P Á L Y Á Z A T I   K I Í R Á S

Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás

szociális helyzet alapján történő bérbeadására

A pályázat nyilvános, azon minden természetes személy részt vehet.

A pályázatra kiírt bérlakás:

  • Címe: Vásárosnamény, Bartók B. u. 5/B. III/7.
    • Alapterülete:  55,56m2
    • (1szoba+2félszoba+előszoba+közlekedő+konyha+ közlekedő+fürdőszoba+ WC+erkély)
  • Műszaki állapota: Jó állapotú
  • Felszereltsége: Központi fűtés
  • Komfortfokozata: Összkomfortos

 

B é r b e a d ó :                      Vásárosnamény Város Önkormányzata nevében

                                               Filep Sándor Polgármester

                                              

A bérlakás a szociális helyzet alapján, önkormányzati rendeletben megállapított lakbért vállaló pályázó részére adható bérbe.

A lakás bérleti díja: 375 Ft/m2/hó.

A meghirdetett bérleti díjra licitálni nem lehet, a pályázónak a meghirdetett bérleti díj vállalásáról kell nyilatkoznia.

A lakásbérleti szerződés időtartama: 3 év.

A pályázati ajánlatot érvényesen zárt borítékban személyesen Vásárosnamény Város Polgármesterének címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.) vagy elektronikus úton (aláírva, szkennelve) a lenart.sandor@vasarosnameny.hu e-mail címre kell benyújtani. A tárgyban fel kell tüntetni: „Szociális bérlakás pályázat”.

 

A borítékon fel kell tüntetni az igénylő nevét és lakcímét, valamint a

 

„ Szociális bérlakás pályázat” jeligét.
Érvényesnek csak az a pályázat fogadható el:

amely a kiírásnak minden tekintetben maradéktalanul megfelel, továbbá tartalmazza a pályázó meghatározott személyes adatait (természetes személyazonosító adatok, lakcím, jövedelmi, vagyoni, szociális viszonyokra, jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok).

 

A pályázat elbírálásának szempontjai, a jogosultság feltétele:

 Szociális helyzete alapján – pályázati eljárást lefolytatását követően - lakás annak a magánszemélynek adható bérbe aki, vagy akinek

a)      a házastársa, élettársa, gyermeke, a vele együttköltöző más családtagja lakhatásra alkalmas lakóingatlannal,

b)      az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) nyolcvanszorosát meghaladó értékű vagyonnal nem rendelkezik, továbbá

c)       a háztartás összes, a kérelem benyújtását megelőző 3 havi nettó átlagjövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelme

ca)  egyedülélő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő esetében a nyugdíjminimum 500 %-át,

cb)  a ba) pont alá nem tartozó esetekben a nyugdíjminimum 450 %-át nem haladja meg.

(2) Lakás az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén sem adható bérbe annak, aki

a)      5 éven belül jogcím nélküli lakáshasználó volt, kivéve a 8. § (4)–(6) bekezdésében meghatározott esetet,

b)      korábbi önkormányzati lakásbérleti jogviszonya alapján a Bérbeadóval szemben tartozással (lakbér, közüzemi díj, rongálási kár, stb.) rendelkezik,

c)       az igénylőnek, házastársának (élettársának), vagy a vele együttköltöző hozzátartozójának – az igénylés elbírálásakor – legalább ½ arányú tulajdonában lakóingatlan van, vagy

d)       a lakásigénylés esetén vagyoni, jövedelmi, illetve szociális viszonyaira vonatkozó adatokat valótlanul közölt  és ez a szociális lakásigénylés elbírálása során jogtalan előnyt jelenthetett

A Bérbeadó a lakás bérbeadása során a bérbeadásra kijelölt lakás méretére, valamint az igénylő és a vele együttköltöző személyek számára tekintettel, az alábbiakra is figyelemmel dönt a bérlő személyéről:

a)      1-2 személy esetén – egy lakószoba

b)      3-4 személy esetén – másfél lakószoba

c)      5 személy esetén – kettő lakószoba

d)      6 személy esetén – kettő és fél lakószoba

e)      7 személy esetén – három lakószoba

Minden további együttkötöző családtag esetében személyenként fél lakószoba.

A pályázat benyújtásának határideje:        

Elektronikusan:                                               2023. október 24. (kedd)

Személyesen:                                                 2023. október 24. (kedd) 1600 óra.

Postai úton a beérkezés napja:                      2023. október 24. (kedd)

A Hivatal a Bérbeadó döntését követő 8 napon belül írásban tájékoztatja a bérlőnek kijelölt személyt, aki az értesítés közlését követő 8 napon belül köteles nyilatkozni arról, hogy az adott lakásra kíván-e bérleti szerződést kötni.

További információ dr. Lénárt Sándor Pál (mobil: +36-70/518-7449) ügyintézőtől kérhető.

A bérlakás megtekinthető a fenti telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban.

Vásárosnamény, 2023. október 06.

                                                                                                          Filep Sándor   

                                                                                                          polgármester

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.