Pályázat

ADVENTI FOTÓPÁLYÁZAT - PÁLYÁZZ ÉS NYERJ! Keresd a pillanatot és fotózz!

A pályázat témája: „Adventi várakozás Vásárosnaményban”
Különböző szokásokkal, hagyományokkal várakozunk adventkor és készülünk a karácsonyra. Az adventi várakozás így mindenkinek más jelentőséggel bír. Legyen szó az otthonunk vagy a városunk díszítéséről, a keresztény hitünk értékeiről, az általunk készített adventi díszünkről, vagy a szüleink, nagyszülőink receptje alapján sütött mézeskalácsról.
Neked mit jelent az adventi várakozás?
A pályázatra egyéni munkákat várunk a balkanszkyviktor@vasarosnameny.hu e-mail címre, melyeket egy háromtagú zsűri bírál el, két kategóriában: amatőr, profi fotós.
A legjobban sikerült alkotás minden kategóriában díjazásban részesül, továbbá a zsűri által javasolt munkákat Facebook-os közönségszavazásra bocsátjuk (Vásárosnamény Város Hivatalos Oldala Facebook oldalán:) és a legtöbb kedvelést kapott alkotást, a fenti kategóriákban külön díjazzuk.
A pályamunkák leadási határideje: 2023. december 18. (hétfő) 10.00 óra.
A pályázaton részt vehet minden olyan Vásárosnaményhoz kötődő (helyben lakó, itt született, dolgozó, tanuló) természetes személy, aki elfogadja a részvételi feltételeket és a témának megfelelő pályázati anyagot nyújt be.
Az eredményhirdetésre december 19-én, a Vásárosnamény Város Hivatalos Oldala Facebook oldalán kerül sor.
Nevezési feltételek:
• A pályázók legfeljebb két darab saját maguk által készített digitális fotóval nevezhetnek (mobiltelefonnal készített képekkel is lehet pályázni), amelynek teljes felhasználási jogával rendelkeznek.
• A képek minimum 3 MB méretűek és JPEG formátumúak lehetnek
• A nevezésnél kötelező az e-mailben feltűntetni a Pályázó teljes nevét, lakóhelyének nevét, telefonszámát, e-mail címét.
• Minden alkotást címmel kell ellátni!
A részvétel ingyenes, regisztrációs díj nincs!
A kiíró (Vásárosnamény Város Önkormányzata) fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat saját szempontjai alapján megszűrje, a pályázatban szereplő témától. Az eltérő pályázatokat kizárja külön értesítés nélkül.
A pályázaton való részvétel hiányosságáért/hibájáért, a megküldés sikertelenségéért, az internetes rendszer leállásáért a kiíró nem vállal felelősséget. A határidő után beérkezett, hiányos, a kiírásnak nem megfelelő pályázatot nem áll módunkban figyelembe venni a pályázatok elbírálásakor. Hiánypótlásra nincs lehetőség.
SZERZŐI JOGI ÉS ADATVÉDELEM:
A kiíró (Vásárosnamény Város Önkormányzata) a pályázati anyagból összeállított kiállítás népszerűsítése érdekében a képeket térítés nélkül felhasználhatja a szerző nevének feltüntetésével.
A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul, hogy a kiíró a pályázatra beküldött fotóit külön díjazás nélkül saját kiadványaiban felhasználhassa a verseny zárása után is, azonban köteles a szerző nevének feltüntetésére.
A pályázati anyag beküldése igazolja, és tanúsítja, hogy a pályázaton részt vevő elfogadja a jelen részvételi feltételeket és a beküldött felvételek a pályázó szellemi termékei, ezért korlátozás nélkül, szabadon teljes körű joggal rendelkezik felettük, valamint a fotók felett harmadik személy semmilyen jogokkal nem rendelkezik, a képeken esetleg látható személy személyiségi jogait nem sérti. A pályázó, a pályázaton való részvételével tudomásul veszi, hogy a fotók bemutatásával okozott bármely személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.
Pályázó a pályázaton való részvétellel kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a kiíró a pályázat lebonyolítása céljából a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelje, és azt díjmentesen és jogszerűen felhasználják, és a lebonyolítás, illetve a nyeremény felhasználása érdekében azt harmadik félnek e célból átadja. Pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a nyertes nevét, helyezését és nyereményét a kiíró az internetes honlapján, közösségi média felületein nyilvánosságra hozza.
Tájékoztató BURSA HUNGARICA 2024 döntésről

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a BURSA HUNGARICA  felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatok elbírálásáról szóló 143/2023. (XI. 30.) önkormányzati határozata alapján 30 fő „A” típusú pályázót részesített támogatásban.

 A támogatások havi összege 5 000 Ft.

Összesen benyújtott érvényes pályázatok száma:

30 db „A” típusú pályázat.

A pályázók az EPER-Bursa rendszeren keresztül kaptak értesítést a támogatási döntésről.

Vásárosnamény, 2023. december 4.

Filep Sándor sk.

       polgármester

LICITTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2022.(IX.29.) határozata alapján licittárgyalási eljárást hirdet meg a 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 7. szám alatti 90,36 m2 nagyságú, több helyiségből álló üzlethelyiség bérbeadására.

