat vagy annak másolata, illetve élettársi kapcsolat esetén az erről szóló nyilatkozata,

cg) a pályázó személyi iratainak (személyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító jelet tartalmazó hatósági bizonyítvány) pályázó által hitelesített másolata.

 1. nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll közeli hozzátartozói viszonyban Vásárosnamény Város Önkormányzata vezető tisztségviselőjével, önkormányzati képviselőjével.

A pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció (adatlap, jövedelemi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozat) a Városháza ügyfélfogadójában található meg, valamint az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja, határideje és feltételei

A pályázati űrlapot egy eredeti példányban az erre rendszeresített nyomtatványon, zárt borítékban – személyesen vagy postai úton – a szükséges mellékletek csatolásával az alábbi címre kell benyújtani: Vásárosnamény Város Önkormányzata, 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.

Kérjük, a borítékra írja rá: EFOP - 1.2.11-16-2017-00061 „Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” lakhatási támogatás pályázat.

További információ kérhető elektronikus levélben. (feketene@vasarosnameny.hu)

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. október 16. (hétfő) 1600 óra

 

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázatok beérkezését követő első rendes testületi ülés napja. A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15. nap.

A hiányosan, vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására, a pályázatok beadására nyitva álló határidő leteltét követően egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra nyitva álló idő, az erről szóló felhívás kézhezvételétől (az elektronikus levél címzetthez történő megérkezése) számított 2 munkanap. A hiánypótlási határidő elmulasztása jogvesztő. Hiánypótlási felhívás kiküldése kizárólag elektronikus úton történik.

 

A pályázatok elbírálásának rendje

A pályázatok elbírálása meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. A pályázat nyerteséről a Képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi.

 

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a lakhatási támogatásból kizárható.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a Támogatáskezelő részére – kizárólag a pályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetve a lakhatási támogatás időtartama alatt maga kezelje. 

LICITTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

Vásárosnamény Város Önkormányzata Polgármestere

4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.

Telefon/Fax: 0645/470-652

honlap: www.vasarosnameny.hu

e-mail: polgarmester@vasarosnameny.hu

KRID azonosító: 545156765

 ________________________________________________________________________________

Ügyiratszám: 151/5880-2/2023.

 

LICITTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

                       

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2022.(IX.29.) határozata alapján licittárgyalási eljárást hirdet meg a 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 7. szám alatti 90,36 m2 nagyságú, több helyiségből álló üzlethelyiség bérbeadására.

 1. A meghirdetett ingatlan üzlethelyiség funkciót tölt be.
 2. Felszereltsége:
 3. A bérleti jogviszony 5 éves határozott idejű időtartam.
 4. A pályázaton minden természetes és jogi személy részt vehet.
 5. Az irányadó bérleti díj mértéke: 155.600.- Ft/hó

                  Licitlépcső mértéke:                             6.000.- Ft/hó

 1. A kiíró megnevezése: Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 2. Lebonyolító szerv: Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság
 3. A felhívás célja, jellege: Vásárosnamény Szabadság tér 7. szám alatti, 1032 hrsz-ú, összesen 90,36 m2 nagyságú üzlethelyiség bérbeadása, egyfordulós licittárgyalás eljárás során
 4. Hasznosítandó ingatlan adatai: 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 7. szám alatti 1032 hrsz-ú összesen 90,36 m2 alapterületű üzlethelyiség

Helyiségek:                                                   

1. eladótér:                                        58,99 m2

 2. raktár, szociális helyiségek:            31,37 m2

                                                    

Összesen:                                           90,36 m2

                      

                                                                                                                                                      

 1. A bérlemény egyeztetett időpontban megtekinthető.
 2. Az ajánlatot érvényesen csak úgy lehet benyújtani, ha az ajánlattevő, ajánlati biztosítékként egy havi bérleti díjnak megfelelő (155.600.- Ft) összeget az Önkormányzat 11744065-15403399-00000000 számú számlájára átutalja vagy az Önkormányzat pénztárába befizeti és azt hitelt érdemlően igazolta, az ajánlathoz csatolni kell.
 1. Az ajánlat benyújtásának határideje: 2023. november 03. (péntek) 13:30. Az ajánlatokat hivatali kapun keresztül (Vásárosnamény Város Önkormányzata VONK, KRID azonosító: 545156765 címre), elektronikus úton a lenart.sandor@vasarosnameny.hu e-mail címre, vagy postai úton a 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1. szám alatti címre kell benyújtani. A tárgyban fel kell tüntetni: „Ajánlat Vásárosnamény, Szabadság tér 7. szám alatti üzlethelyiség bérletére”. A beérkezett ajánlatokra az érkezés pontos idejét az önkormányzat felvezeti.
 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- az ajánlattevő nevét és címét,

- az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a versenytárgyalási feltételeket elfogadja és személyes adatai kezeléséhez hozzájárul,

- nyilatkozatot, hogy az irányadó (minimális) bérleti díj mértékét elfogadja,

- amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy azzal megegyező hiteles cégkivonatot, képviseletre jogosult aláírási címpéldányt,

- ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást,

- annak meghatározását, hogy az ajánlat mely része minősül üzleti titoknak.

 1. Az ajánlat értékelésekor csak azt az ajánlatot lehet elbírálni, amely az előírt időben és tartalommal benyújtásra került.
 2. A Bérbeadó az ajánlatok elbírálását követően haladéktalanul intézkedik az ajánlati biztosítékként befizetett összeg nem nyertes ajánlattevő részére történő visszafizetéséről. A nyertes ajánlattevő által befizetett összeg beszámít az óvadék összegébe (az óvadék mértéke 3 havi bérleti díjnak megfelelő összeg).
 3. Bérbeadó az ajánlat benyújtásra nyitva álló időpontig indokolás nélkül visszavonhatja felhívását, az addig befizetett ajánlati biztosítékot haladéktalanul visszafizeti.
 4. Ha az ajánlat nyertese az előírt határidőn belül – neki felróható ok miatt – nem teljesíti vállalt kötelezettségét, a szerződést nem köti meg és mulasztását hitelt érdemlően nem igazolja, úgy az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti és a szerződés megkötésére a továbbiakban nem tarthat igényt. Bérbeadó a soron következő ajánlattevővel köt szerződést.
 5. A bérleti jog megszerzésére benyújtott ajánlatok felbontására a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság legalább két tagja, valamint a Lakásgazdálkodó jelenlétében 2023. november 06-án 1400-kor kerül sor.
 6. A licittárgyalásra 2023. november 06-án 1410-kor nyilvánosan kerül sor. A tárgyalás időpontjáról az ajánlattevők külön értesítést nem kapnak. A licittárgyaláson az érvényes ajánlattevők vehetnek részt.
 7. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, mely az ajánlattevőknek megküldésre kerül.
 8. A tárgyalás során az ajánlattevők fenntartott, vagy az önkormányzat számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek.
 9. Az ajánlatokról – a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság véleményének figyelembevételével - a soron következő képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület dönt. Az eredményt 8 napon belül kell az érintettekkel közölni.
 10. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy az ajánlati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.
 11. Hiánypótlásra lehetőség nincs.

További információ dr. Lénárt Sándor Pál (+36-70/518-7449) ügyintézőtől kérhető.

Vásárosnamény, 2023. október 03.

                                                                                                          Filep Sándor  

                                                                                                          polgármester

Tisztelt Civil Szervezetek!

Értesítjük Önöket, hogy 2023. október 2-án megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap 2024. évi pályázati kiírásai.
A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2024." című, NEAO-KP-1-2024 jelű és a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2024." című, NEAG-KP-1-2024 jelű pályázatainak célja a civil szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek biztosítása, a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a működési költségeihez való hozzájárulás, illetve szakmai programjai megvalósításának támogatása révén.
A pályázatok beadási időszakai:
A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2024." című kiírások tekintetében: 2023. október 2. 14.00 – 2023. november 2. 14.00 között.
A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2024." című pályázati kiírás tekintetében: 2023. október 16. 8.00 – 2023. november 17. 12.00 között.
A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el.
A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR) lehet benyújtani.
A pályázati kiírás és a kapcsolódó dokumentumok letölthetőek
a https://civil.info.hu/nea/kezdolap/palyazatok/index.html, illetve a www.bgazrt.hu oldalakon.
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a 2023. október 12. napjától hatályos, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 246. § (1) bekezdés i) pontja alapján az állami adó- és vámhatóság az adószámot törli, ha az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) alapján elektronikus (ún. Cégkapus) ügyintézésre köteles adózó az Eüsztv. szerinti hivatalos elérhetőséggel nem rendelkezik.
Bővebben a BGA Zrt. honlapján tájékozódhat az alábbi linken: https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-2024/

Továbbá tájékoztatjuk Önöket:

ÁSZ Civil Konzultációs Napok

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) munkatársai várhatóan november hónaptól az ország valamennyi vármegyéjében tudásmegosztó konzultációkat kívánnak tartani a civil szervezetek számára. Az ÁSZ ezeket a rendezvényeket a tanácsadói tevékenysége részeként a törvényes gazdálkodás megvalósításának elősegítése céljából szervezi meg, ahol ellenőrzési tapasztalatokat, jó gyakorlatokat kíván megosztani a civil szervezeti vezetőkkel.
A tudásmegosztó konzultációkra készülve az ÁSZ arra kéri a civil szervezeteket, hogy 2023. október 20-ig a civil.oktatas@asz.hu e-mail címre megküldve tegyenek fel kérdéseket, észrevételeket, a civil szektor gazdálkodási tevékenységével (számviteli-, pénzügyi- és gazdasági területen) összefüggésben, amelyeket az ÁSZ szakemberei a konzultációkon meg is válaszolnak majd.

Köszönjük az együttműködését!

Tisztelettel,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

BURSA HUNGARICA pályázat

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 122/2023. (IX. 26.) önkormányzati határozata alapján Vásárosnamény Város Önkormányzata kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulója keretében az „A” és a „B” típusú  pályázatokat.
A részletes pályázati kiírások megtalálhatók a www.vasarosnameny.hu önkormányzati honlapon, illetve a Városháza ügyfélfogadójában.
Vásárosnamény, 2023. október 2.    

Filep Sándor sk.
       polgármester

Értesítés!!!

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. értesíti a Tisztelt Felhasználókat, hogy

2023.09.25- én 22:00 órától
2023.09.26- án 22:00 órától
2023.09.27- én 22:00 órától az éjszakai órákban
az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében GERGELYIUGORNYA település ivóvízhálózatán csőhálózat mosatást végez.

A munkálatok átmeneti enyhe nyomáscsökkenéssel, vízzavarosodással járhatnak.
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt a Tisztelt Felhasználók megértését és szíves
türelmét kéri.

Tiszamenti Regionális Vízmüvek Zrt. I 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. Tel.: +36 56 622 522 I info@trvzrt.hu I www.trvzrt.hu

Zöld üzenet

Mi jut eszedbe az őszről? Az iskola? A szüret? 🍇 Esetleg az avar
illata? 🍂 Nekünk még az őszi esőzések is. És az, hogy milyen
„villámárvizeket” okozhat a hirtelen lezúduló csapadék. Ez
különösen akkor fordulhat elő, ha a vízelvezető árokban nem tud
elfolyni az eső, mert azt korábban feltöltötték, benőtte a gaz,
kinőtt belőle egy akácfa vagy tele van szeméttel. Hogyan lehet tehát csökkenteni annak kockázatát, hogy egy tó
alakuljon ki a házad előtt? 👉 takarítsd meg a hulladékoktól a vízelvezető árkot – a
szemnek is kellemesebb lesz a látvány! 👉 kaszáld le a benne élő, égig érő gazt! 👉 vedd ki az árokból az ott növő fát! 👉 ha feltöltődött az árok sárral, földdel, lapátolj ki belőle
egy keveset, mélyítsd! Persze, ha szeretnél tóparti ingatlanban élni… kérdés, a
szomszéd is erre vágyik ❓

Díjmentes a kerékpár vasúti szállítása az Európai Mobilitási Héten

Szeptember 22-én, az Autómentes Napon a MÁV-VOLÁN-csoport és a GYSEV játarain a helyközi közlekedésben 990 forintért megváltható "Autómentes napijeggyel" lehet utazni. A napijegyet aznap minden online csatornán, jegykiadó automatában, a pénztárakban és a Volánbusz-járatok fedélzeten is meg lehet vásárolni. A kedvezményes napijegy kizárólag belföldi utazásra, 2. kocsiosztályon vehető igénybe, csak helyközi járatokon. 1. kocsiosztály igénybe vétele esetén a teljesárú kocsiosztály-különbözeti díjat meg kell fizetni, a MÁV-START, a GYSEV és a Volánbusz járatain, valamint a szükséges helyjegyeket és felárakat (pl. autóbuszokon távolsági kiegészítő jegyet) is meg kell vásárolni a jegy mellé. https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/dijmentes-kerekpar-vasuti-szallitasa-europai-mobilitasi-heten

Tervezett áramszünet

Tájékoztatjuk, hogy településükön tervezett áramszünet lesz.

 

Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Táncsics Mihály utca Páros házszám   3 27
2023-09-20 08:00 11:00  
Radnóti Miklós utca Páratlan házszám   1 21/A
2023-09-20 08:00 11:00  
Esze Tamás utca Páratlan házszám   1 9
2023-09-20 08:00 11:00  
Rózsafa utca Egész utca      
2023-09-20 08:00 11:00 (2 sz., 6-8 sz., 12-18 sz., 22-24 sz., 28 sz., Hrsz.:626, 1 sz., 11 sz., 19 sz., 23 sz., 31 sz. 626/18 hrsz, 626/19 hrsz, 626/23 hrsz, 626/27 hrsz, 626/30 hrsz, 626/31 hrsz, 626/64 hrsz, hrsz 626/25,
Ady Endre utca Páratlan házszám   1 5
2023-09-20 08:00 11:00  
Hajnal utca Páratlan házszám   1 15
2023-09-20 08:00 11:00  
Esze Tamás utca Páros házszám   2 12
2023-09-20 08:00 11:00  
Ady Endre utca Páros házszám   2 18
2023-09-20 08:00 11:00  
Hajnal utca Páros házszám   2 6
2023-09-20 08:00 11:00  
Táncsics Mihály utca Páratlan házszám   2 16
2023-09-20 08:00 11:00  
Kiss Ernő utca     4  
2023-09-20 08:00 11:00  
Rákóczi Ferenc utca     43  
2023-09-20 08:00 11:00  
Kis utca Páratlan házszám   1 3
2023-09-20 08:00 11:00  
Máv-Állomás     6  
2023-09-20 08:00 11:00  
Kis utca Páros házszám   2 10
2023-09-20 08:00 11:00  
Máv-Állomás Páratlan házszám   3 7
2023-09-20 08:00 11:00  
Radnóti Miklós utca     6  
2023-09-20 08:00 11:00  
Máv-Állomás     2  
2023-09-20 08:00 11:00  
Kiss Ernő utca     5  
2023-09-20 08:00 11:00  

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Üzemszünet értesítő 2023.08.15

Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Pátens utca Egész utca      
2023-08-15 08:00 10:00  

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Tájékoztatás hőségriasztás elrendeléséről

Tájékoztatom, hogy az Országos Tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve

az ország egész területére vonatkozóan 2023. július 15-én (szombat) 00.00 órától 2023, július 19-
én (szerda) 24.00 óráig HL fokú hőség riasztást adott ki.

