KÖZHÍRRÉ TÉTEL

A Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél (a továbbiakban: Jegyző) 151/4533-1/2023. ügyiratszámon kérelemre indult zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló eljárás során hozott 151/4533-2/2023. számú döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:Ákr.) 89. § (3)-(4) bekezdései és a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 91/D § (1) bekezdése alapján az alábbi közleményt teszem közzé:

Eljáró hatóság

megnevezése:Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

székhelye: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.

Honlap címe:www.vasarosnameny.hu

Ügy száma: 151/4533-2/2023.

Kérelmező ügyfél: GUTI GROUP Kft.

Az ügy tárgya: A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti zajkibocsátási határérték megállapítása a Vásárosnamény Tisza-part üdülőövezetben üzemeltetni kívánt „TEH SECRET GARDEN” elnevezésű vendéglátó egység tekintetében.

A közzététel napja: 2023. június 9. 

Az ügyben érintettek a határozatba betekinthetnek a Városházán.

 

HATÁROZAT

 A GUTI GROUP KFT. (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Vasvári Pál utca 51. képviseli:Guti Zsuzsa.; továbbiakban: kérelmező) kérelmére az általa Vásárosnamény-Gergelyiugornya, Tisza-parton – az Üdülőtelep területén a 2887/143 hrsz. alatt – üzemeltetni kívánt „THE SECRET GARDEN” (a továbbiakban: létesítmény) részére a következő zajkibocsátási határértékeket állapítom meg:

A hatásterületen lévő védendő épületek védendő homlokzatai előtt 1,5 m magasságban, a nyílászáróktól 2 méterre a határérték

nappal 06-22 óra között : 40 dB,

éjjel 22-06 óra között: 30 dB lehet.

 

Ezen határértékeknek való megfelelést a határozat jogerőre emelkedésének napjától az üdülőterületre irányadóan megállapított üdülési szezon végéig kell biztosítani minden évben.

Felhívom a kérelmező figyelmét arra, hogy ha a létesítményt az üdülési szezontól eltérő naptári időszakban való nyitva tartással is működtetni kívánja, úgy az eltérő időszakra külön kell kérelmeznie a létesítmény üzemeltetőjének a fentebb megállapítottól eltérő (egyedi) zajkibocsátási határérték megállapítását.

A létesítmény – mint szabadidős zajforrás – vélelmezett hatásterületével érintett ingatlanok a következők:

Közterület elnevezése

Házszám

Ingatlan helyrajzi száma

Építményjegyzék 2000 szerinti besorolás

„Centrum”

 

 2887/129-142

1261

„Centrum”

 

2887/127

1261

Faház

 

2887/1

1212

Faház

 

2887/7

1212

Faház

 

2887/81

1212

Faház

 

2887/82

1212

Faház

 

2887/86

1212

Faház

 

2887/87

1212

Faház

 

2887/105-109

1212

Zöldterület

 

2887/1

 

Felhívom a kérelmező figyelmét arra, hogy a vélelmezett hatásterület mérés, számítás szerinti meghatározását fogom elrendelni, ha a rendelkezésre álló adatok alapján valószínűsíthető, hogy a zajforrás hatásterülete nagyobb, mint a vélelmezett hatásterület.

Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy a környezetvédelmi hatóság zajbírságot szab ki az üzemeltetővel szemben, ha a jogszabályban megállapított kibocsátási határértéket – a határozatban megállapított teljesítési határidőt követően – túllépi.

Ezen túl felhívom a kérelmező figyelmét arra is, hogy a zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan, a szabadidős zajforrás területén bekövetkező változást, amely határérték-túllépést okozhat a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. számú melléklet szerinti bejelentőlapon köteles bejelenteni hatóságomnak, illetve a tevékenység megszüntetését és az üzemeltető személyében bekövetkező változást is, a változást követő 30 napon belül.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Debreceni Törvényszékhez (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9., levelezési cím:4001 Debrecen, Pf. 131.) címzett, de Hivatalomnál 2 példányban benyújtott, 30 000- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, de annak elrendelése a bíróságtól kérhető.

 

INDOKOLÁS

 Kérelmező az általa Vásárosnamény, Tisza-parton üzemeltetni kívánt létesítmény részére a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 10. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve zajkibocsátási határérték megállapítását kérte.

Az említett vendéglátó jellegű létesítmény, illetve az abban használt berendezés, gép a R. 2. § h) pontja értemében szabadidős zaj- és rezgésforrásnak minősül.

A Vhr rendelet 1. § (1) bekezdése szerint: „Üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértékét (a továbbiakban: zajkibocsátási határérték) az 1. számú mellékletben meghatározott módon a zajforrás hatásterületére kell megállapítani.”

A Vhr. 1. számú mellékletének 3. pontja értelmében:

Amennyiben határértékkel rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tárgyát képező üzemi vagy szabadidős zajforrással, és az érintett zajforrásoktól származó zajra a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. pontja vagy 2. § (3) bekezdése szerinti zajterhelési határérték vonatkozik, a kérelmező részére megállapított határérték:

L = L - 5 (dB)

ahol

- L: az üzemi vagy szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke,

- L: a védendő területen a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet szerinti zajterhelési határérték.

A létesítmény vélelmezett hatásterületét a R. 5. § (3) bekezdése alapján – a zajforrást magában foglaló ingatlantól számított 100 méteres távolságon belüli területben – állapítottam meg.

A hatásterület területének településrendezési terv szerinti besorolása: vízgazdálkodási területen belül lévő kialakult üdülő, rekreációs és lakóterület, melyre a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletében előírt zajterhelési határértékek a következők:

                                               nappal: 45 dB,           

éjjel: 35 dB.

A zajkibocsátási határérték teljesülésének helyét a R. 5. § (3) bekezdése szerint határoztam meg.

Az ügyben a hatásterülettel nagyszámú ügyfél érintett, ezért a határozatnak az ügyfelek részére történő közlésére hirdetmény útján kerül sor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. §-a, valamint a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 91/D § (1) bekezdése alapján.

A határozat rendelkező részében foglalt bejelentési kötelezettség teljesítésére a R. 11. § (5)-(6) bekezdése és a Vhr. 3. §-a alapján hívtam fel a kérelmező figyelmét.

Hatáskörömet és illetékességemet a R. 4. § (1) bekezdés a) pontja, a másodfokon eljáró hatóság kijelölését ezen hivatkozott § (2) bekezdése határozza meg.

A jogorvoslat lehetőségéről és feltételeiről az Ákr. 116. §-át figyelembe véve az Ákr. 114. §-a alapján biztosítottam.

A keresetlevél benyújtásának a szabályait a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §-a rögzíti.

A határozat közzétételéről az Ákr. 89. §-a alapján rendelkeztem. A közhírré tett döntést az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján a kifüggesztést követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy a határozat a Városháza hirdetőtábláján megtekinthető.

 

Vásárosnamény, 2023. június 9.                                                                                            

 

dr. Deák Ferenc jegyző nevében és megbízásából

        

                    dr. Fórizs Erzsébet osztályvezető

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.