 1. A meghirdetett ingatlan üzlethelyiség funkciót tölt be.
 2. Felszereltsége:
 3. A bérleti jogviszony 5 éves határozott idejű időtartam.
 4. A pályázaton minden természetes és jogi személy részt vehet.
 5. Az irányadó bérleti díj mértéke: 155.600- Ft/hó

                  Licitlépcső mértéke:                            6.000.- Ft/hó

 1. A kiíró megnevezése: Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 2. Lebonyolító szerv: Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság
 3. A felhívás célja, jellege: Vásárosnamény Szabadság tér 7. szám alatti, 1032 hrsz-ú, összesen 90,36 m2 nagyságú üzlethelyiség bérbeadása, egyfordulós licittárgyalás eljárás során
 4. Hasznosítandó ingatlan adatai: 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 7. szám alatti 1032 hrsz-ú összesen 90,36 m2 alapterületű üzlethelyiség

Helyiségek:                                             

1. eladótér:                                           58,99 m2

                                                                             2. raktár, szociális helyiségek:       31,37 m2

                                                    

                                                                             Összesen:                                       90,36 m2

                      

                                                                                                                                                                                  

 1. A bérlemény egyeztetett időpontban megtekinthető.
 2. Az ajánlatot érvényesen csak úgy lehet benyújtani, ha az ajánlattevő, ajánlati biztosítékként egy havi bérleti díjnak megfelelő (155.600.- Ft) összeget az Önkormányzat 11744065-15403399-00000000 számú számlájára átutalja vagy az Önkormányzat pénztárába befizeti és azt hitelt érdemlően igazolta, az ajánlathoz csatolni kell.
 1. Az ajánlat benyújtásának határideje: 2024. január 04. (csütörtök) 16:00. Az ajánlatokat hivatali kapun keresztül (Vásárosnamény Város Önkormányzata VONK, KRID azonosító: 545156765 címre), elektronikus úton a lenart.sandor@vasarosnameny.hu e-mail címre, vagy postai úton a 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1. szám alatti címre kell benyújtani. A tárgyban fel kell tüntetni: „Ajánlat Vásárosnamény, Szabadság tér 7. szám alatti üzlethelyiség bérletére”. A beérkezett ajánlatokra az érkezés pontos idejét az önkormányzat felvezeti.
 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- az ajánlattevő nevét és címét,

- az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a versenytárgyalási feltételeket elfogadja és személyes adatai kezeléséhez hozzájárul,

- nyilatkozatot, hogy az irányadó (minimális) bérleti díj mértékét elfogadja,

- amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy azzal megegyező hiteles cégkivonatot, képviseletre jogosult aláírási címpéldányt,

- ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást,

- annak meghatározását, hogy az ajánlat mely része minősül üzleti titoknak.

 1. Az ajánlat értékelésekor csak azt az ajánlatot lehet elbírálni, amely az előírt időben és tartalommal benyújtásra került.
 2. A Bérbeadó az ajánlatok elbírálását követően haladéktalanul intézkedik az ajánlati biztosítékként befizetett összeg nem nyertes ajánlattevő részére történő visszafizetéséről. A nyertes ajánlattevő által befizetett összeg beszámít az óvadék összegébe (az óvadék mértéke 3 havi bérleti díjnak megfelelő összeg).
 3. Bérbeadó az ajánlat benyújtásra nyitva álló időpontig indokolás nélkül visszavonhatja felhívását, az addig befizetett ajánlati biztosítékot haladéktalanul visszafizeti.
 4. Ha az ajánlat nyertese az előírt határidőn belül – neki felróható ok miatt – nem teljesíti vállalt kötelezettségét, a szerződést nem köti meg és mulasztását hitelt érdemlően nem igazolja, úgy az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti és a szerződés megkötésére a továbbiakban nem tarthat igényt. Bérbeadó a soron következő ajánlattevővel köt szerződést.
 5. A bérleti jog megszerzésére benyújtott ajánlatok felbontására a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság legalább két tagja, valamint a Lakásgazdálkodó jelenlétében 2024. január 11-én 1400-kor kerül sor.
 6. A licittárgyalásra 2024. január 11-én 1410-kor nyilvánosan kerül sor. A tárgyalás időpontjáról az ajánlattevők külön értesítést nem kapnak. A licittárgyaláson az érvényes ajánlattevők vehetnek részt.
 7. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, mely az ajánlattevőknek megküldésre kerül.
 8. A tárgyalás során az ajánlattevők fenntartott, vagy az önkormányzat számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek.
 9. Az ajánlatokról – a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság véleményének figyelembevételével - a soron következő képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület dönt. Az eredményt 8 napon belül kell az érintettekkel közölni.
 10. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy az ajánlati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.
 11. Hiánypótlásra lehetőség nincs.

További információ dr. Lénárt Sándor Pál (+36-70/622-0172) ügyintézőtől kérhető.

Vásárosnamény, 2023. december 01.

                                                                                                          Filep Sándor  

                                                                                                          polgármester

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Vásárosnamény, Tisza-part 4332 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű  88 m2  nagyságú ingatlan értékesítésére

Vásárosnamény Város Önkormányzata - a Képviselő-testület 125/2023. (IX. 26.) önkormányzati határozata alapján értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlant:

 1. Kiíró megnevezése, székhelye:

4800 Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli: Filep Sándor polgármester) 4800 Vásárosnamény, Tamási Á. utca 1.

 1. Lebonyolító megnevezése:

         Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által létrehozott lebonyolító szervezet.