Az előrejelzési adatok változása esetén az esetlegesen szükségessé váló hosszabbításról, újabb tájékoztatást fogok küldeni. Ennek hiányában a riasztás 2023. július 19-én (szerda) 24.00 órakor automatikusan érvényét veszíti.

Vásárosnamény, 2023. július 17.

 

Dr. Szilágyi Péter

hivatalvezető nevében és megbízásából

Árokszállásiné Juha Valéria

mb. osztályvezető

P Á L Y Á Z A T I   K I Í R Á S

Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás

szociális helyzet alapján történő bérbeadására

A pályázat nyilvános, azon minden természetes személy részt vehet.

A pályázatra kiírt bérlakás:

 • Címe: Vásárosnamény, Bartók B. u. 5/A. III/12.
  • Alapterülete:  48,51 m2 (1 szoba+ 1 félszoba+ előszoba + konyha + fürdőszoba+kamra+ WC+erkély)
 • Műszaki állapota: Jó állapotú
 • Felszereltsége: Központi fűtés
 • Komfortfokozata: Összkomfortos

 

B é r b e a d ó :                       Vásárosnamény Város Önkormányzata nevében

                                               Filep Sándor Polgármester

                                              

A bérlakás a szociális helyzet alapján, önkormányzati rendeletben megállapított lakbért vállaló pályázó részére adható bérbe.

A lakás bérleti díja: 375 Ft/m2/hó.

A meghirdetett bérleti díjra licitálni nem lehet, a pályázónak a meghirdetett bérleti díj vállalásáról kell nyilatkoznia.

A lakásbérleti szerződés időtartama: 3 év.

A pályázati ajánlatot érvényesen zárt borítékban személyesen Vásárosnamény Város Polgármesterének címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.) vagy elektronikus úton (aláírva, szkennelve) a lenart.sandor@vasarosnameny.hu e-mail címre kell benyújtani. A tárgyban fel kell tüntetni: „Szociális bérlakás pályázat”.

 

A borítékon fel kell tüntetni az igénylő nevét és lakcímét, valamint a

 

„ Szociális bérlakás pályázat” jeligét.
Érvényesnek csak az a pályázat fogadható el:

amely a kiírásnak minden tekintetben maradéktalanul megfelel, továbbá tartalmazza a pályázó meghatározott személyes adatait (természetes személyazonosító adatok, lakcím, jövedelmi, vagyoni, szociális viszonyokra, jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok).

 

A pályázat elbírálásának szempontjai, a jogosultság feltétele:

Szociális helyzete alapján lakás annak a Vásárosnaményban legalább 6 hónapja lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélynek adható bérbe aki, vagy akinek

 1. a) a házastársa, élettársa, gyermeke, a vele együttköltöző más családtagja vagyonnal nem rendelkezik, továbbá

b)  a háztartás összes, a kérelem benyújtását megelőző 3 havi nettó átlagjövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelme

ba)       egyedülélő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 300 %-át,

             bb)      a ba) pont alá nem tartozó esetekben a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg.

Lakás nem adható bérbe annak, aki

       a) 5 éven belül jogcím nélküli lakáshasználó volt.

b) korábbi önkormányzati lakásbérleti jogviszonya alapján a Bérbeadóval szemben tartozással (lakbér, közüzemi díj, rongálási kár, stb.) rendelkezik.

       c)  az igénylőnek, házastársának (élettársának), vagy a vele együttköltöző hozzátartozójának – az igénylés elbírálásakor – tulajdonában, vagy használatában (haszonélvezetében, bérletében vagy más címen) lakóingatlan van,

d) lakásigénylés esetén vagyoni, jövedelmi, illetve szociális viszonyaira vonatkozó adatokat valótlanul közölt és ez a szociális lakásigénylés elbírálása során jogtalan előnyt jelenthetett.           

A Bérbeadó a lakás bérbeadása során a bérbeadásra kijelölt lakás méretére, valamint az igénylő és a vele együttköltöző személyek számára tekintettel, az alábbiakra is figyelemmel dönt a bérlő személyéről:

a)       1-2 személy esetén – egy lakószoba

b)      3-4 személy esetén – másfél lakószoba

c)       5 személy esetén – kettő lakószoba

d)      6 személy esetén – kettő és fél lakószoba

e)       7 személy esetén – három lakószoba

Minden további együttkötöző családtag esetében személyenként fél lakószoba.

A pályázat benyújtásának határideje:            

Elektronikusan:                                                2023. augusztus 01. (kedd)

Személyesen:                                                   2023. augusztus 01. (kedd) 1600 óra.

Postai úton a beérkezés napja:                            2023. augusztus 01. (kedd)

A pályázati ajánlatokat a benyújtásukra megállapított határidő lejártát követő 5 napon belül kell felbontania a Bérbeadónak. A pályázatokat felbontás után 8 napon belül el kell bírálni és annak eredményéről további 8 napon belül valamennyi pályázó írásban értesül.

A pályázat nyertesének 8 napon belül kell nyilatkoznia arról, hogy az adott lakásra kíván-e bérleti szerződést kötni.

További információ dr. Lénárt Sándor Pál (mobil: +36-70/518-7449) ügyintézőtől kérhető.

A bérlakás megtekinthető a fenti telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban.

Vásárosnamény, 2023. július 17.

                                                                                                          Filep Sándor    

                                                                                                          polgármester

Üzemszünet értesítő 2023.07.18

 tervezett áramszünet lesz.

 

Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Damjanich János utca Páros házszám   2 34
2023-07-18 08:00 15:30  
Kiss Ernő út Páratlan házszám   1 43
2023-07-18 08:00 15:30  
Török Ignác utca Páros házszám   2 22
2023-07-18 08:00 15:30  
Kazinczy Lajos út Páratlan házszám   17 57
2023-07-18 08:00 15:30  
Kiss Ernő út Páros házszám   2 28
2023-07-18 08:00 15:30  
Török Ignác utca Páratlan házszám   1 31
2023-07-18 08:00 15:30  
Kazinczy Ferenc utca Páros házszám   4 34
2023-07-18 08:00 15:30  
Kiss Ernő utca Páros házszám   28  
2023-07-18 08:00 15:30  
Kazinczy Ferenc utca Páratlan házszám   1 61
2023-07-18 08:00 15:30  
Kis utca Páratlan házszám   7  
2023-07-18 08:00 15:30  
Damjanich János utca Páratlan házszám   1 49
2023-07-18 08:00 15:30  
Kiss Ernő utca Páratlan házszám   9  
2023-07-18 08:00 15:30  
Kazinczy Lajos út Páros házszám   2 26
2023-07-18 08:00 15:30  
Damjanich utca Páros házszám   2  
2023-07-18 08:00 15:30  
Damjanich utca   HRSZ: 1543/3    
2023-07-18 08:00 15:30  
Kiss Ernő utca Páros házszám   20  
2023-07-18 08:00 15:30  
Damjanich János utca Páros házszám   200  
2023-07-18 08:00 15:30  
Török Ignác utca Páros házszám   100  
2023-07-18 08:00 15:30  

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Üzemszünet értesítő 2023.07.17 ( Damjanich János utca 1)

Tervezett áramszünet lesz.

Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Damjanich János utca 1- 49 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Damjanich János utca 1
Tervezett üzemszünet időszaka: 2023.07.17 08:00-tól 2023.07.17 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Damjanich János utca 2- 34 Páros házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Damjanich János utca 28
Tervezett üzemszünet időszaka: 2023.07.17 08:00-tól 2023.07.17 15:30-ig

Kérjük, a tervezett áramszünet időszakában az elektromos berendezéseket kapcsolja ki! Kérjük, mielőbb jelentse be, ha van saját tulajdonú vagy bérelt aggregátora, és azt használni szeretné.

Tájékoztatjuk, hogy aggregátor engedély nélküli használata balesetveszélyes és szigorúan tilos.

Kérjük, ellenőrizzen minden biztosítékot az áramszünet megszűnése után, hogy felkapcsolt állapotban van-e. Ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a szolgáltatást visszakapcsoljuk előzetes értesítés nélkül.

Köszönjük megértését és türelmét!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Üzemszünet értesítő 2023.07.17 (Kiss Ernő út 3)

Tervezett áramszünet lesz.

Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Kiss Ernő út 1- 43 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Kiss Ernő út 3
Tervezett üzemszünet időszaka: 2023.07.17 08:00-tól 2023.07.17 15:30-ig

Kérjük, a tervezett áramszünet időszakában az elektromos berendezéseket kapcsolja ki! Kérjük, mielőbb jelentse be, ha van saját tulajdonú vagy bérelt aggregátora, és azt használni szeretné.

Tájékoztatjuk, hogy aggregátor engedély nélküli használata balesetveszélyes és szigorúan tilos.

Kérjük, ellenőrizzen minden biztosítékot az áramszünet megszűnése után, hogy felkapcsolt állapotban van-e. Ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a szolgáltatást visszakapcsoljuk előzetes értesítés nélkül.

Köszönjük megértését és türelmét!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Üzemszünet értesítő 2023.07.17 (Kazinczy Ferenc utca 1)

Tervezett áramszünet lesz.

Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Kazinczy Ferenc utca 1- 61 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Kazinczy Ferenc utca 1
Tervezett üzemszünet időszaka: 2023.07.17 08:00-tól 2023.07.17 15:30-ig

Kérjük, a tervezett áramszünet időszakában az elektromos berendezéseket kapcsolja ki! Kérjük, mielőbb jelentse be, ha van saját tulajdonú vagy bérelt aggregátora, és azt használni szeretné.

Tájékoztatjuk, hogy aggregátor engedély nélküli használata balesetveszélyes és szigorúan tilos.

Kérjük, ellenőrizzen minden biztosítékot az áramszünet megszűnése után, hogy felkapcsolt állapotban van-e. Ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a szolgáltatást visszakapcsoljuk előzetes értesítés nélkül.

Köszönjük megértését és türelmét!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Üzemszünet értesítő 2023.07.17

Tervezett áramszünet lesz.

 

Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Kiss Ernő út Páros házszám   2 28
2023-07-17 08:00 15:30  
Kazinczy Lajos út Páratlan házszám   17 57
2023-07-17 08:00 15:30  
Török Ignác utca Páratlan házszám   1 31
2023-07-17 08:00 15:30  
Kiss Ernő út Páratlan házszám   1 43
2023-07-17 08:00 15:30  
Kazinczy Ferenc utca Páros házszám   4 34
2023-07-17 08:00 15:30  
Török Ignác utca Páros házszám   2 22
2023-07-17 08:00 15:30  
Damjanich János utca Páros házszám   2 34
2023-07-17 08:00 15:30  
Kiss Ernő utca Páros házszám   28  
2023-07-17 08:00 15:30  
Kazinczy Ferenc utca Páratlan házszám   1 61
2023-07-17 08:00 15:30  
Kis utca Páratlan házszám   7  
2023-07-17 08:00 15:30  
Damjanich János utca Páratlan házszám   1 49
2023-07-17 08:00 15:30  
Kiss Ernő utca Páratlan házszám   9  
2023-07-17 08:00 15:30  
Kazinczy Lajos út Páros házszám   2 26
2023-07-17 08:00 15:30  
Damjanich utca Páros házszám   2  
2023-07-17 08:00 15:30  
Damjanich utca   HRSZ: 1543/3    
2023-07-17 08:00 15:30  
Kiss Ernő utca Páros házszám   20  
2023-07-17 08:00 15:30  
Damjanich János utca Páros házszám   200  
2023-07-17 08:00 15:30  
Török Ignác utca Páros házszám   100  
2023-07-17 08:00 15:30  

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Tájékoztatás hőségriasztás elrendeléséről

Az Országos Tisztifóorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve

az ország egész területére vonatkozóan 2023. június 21-én (szerda) 00.00 órától 2023. június 23-án (péntek) 24.00 óráig II. fokú hőséariasztást adott ki.

Az előrejelzési adatok változása esetén az esetlegesen szükségessé váló hosszabbításról, újabb tájékoztatást fogok küldeni. Ennek hiányában a riasztás 2023. június 23-án (péntek) 24.00 órakor automatikusan érvényét veszíti.

Vásárosnamény, 2023, június 21.

Dr. Szilágyi Péter
hivatalvezető nevében és megbízásából

Árokszállásiné Suha Valéria
mb. osztályvezető

FELHÍVÁS LED izzók átvétele

A CYEB Energiamegoldások Kft. jóvoltából Vásárosnaményban is lehetőség volt LED izzó csere program megvalósítására. Az elektronikusan kitöltött adatlapok elküldése után a LED izzók átvételére kerül sor.

Az átvétel helyszíne: Vásárosnamény, Szabadság tér 7. ( Tourinform Iroda melletti helyiség)

 

Az átvétel időpontja: 2023. június 19. (hétfő) - 2023. június 23. (péntek) 15:00 és 17:00 óra között.    

 

A LED izzók átvételéhez szükséges dokumentumok: személyi igazolvány és lakcímkártya                   

További információ dr. Lénárt Sándor Pál (mobil: +36-70/518-7449) ügyintézőtől kérhető.

Vásárosnamény, 2023. június 15.

                                                                                                          Filep Sándor   

                                                                                                          polgármester

KÖZHÍRRÉ TÉTEL

A Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél (a továbbiakban: Jegyző) 151/4533-1/2023. ügyiratszámon kérelemre indult zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló eljárás során hozott 151/4533-2/2023. számú döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:Ákr.) 89. § (3)-(4) bekezdései és a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 91/D § (1) bekezdése alapján az alábbi közleményt teszem közzé:

Eljáró hatóság

megnevezése:Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

székhelye: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.

Honlap címe:www.vasarosnameny.hu

Ügy száma: 151/4533-2/2023.

Kérelmező ügyfél: GUTI GROUP Kft.

Az ügy tárgya: A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti zajkibocsátási határérték megállapítása a Vásárosnamény Tisza-part üdülőövezetben üzemeltetni kívánt „TEH SECRET GARDEN” elnevezésű vendéglátó egység tekintetében.

A közzététel napja: 2023. június 9. 

Az ügyben érintettek a határozatba betekinthetnek a Városházán.

 

HATÁROZAT

 A GUTI GROUP KFT. (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Vasvári Pál utca 51. képviseli:Guti Zsuzsa.; továbbiakban: kérelmező) kérelmére az általa Vásárosnamény-Gergelyiugornya, Tisza-parton – az Üdülőtelep területén a 2887/143 hrsz. alatt – üzemeltetni kívánt „THE SECRET GARDEN” (a továbbiakban: létesítmény) részére a következő zajkibocsátási határértékeket állapítom meg:

A hatásterületen lévő védendő épületek védendő homlokzatai előtt 1,5 m magasságban, a nyílászáróktól 2 méterre a határérték

nappal 06-22 óra között : 40 dB,

éjjel 22-06 óra között: 30 dB lehet.

 

Ezen határértékeknek való megfelelést a határozat jogerőre emelkedésének napjától az üdülőterületre irányadóan megállapított üdülési szezon végéig kell biztosítani minden évben.

Felhívom a kérelmező figyelmét arra, hogy ha a létesítményt az üdülési szezontól eltérő naptári időszakban való nyitva tartással is működtetni kívánja, úgy az eltérő időszakra külön kell kérelmeznie a létesítmény üzemeltetőjének a fentebb megállapítottól eltérő (egyedi) zajkibocsátási határérték megállapítását.

A létesítmény – mint szabadidős zajforrás – vélelmezett hatásterületével érintett ingatlanok a következők:

Közterület elnevezése

Házszám

Ingatlan helyrajzi száma

Építményjegyzék 2000 szerinti besorolás

„Centrum”

 

 2887/129-142

1261

„Centrum”

 

2887/127

1261

Faház

 

2887/1

1212

Faház

 

2887/7

1212

Faház

 

2887/81

1212

Faház

 

2887/82

1212

Faház

 

2887/86

1212

Faház

 

2887/87

1212

Faház

 

2887/105-109

1212

Zöldterület

 

2887/1

 

Felhívom a kérelmező figyelmét arra, hogy a vélelmezett hatásterület mérés, számítás szerinti meghatározását fogom elrendelni, ha a rendelkezésre álló adatok alapján valószínűsíthető, hogy a zajforrás hatásterülete nagyobb, mint a vélelmezett hatásterület.

Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy a környezetvédelmi hatóság zajbírságot szab ki az üzemeltetővel szemben, ha a jogszabályban megállapított kibocsátási határértéket – a határozatban megállapított teljesítési határidőt követően – túllépi.

Ezen túl felhívom a kérelmező figyelmét arra is, hogy a zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan, a szabadidős zajforrás területén bekövetkező változást, amely határérték-túllépést okozhat a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. számú melléklet szerinti bejelentőlapon köteles bejelenteni hatóságomnak, illetve a tevékenység megszüntetését és az üzemeltető személyében bekövetkező változást is, a változást követő 30 napon belül.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Debreceni Törvényszékhez (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9., levelezési cím:4001 Debrecen, Pf. 131.) címzett, de Hivatalomnál 2 példányban benyújtott, 30 000- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, de annak elrendelése a bíróságtól kérhető.

 

INDOKOLÁS

 Kérelmező az általa Vásárosnamény, Tisza-parton üzemeltetni kívánt létesítmény részére a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 10. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve zajkibocsátási határérték megállapítását kérte.

Az említett vendéglátó jellegű létesítmény, illetve az abban használt berendezés, gép a R. 2. § h) pontja értemében szabadidős zaj- és rezgésforrásnak minősül.

A Vhr rendelet 1. § (1) bekezdése szerint: „Üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértékét (a továbbiakban: zajkibocsátási határérték) az 1. számú mellékletben meghatározott módon a zajforrás hatásterületére kell megállapítani.”

A Vhr. 1. számú mellékletének 3. pontja értelmében:

Amennyiben határértékkel rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tárgyát képező üzemi vagy szabadidős zajforrással, és az érintett zajforrásoktól származó zajra a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. pontja vagy 2. § (3) bekezdése szerinti zajterhelési határérték vonatkozik, a kérelmező részére megállapított határérték:

L = L - 5 (dB)

ahol

- L: az üzemi vagy szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke,

- L: a védendő területen a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet szerinti zajterhelési határérték.

A létesítmény vélelmezett hatásterületét a R. 5. § (3) bekezdése alapján – a zajforrást magában foglaló ingatlantól számított 100 méteres távolságon belüli területben – állapítottam meg.

A hatásterület területének településrendezési terv szerinti besorolása: vízgazdálkodási területen belül lévő kialakult üdülő, rekreációs és lakóterület, melyre a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletében előírt zajterhelési határértékek a következők:

                                               nappal: 45 dB,           

éjjel: 35 dB.

A zajkibocsátási határérték teljesülésének helyét a R. 5. § (3) bekezdése szerint határoztam meg.

Az ügyben a hatásterülettel nagyszámú ügyfél érintett, ezért a határozatnak az ügyfelek részére történő közlésére hirdetmény útján kerül sor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. §-a, valamint a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 91/D § (1) bekezdése alapján.

A határozat rendelkező részében foglalt bejelentési kötelezettség teljesítésére a R. 11. § (5)-(6) bekezdése és a Vhr. 3. §-a alapján hívtam fel a kérelmező figyelmét.

Hatáskörömet és illetékességemet a R. 4. § (1) bekezdés a) pontja, a másodfokon eljáró hatóság kijelölését ezen hivatkozott § (2) bekezdése határozza meg.

A jogorvoslat lehetőségéről és feltételeiről az Ákr. 116. §-át figyelembe véve az Ákr. 114. §-a alapján biztosítottam.

A keresetlevél benyújtásának a szabályait a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §-a rögzíti.

A határozat közzétételéről az Ákr. 89. §-a alapján rendelkeztem. A közhírré tett döntést az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján a kifüggesztést követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy a határozat a Városháza hirdetőtábláján megtekinthető.

 

Vásárosnamény, 2023. június 9.                                                                                            

 

dr. Deák Ferenc jegyző nevében és megbízásából

        

                    dr. Fórizs Erzsébet osztályvezető

Biztonságban Vakáció ideje alatt is!

 • A nyári szünidőben biztosan gyakrabban előfordul veled az is, hogy egyedül maradsz otthon. Ebben az esetben soha ne engedj be a házba/lakásba idegent, bármilyen ürüggyel is kéri ezt Tőled!
 • Ha elmész otthonról, gondosan zárd be az ablakot, az ajtót! A szúnyogháló, vagy a nyitva hagyott bukóablak nem véd a betörők ellen! A lakáskulcsot soha ne tedd látható helyre, nyakadba, vagy hátizsákod oldalára!
 • Elsősorban Rajtad múlik, hogy a nyári szünidő alatt – amíg te lazítasz – szüleid nyugodtan tudjanak dolgozni, és megbízzanak Benned. Ezért csak azokra a helyekre menj játszani, barátokkal közösen szórakozni, ahová elengedtek, és a megbeszélt időre minden esetben érj haza! Ha mégis közbejönne valami, mindenképpen értesítsd erről szüleidet, hogy feleslegesen nem aggódjanak Érted!
 • Egységben az erő! Ha késői időpontban tartott programon szeretnél részt venni, oda csak csoportosan, lehetőleg felnőtt kíséretében menj, és kerüld a rosszul kivilágított, elhagyatott helyeket!
 • Jól fontold meg, hogy milyen értéktárgyat viszel Magaddal és azokat hol tartod! Egy hivalkodóan viselt ékszer, mobiltelefon, stb. könnyen felkeltheti mások érdeklődését, és bűncselekmény sértettjévé válhatsz!
 • Ismeretlen, idegen személy közeledését bizalmatlanul fogadd, semmit ne fogadj el tőle! Ne hagyd magad semmire sem kényszeríteni, szükség esetén ne szégyellj segítségért kiabálni, elszaladni! Ha valamilyen értéktárgyat akarnak Tőled elvenni, és nincs más lehetőség - bármennyire is fájó – add azt át! Ilyenkor a legfontosabb a testi épséged védelme!
 • A közlekedési szabályokat gyalogosan és kerékpárral, gördeszkával is tartsd be, mert ezzel életedet, testi épségedet óvhatod meg és mások biztonságát nem veszélyezteted!
 • A folyók, tavak kiváló kikapcsolódást és komoly veszélyforrást egyaránt jelenthetnek. Mindenki hallotta már, hogy felhevült testtel nem szabad vízbe ugrálni, mégis minden nyáron több ember fullad vízbe emiatt. Ha barátaiddal fürödni akartok, azt csak KIJELÖLT helyen tegyétek, ahol lehetőség szerint úszómester és elsősegély – nyújtás is biztosított!

                                                                                                    

 • A strandokon se feledkezz meg értékeid biztonságos őrzéséről, mert előfordulhat, hogy nem mindenki pihenés céljából tartózkodik ott!
 • Ne feledd, hogy jó heccnek, vagánykodásnak induló cselekményből könnyen lehet bűncselekmény vagy tragédia, melyet utólag már nem lehet meg nem történtté tenni! Egy lopás, grafitizés, telefonbetyárkodás, bántalmazás, egy füves cigi elszívása, stb. adott esetben szabálysértési- vagy büntetőeljárást, ill. kártérítési kötelezettséget is vonhat maga után. Egy ilyen esemény nem csak a nyári szünetet árnyékolhatja be, hanem akár évek múltán is „visszaköszönhet”, pl.: egy erkölcsi bizonyítvány kiváltásakor.

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává vált, kérjük azonnal hívja a 112-es központi segélyhívó számot!

Tisztelt ingatlantulajdonosok

Tisztelt ingatlantulajdonosok/ingatlanhasználók!

Önkormányzatunk a lehetőségeihez mérten továbbra is igyekszik a közhasználatú zöldfelületek teljes egészét gondozni, de mivel nincs és a közeljövőben nem is lesz elég dolgozónk e területen, arra kérünk minden érintettet, hogy az ingatlana előtti zöldterületet a közút szegélyéig – az alábbi jogszabályi előírásoknak megfelelően - legyen szíves rendezetten, és tisztán tartani!

Azokon a területeken, amelyeken a közfoglalkoztatottak a magánszemélyek ingatlana előtt is vágják a zöldfelületet, arra kérjük a tulajdonosokat, hogy legalább a levágott füvet, stb. összegyűjteni szíveskedjenek!

 A vonatkozó központi és helyi jogszabályok:

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet

 „3.2.2. A járda, a gyalogút, valamint a kerékpárút tisztántartása

b) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.”

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 33/2011. (XII. 21.) rendelete szabályozza az ingatlanok előtti, a közút szegélyéig tartó területek kezelésének a szabályait:

„ 8. § (3) Az ingatlan tulajdonosa, vagy használója köteles az úttest határáig tartó zöldfelület gondozására. A közlekedést akadályozó fásszárú növények ágait, az adott növény lehetőség szerinti legkisebb mértékű károsodása mellett kell eltávolítani.”

Ebbe a gondozásba beletartozik vegetációs időben a fű rendszeres nyírása, folyamatosan pedig a hulladék  összegyűjtése és eltávolítása is.

A 11. § további kötelezettségeket fogalmaz meg:

11. § (1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról:

a) a lakó- és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részének (kapualj, lépcsőház, folyosó, terasz, mosókonyha, szárító, pince- és padlásrész, hulladékgyűjtő, udvar stb.), valamint

b) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem   lakás céljára szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó területek

vonatkozásában a használónak kell gondoskodnia.

 • Több épülettel beépített telek esetén (tömbtelek) a szomszédos épületek között az egyes külön tulajdonú épületek gyalogos megközelítésére szolgáló terület (területsáv, átjáró) tisztántartási kötelezettsége a tulajdonosok között tulajdoni hányaduk arányában, kétség esetén egyenlő arányban oszlik meg.
 • Az ingatlant használó köteles gondoskodni továbbá:
  1. az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá tömbtelken a szomszédos épületek közötti az egyes külön tulajdonú épületek gyalogos megközelítésére szolgáló terület (területsáv, átjáró) tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyag és más hulladék eltávolításáról;
  2. az ingatlanról, az ingatlan előtti járdaszakasz fölé (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület fölé) kinyúló ág nyeséséről, gallyazásáról, valamint az ezen a területen lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek (pl. gally, virág, termés) takarításáról oly módon, hogy az érintett járdaszakasz, területsáv, illetőleg terület biztonságos közlekedésre alkalmas legyen;
  3. hogy az ingatlan csapadékvíz-elvezetési rendszerének használata során, a víz közterületen, közterületi építményekben, kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza, az építmények állékonyságát ne veszélyeztesse;

Helyszíni ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy több ingatlanon elszaporodtak a gyomnövények, melyek átterjedhetnek a szomszédos ingatlanokra, károsítva az emberi egészséget, valamint elhanyagolt terület benyomását keltik, egyúttal búvóhelyet teremtenek a rágcsálóknak is.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 17. § (1) bekezdése szerint a földhasználó köteles:

a) a zárlati és a vizsgálatköteles nem zárlati károsítókat elpusztítani, azok behurcolását, meghonosodását, terjedését megakadályozni;

b) a zárlati károsítók okozta fertőzést vagy annak gyanúját haladéktalanul az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek bejelenteni;

c) az a) pont alá nem tartozó egyéb károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált gazdálkodás alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.

Az Éltv. 17. § (4) bekezdése értelmében: „a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

 

A védekezési kötelezettség a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: Nvr.) alapján gyomnövénynek minősített növények esetén is fennáll.

Gyomnövénynek minősül az adott terület rendeltetésével, hasznosítási céljával ellentétesen előforduló, tömeges jelenlétével gazdasági kárt okozó, ember vagy állat egészségét veszélyeztető vagy egyéb veszélyhelyzetet okozó növény. Kiemelt védekezési kötelezettséget ír elő az Nvr. a parlagfű, keserű csucsor, selyemkóró és aranka fajok ellen.

Felhívjuk minden ingatlantulajdonos és ingatlanhasználó szíves figyelmét a jogkövető magatartásra, mivel  közös érdekünk és felelősségünk Városunk tisztán tartása!

                                                                                                              dr. Deák Ferenc sk.

           jegyző

Tisztelt Civil Szervezeti Vezetők!