 1. Felhívás célja, jellege, fordulók száma:

Vásárosnamény Tisza-part 4332 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű  88 m2  nagyságú ingatlan értékesítésére

Fordulók száma: egyfordulós

 1. Az ingatlan adatai:

Cím, Hrsz, Megnevezés

Tulajdoni hányad, terület

Megjegyzés

Vásárosnamény belterület 4332 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 88  m2 nagyságú ingatlan értékesítésére

1/1, kivett beépítetlen terület 88 m2

---

 1. Az ingatlan kikiáltási ára, pályázati biztosíték, licitlépcső:

Cím, Hrsz, Megnevezés

Kikiáltási ár (bruttó)

Pályázati biztosíték

Licitlépcső

Vásárosnamény belterület 4332 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 88  m2 nagyságú ingatlan értékesítésére

2 800 000 Ft

190 000 Ft

140 000 Ft

 1. Azingatlan megtekintését, bejárásátaz Önkormányzat előzetesen egyeztetett kérés alapján biztosítja.

  

Az licittárgyalásra jelentkezés ideje:              2023. december 13-án 1300 órakor

Az licittárgyalásra jelentkezés módja:            Személyesen vagy képviselő útján

A licittárgyalás időpontja:                               2023. december 14-én 1330 órakor

Az licittárgyalás helyszíne:                                         4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. Városháza

Az licittárgyalásra jelentkezés helye:              Városháza tárgyalóterme

 1. Az eljárás során a licitálás bruttó értéken történik. A megjelölt ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86.§ (1) bekezdés k) pontja alapján  adómentes.
 1. Az eljárásban ajánlattevőként csak az vehet részt, aki az eljárás megkezdése előtt a 4332 hrsz-ú ingatlan esetében a 190 000.- (azaz százkilencvenezer forint) összegű pályázati biztosítékot átutalt Vásárosnamény Város Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11744065-15403399 számlaszámra, vagy azt az önkormányzat pénztárába befizette és ennek tényét igazolja. A nyertes licitáló esetében a pályázati biztosíték a vételárba beszámításra, a nem nyertes licitáló részére az eljárást követő 5 munkanapon belül visszafizetésre illetve visszautalásra kerül. A pályázati biztosíték után az Önkormányzat költséget nem számít fel és kamatot nem fizet.
 1. Az Önkormányzat külön felhívja a figyelmet, hogy a pályázati biztosíték megfizetését csak abban az esetben áll módjában elfogadni, ha az Vásárosnamény Város Önkormányzat számláján történő jóváírása a licittárgyalási eljárás megkezdéséig megtörténik.
 1. A licittárgyaláson csak az vehet részt, aki igazolást mutat be arról, hogy a pályázati biztosítékot a 8. pontban foglaltak szerint átutalta az Önkormányzat számlájára, vagy azt a pénztárba befizette. Amennyiben a nyilatkozattétel feltételei fennállnak, az ajánlattevő írásbeli nyilatkozata („Nyilatkozat az ajánlattevő részére történő értékesítés feltételeinek fennállásáról”) szükséges arról, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a szerint a licittárgyalás időpontjában köztartozásmentes adózónak minősül és az Önkormányzattal szemben lejárt tartozással nem rendelkezik.
 1. A licittárgyaláson részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A licittárgyaláson történő részvételi jogosultságot jelentkezéskor igazolni kell. Személyazonosság igazolására alkalmas irattal, valamint gazdálkodó szervezetek vagy más szervezetek nevében történő részvétel esetén eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal és 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonattal – amennyiben ezzel még nem rendelkezik akkor a cégbejegyzés iránti kérelmének cégbírósági lajstromszámmal ellátott példányával –, illetve bírósági nyilvántartásba vételről szóló okirattal vagy ezzel egyenértékű okirattal (ezen okiratok eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányával).
 1. Az ajánlattevők a kikiáltási árról indulva, felfelé licitálhatnak, a licittárgyalás vezetője által közölt aktuális licitlépcsővel vagy annak többszörösével. A meghirdetett induló kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot tenni nem lehet, az ilyen ajánlat érvénytelen.  
 1. A licittárgyalás során az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó szerződés megkötésére a licitálás során a legmagasabb vételárat ajánló ajánlattevő szerez jogot.
 1. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződést, a szerződéskötésre felhívó levelében meghatározott határidőn belül megkötni.
 1. Az ingatlan vételára egy összegben, átutalással fizethető meg legkésőbb a szerződés megkötését követő 30 napon belül. Az Önkormányzat halasztott vagy részletfizetést tartalmazó ajánlatot nem fogad el. Az Önkormányzat (Eladó) a tulajdonjogot a teljes vételár igazolt megfizetéséig fenntartja. Vevő tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez az Önkormányzat a teljes vételár (Eladó) bankszámláján történő jóváírása esetén járul hozzá.
 1. Amennyiben az ajánlattevő vevő a teljes vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül nem fizeti meg, a pályázati biztosítékot elveszti és a licittárgyalás eredménytelennek minősül.

 

A licittárgyalás eredménytelen:

 • ha nem jelent meg egy ajánlattevő sem,
 • ha az ajánlattevő a kikiáltási áron érvényes vételi ajánlatot nem tettek;
 • ha a licittárgyalási eljárás tisztaságát, az ajánlattevők érdekeit súlyosan sértő cselekmény vagy az összeférhetetlenségi szabályok megsértése miatt a licittárgyalás érvénytelenítéséről kell dönteni;
 • a nyertes ajánlattevő visszalépése esetében (Visszalépésnek minősül, ha a nyertes ajánlattevő a szerződéskötésre előírt határidő alatt a szerződést nem köti meg, vagy a teljes vételárat határidőben nem fizeti meg.) Ebben az esetben a nyertes ajánlattevő a befizetett árverési biztosítékot elveszti, felel az Önkormányzatot ért károkért és viseli az Önkormányzat ebből eredő költségeit.
 1. Az Önkormányzat fenntartja a jogát arra, hogy az ajánlattételi felhívást a licittárgyalás megkezdése előtt visszavonja és az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az Önkormányzat az ajánlattételi felhívást - annak megkezdéséig - kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség nélkül vonhatja vissza, ebben az esetben a pályázati biztosítékot haladéktalanul visszafizeti. A tulajdonszerzési korlátozásba ütköző szerződés semmis.
 1. Az Önkormányzat felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy önmagában a licittárgyalás lefolytatása és eredményhirdetése alapján az Önkormányzatnak szerződéskötési kötelezettsége nem keletkezik.
 1. Az Önkormányzat kéri, hogy az ingatlan állapotáról, az ingatlanra vonatkozó helyi vagy országos előírásokról a licittárgyaláson történő részvételt megelőzően megfelelő körültekintéssel tájékozódjanak és ajánlataikat ennek alapján tegyék meg. Továbbá a szerződéskötéshez szükséges igazolások beszerzéséről úgy gondoskodjanak, hogy azok a szerződéskötés előírt időpontjára rendelkezésre álljanak.
 1. A licittárgyalási eljárásra benyújtandó nyilatkozatok megtalálhatóak Vásárosnamény Város Önkormányzatának weboldalán.
 • Nyilatkozat ajánlattevő részére történő értékesítés feltételeinek elfogadásáról
 • Nyilatkozat a licittárgyalás rendjének elfogadásáról
 • Nyilatkozat titoktartásról

Az ajánlattétel nyilvános, azon minden természetes és jogi személy részt vehet. Az ingatlan munkaidőben egyeztetett időpontban megtekinthető.

További információ dr. Lénárt Sándor Pál (tel.: 06-70-518-7449) vagyongazdálkodási- és igazgatási ügyintézőtől kérhető.

Vásárosnamény, 2023. november 28.

   Filep Sándor

   polgármester

Gólyafészek

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének

p á l y á z a t i      f e l h í v á s a

 

„Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” című, EFOP - 1.2.11-16-2017-00061 azonosítószámú pályázat keretében

a 4800 Vásárosnamény, Szőlőskert utca 39. szám 1. lakás hasznosítására

Jogosultsági feltételek:

A lakhatási támogatásra azok a 18 - 35 év közötti személyek jogosultak, akik Vásárosnaményban lakcímmel rendelkeznek, vagy Vásárosnaményba kívánnak költözni és Vásárosnamény Város közigazgatási területén működő munkáltatónál kívánnak munkát vállalni vagy itt egyéni vállalkozást alapítani, továbbá akiknél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

 1. vállalja, hogy életvitelszerűen, állandó lakcímmel rendelkezve Vásárosnaményban él a lakhatási támogatás megállapítását követő minimum 2 évig,
 1. vállalja, hogy a projekt fenntartásában aktívan részt vesz, és
 1. tudomásul veszi, hogy a lakhatási támogatás feltétele a településen végzett önkéntes közösségi tevékenység.

 

A pályázati felhívásban az önkormányzat az ESÉLY-OTTHON „Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” című, projekt keretében felújított és berendezett családi ház hasznosítását hirdeti meg az alábbiak szerint:

 • A támogatás keretében a 4800 Vásárosnamény, Szőlőskert utca 39. szám alatti iker családi ház 1. számú lakása kerül hasznosításra legfeljebb 24 hónap időtartamra. A beköltözés kezdő időpontja a szerződéskötést követő 30 napon belül.
 • A pályázat nyertese legfeljebb 2 éven keresztül lehet lakója a projekt keretében felújított ingatlannak, az ezt követő időponttól a lakhatásra vonatkozó jogosultság megszűnik csereingatlan biztosítása nélkül.
 • A pályázat nyertesének a lakhatásért nem kell lakbért fizetni, kizárólag az általa használt lakás igazolt rezsiköltségének megfizetésére köteles.
 • A lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a beköltözők legalább egyik tagja Vásárosnamény Város közigazgatási területén működő munkáltatónál foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen.
 • A lakhatási támogatásban részesülőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a lakásba költözés időpontjától számított 3 napon belül ott állandó lakóhelyet létesít.
 • A lakhatásban részesítettek számára kötelező a projekt fenntartási időszaka alatt legalább 10 nap önkéntes közérdekű tevékenység végzése a településen. Az önkéntes tevékenység végzésére szerződés készül.

 

A 4800 Vásárosnamény, Szőlőskert u. 39. szám alatti iker családi lakóház 1. sz. lakása az alábbi helyiségekből áll:

 

2 szoba, konyha, kamra, előtér, közlekedő, fürdőszoba, WC, összesen 70,41 m2 alapterülettel

és a hozzá tartozó udvar, kert.

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki Vásárosnamény Város Önkormányzatának vezető tisztségviselőjével, a képviselő-testület tagjával Ptk. szerinti közeli hozzátartozói viszonyban van.

A Képviselő-testület a beköltöző személyek kiválasztásánál előnyben részesíti a 30. életévet el nem érő pályázókat továbbá előnyben részesítheti:

 1. a településen hiányszakmával rendelkező pályázót,
 2. azt a pályázót, aki a pályázata benyújtása előtt már önkéntes tevékenységet végzett.