 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy közeledik a valamennyi civil szervezetet érintő határidő, 2023. május 31-e, azaz a 2022. évről szóló jogszabály szerinti számviteli beszámoló és mellékleteinek elkészítése, elfogadása és letétbe helyezése. A fenti határidővel kapcsolatban szeretnénk felhívni minden civil szervezet figyelmét a számviteli beszámolóval kapcsolatos következő fontos dolgokra:
 • Legyenek figyelemmel a beszámoló elkészítésére szolgáló űrlapok kitöltésének helyességére
 • A beszámoló beadása, benyújtása történhet elektronikus, illetve papír alapon is.
 • Figyeljenek rá, hogy a beszámoló benyújtásakor rendelkezésre álljanak a kötelező és lehetséges mellékletek (kiegészítő melléklet, szöveges beszámoló, könyvvizsgálói jelentés, meghatalmazás);
 • Az elkészített, elfogadott beszámolóból legalább egy eredeti példányt írjon alá a képviseletre jogosult, illetve azt – bélyegzőhasználat esetén – a szervezet bélyegzőlenyomatával is lássa el. Fontos, hogy ez valamennyi civil szervezet számára kötelező, azoknak is, amelyek elektronikus úton tesznek eleget a beszámoló letétbe helyezésének, közzétételének. Ezt az aláírt és hiteles dokumentumot meg kell őrizni a szervezet székhelyén, illetve az iratőrzés helyén
 • A beszámoló elkészítése és elfogadás kapcsán kiemelten fontos a szervezet képviselőjének és könyvelőjének együttműködése (pl. közhasznú jogállás feltételeinek való megfelelés / nem megfelelés, vagy a szervezet által kapott adományok megfelelő soron való szerepeltetése);

Május 31-e egy másik fontos határidőt is jelent a civil szervezetek számára:

 •  Valamennyi civil szervezetnek kötelező társasági adóbevallást vagy az azt helyettesítő egyszerűsített adónyilatkozatot (TAONY) benyújtani 2023. május 31-ig, illetve a civil szervezeteknek a magánszemélyek által felajánlott adó 1% felhasználásáról vagy esetleges tartalékolásáról el kell számolni a NAV felé a 2021-es évet érintően 2023. május 31-ig
Felhívjuk figyelmüket továbbá arra is, hogy hogy közeledik a civil és egyéb nonprofit szervezeteknek a Központi Statisztikai Hivatal felé beküldendő – 2022. évi – adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének határideje is. Az OSAP 1156-os számú „Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről" című adatgyűjtés valamennyi civil és nonprofit szervezet számára kötelező. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének határideje: 2023. június 12. Ajánljuk figyelmükbe a Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető úr által a Civil Központok Tavaszi Szakmai Találkozóján tartott „A nonprofit szféra szerepe a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni fellépésben" című előadás anyagát (az előadás diái csatolva a levélhez).

 

Ha kérdése van forduljon hozzánk bizalommal!
 
Elérhetőségeink: Cím: 4400 Nyíregyháza, Árok utca 41. 1/2
E-mail: civilkozpontszszb@gmail.com
Tel.: 42/311-324

 

Tisztelettel,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei
Civil Közösségi Szolgáltató Központ
F E L H Í V Á S

ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRE

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata

az

 EFOP-1.2.11-16-2017-00061azonosítószámú,

„ESÉLY OTTHON”

GÓLYAFÉSZEK- Vásárosnamény

fiataljainak helyben maradásáért című projekt megvalósítása keretében

18-35 év közötti önkéntesek jelentkezését várja.

Az önkéntes tevékenység időpontja: GYERMEKNAP

2023. május 28. (vasárnap)

Helyszíne: Vásárosnamény Városi Park  

Művelődési Központ mögötti tér

Az önkéntes tevékenység jellege: A gyermeknapi programok lebonyolításában való közreműködés, felügyelet a játékok (óriás csúszda, dodgem, óriásteke…stb) mellett, útbaigazítás, információnyújtás az érdeklődők számára.

Gyülekező 8,00 órától a Városháza előtt.

További információ kérhető a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság elnökétől, Biró Éva önkormányzati képviselő asszonytól a 70/421-8267-es telefonszámon.

Jelentkezni lehet a hivatal@vasarosnameny.hu email címre küldött levélben 2023. május 22. napjáig

Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy az önkéntes tevékenység végzése előnyt jelent Vásárosnamény Város Önkormányzata által meghirdetésre kerülő Gólyafészek lakások pályázati eljárása során.

MAMMOGRÁFIÁS SZŰRÉS

Tisztelt Városlakó Hölgyek!

Településünkön 2023. június 05.-2023. június 30. közötti időpontra ismét meghívó levelet kapnak a korcsoporthoz tartozó hölgyek

mammográfiás szűrővizsgálatra.

 

A korábbi években az indított buszjáratok kihasználatlansága miatt jelenleg minden napra nem tervezi Önkormányzatunk a szállítás megszervezését.

A szűrések végén 3 napon - településrészenként egy-egy alkalom -,

2023. 06. 26.(hétfő); 06. 28.(szerda); 06. 30. (péntek)

 lesz biztosítva a szállítás azok részére, akik szeretnének részt venni, de nem tudják az utazást másképp megoldani.

A szállításra vonatkozó igényét kérjük mielőbb,

de legkésőbb 2023. június 20. napjáig

jelezze háziorvosánál vagy védőnőjénél!

Nem baj, ha nem arra a napra szól a meghívó!

Kérünk mindenkit, a saját egészsége érdekében vegyen részt a szűrővizsgálaton!

 

Gyülekező hely és indulási idő:

 

Belső városrész:

4800 Vásárosnamény, Rákóczi Ferenc út 22. 2023. 06. 26.; 9.15. óra

Vitkai városrész:

4804 Vásárosnamény, Kiss Ernő út 4. 2023. 06. 28.; 9.15. óra

Gergelyiugornyai városrész:

4803 Vásárosnamény, Iskola utca 42. 2023. 06. 30.; 9.15. óra

A háziorvosok telefonos elérhetőségei rendelési időben:

 1. sz. körzet – Dr. Balázsy Erzsébet – 0645/470-633
 2. sz. körzet – Dr. Somogyi Gáborné Dr. Szendrei Gabriella – 0645/470-982

III. sz. körzet – Dr. Katona Andrea – 0645/470-451

 1. sz. körzet- Dr. Gerzon József János – 0645/478-210
 2. sz. körzet- Dr. Gerzon József János – 0645/448-449
Javaslat kitüntetésekhez

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Vásárosnamény Város jelképeiről, a jelképek használatáról, a díszpolgári cím, valamint kitüntető díjak és kitüntető elismerés alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 7/2023.(III. 31.) számú önkormányzati rendelete lehetőséget ad helyi társadalmi szervezetek és helyi egyesületek számára, hogy

 • „Díszpolgári cím”,
 • „Vásárosnamény Városért - Pro Urbe”, valamint
 • „A köz szolgálatáért”

kitüntető díj adományozására javaslatot tegyenek.

A rendelet 1. számú függelékét képező formanyomtatványon – elérhetősége:www.vasarosnameny.hu - június 30. napjáig lehet a kitüntetés adományozására irányuló javaslatokat a Polgármesterhez eljuttatni.

Az ajánlásnak tartalmaznia kell az elismerés alapját szolgáló tevékenység ismertetését, aminek hiányában az ajánlás érvénytelen.

A címek odaítéléséről a Képviselő-testület dönt.

Vásárosnamény, 2023. május 8.                                            Filep Sándor polgármester

Főtt tojás, füstölt sonka, sült húsok, fonott kalács. A húsvét elképzelhetetlen ezen finomságok nélkül. De mit tegyünk a maradékokkal, amiket már a hátunk közepére kívánunk? Semmiképp ne dobja ki, főleg ne öntse bele a vécébe! Az ételmaradékok ugyanis dugulást okozhatnak. A megmaradt ételekből alkosson új finomságot! A főtt tojásokból készítsen tojáskrémet, a sonkából tejfölös-fűszeres rakott tésztát, a sült húsokból zöldséges fasírozottat, a fonott kalácsból máglyarakást! Legyen kreatív, vigyázzon a pénzére és a szennyvízcsatornára is!

Tájékoztató a kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási jegyzői engedélyezési eljárásáról

Kutak engedélyeztetésével kapcsolatos általános információk:

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja szerint a jegyző engedélyezi olyan kút létesítését, üzemeltetését, fennmaradását és megszüntetését, amely az alábbi feltételeket együttesen teljesíti:

 • A kút helye nem érint vízbázis-védelmi területet
 • A kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használ
 • A kút kizárólag házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja
 • A kútból maximum 500 m3/év mennyiség kerül kitermelésre
 • A kút olyan ingatlanon létesül, ahol épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé.
 • A kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül.

Talajvízkút megvalósítása előtt létesítési engedélyt, majd az elkészült kútra üzemeltetési engedélyt kell kérni.

Az engedély nélkül, vagy a vízjogi létesítési engedélytől eltérően létesült kutakra fennmaradási engedélyt kell kérni. A fennmaradási engedély akkor adható meg, ha a kút nem sért vízgazdálkodási, környezetvédelmi, egészségügyi és építésügyi érdekeket sem.

Kút megszüntetésére (eltömedékelésére) megszüntetési engedély alapján kerülhet sor.

A kútra az ingatlan tulajdonosnak az üzemeltetési/fennmaradási engedélyt akkor is meg kell kérnie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt).

Az engedélyezési eljárások ügyintézési ideje: a kérelem beérkezését követő naptól számított 60 nap.

Amennyiben a kút házi ivóvízigény kielégítését is szolgálja, az engedélyezési eljárásban szakhatóságként a megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala működik közre.

Az ügyintézés helye és ideje:

Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1. )

A kérelmet postai úton vagy ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani.

További kérdés esetén felvilágosítás az alábbi telefonszámokon kérhető: 06-45/470-022 1. Talajvízkút vízjogi létesítési engedélyezése:


A kérelem tartalmi követelményei:

 • A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet I. pontja szerint összeállított tervdokumentáció (Benne a 101/2007. (XII. 23.) KvVM r. 13. § (2) bekezdése alapján: Fúrt kút esetében a kútfúró szakmai végzettségét igazoló dokumentumok; az alkalmazandó kútfúró berendezésre a bányafelügyelet által kiadott megfelelőségi tanúsítvány vagy az EK megfelelőségi nyilatkozat)
 • A tervezői jogosultságot bizonyító Magyar Mérnöki Kamara által kiállított igazolás (101/2007. (XII. 23.) KvVM r. 13. § (1) bekezdése)
 • Az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben a kút létesítésével érintett ingatlan nem az építtető tulajdonában van (72/1996.(V.22.) Korm.r. 3.§ (2) bek.)
 • Eljárás illetékmentes: (1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdés b) pont)

2. Engedély nélkül létesített talajvízkutak fennmaradási engedélyezése:

A talajvízkutak (ásott, vert vagy fúrt kút) használatba vétele, üzemeltetése vízjogi engedélyhez kötött tevékenység. A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 29.§ (7) bekezdése értelmében a vízjogi engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett talajvízkutak esetében a vízgazdálkodási bírság fizetési kötelezettsége alól mentesül az, aki 2023. december 31-ig benyújtja vízjogi fennmaradási engedély iránti kérelmét.

A kutak vízjogi engedélyezése a települési önkormányzat jegyzőjének feladata az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

 • A kút helye nem érint vízbázis-védelmi területet, védőidomot,
 • A vízkitermelés csak talajvíz, vagy parti szűrésű vízkészlet igénybevételével történik,
 • A kút kizárólag házi ivóvízigény, vagy a háztartási igények (pl. öntözés) kielégítését szolgálja,
 • A kútból maximum 500 m3/év vízmennyiség kerül kitermelésre,
 • A kút olyan ingatlanon létesült, ahol épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé,
 • A kút nem gazdasági vízkivétel céljából üzemel.

Talajvízkút vízjogi fennmaradási engedélyezése:

Fúrt kutak esetében:

 • A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2. melléklet pontja szerint összeállított, a meglévő kút adatait tartalmazó felmérési tervdokumentáció (NEM FORMANYOMTATVÁNY, de egy Kérelem nyomtatványt elkészítettünk.)

A fúrt kutak esetében a tervdokumentációt olyan szakember készítheti el, aki az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzetséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja. Ha valaki a fúrt kút fennmaradási engedélyezési dokumentációt VZ-VKG tervezői jogosultsággal rendelkező szaktervezővel készítteti el, azt is elfogadjuk. FONTOS! A BM rendelet hivatkozott 2. mellékletének 6.9. pontja szerinti „Nyilatkozat” a tulajdonos és a dokumentációt elkészítő szakember, vagyis a kútfúró képesítéssel rendelkező személy vagy a szaktervező által is aláírásra kerüljön. Az aláírásokkal ellátott „Nyilatkozat” csak abban az esetben fogadható el, ha az abban foglalt feltételek teljesülése fennáll. A kút nem megfelelő, a szennyezés bejutását lehetővé tevő lezárása, vagy annak hiánya esetén a „Nyilatkozat” nem fogadható el.

 • Tulajdonjog igazolása (tulajdoni lap). Az üzemeltető (engedélyes) és a tulajdonos eltérése esetén a tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata (72/1996.(V.22.) Korm.r. 5.§ (2) bek.)
 • Nyilatkozat arról, hogy a kútból kitermelt víz éves felhasználása nem haladja meg az 500 m³-t
 • Eljárás díja: illetékmentes (Vgt. 31.§ (2) bekezdés b) pontja)

 Ásott kutak esetében: 

 • A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2. melléklet pontja szerint összeállított, a meglévő kút adatait tartalmazó felmérési tervdokumentáció (NEM FORMANYOMTATVÁNY)

Ásott kutak esetében a jogszabály nem teszi kötelezővé a BM rendelet szerinti dokumentáció szakember általi elkészítését, tehát azt a kút engedélyének kérelmezője, azaz a leendő Engedélyes is összeállíthatja a jogszabályban előírt műszaki tartalommal.

 • Tulajdonjog igazolása (tulajdoni lap). Az üzemeltető (engedélyes) és a tulajdonos eltérése esetén a tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata (72/1996.(V.22.) Korm.r. 5.§ (2) bek.)
 • Nyilatkozat arról, hogy a kútból kitermelt víz éves felhasználása nem haladja meg az 500 m³-t
 • Eljárás díja: illetékmentes (Vgt. 31.§ (2) bekezdés b) pontja)

Az engedélyezési eljárások ügyintézési ideje: a kérelem beérkezését követő naptól számított 60 nap.

A fennmaradási engedély akkor adható meg, ha a kút nem sért vízgazdálkodási, környezetvédelmi, egészségügyi és építésügyi érdekeket sem.