A lakhatási támogatásra benyújtandó pályázat tartalmi elemei:

 1. pályázati adatlap,
 2. a pályázó részletes önéletrajza,
 3. az értékelési szempontok alátámasztására szolgáló dokumentumok:

ca) nyilatkozat a jövedelmi és vagyoni viszonyokról, illetve az azokat igazoló dokumentumok,

cb) amennyiben van a pályázónak gyermeke, úgy az ő születési anyakönyvi kivonata vagy annak pályázó által hitelesített másolata,

cc) vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés, vagy egyéni vállalkozásról igazolás,

cd) amennyiben a pályázó a pályázat benyújtása előtt önkéntes munkát végzett, az arról szóló igazolás,

ce) nyilatkozat önkéntes tevékenység vállalásáról,

cf) amennyiben a pályázó házas, élettársi vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban él, az ezt bizonyító okirat vagy annak másolata, illetve élettársi kapcsolat esetén az erről szóló nyilatkozata,

cg) a pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának (pályázó által hitelesített másolata.

 1. nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll közeli hozzátartozói viszonyban Vásárosnamény Város Önkormányzata vezető tisztségviselőjével, önkormányzati képviselőjével.

A pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció (adatlap, jövedelemi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozat) a Városháza ügyfélfogadójában található meg, valamint az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja, határideje és feltételei

A pályázati űrlapot egy eredeti példányban az erre rendszeresített nyomtatványon, zárt borítékban – személyesen vagy postai úton – a szükséges mellékletek csatolásával az alábbi címre kell benyújtani: Vásárosnamény Város Önkormányzata, 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.

Kérjük, a borítékra írja rá: EFOP - 1.2.11-16-2017-00061 „Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” lakhatási támogatás pályázat.

További információ kérhető dr. Lénárt Sándor Pál vagyongazdálkodási ügyintézőtől.

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. november 17. (péntek) 1100 óra

 

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázatok beérkezését követő első rendes testületi ülés napja. A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15. nap.

A hiányosan, vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására, a pályázatok beadására nyitva álló határidő leteltét követően egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra nyitva álló idő, az erről szóló felhívás kézhezvételétől (az elektronikus levél címzetthez történő megérkezése) számított 2 munkanap. A hiánypótlási határidő elmulasztása jogvesztő. Hiánypótlási felhívás kiküldése kizárólag elektronikus úton történik.

 

A pályázatok elbírálásának rendje

A pályázatok elbírálása meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik.

A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogszabálysértésre hivatkozással a Vásárosnaményi Járásbírósághoz címzett keresettel lehet fordulni.

 

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a lakhatási támogatásból kizárható.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a Támogatáskezelő részére – kizárólag a pályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetve a lakhatási támogatás időtartama alatt maga kezelje. 

Módosult a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok beadási határideje

A Kulturális és Innovációs Minisztérium döntése értelmében a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójában a pályázatok beadási határideje 2023. november 7-re módosult.

A pályázati felület eddig az időpontig elérhető, és az önkormányzathoz az elektronikus felületen beadott, kinyomtatott, aláírt, és a mellékletekkel ellátott pályázatok november 7-i postabélyegző dátummal, vagy személyesen november 7-én a Városháza nyitvatartási ideje alatt még beadhatóak.

Vásárosnamény Város Önkormányzata

P Á L Y Á Z A T I   K I Í R Á S

Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás

szociális helyzet alapján történő bérbeadására

A pályázat nyilvános, azon minden természetes személy részt vehet.

A pályázatra kiírt bérlakás:

 • Címe: Vásárosnamény, Bartók B. u. 5/A. III./11.
  • Alapterülete:  32m2 (2 félszoba  + előszoba + konyha + fürdőszoba+ WC+erkély)
 • Műszaki állapota: Jó állapotú
 • Felszereltsége: Központi fűtés
 • Komfortfokozata: Összkomfortos

 

B é r b e a d ó :                      Vásárosnamény Város Önkormányzata nevében

                                               Filep Sándor Polgármester

                                              

A bérlakás a szociális helyzet alapján, önkormányzati rendeletben megállapított lakbért vállaló pályázó részére adható bérbe.

A lakás bérleti díja: 375 Ft/m2/hó.

A meghirdetett bérleti díjra licitálni nem lehet, a pályázónak a meghirdetett bérleti díj vállalásáról kell nyilatkoznia.

A lakásbérleti szerződés időtartama: 3 év.

A pályázati ajánlatot érvényesen zárt borítékban személyesen Vásárosnamény Város Polgármesterének címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.) vagy elektronikus úton (aláírva, szkennelve) a lenart.sandor@vasarosnameny.hu e-mail címre kell benyújtani. A tárgyban fel kell tüntetni: „Szociális bérlakás pályázat”.

 

A borítékon fel kell tüntetni az igénylő nevét és lakcímét, valamint a

 

„ Szociális bérlakás pályázat” jeligét.
Érvényesnek csak az a pályázat fogadható el:

amely a kiírásnak minden tekintetben maradéktalanul megfelel, továbbá tartalmazza a pályázó meghatározott személyes adatait (természetes személyazonosító adatok, lakcím, jövedelmi, vagyoni, szociális viszonyokra, jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok).

 

A pályázat elbírálásának szempontjai, a jogosultság feltétele:

Szociális helyzete alapján lakás annak a Vásárosnaményban legalább 6 hónapja lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélynek adható bérbe aki, vagy akinek

 1. a) a házastársa, élettársa, gyermeke, a vele együttköltöző más családtagja vagyonnal nem rendelkezik, továbbá

b)  a háztartás összes, a kérelem benyújtását megelőző 3 havi nettó átlagjövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelme

ba)       egyedülélő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 300 %-át,

             bb)      a ba) pont alá nem tartozó esetekben a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg.