 

3. Talajvízkút vízjogi megszüntetési engedélyezése:

Eljárás indulhat:

- az ügyfél kérelmére, vagy
- hivatalból A kérelem tartalmi követelményei:

 • A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet III. pontja szerint összeállított tervdokumentáció
 • A tervezői jogosultságot bizonyító Magyar Mérnöki Kamara által kiállított igazolás (101/2007. (XII. 23.) KvVM r. 13. § (1) bekezdése)
 • Tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben a megszüntetendő kút által érintett ingatlan nem a kérelmező tulajdonában van
 • Eljárás illetékmentes: (1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdés b) pont)

4.  A mezőgazdasági öntözési célú kút előzetes bejelentést követő jóváhagyás után létesíthető, illetve a korábban fúrt kút nyilvántartásba vétele kérelmezhető, amennyiben a következő feltételek együttesen teljesülnek:

 • A kút nem érint védett vagy védendő vízbázist, azaz a kutat a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele nélkül, továbbá a hatósági nyilvántartásban szereplő talaj, vagy talajvíz szennyezéssel nem érintett területen létesítik.
 • A kút talpmélysége az 50 métert nem haladja meg, és az első vízzáró réteget nem éri el.
 • A kúthoz kapcsolódó öntözőrendszer kizárólag a létesítő, üzemeltető művelése alatt álló területek öntözését szolgálja.
 • A bejelentés jóváhagyását követően a létesítés során a víz mennyiségének mérését biztosító digitális kútvízmérővel felszerelte.

Ebben az esetben a Nemzeti Földügyi Központ Mezőgazdasági Kutak Hatósági Osztálya jár el. (Cím: Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 195, Cím: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Telefonszám: +36 1 467 6700, Faxszám: +36 1 467 6716, E-mail cím: nfk@nfk.gov.hu
Honlap: https://nfk.gov.hu/ )

Üzemszünet értesítő 2023-04-17

Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Hrsz.   HRSZ: 2419/4    
2023-04-17 08:00 15:30  
Akácfa utca Páros házszám   6  
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi út   HRSZ: 2419/3    
2023-04-17 08:00 15:30  
Munkácsi utca Páros házszám   2 20
2023-04-17 08:00 15:30  
Munkácsi utca Páros házszám   24 50
2023-04-17 08:00 15:30  
Munkácsi utca Páros házszám   54 124
2023-04-17 08:00 15:30  
Munkácsi utca Páratlan házszám   121 139
2023-04-17 08:00 15:30  
Munkácsi utca Páratlan házszám   139 147
2023-04-17 08:00 15:30  
Munkácsi utca Páratlan házszám   151  
2023-04-17 08:00 15:30  
Munkácsi utca Páratlan házszám   155 161
2023-04-17 08:00 15:30  
Munkácsi utca Páros házszám   144 158
2023-04-17 08:00 15:30  
Munkácsi utca Páros házszám   162 164
2023-04-17 08:00 15:30  
Nefelejcs utca Páros házszám   2 4
2023-04-17 08:00 15:30  
Nefelejcs utca Páratlan házszám   1 5
2023-04-17 08:00 15:30  
Nefelejcs utca Páratlan házszám   9  
2023-04-17 08:00 15:30  
Nefelejcs utca Páratlan házszám   17  
2023-04-17 08:00 15:30  
Nefelejcs utca Páratlan házszám   21 23
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi út Páros házszám   86  
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi út Páros házszám   90  
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi út Páros házszám   118  
2023-04-17 08:00 15:30  
Munkácsi utca Páros házszám   136 144
2023-04-17 08:00 15:30  
Munkácsi utca Páros házszám   132 136
2023-04-17 08:00 15:30  
Munkácsi utca Páratlan házszám   5 31
2023-04-17 08:00 15:30  
Munkácsi utca Páratlan házszám   1  
2023-04-17 08:00 15:30  
Központi-Telep Páratlan házszám   1  
2023-04-17 08:00 15:30  
Iskola utca   HRSZ: 0596/57    
2023-04-17 08:00 15:30 73 számmal szemben
Iskola utca Páratlan házszám   83 87
2023-04-17 08:00 15:30  
Munkácsi utca Páratlan házszám   37 117
2023-04-17 08:00 15:30  
Iskola utca Páratlan házszám   71 79
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi út Páratlan házszám   13 41
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi út Páratlan házszám   45  
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi út Páratlan házszám   51 59
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi út Páratlan házszám   65 67
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi út Páratlan házszám   71 73
2023-04-17 08:00 15:30  
Iskola utca Páros házszám   54  
2023-04-17 08:00 15:30  
Iskola utca Páratlan házszám   65 67
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi út Páros házszám   2 18
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi út Páros házszám   22  
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi út Páros házszám   26  
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi út Páros házszám   30 48
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi út Páros házszám   52 82
2023-04-17 08:00 15:30  
Beregszászi utca Páros házszám   4  
2023-04-17 08:00 15:30  
Hrsz.   HRSZ: 0204/24    
2023-04-17 08:00 15:30  
Hrsz.   HRSZ: 0204/25    
2023-04-17 08:00 15:30  

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Üzemszünet értesítő 2023-04-13

Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Szőlőhegy kert   HRSZ: 210    
2023-04-13 08:00 15:30  
Szőlőhegy kert Páratlan házszám   201  
2023-04-13 08:00 15:30  
Szőlőhegy kert Páratlan házszám   205 209
2023-04-13 08:00 15:30  
Almatároló telep Páratlan házszám   1  
2023-04-13 08:00 15:30  
Külterület Páratlan házszám HRSZ: 0482/59    
2023-04-13 08:00 15:30  
Szőlőhegy kert   HRSZ: 208    
2023-04-13 08:00 15:30  
Hrsz. Páratlan házszám HRSZ: 0482/73    
2023-04-13 08:00 15:30  
Szőlőhegy kert Páros házszám   212  
2023-04-13 08:00 15:30  

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Üzemszünet értesítő 2023-04-12

Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Ilki utca Páratlan házszám   1 11
2023-04-12 08:00 15:30  
Ilki utca     2  
2023-04-12 08:00 15:30 NAFÉM KFT
Ilki utca Páros házszám   20 22
2023-04-12 08:00 15:30  
Ilki utca Páratlan házszám   15 21
2023-04-12 08:00 15:30 BAROMFITELEP
Ilki utca   HRSZ: 484/41    
2023-04-12 08:00 15:30  
Ilki utca     16  
2023-04-12 08:00 15:30  
Ilki utca     205  
2023-04-12 08:00 15:30  
Ilki utca   HRSZ: 4240    
2023-04-12 08:00 15:30  

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Tájékoztató

Tájékoztató

Szabadtéri és az irányított égetéssel kapcsolatos tudnivalókról

A szabadtéri égetéssel kapcsolatosan főszabály, hogy tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabály külön megengedi.

 

Háztartási hulladékot (műanyagot, gumit, stb.) égetni sem belterületen, sem külterületen nem szabad, még tüzelő, - fűtőberendezésben elégetni is TILOS!

  

A szabadtéri tűzgyújtás szabályaival kapcsolatosan külön kell szólnunk a szabadtéri tűzgyújtásról, úgy mint a kerti grillezésről, bográcsozásról, valamint a szabadtéri égetésről, mint például a kerti hulladékok megsemmisítésének szigorú szabályairól.

  

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) szintén általános tilalmat határozott meg a szabadtéri égetés vonatkozásában. A tiltás alól kizárólag más jogszabály eltérő rendelkezése esetén lehet eltérni (pl.: önkormányzati rendelet, vágástéri hulladék égetése, növény egészségügyi okok, stb.)

 

Belterületen növényi hulladékot égetni csak abban az esetben lehet, ha van erre vonatkozó önkormányzati rendelet, és akkor is a rendeletben meghatározott időpontokban és feltételek mellett. Ezzel kapcsolatosan tájékoztatást szükséges kérni a települési önkormányzatoknál.

  

Az olyan füstfejlődéssel vagy lánghatással járó tevékenységet, amely összetéveszthető a valós tűzesettel, az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez a tevékenység megkezdése előtt írásban be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal, címmel vagy helyrajzi számmal megadott helyét, a kapcsolattartó telefonos elérhetőségét és lakcímét vagy tartózkodási helyét.

Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni a következő e-mail címen:

szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu

Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt nem jelenthet. Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

  

A tarlóégetésre további előírások vonatkoznak:

A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos. Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel, a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos! A tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani. A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani. Tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni. A

 

tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

 

Nem csak akkor gyújtunk persze szabadtéren tüzet, ha égetni akarunk, hanem akár, egy kerti grillezés során is. Az otthoni sütés-főzés, bográcsozás, vagy akár az erdőben, a kijelölt tűzrakóhelyeken történő tűzgyújtás természetesen továbbra is megengedett, viszont itt is ügyelni kell az alapvető tűzvédelmi szabályok betartására. Fontos, hogy a szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül! Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról, vízről, homokról! Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám! Hasonlóan fontos, hogy csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani! A tűzrakás helyének kiválasztásakor is körültekintőnek kell lennünk, hogy ne legyenek a közelben könnyen lángra kapó éghető anyagok, legyen az akár ruhanemű, száraz avar, gallyak, vagy hulladék. Arra is ügyelni kell, hogy szeles időben ne gyújtsunk tüzet, hisz ilyenkor a lángok könnyen továbbterjedhetnek.

Tűzgyújtási tilalom elrendelésekor

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás megfelelő feltételeket teremt kialakulásukhoz, továbbterjedésükhöz. Erdőtűzveszélyes időszakban a földművelésügyi miniszter (országos szinten), illetve az erdészeti Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatóság (területi szinten) tűzgyújtási tilalmat rendelhet el. Tűzgyújtási tilalom esetén az erdőkben - beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is -, valamint az erdőterületek határától számított kétszáz méteren belül tilos tüzet rakni

Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és

gazégetés is.

 

 

A szabadtéri tüzek kialakulását a legtöbb esetben az emberi hanyagság, gondatlanság eredményezi. Nem csak a jogszabályok megszegésével és a szándékos égetéssel idézhetünk elő tüzet, hanem egy apró figyelmetlenség is tragédiához vezethet. Egy rossz helyen eldobott gyufa, egy el nem oltott cigarettacsikk rengeteg kárt okozhat a természetben, de hasonlóan veszélyes lehet az is, ha a hulladékokat nem a kijelölt helyre dobjuk el.

 

A tavaszi-nyári időszakban a katasztrófavédelem folyamatosan ellenőrzi a szabadtéri égetésekkel kapcsolatos szabályok betartását. Amennyiben a tűzvédelmi előírások megszegése tüzet, illetve robbanásveszélyt idéz elő a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező, melynek összege több százezer forintig is terjedhet.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a BM OKF, vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság oldalait (www.erdotuz.hu).

Az embertársaik, anyagi javaik, környezetük védelme és biztonsága érdekében mindenki tartsa be a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályokat!

Üzemszünet értesítő 2023-04-06

Tájékoztatjuk, hogy településükön tervezett áramszünet lesz.

 

Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Jókai Mór utca Páratlan házszám   47 59
2023-04-06 08:00 15:30  
Jókai Mór utca Páros házszám   46 56
2023-04-06 08:00 15:30  
Táncsics Mihály utca Páros házszám   70 88
2023-04-06 08:00 15:30  
Táncsics Mihály utca Páratlan házszám   29 67
2023-04-06 08:00 15:30  
Csalogány utca Páratlan házszám   1 7
2023-04-06 08:00 15:30  
Naményi Pátens utca Páratlan házszám   1 29
2023-04-06 08:00 15:30  
Bocskai István utca Páratlan házszám   1 35
2023-04-06 08:00 15:30  
Hunyadi János utca Páratlan házszám   1 27
2023-04-06 08:00 15:30  
Gyöngyvirág utca Páratlan házszám   1 5
2023-04-06 08:00 15:30  
Búzakalász utca Páros házszám   2 8
2023-04-06 08:00 15:30  
Eötvös József utca Páros házszám   2 24
2023-04-06 08:00 15:30  
Csalogány utca Páros házszám   2 6
2023-04-06 08:00 15:30  
Csalogány utca Páros házszám   2 6
2023-04-06 08:00 15:30  
Búzakalász utca Páratlan házszám   1 7
2023-04-06 08:00 15:30  
Heltai Gáspár utca Páros házszám   2 20
2023-04-06 08:00 15:30  
Naményi Pátens utca Páros házszám   2 34
2023-04-06 08:00 15:30  
Nyíregyházi út Páratlan házszám   1  
2023-04-06 08:00 15:30  
Eötvös József utca Páratlan házszám   1 13
2023-04-06 08:00 15:30  
Damjanich János utca Páratlan házszám   169  
2023-04-06 08:00 15:30  
Váci Mihály utca Páros házszám   6  
2023-04-06 08:00 15:30  
Ifjúság út Páratlan házszám   213  
2023-04-06 08:00 15:30  
Vitkai utca Páratlan házszám   3  
2023-04-06 08:00 15:30  
Váci Mihály utca Páros házszám   2  
2023-04-06 08:00 15:30  
Váci Mihály utca Páratlan házszám   5  
2023-04-06 08:00 15:30  
Béke utca Páratlan házszám   1 33
2023-04-06 08:00 15:30  
Kraszna utca Páros házszám   2 74
2023-04-06 08:00 15:30  
Ifjúság út Páratlan házszám   1 47
2023-04-06 08:00 15:30  
Széchenyi István utca Páros házszám   2 78
2023-04-06 08:00 15:30  
Ifjúság út Páros házszám   2 48
2023-04-06 08:00 15:30  
Sport utca Páratlan házszám   1 65
2023-04-06 08:00 15:30  
Dózsa György utca Páratlan házszám   27 51
2023-04-06 08:00 15:30  
Széchenyi István utca Páratlan házszám   1 61
2023-04-06 08:00 15:30  
Bessenyei György utca Páros házszám   2 44
2023-04-06 08:00 15:30  
Kraszna utca Páratlan házszám   1 71
2023-04-06 08:00 15:30  
Bessenyei György utca Páratlan házszám   1 43
2023-04-06 08:00 15:30  
Táncsics Mihály utca Páros házszám   30 68
2023-04-06 08:00 15:30  
Hunyadi János utca Páros házszám   2 46
2023-04-06 08:00 15:30  
Bocskai István utca Páros házszám   2 38
2023-04-06 08:00 15:30  
Béke utca Páros házszám   2 28
2023-04-06 08:00 15:30  
Dózsa György utca Páros házszám   24 44
2023-04-06 08:00 15:30  
Váci Mihály utca Páratlan házszám   1  
2023-04-06 08:00 15:30  
Táncsics Mihály utca Páratlan házszám   69 109
2023-04-06 08:00 15:30  
Nyíregyházi út Páros házszám   4  
2023-04-06 08:00 15:30  
Heltai Gáspár utca Páratlan házszám   1 37
2023-04-06 08:00 15:30  
Ifjúság út Páros házszám   50 64
2023-04-06 08:00 15:30  
Ifjúság út Páratlan házszám   49 55
2023-04-06 08:00 15:30  
Gyöngyvirág utca Páros házszám   2 6
2023-04-06 08:00 15:30  
Sport utca Páros házszám   2 66
2023-04-06 08:00 15:30  

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Üzemszünet értesítő 2023.04.06

Tájékoztatjuk, hogy az alábbi felhasználási helyeken tervezett áramszünet lesz.

Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 46- 56 Páros házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 50
Tervezett üzemszünet időszaka: 2023.04.06 08:00-tól 2023.04.06 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 47- 59 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 57
Tervezett üzemszünet időszaka: 2023.04.06 08:00-tól 2023.04.06 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 47- 59 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Jókai Mór utca 59
Tervezett üzemszünet időszaka: 2023.04.06 08:00-tól 2023.04.06 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Széchenyi István utca 1- 61 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Széchenyi István utca 17
Tervezett üzemszünet időszaka: 2023.04.06 08:00-tól 2023.04.06 15:30-ig
Tervezett üzemszünet helye: Vásárosnamény, Széchenyi István utca 1- 61 Páratlan házszám
 
Érintett fogyasztási hely címe: Vásárosnamény, Széchenyi István utca 17
Tervezett üzemszünet időszaka: 2023.04.06 08:00-tól 2023.04.06 15:30-ig

Kérjük, a tervezett áramszünet időszakában az elektromos berendezéseket kapcsolja ki! Kérjük, mielőbb jelentse be, ha van saját tulajdonú vagy bérelt aggregátora, és azt használni szeretné.

Tájékoztatjuk, hogy aggregátor engedély nélküli használata balesetveszélyes és szigorúan tilos.

Kérjük, ellenőrizzen minden biztosítékot az áramszünet megszűnése után, hogy felkapcsolt állapotban van-e. Ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a szolgáltatást visszakapcsoljuk előzetes értesítés nélkül.

Köszönjük megértését és türelmét!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Fenntartói közlemény óvodai felvételről

Az óvodai felvétel törvényi előírásai:

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Az óvodai jogviszony létesítése:

o Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. o Az óvoda vezetője

-         az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,

-         a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formábanközli a szülővel. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

o Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt

Az óvodai beiratkozás időpontjai:

•       2023. április 25-26-27.(kedd, szerda, csütörtök) 800-1600-ig

o Az óvodai beiratkozás helyszínei:

o Vásárosnaményi Játékország Óvodái Hétszínvirág Óvoda - 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24.

o Vásárosnaményi Játékország Óvodái Aranyablak Tagóvoda - 4803 Vásárosnamény, Óvoda utca 2. o Vásárosnaményi Játékország Óvodái Tündérkert Tagóvoda - 4804 Vásárosnamény Damjanich János út 25.

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:

o a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok, o a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

o a gyermek TAJ kártyája, és oltási kiskönyve.

 

A z óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

 

Az Nkt. 8. § „(1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.”

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 38/B. § szerint „Az Nkt. 8. § (2) bekezdése és 45. § (8) bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a fővárosi és vármegyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala, jelen esetben a Szabolcs- Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatala (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.)

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett (3 éves óvodakötelezett) gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben a gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A szülő kötelessége tehát, hogy a törvényben meghatározott időponttól kezdve, biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét!

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást indíthat az óvodavezetőnél (Nkt. 37. § (2)).

Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37. § (1-4) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.

A szülő - jogszabálysértésre hivatkozással - a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül.

A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a tankerületi központ határozata alapján értesíti az Oktatási Hivatalt, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele:

Az intézmény alapító okirata szerint a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek integrált nevelése valósítható meg az általunk fenntartott óvodákban.

Óvodák és azok elérhetőségei:

 

Vásárosnaményi Játékország Óvodái Hétszínvirág Óvoda 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24.

06-70-266-4402; 06-45-470-648

Vásárosnaményi Játékország Óvodái Aranyablak Tagóvoda 4803 Vásárosnamény, Óvoda utca 2.

06-45-478-249; 06-70-630-8546

Vásárosnaményi Játékország Óvodái Tündérkert Tagóvoda 4804 Vásárosnamény Damjanich János út 25.

06-45-478-633; 06-70-236-2063

Az óvoda felvételi körzete:

o Vásárosnamény város közigazgatási területe.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

2023.május 26.

A jogorvoslati eljárás szabályai:

Az óvodai felvétel elutasításáról szóló döntés ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül fellebbezhet. Az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében másodfokon a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - székhely: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1. - jogosult eljárni és dönteni. A fellebbezés benyújtásának a helye: Vásárosnaményi Játékország Óvodái 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

Üzemszünet értesítő 2023.03.23

Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Vörösmarty Mihály utca Páros házszám   2 40
2023-03-23 08:00 15:30  
Szőlőskert utca Páros házszám   2 44
2023-03-23 08:00 15:30  
Szőlőskert utca Páratlan házszám   1 101
2023-03-23 08:00 15:30  
Vörösmarty Mihály utca Páratlan házszám   1 45
2023-03-23 08:00 15:30  
Nyíregyházi út Páratlan házszám   3  
2023-03-23 08:00 15:30  
Szőlőskert utca Páros házszám   100 102
2023-03-23 08:00 15:30  
Zrínyi Ilona utca Páratlan házszám   1 21
2023-03-23 08:00 15:30  
Szőlőskert köz Páratlan házszám   3  
2023-03-23 08:00 15:30  
Szőlőskert utca Páros házszám   200  
2023-03-23 08:00 15:30  
Vörösmarty Mihály utca   HRSZ: 571    
2023-03-23 08:00 15:30  
Hrsz.   HRSZ: 4219/5-6    
2023-03-23 08:00 15:30  
Hrsz.   HRSZ: 4225/20    
2023-03-23 08:00 15:30  
Hrsz.   HRSZ: 4219/7-8    
2023-03-23 08:00 15:30  
Ilki utca Páratlan házszám   5  
2023-03-23 08:00 15:30  
Zrínyi Ilona utca Páros házszám   2  
2023-03-23 08:00 15:30  
Vörösmarty Mihály utca Páros házszám   102  
2023-03-23 08:00 15:30  
Szőlőskert utca Páros házszám   110  
2023-03-23 08:00 15:30  

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

Budapest, 2023. március 7.

Tájékoztató a kültéri munkavégzéshez köthető üzemzavarokról és megelőzésük módjáról – az OPUS TIGÁZ Zrt. és az OPUS TITÁSZ Zrt. tájékoztatása  

 

Beköszöntött a tavasz és ezzel egyidőben, megkezdődnek a kültéri munkák a kertekben, a földeken és a közterületeken egyaránt. Az esetlegesen nem kellő odafigyeléssel végzett munkákkal azonban megnő a gázvezetékek, és a villamos vezetékek megsértésének, rongálásának kockázata is, ami akár balesetveszélyes helyzetet is eredményezhet. Az OPUS TIGÁZ Zrt. és az OPUS TITÁSZ Zrt. felhívja a figyelmet a megelőzés fontosságára és esetenként az előzetes közműegyeztetés szükségességére. 

A jó idő érkezésével a mezőgazdasági gépek megkezdik az aktuális munkáikat a szántóföldeken, megkezdődnek az építkezések, és ezzel együtt a talajmunkákkal kapcsolatos munkálatok, valamint sok helyen faültetésre is sor kerül. Minden évben számos olyan eset történik, amikor mezőgazdasági gépek, vagy földmunkagépek gázvezetéket, villamos kábelt vágnak át, szakítanak el, ezzel akár több órán tartó, teljes nyomásszabályozó állomást vagy egész transzformátor körzeteket érintő üzemzavart és gyakran veszélyhelyzetet okozva. Ezek az esetek odafigyeléssel és előzetes közmű-egyeztetéssel megelőzhetők.

Az OPUS TIGÁZ Zrt. működési területén 2022-ben 590 esetben történt kültéri munkavégzéshez köthető üzemzavar, illetve azt okozó rongálás (vezetékrongálásból adódó fakivágás, térkő lerakás, épületfelújítás, faültetés, fűkaszálás és termőföldi munkálatok miatt jelentett meghibásodás). Ebből adóan több mint 660 óra gázszünet alakult ki, ami 13690 fogyasztót érintett. Az esetek üzemzavarral járó kellemetlenségeken túl akár élet- és balesetveszélyes helyzetet is eredményezhetnek.

Előkertek és egyéb földterületek gépi kaszálása, gyomtalanítása során a gázvezeték felszínre kivezetett része sérülhet meg, amely gázszivárgással, sőt gázömléssel járhat. Külterületi vezetékek nyomvonalán gépi fúrást alkalmazva fennáll a kockázata a föld alatti vezetékek rongálásának. Avarégetés esetén, amennyiben a területen lévő felállás és elzáró szerelvény, valamint a védőcsőben kivezetett műanyagcső megsérül és a hő hatására megolvad, a keletkező résen kiáramló gáz meggyulladhat. Akár közép-, akár nagynyomású vezetékek érintettek a károkozásoknál, már rövid idő alatt viszonylag nagy mennyiségű gáz juthat a levegőbe, amely közvetlen veszélyt jelent a környezetre, a hibaelhárítás pedig akár több órára korlátozhatja a felhasználókat a szolgáltatáshoz való hozzáférésben.

Az OPUS TITÁSZ Zrt. kis- és középfeszültségű hálózatain 106 alkalommal történt kültéri munkavégzéshez köthető üzemzavar vagy rongálás 2022-ben Nyíregyháza, Szolnok és Debrecen térségeiben, amelynek jelentős része áramkimaradáshoz is vezetett. Az így kialakult üzemszünetben összesen 68060 fogyasztó volt érintett.

Sok esetben sérülnek meg az oszlopok, a kábelek és a transzformátorok a földmunka, vagy akár faültetés során, de az építkezések és az útépítések alkalmával is gyakran szakítanak el vezetékeket, valamint rendszeresen előfordul, hogy a hálózatokat az illegálisan végzett favágások során rongálják meg. Ezek a balesetek az anyagi károkozás és az akár hosszú ideig tartó, több száz, vagy akár több ezer otthont érintő üzemzavarok mellett személyi sérülésekhez is vezethetnek.

Építkezés vagy bármely földmunka megkezdése előtt minden esetben alapvető fontosságú a munkaterületi gázvezetékek, villamos föld- és légkábelek nyomvonalának ismerete. Amennyiben külső vállalkozóra bízzuk a kültéri munkák elvégzését, mindig alaposan tájékoztassuk a felelős személyt a felszíni kivezetések elhelyezkedéséről. Már a tervezési szakaszban szükséges egyeztetni a közműszolgáltatókkal, és amennyiben a munka engedélykötelességéről adnak tájékoztatást, az illetékes elosztói engedélyessel szükséges felvenni a kapcsolatot egyeztetés céljából.

Amennyiben mégis bekövetkezett a gázvezeték sérülése, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot az OPUS TIGÁZ Zrt. diszpécser szolgálatával az éjjel-nappal hívható 06 80 300 300 telefonszámon!

Ha a villanyvezeték vagy bármilyen áramszolgáltatói berendezés sérült meg, hívja az OPUS TITÁSZ Zrt. munkatársait a 06 80 210 310 telefonszámon!

Abban az esetben, ha tűz vagy súlyosabb baleset is keletkezik, kérjük, a 112-es segélyhívószámon értesítsék mihamarabb a Katasztrófavédelem munkatársait is, a nagyobb károk és sérülések elkerülése érdekében.

A balesetek megelőzése közös érdekünk, megfelelő odafigyeléssel, kellő körültekintéssel elkerülhetők!

Önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása

Vásárosnamény Város Önkormányzat pályázati felhívása a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására

                               

Vásárosnamény Város Önkormányzata ezúton hívja fel a bíróság által nem bejegyzett Vásárosnaményban működő önszerveződő közösségek, és a bíróság által bejegyzett, az önkormányzat illetékességi területén székhellyel rendelkező civil szervezetek figyelmét pályázat benyújtására az Önkormányzat 28/2012.(X.19.) számú rendelete alapján.

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében.

A pályázat beadási határideje: 2023. március 20.

A pályázat tartalmi és formai követelményeit fenti számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely a pályázati adatlappal együtt megtalálható a vasarosnameny.hu internetes elérhetőségen, illetve a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen átvehető.

A pályázatot az alábbi címre kérjük írásban eljuttatni:

Vásárosnamény Város Önkormányzata

4800 Vásárosnamény, Tamási Áron út 1.

A kedvező elbírálásban részesülők a rendeletben meghatározott határidőig és formában kötelesek elszámolni a támogatás felhasználásáról.

Vásárosnamény Város Önkormányzata

Tisztelt Ügyfelünk!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ étkeztetési rendszere fejlesztésének köszönhetően elérhető vált a bankkártyával történő befizetés az https://ugyfelkapu.eper.tv/ oldalon.  Egy regisztrációt követően lehetőség van itt rendezni a kiegyenlítetlen számláit.

Amennyiben a tanév elején kitöltött nyomtatványon megadta e-mail címét, 2023. március hónapban elkészült számláját már a megadott címre fogja kapni, kizárólag elektronikus formában.

Abban az esetben, ha továbbra is szeretné számláit papír alapon megkapni, úgy kérjük ezt jelezze a vasadrienn@vasarosnameny.hu , czomba.agnes@vasarosnameny.hu e-mail címen, vagy a  06-45/432-960-as telefonszámon.

Tisztelettel:

Koncz Edina  

         Intézményvezető

TÁJÉKOZTATÓ helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről

Tisztelt Adózók!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-jétől a helyi iparűzési adóelőleget és helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Erre a fizetési módra a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) ad lehetőséget.

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben, vagy teljes egészében devizában érkezik be. A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség – elsősorban az említett cégek számára – megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-jétől kezdve már nemcsak forintban, hanem amerikai dollárban, vagy euróban is be lehet fizetni.

A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető lesz.

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

Önkormányzatunk részére megnyitott számla adatai:

Önkormányzat neve: Vásárosnamény V. Önkormányzata

Számla száma: 10044001-00337809-02120018

Számla IBAN száma: HU29 10044001 0033 7809 0212 0018

Felhívom a figyelmet, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB.

SEPA (=Single Euro Payment Area, azaz Egységes Euró Fizetési Övezet) átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollárösszegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként.

A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani, mint az adófizetési kötelezettség esedékességének a napja.

Az önkormányzati adóhatóság az adószámlán nyilvántartott adatokról előállított kivonaton, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

Vásárosnamény, 2023. január

MAMMOGRÁFIÁS SZŰRÉS  

Tisztelt Városlakó Hölgyek!

Településünkön 2023.02.01-2023.02.27. közötti időpontra ismét meghívó levelet kapnak a korcsoporthoz tartozó hölgyek

mammográfiás szűrővizsgálatra.

 

A korábbi években az indított buszjáratok kihasználatlansága miatt jelenleg minden napra nem tervezi Önkormányzatunk a szállítás megszervezését.