Lakás nem adható bérbe annak, aki

       a) 5 éven belül jogcím nélküli lakáshasználó volt.

b) korábbi önkormányzati lakásbérleti jogviszonya alapján a Bérbeadóval szemben tartozással (lakbér, közüzemi díj, rongálási kár, stb.) rendelkezik.

       c)  az igénylőnek, házastársának (élettársának), vagy a vele együttköltöző hozzátartozójának – az igénylés elbírálásakor – tulajdonában, vagy használatában (haszonélvezetében, bérletében vagy más címen) lakóingatlan van,

d) lakásigénylés esetén vagyoni, jövedelmi, illetve szociális viszonyaira vonatkozó adatokat valótlanul közölt és ez a szociális lakásigénylés elbírálása során jogtalan előnyt jelenthetett.           

A Bérbeadó a lakás bérbeadása során a bérbeadásra kijelölt lakás méretére, valamint az igénylő és a vele együttköltöző személyek számára tekintettel, az alábbiakra is figyelemmel dönt a bérlő személyéről:

a)      1-2 személy esetén – egy lakószoba

b)      3-4 személy esetén – másfél lakószoba

c)      5 személy esetén – kettő lakószoba

d)      6 személy esetén – kettő és fél lakószoba

e)      7 személy esetén – három lakószoba

Minden további együttkötöző családtag esetében személyenként fél lakószoba.

A pályázat benyújtásának határideje:        

Elektronikusan:                                              2023. szeptember 22. (péntek)

Személyesen:                                                 2023. szeptember 22. (péntek) 1330 óra.

Postai úton a beérkezés napja:                            2023. szeptember 22. (péntek)

A pályázati ajánlatokat a benyújtásukra megállapított határidő lejártát követő 5 napon belül kell felbontania a Bérbeadónak. A pályázatokat felbontás után 8 napon belül el kell bírálni és annak eredményéről további 8 napon belül valamennyi pályázó írásban értesül.

A pályázat nyertesének 8 napon belül kell nyilatkoznia arról, hogy az adott lakásra kíván-e bérleti szerződést kötni.

További információ dr. Lénárt Sándor Pál (mobil: +36-70/518-7449) ügyintézőtől kérhető.

A bérlakás megtekinthető a fenti telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban.

Vásárosnamény, 2023. szeptember 07.

                                                                                                          Filep Sándor   

                                                                                                          polgármester

Tisztelt Civil Szerveztek!

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból „A Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása 2024." című alprogram pályázati kiírásai.
A Városi Civil Alap keretében a „civil közösségek tevékenységének támogatása" címmel 2021 márciusában megjelent pályázati felhívás forrást biztosított az 5000 fő feletti lélekszámú településeken székhellyel rendelkező egyesületek és alapítványok számára. A pályázat sikere alapján és figyelembe véve a civil szervezetek igényeit, a Kormány a támogatási programot 2024-ben ismételten elindítja.
A Városi Civil Alap célja, hogy az 5000 fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek részére is elérhetővé tegye azon célok támogatását, amelyek a Falusi Civil Alap terhére támogatásban részesülhetnek.
A támogatás lebonyolításával összefüggő feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) látja el.
A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR-ben) lehet benyújtani.
A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:

 1. szeptember 1. 10 óra 00 perc – 2023. október 2. 12 óra 00 perc
Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében és kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.
A pályázati kiírások a következő linkeken érhetők el: www.bgazrt.hu
A pályázat elérhető még a https://civil.info.hu/ oldalon is.
A BGA Zrt. a kiírás vonatkozásában elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn, mely elérhető a +36-1-795 9601 telefonszámon
 • hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt 9-től 12 óráig,
 • kedden és csütörtökön 13-tól 16 óráig.
Várjuk kérdését a vca@bgazrt.hu e-mail címre.
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

 
Tisztelettel,
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

P Á L Y Á Z A T I  K I Í R Á S

Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás

szociális helyzet alapján történő bérbeadására

A pályázat nyilvános, azon minden természetes személy részt vehet.

A pályázatra kiírt bérlakás:

 • Címe: Vásárosnamény, Bartók B. u. 5/A. Fszt. 1.
  • Alapterülete:  49,41 m2 (1 szoba+ 1 félszoba+ előszoba + konyha + közlekedő+fürdőszoba+ WC+erkély)
 • Műszaki állapota: Jó állapotú
 • Felszereltsége: Központi fűtés
 • Komfortfokozata: Összkomfortos

 

B é r b e a d ó :                       Vásárosnamény Város Önkormányzata nevében

                                               Filep Sándor Polgármester

                                              

A bérlakás a szociális helyzet alapján, önkormányzati rendeletben megállapított lakbért vállaló pályázó részére adható bérbe.

A lakás bérleti díja: 375 Ft/m2/hó.

A meghirdetett bérleti díjra licitálni nem lehet, a pályázónak a meghirdetett bérleti díj vállalásáról kell nyilatkoznia.

A lakásbérleti szerződés időtartama: 3 év.

A pályázati ajánlatot érvényesen zárt borítékban személyesen Vásárosnamény Város Polgármesterének címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.) vagy elektronikus úton (aláírva, szkennelve) a lenart.sandor@vasarosnameny.hu e-mail címre kell benyújtani. A tárgyban fel kell tüntetni: „Szociális bérlakás pályázat”.

 

A borítékon fel kell tüntetni az igénylő nevét és lakcímét, valamint a

 

„ Szociális bérlakás pályázat” jeligét.
Érvényesnek csak az a pályázat fogadható el:

amely a kiírásnak minden tekintetben maradéktalanul megfelel, továbbá tartalmazza a pályázó meghatározott személyes adatait (természetes személyazonosító adatok, lakcím, jövedelmi, vagyoni, szociális viszonyokra, jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok).

 

A pályázat elbírálásának szempontjai, a jogosultság feltétele:

Szociális helyzete alapján lakás annak a Vásárosnaményban legalább 6 hónapja lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélynek adható bérbe aki, vagy akinek

 1. a) a házastársa, élettársa, gyermeke, a vele együttköltöző más családtagja vagyonnal nem rendelkezik, továbbá

b)  a háztartás összes, a kérelem benyújtását megelőző 3 havi nettó átlagjövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelme

ba)       egyedülélő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 300 %-át,

             bb)      a ba) pont alá nem tartozó esetekben a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg.

Lakás nem adható bérbe annak, aki

       a) 5 éven belül jogcím nélküli lakáshasználó volt.

b) korábbi önkormányzati lakásbérleti jogviszonya alapján a Bérbeadóval szemben tartozással (lakbér, közüzemi díj, rongálási kár, stb.) rendelkezik.

       c)  az igénylőnek, házastársának (élettársának), vagy a vele együttköltöző hozzátartozójának – az igénylés elbírálásakor – tulajdonában, vagy használatában (haszonélvezetében, bérletében vagy más címen) lakóingatlan van,

d) lakásigénylés esetén vagyoni, jövedelmi, illetve szociális viszonyaira vonatkozó adatokat valótlanul közölt és ez a szociális lakásigénylés elbírálása során jogtalan előnyt jelenthetett.           

A Bérbeadó a lakás bérbeadása során a bérbeadásra kijelölt lakás méretére, valamint az igénylő és a vele együttköltöző személyek számára tekintettel, az alábbiakra is figyelemmel dönt a bérlő személyéről:

a)       1-2 személy esetén – egy lakószoba

b)      3-4 személy esetén – másfél lakószoba

c)       5 személy esetén – kettő lakószoba

d)      6 személy esetén – kettő és fél lakószoba

e)       7 személy esetén – három lakószoba

Minden további együttkötöző családtag esetében személyenként fél lakószoba.

A pályázat benyújtásának határideje:            

Elektronikusan:                                                2023. szeptember 12. (kedd)

Személyesen:                                                   2023. szeptember 12. (kedd) 1600 óra.

Postai úton a beérkezés napja:                            2023. szeptember 12. (kedd)

A pályázati ajánlatokat a benyújtásukra megállapított határidő lejártát követő 5 napon belül kell felbontania a Bérbeadónak. A pályázatokat felbontás után 8 napon belül el kell bírálni és annak eredményéről további 8 napon belül valamennyi pályázó írásban értesül.

A pályázat nyertesének 8 napon belül kell nyilatkoznia arról, hogy az adott lakásra kíván-e bérleti szerződést kötni.

További információ dr. Lénárt Sándor Pál (mobil: +36-70/518-7449) ügyintézőtől kérhető.

A bérlakás megtekinthető a fenti telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban.

Vásárosnamény, 2023. augusztus 28.

                                                                                                          Filep Sándor    

                                                                                                          polgármester

Pályázati felhívás

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének

p á l y á z a t i      f e l h í v á s a

 

„Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” című, EFOP - 1.2.11-16-2017-00061 azonosítószámú pályázat keretében biztosított lakhatási támogatás igénybevételére

Jogosultsági feltételek:

A lakhatási támogatásra azok a 18 - 35 év közötti személyek jogosultak, akik Vásárosnaményban lakcímmel rendelkeznek, vagy Vásárosnaményba kívánnak költözni és Vásárosnamény Város közigazgatási területén működő munkáltatónál kívánnak munkát vállalni vagy itt egyéni vállalkozást alapítani, továbbá akiknél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

 1. vállalja, hogy életvitelszerűen, állandó lakcímmel rendelkezve Vásárosnaményban él a lakhatási támogatás megállapítását követő minimum 2 évig,
 1. vállalja, hogy a projekt fenntartásában aktívan részt vesz, és
 1. tudomásul veszi, hogy a lakhatási támogatás feltétele a településen végzett önkéntes közösségi tevékenység.

 

A lakhatási támogatás forrása, mértéke, formája:

 

A pályázati felhívásban az önkormányzat az ESÉLY-OTTHON „Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” című, EFOP - 1.2.11-16-2017-00061 azonosítószámú pályázat (a továbbiakban: Projekt) keretében felújított és berendezett családi ház hasznosítását hirdeti meg az alábbiak szerint:

 • A támogatás keretében a 4800 Vásárosnamény, Szőlőskert utca 39. szám alatti iker családi ház …számú lakása kerül hasznosításra legfeljebb 24 hónap időtartamra. A beköltözés kezdő időpontja a szerződéskötést követő 30 napon belül.
 • A pályázat nyertese legfeljebb 2 éven keresztül lehet lakója a projekt keretében felújított ingatlannak, az ezt követő időponttól a lakhatásra vonatkozó jogosultság megszűnik csereingatlan biztosítása nélkül.
 • A pályázat nyertesének a lakhatásért nem kell lakbért fizetni, kizárólag az általa használt lakás igazolt rezsiköltségének megfizetésére köteles.
 • A lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a beköltözők legalább egyik tagja Vásárosnamény Város közigazgatási területén működő munkáltatónál foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen és vegyen részt a projekt célkitűzéseinek megvalósításában, illetve a projektben meghatározott tevékenységekben.
 • A lakhatási támogatásban részesülőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a lakásba költözés időpontjától számított 3 napon belül ott állandó lakóhelyet létesít.
 • A lakhatásban részesítettek számára kötelező a projekt fenntartási időszaka alatt legalább 10 nap önkéntes közérdekű tevékenység végzése a településen. Az önkéntes tevékenység végzésére szerződés készül.