A szűrések utolsó 3 napjára 2023.02.22.(szerda); 02.24.(péntek); 02.27. (hétfő)-re lesz biztosítva a szállítás azok részére, akik szeretnének részt venni, de nem tudják az utazást másképp megoldani.

A szállításra vonatkozó igényét kérjük, mielőbb jelezze háziorvosánál vagy védőnőjénél!

Nem baj, ha nem arra a napra szól a meghívó!

Kérünk mindenkit, a saját egészsége érdekében vegyen részt a szűrővizsgálaton!

 

Gyülekező hely és indulási idő:

4800 Vásárosnamény, Rákóczi Ferenc út 22. 2023.02.22.; 7.15. óra

4804 Vásárosnamény, Kiss Ernő út 4. 2023.02.24.; 7.15. óra

4803 Vásárosnamény, Iskola utca 42. 2023.02.27.; 7.15. óra

A háziorvosok telefonos elérhetőségei rendelési időben:

 1. sz. körzet – Dr. Balázsy Erzsébet – 0645/470-633
 2. sz. körzet – Dr. Somogyi Gáborné Dr. Szendrei Gabriella – 0645/470-982

III. sz. körzet – Dr. Katona Andrea – 0645/470-451

 1. sz. körzet- Dr. Gerzon József János – 0645/478-210
 2. sz. körzet- Dr. Gerzon József János – 0645/448-449
TISZTELT VÁSÁROSNAMÉNYIAK, BEREGIEK!

Látom és hallom, hogy ismét rengeteg pletyka és fals információ kering a városban a Kórházról. Bár nem az Önkormányzat a fenntartója, nem is mi rendelkezünk vele, de úgy gondolom, a tisztánlátás végett nem árt néhány dolgot rendbe raknunk ezzel kapcsolatban.

A Kórház NEM zár be!

Ezt fontos már az elején tisztázni, hisz még csak szóba sem kerül az épület bezárása. Minden eddigi járóbeteg-szakellátás megmarad, sőt előreláthatóan további szakellátásokkal még bővülni is fog az itteni egészségügyi szolgáltatások köre kiegészítve a kúraszerű ellátások lehetőségével. Várhatóan a későbbiekben a  Belgyógyászat is ilyen formában és nem mint önálló osztály fog működni. Az orvosok, az ápolók és minden egészségügyben dolgozó eddig is és ezután is lelkiismeretesen és fáradhatatlanul dolgozott értünk és tudom, hogy ez így lesz a jövőben is. Nagy-nagy hála, köszönet  és elismerés!

Mindannyiunknak fontos, hogy mi magunk, a szeretteink a lehető legmagasabb szintű egészségügyi ellátásban részesülhessünk. Ezen dolgozik az állam, a Kórház vezetése és szerény eszközeinkkel mi magunk is. Ezzel az átszervezéssel tisztázottabbak lesznek az ún. betegútvonalak és mindenki ott kapja majd meg a számára szükséges ellátást, ahol azt a legmagasabb színvonalon tudják biztosítani.

Vásárosnamény és a Bereg továbbra sem marad magas szintű ellátást biztosító egészségügyi intézmény nélkül, minden ezzel ellentétes híresztelés egyfajta rémhírkeltés. Sajnos az egészségügy is már évek óta rendkívül átpolitizált és sokan nem a megoldásokban gondolkodnak, hanem a félelemkeltésben. Nem kell pl. megvédeni a Kórházunkat, mert senki nem akarja elvinni, de még csak bezárni sem. Sajnos sokan felülnek ezeknek a rémhíreknek én csak arra kérek mindenkit, hogy ne tegyék!

Felelősek vagyunk egymásért, vigyázzunk egymásra!  

Amennyiben a rendelkezésünkre állnak további HITELES szakmai információk az átszervezéssel kapcsolatosan, úgy azt azonnal tudatjuk Önökkel!

 

Filep Sándor

polgármester

Hulladékgyűjtő edényre felragasztandó matrica

2023 év elején is kézhez kapja valamennyi ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő edényre felragasztandó matricát, melyet a közszolgáltatási díjat beszedő NHKV Zrt., a 2022. év utolsó negyedévére vonatkozó, 2023 januárjában postázott számlalevéllel együtt küld ki.

A közszolgáltatási feladatokat ellátó ÉAK Nonprofit Kft. felhívja az ingatlanhasználók figyelmét, hogy  őrizzék meg és ragasszák fel a matricát a vegyes hulladékgyűjtő edényre.  Ez a matrica igazolja, hogy az igénybevevő a közszolgáltatói nyilvántartásban díjfizetőként szerepel, így jogszerűen veszi igénybe a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. Amennyiben ez a matrica nincs felragasztva a hulladékgyűjtő edényre, alappal feltételezik a hulladék begyűjtésekor, hogy az ingatlanhasználó díjfizetés nélkül akarja elszállíttatni hulladékát. A matrica nélküli edényeket ellenőrizni fogják. A Társaság arra kéri a lakosságot, hogy a gördülékeny hulladékszállítás és a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében ragasszák fel mihamarabb a számlalevélhez mellékelt matricát.

További információt a következő linken találnak: www.eakhulladek.hu

Üzemszünet értesítő 2023.01.13

Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Szatmár utca Páros házszám   2 62
2023-01-13 08:00 17:30  
Szatmár utca Páratlan házszám   1 47
2023-01-13 08:00 17:30  
Jókai Mór utca Páratlan házszám   57  
2023-01-13 08:00 17:30  

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Tájékoztatás Önkormányzati igazgatási szünetről

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról  szóló 460/2022.(XI.10.) Korm. rendelet 1.§-a alapján Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 150/2022. (XI.24.) önkormányzati határozatával 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig igazgatási szünetet rendelt el.

Ezt követő első munkanap: 2023. január 9.

Ezen időszak alatt a Városháza zárva lesz, az ügyfélfogadás szünetel, azonban halaszthatatlan közfeladataink folyamatos és zavartalan ellátását biztosítjuk.

Anyakönyvezés a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatalban:

2022. december 27-én  (kedd)           900-1100 óra között       06-70/330-3043-as telefonszámon

2022. december 29-én(csütörtök)      900-1100 óra között       06-70/330-3043-as telefonszámon

2023. január 3. napján (kedd)             900-1100 óra között       06-30/601-5980-as telefonszámon

2023. január 5. napján (csütörtök)     900-1100 óra között       06-70/736-0860-as telefonszámon

kizárólag haláleset sürgős anyakönyvezése érdekében (pl: külföldre történő szállítás esetén)  készenlétet tartunk.

Kérjük a hozzátartozókat, temetkezési szolgáltatókat, hogy a megadott időpontokban keressék anyakönyvvezetőinket.  

Megértésüket köszönjük!

Filep Sándor   sk.                                                                                          dr. Deák Ferenc sk.

polgármester                                                                                                             jegyző

Tájékoztatás

A BM OKF Gazdasági Ellátó Központ értesítése alapján tájékoztatom az érintetteket, hogy Vásárosnamény város vonatkozásában a társasházi kéményseprő-ipari sormunka tervezett időpontja 2023. január 23-április 6.

További részletes információ: https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/

Tisztelettel:

Filep Sándor

polgármester

Tájékoztatás kézbesítő útján biztosított felvételi tevékenység megszüntetéséről

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Magyar Posta Zrt. rendelkezése alapján Vásárosnamény - Vitka településrészen a Vásárosnamény, Damjanich u. 2. címen hetente 1 órában - keddi napokon 13:30-14:30 óra között - a kézbesítő útján biztosított felvételi tevékenység ellátása 2022. december 6-tól megszüntetésre kerül. Az ügyfelek a postai szolgáltatásokat Vásárosnamény 1 postán (Vásárosnamény Szabadság tér 35.), az alábbi nyitvatartási időben tudják igénybe venni.

 

Hétfő

08:00-16:00

Kedd

08:00-16:00

Szerda

08:00-18:00

Csütörtök

08:00-16:00

Péntek

08:00-16:00

Szombat

08:00-11:00

Időskorúak pénzbeli támogatása

Tisztelt Hölgyem/Uram!

 

Örömmel értesítjük, hogy Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az időskorúak pénzbeli támogatásáról döntött.

A döntés értelmében támogatásra jogosultak – anyagi körülményeiktől függetlenül – azok, akik

 1. Vásárosnamény városban bejelentett (állandó) lakóhellyel rendelkeznek,
 2. Vásárosnamény településen kívül tartózkodási cím nem került részükre megállapításra, valamint
 3. december 31. napjáig betöltötték, vagy betöltik a 65. életévüket.

A jogosultak részére egységesen 5 000 Ft/fő összegű egyszeri támogatást biztosít az Önkormányzat.

A támogatás készpénzben felvehető:

 • a vásárosnaményi városrészen élők esetében december 6. napján 800-1530 óra között a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárában (Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1),
 • a gergelyiugornyai városrészen élők esetében december 6. napján 800-1530 óra között a Művelődési Házban,
 • a vitkai városrészen élők esetében december 6. napján 800-1530 óra között a Művelődési Házban.

Aki a fenti helyen és időben nem tudja felvenni a támogatást, úgy azt 2022. december 8-21. között, illetve 2023. január 8. és 2023. január 12. napja között a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárában megteheti.

Az a-c) pontok alatt meghatározott jogosultságot okiratok bemutatásával szükséges igazolni (személyi igazolvány, lakcímkártya stb.).

 

 

Ezúton is kívánunk Áldott, Békés Karácsonyt és nagyon boldog új évet!

Vásárosnamény, 2022. november. 24.

Filep Sándor sk.                                                                                       dr. Deák Ferenc  sk.

polgármester                                                                                                       jegyző

TÁJÉKOZTATÁS GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELETRŐL

A Vásárosnamény városban működő közforgalmú gyógyszertárak ügyeleti rendje 2022 év végén a következők szerint alakul:

     

Az ügyeleti és készenléti szolgálatra kötelezett gyógyszertárak és a váltás sorrendje:

Sorszám:

Gyógyszertár elnevezése:

Gyógyszertár címe:

1.

Arany Borostyán Gyógyszertár

4800 Vásárosnamény, Kossuth Lajos út 34.

2.

Remény Gyógyszertár

4800 Vásárosnamény, Rákóczi Ferenc út 22/a.

3.

Stella Patika

4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 13.

Az ügyeleti szolgálatot a gyógyszertárak a fenti sorrendben heti váltásban látják el.

Az ügyeleti idő változatlan nyitva tartás mellett:

Ügyelet napja:

Ügyelet időtartama:

Szombaton és pihenőnapon

zárástól      – 19.00 óráig

Szombaton zárva tartó gyógyszertár

8.00 órától – 19.00 óráig

Vasárnap

8.00 órától – 19.00 óráig

Munkaszüneti napokon

8.00 órától – 19.00 óráig

2022.11.28.-2022 12.04. Arany Borostyán Gyógyszertár

2022.12.05.-2022.12.11. Remény Gyógyszertár

2022.12.12.-2022.12.18. Stella Patika

2022.12.19.-2022.12.25. Arany Borostyán Gyógyszertár

2022-12.26.-2023.01.01. Remény Gyógyszertár 

Tájékoztató (BURSA HUNGARICA 2023) döntésről

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a BURSA HUNGARICA  felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatok elbírálásáról szóló 152/2022. (XI. 24.) önkormányzati határozata alapján 43 fő „A” típusú pályázót részesített támogatásban.

 A támogatások havi összege 5 000 Ft.

Összesen benyújtott érvényes pályázatok száma:

43 db „A” típusú pályázat.

A pályázók az EPER-Bursa rendszeren keresztül kaptak értesítést a támogatási döntésről.

Vásárosnamény, 2022. november 25.

Filep Sándor sk.

polgármester

Értesítés füstgenerátoros ellenőrzésről (Vásárosnamény)

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemelteti Vásárosnamény település szennyvíz elvezetési rendszerét. Az üzemeltetési feladatok keretében 2022.12.08-2022.12.12. között füstgenerátoros ellenőrzést hajtunk végre Vásárosnamény szennyvízcsatorna hálózaton, melynek keretében élelmiszer alapú olajból füstöt képzünk, mellyel a csatorna hibákat és szabálytalan bekötéseket derítjük fel. Mivel a füst az építési és tömítetlenségi hibák környezetében jelenik meg, ezért előfordulhat, hogy a lakó ingatlanok belső területein is érzékelhetővé válik. A megjelenő füst az egészségre ártalmatlan, és az ingatlanban kárt nem okoz.

Értesítés füstgenerátoros ellenőrzésről (Gergelyiugornya)

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemelteti Vásárosnamény-Gergelyiugornya település szennyvíz elvezetési rendszerét. Az üzemeltetési feladatok keretében 2022.12.06.-án füstgenerátoros ellenőrzést hajtunk végre Vásárosnamény -Gergelyiugornya szennyvízcsatorna hálózaton, melynek keretében élelmiszer alapú olajból füstöt képzünk, mellyel a csatorna hibákat és szabálytalan bekötéseket derítjük fel. Mivel a füst az építési és tömítetlenségi hibák környezetében jelenik meg, ezért előfordulhat, hogy a lakó ingatlanok belső területein is érzékelhetővé válik. A megjelenő füst az egészségre ártalmatlan, és az ingatlanban kárt nem okoz.

Indul a Kincstár Mesterecset pályázata

 

A fiatalok pénzügyi tudatosságának erősítése érdekében hetedik alkalommal hirdeti meg Mesterecset pályázatát a Magyar Államkincstár. A pályázók hagyományos és digitális technikákkal is versenybe szállhatnak a díjakért, akár rajzzal, fotóval és kollázzsal is nevezhetnek. Idén a Kincstári szolgáltatások és a megtakarítás a két téma.

Óvodások, általános - és középiskolások is jelentkezhetnek a Kincstár idei Mesterecset pályázatára. Hagyományos és digitális eszközökkel is indulhatnak a gyerekek, ahol korosztályonként díjazzák őket. A pályázaton a pénzügyi tudatosság témakörhöz kapcsolódóan két témában és különböző technikával mutathatják meg kreativitásukat a fiatalok: így rajz, festmény, fotó, vagy akár képregény, makett, digitális rajz és kollázs is készülhet.

A Kincstár a következő témakörökben várja az alkotni vágyó fiataloktól az alkotásokat:

„Családom és a Kincstár” - Hogyan vesz részt a Kincstár a családod életében? Járj utána!
„A megtakarítás a szupererőm” - Hogyan takarékoskodik egy szuperhős? Te mi mindent
tennél, ha a megtakarítás lenne a szupererőd?

A Magyar Államkincstár fontos küldetésnek tartja a fiatalok pénzügyi kultúrájának és tudatosságának fejlesztését. A pályázat célja, hogy szórakoztató formában járuljon hozzá a Kincstár befektetési szolgáltatási tevékenységeinek megismeréséhez, valamint a pénzügyi tudatosság fejlesztéséhez. A beérkezett műveket szakmai zsűri értékeli és kategóriánként díjazzák őket. A legjobb alkotások 150 000 Ft értékű, a második 100 000 Ft értékű, míg a harmadik helyezett 50 000 Ft értékű műszaki cikkre váltható vásárlási utalványt kapnak.
A pályázatok a www.mesterecset-palyazat.hu honlapon nyújthatóak be 2022. december 31-ig a pályázati űrlap kitöltésével.

A nyertes pályaműveket a Kincstár a Facebook oldalán és az Instagramon is publikálja majd. Levelünk mellékleteként megküldjük a Mesterecset pályázat plakátját.

 

Pályázati felhívás háziorvosi feladat ellátására

Vásárosnamény Város Önkormányzata és Olcsva Község Önkormányzata pályázatot hirdet Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 12/2016. (VII. 29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Eükr.) 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú, területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, feladat-ellátási szerződés keretében, heti 40 órában történő, háziorvosi feladatok ellátására.

Az ellátandó terület az Eük. r. 2. § (5) bekezdésében meghatározott (4804 Vásárosnamény, Kiss Ernő út 4. és 4826 Olcsva, Kossuth u. 2. szám alatti telephellyel működő) 5. számú háziorvosi körzet. (Az utcajegyzék megtekinthető: www.vasarosnameny.hu)  

A feladat ellátás helye/a háziorvosi rendelők címei:

 • 4800 Vásárosnamény, Kiss Ernő út 4.
 • 4826 Olcsva, Kossuth u. 2.

Pályázati feltételek:

 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM. r.) 11. §- ában előírt képesítés,
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben és az EüM rendeletben előírt feltételek megléte.
 • büntetlen előélet, a tevékenységet végző háziorvos nem áll foglalkozástól és a közügyektől való eltiltás hatálya alatt,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
 • Magyar Orvosi Kamarai Tagság,
 • a praxis vállalkozói formában történő működtetése,
 • orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.

Pályázathoz csatolni kell:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolata,
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéleten kívül azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 • már meglévő vállalkozás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói tevékenység igazolása),
 • nyilatkozat a praxis vállalkozás formában történő működtetésére, illetve, hogy a praxis vállalkozási formában történő működtetéséhez szükséges feltételek fennállnak,
 • illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély feltételei fennállnak,
 • működési nyilvántartási igazolvány másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
 • nyilatkozat arról, hogy pályázatát az érintett szakbizottság és a Képviselő-testületek nyílt vagy zárt ülésen tárgyalják.

A praxis finanszírozása:

A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint a praxist betöltő egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK) közvetlenül megkötött külön szerződés alapján történik.

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

 • a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen szerezhető meg,
 • a tevékenység ellátáshoz szükséges rendelő és tárgyi eszköz
  • Vásárosnaményban: Vásárosnamény, Kiss Ernő út 4. szám alatt,
 • Olcsva településen: Olcsva, Kossuth u. 2. szám alatt

térítésmentesen rendelkezésre áll.

 • az Önkormányzatok a praxis működtetéséhez a rendelő, gépek és műszerek térítésmentes biztosításán kívül más (gyógyszer, anyag, rezsi, szakdolgozó alkalmazása, felelősségbiztosítás, telefon, internet, eszközök javítása, karbantartása, veszélyes hulladék elszállítása, stb.) támogatást nem biztosítanak,
 • ellátandó lakosságszám (utcajegyzék szerint): Vásárosnamény 1329 fő, Olcsva: 817 fő,
 • központi háziorvosi ügyeletben való kötelező részvétel,
 • Olcsva Község Önkormányzata igény esetén Olcsva községben a nyertes pályázó részére szolgálati lakást biztosít (4826 Olcsva, Kossuth u. 10/C.), mely megtekinthető Olcsva Község Polgármestere közreműködésével.

A jogviszony időtartama:

A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra (de legalább 5 év határozott időre) szól.                                  

 

A jogviszony kezdete:

Az előszerződés megkötését követően az egészségügyi szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó jogerős működési engedély megszerzése után a feladat-ellátási szerződés és a szolgáltató által a NEAK-al kötött finanszírozási szerződés hatályba lépésének napja.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 31.

Amennyiben 2022. december 31. napjáig nem érkezik pályázat, a határidő automatikusan meghosszabbodik 30 nappal. A pályázati eljárás során a hiánypótlás biztosított.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat postai úton vagy személyesen Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére címezve (cím: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.) kell benyújtani egy példányban zárt, sértetlen borítékban. A borítékon fel kell tüntetni az „5. sz. háziorvosi praxis pályázata” jeligét.

A pályázat elbírálása:

A benyújtott pályázatokat Vásárosnamény Város Önkormányzata és Olcsva Község Önkormányzata Képviselő-testületei bírálják el a pályázati határidő lejártát követő rendes képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testületek fenntartják a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül visszavonják vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsák.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás:

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Filep Sándor Vásárosnamény Város Polgármesterétől, valamint Borbás Judit Olcsva Község Polgármesterétől telefonon (45/470-022/171; 45/479-600) vagy a rmester@vasarosnameny.hu">polgármester@vasarosnameny.hu vagy olcsvaph@namenynet.hu email címeken.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázat publikálási időpontja: 2022. november 2.

Tisztelt lótartók!

A 41/1997 (V.28.) FVM rendelettel kiadott Állategészségügyi Szabályzat 195. § értelmében 3 évente kötelező elvégezni minden 6 hónaposnál idősebb ló fertőző kevésvérűségre és takonykórra irányuló vérvizsgálatát. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez évben vált esedékessé a vérvizsgálatok elvégzése.

A vérvétellel kapcsolatos egyeztetéshez és a még jelöletlen lovak jelölésével kapcsolatban keresse szolgáltató állatorvosát!

A vérvétel, a laborvizsgálat, a még'jeiöletlen állatok jelölésének és nyilvántartásba vételének költsége a lótartót terheli.

Azokra az állattartó udvarokra, ahol nem történik meg a lovak kötelező vérvizsgálata, forgalmi korlátozást rendelünk el és a járványtaní helyzetre való tekintettel a tulajdonossal szemben minden látókörünkbe kerülő, felróható esetben emelt élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot szabunk ki. ......

Fehérgyarmat, 2022. október 14.

 

Dr.Turi Róbert

 osztályvezető
járási főállatorvos

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről

 

 A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3 a) bekezdés b) pontja alapján a - jelen levél végén található linkről letölthető - Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

 

Az NFK a 2020. évben megkezdett földértékesítési program mintegy folytatásaként, 2022. őszén összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdet majd meg eladásra, melynek első lépéseként az I. ütemben értékesíteni kívánt ingatlanok listája 2022. szeptember 7. napján került közzétételre az NFK honlapján.

 

A jelen hirdetményben Szervezetünk további területeket kínál eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitűzés az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több mint harminc éves adósságát kívánja orvosolni. Az előző földértékesítési programokhoz hasonlóan az eladásra kerülő földek az állami földvagyon- portfólió tisztítását is szolgálják, mivel a kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő ingatlanok értékesítése is cél.

 

A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. Egy hektáros mérethatárig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretű földre, illetve tulajdoni hányadra pedig minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapjáról (https://nfk.gov.hu/) is elérhető Elektronikus Pályázati Rendszert (EPR, amely a következő elektronikus felületen érhető el: https://epr.nfk.gov.hu/) használva, az ügyfélkapus azonosítást követően.

 

A koronavírus-járvány és az orosz ukrán háború rávilágított arra, hogy az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, aminek egyik alapja a termőföld. Az agráriumot érő kihívások ellenére magyar gazdák elkötelezett munkájának és szorgalmának köszönhetően minden nap friss és egészséges élelmiszer kerül a magyar családok asztalaira. Az agrártárca éppen ezért minden lehetséges eszközzel támogatja a termelők tevékenységét, aminek egyik alapvető eszköze a gazdálkodók igényeit figyelembe vevő birtokpolitikai intézkedések kialakítása.

 

A jelen eljárásban értékesítésre kerülő földek listája az NFK honlapján, valamint az EPR oldalon elérhető 2022. szeptember 30-tól.

 

Fentiek figyelembe vételével, kérjük a szíves közreműködésüket az érintett település önkormányzatának, valamint a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok honlapján, hirdetőtábláján az alábbi linkről letölthető Hirdetmény soron kívül történő közzétételében.

 

A Ptlc. 6:74. § (3) bekezdésére tekintettel az NFK felhívja a figyelmet, hogy a vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig felhívását bármelyik ingatlan tekintetében visszavonhatja.

 

Az NFK az értékesítés során Elektronikus Pályázati Rendszert (a továbbiakban; EPR) alkalmaz, amely az alábbi elektronikus felületen érhető el;

https://epr.nfk.gov,hu/

Az EPR használatához a vételi ajánlatot tevő személyeknek a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatási regisztrációval kell rendelkezniük.

A vételi ajánlatot tevők a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) rendszeren keresztül, egyedi azonosítással (ügyfélkapu igénybevételével) tudnak belépni az EPR felületére. Az ajánlat beadása a belépést követően lehetséges, az adatkezelési nyilatkozat elfogadása után.

A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földre vonatkozó vételi ajánlat esetén az ajánlat részeként mellékelten csatolni szükséges a földműves minőség igazolására a földműves nyilvántartásba vételről szóló határozat másolatát, ennek hiányában a Földforgalmi tv. 10. § (2) bekezdése alapján a vételi ajánlatot tevő legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy földművesnek nem minősül, és a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt.

Az NFK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a vételi ajánlat nem az EPR rendszeren keresztül érkezik be, vagy egy dokumentum több ingatlan adatait tartalmazza, illetve amennyiben a vételi ajánlat kötelezően kitöltendő mezőinek kitöltése elmarad, az hiányosan, nem megfelelően kerül kitöltésre, úgy hiánypótlási felhívás kibocsátására nem kerül sor, a benyújtott vételi ajánlat mérlegelés nélkül érvénytelennek minősül.

Ugyancsak érvénytelen a vételi ajánlat, ha az jogszabályban rögzített tulajdonszerzési korlátozásba ütközik.

A vételi ajánlatok benyújtására nyitva állő határidő: 2022, október hónap 30 nap 23 óra 59 perc.

A beérkezett vételi ajánlatok érvényességének bírálatát az NFK a benyújtásra nyitva álló határidő lejártát követő 60 napon belül megteszi, annak eredményéről a kérelmezőket hivatalos (a vételi ajánlatban feltüntetett postai és/vagy elektronikus) úton értesíti. Az országos járvány-helyzet alakulásától függően a jelen pontban meghatározott értesítési határidő meghosszabbodhat.

A Ptk. 6:74. § (3) bekezdésére tekintettel az NFK felhívja a figyelmet, hogy a vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig felhívását bármelyik ingatlan tekintetében visszavonhatja. Az ajánlattevő vételi ajánlatát a fenti, határidőig visszavonhatja és a módosított tartalommal újra beadhatja, vagy akár véglegesen is visszavonhatja.

A Rendelet 3. § alapján az NFK felhívja a figyelmet, hogy védett természeti területnek és Matúra 2000 területnek minősülő földrészlet tulajdonjogának átruházásához a természetvédelemért felelős miniszter, vízvédelmi terület eladásához a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter, míg a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyre és a régészeti védőövezetre kiterjedő földrészlet értékesítéséhez a kulturális örökség védelméért felelős miniszter egyetértése szükséges. Ezekben az esetekben a szerződés csak a miniszteri jóváhagyást követően kerülhet megkötésre, annak hiányában a szerződés megkötésének jogszabályi akadálya van. A miniszteri nyilatkozat beszerzése iránt az NFK intézkedik.

Az NFK felhívja a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) és az NFK között létrejött együttműködési megállapodás alapján az NFK kötelezettséget vállalt arra, hogy a NIF Zrt. által megjelölt ingatlanokat illetve az adott ingatlanokból meghatározott területet nem értékesít harmadik személy részére. Ennek megfelelően, a Ptk. 6:74. § (2) bekezdés alapján, az NFK fenntartja a jogot, hogy a NIF Zrt. által meghatározott ingatlanok tekintetében a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelő, a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel a szerződéskötést megtagadja, és az értékesítési ügyletet lezárja. Amennyiben az adott ingatlan tekintetében a szerződéskötésre sor került, akkor a szerződés közös megegyezéssel történő felbontása szükséges.

Az NFK felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy eredményes értékesítés esetén 1 hektár vág)' azt meghaladó térmértékű ingatlan esetén a vevőt terheli az értékesítéshez szükséges forgalmi értékbecslés elkészítésének díja (az 1 hektár térmértéket meg nem haladó ingatlanok esetében az értékbecslési díjat az NFK viseli), amelyet szerződéskötést megelőzően számla ellenében közvetlenül az értékbecslést készítő szakértő részére szükséges megfizetni, valamint az ügyvédi munkadíj vevőre eső része, amelyet számla ellenében készpénzben vagy azonnali átutalással a szerződés megkötésekor szükséges az eljáró ügyvéd (ügyvédi iroda) részére megfizetni. Az ügyvédi költség összege: 25.000,- Ft + áfa ügyvédi munkadíj földrészletenként és az

 

Üzemszünet értesítő 2022.10.20

Vásárosnamény
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Óvoda utca Páratlan házszám   1 29
2022-10-20 08:00 15:30  
Tisza utca Páros házszám   4 8
2022-10-20 08:00 15:30  
Iskola utca Páratlan házszám   15 101
2022-10-20 08:00 15:30  
Bem József utca Páros házszám   2 20
2022-10-20 08:00 15:30  
Templom utca Páratlan házszám   27  
2022-10-20 08:00 15:30  
Iskola utca Páros házszám   16 110
2022-10-20 08:00 15:30  
Kecsege sétány Páratlan házszám   1  
2022-10-20 08:00 15:30  
Óvoda utca Páros házszám   2 18
2022-10-20 08:00 15:30  
Bethlen Gábor utca Páros házszám   2 24
2022-10-20 08:00 15:30  
Templom utca Páratlan házszám   3 23
2022-10-20 08:00 15:30  
Bem József utca Páratlan házszám   3 19
2022-10-20 08:00 15:30  
Beregszászi utca Páros házszám   6  
2022-10-20 08:00 15:30  
Bethlen Gábor utca Páratlan házszám   1 25
2022-10-20 08:00 15:30  
Templom utca Páros házszám   2 22
2022-10-20 08:00 15:30  
Tisza utca Páratlan házszám   3 15
2022-10-20 08:00 15:30  
Beregszászi utca Páros házszám   6  
2022-10-20 08:00 15:30  
Beregszászi utca Páratlan házszám   3  
2022-10-20 08:00 15:30  

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.