A pályázatot a 4800 Vásárosnamény, Szőlőskert u. 39. szám alatti iker családi lakóház 1. sz. lakására lehet benyújtani, mely az alábbi helyiségekből áll:

2 szoba, konyha, kamra, előtér, közlekedő, fürdőszoba, WC, összesen 70,41 m2 alapterülettel

és a hozzá tartozó udvar, kert.

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki Vásárosnamény Város Önkormányzatának vezető tisztségviselőjével, a képviselő-testület tagjával Ptk. szerinti közeli hozzátartozói viszonyban van.

A Képviselő-testület a beköltöző személyek kiválasztásánál előnyben részesíti a 30. életévet el nem érő pályázókat továbbá előnyben részesítheti:

 1. a településen hiányszakmával rendelkező pályázót,
 2. azt a pályázót, aki a pályázata benyújtása előtt már önkéntes tevékenységet végzett.

A lakhatási támogatásra benyújtandó pályázat tartalmi elemei:

 1. pályázati adatlap,
 2. a pályázó részletes önéletrajza,
 3. az értékelési szempontok alátámasztására szolgáló dokumentumok:

ca) nyilatkozat a jövedelmi és vagyoni viszonyokról, illetve az azokat igazoló dokumentumok,

cb) amennyiben van a pályázónak gyermeke, úgy az ő születési anyakönyvi kivonata vagy annak pályázó által hitelesített másolata,

cc) vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés, vagy egyéni vállalkozásról igazolás,

cd) amennyiben a pályázó a pályázat benyújtása előtt önkéntes munkát végzett, az arról szóló igazolás,

ce) nyilatkozat a Vásárosnaményban végezni kívánt önkéntes tevékenység vállalásáról,

cf) amennyiben a pályázó házas, élettársi vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban él, az ezt bizonyító okirat vagy annak másolata, illetve élettársi kapcsolat esetén az erről szóló nyilatkozata,

cg) a pályázó személyi iratainak pályázó által hitelesített másolata.

 1. nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll közeli hozzátartozói viszonyban Vásárosnamény Város Önkormányzata vezető tisztségviselőjével, önkormányzati képviselőjével.

A pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció (adatlap, jövedelemi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozat) a Városháza ügyfélfogadójában található meg, valamint az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja, határideje és feltételei

A pályázati űrlapot egy eredeti példányban az erre rendszeresített nyomtatványon, zárt borítékban – személyesen vagy postai úton – a szükséges mellékletek csatolásával az alábbi címre kell benyújtani: Vásárosnamény Város Önkormányzata, 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.

Kérjük, a borítékra írja rá: EFOP - 1.2.11-16-2017-00061 „Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” lakhatási támogatás pályázat.

További információ kérhető elektronikus levélben. (feketene@vasarosnameny.hu)

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. szeptember 15. (péntek) 1100 óra

 

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázatok beérkezését követő első rendes testületi ülés napja. A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15. nap.

A hiányosan, vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására, a pályázatok beadására nyitva álló határidő leteltét követően egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra nyitva álló idő, az erről szóló felhívás kézhezvételétől (az elektronikus levél címzetthez történő megérkezése) számított 2 munkanap. A hiánypótlási határidő elmulasztása jogvesztő. Hiánypótlási felhívás kiküldése kizárólag elektronikus úton történik.

 

A pályázatok elbírálásának rendje

A pályázatok elbírálása meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. A Képviselő-testület a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság előzetes véleményezését követően dönt a támogatásban részesülőkről, illetve a részükre kiutalt lakásokról.

A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogszabálysértésre hivatkozással a Vásárosnaményi Járásbírósághoz címzett keresettel lehet fordulni.

A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi.

 

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a lakhatási támogatásból kizárható.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a Támogatáskezelő részére – kizárólag a pályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetve a lakhatási támogatás időtartama alatt maga kezelje. 

Pályázati felhívás

golyaflogolva

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének

p á l y á z a t i      f e l h í v á s a 

„Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” című, EFOP - 1.2.11-16-2017-00061 azonosítószámú pályázat keretében biztosított lakhatási támogatás igénybevételére

 

Jogosultsági feltételek:

A lakhatási támogatásra azok a 18 - 35 év közötti személyek jogosultak, akik Vásárosnaményban lakcímmel rendelkeznek, vagy Vásárosnaményba kívánnak költözni és Vásárosnamény Város közigazgatási területén működő munkáltatónál kívánnak munkát vállalni vagy itt egyéni vállalkozást alapítani, továbbá akiknél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

 1. vállalja, hogy életvitelszerűen, állandó lakcímmel rendelkezve Vásárosnaményban él a lakhatási támogatás megállapítását követő minimum 2 évig,
 1. vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, és
 1. tudomásul veszi, hogy a lakhatási támogatás feltétele a településen végzett önkéntes közösségi tevékenység.

 

A lakhatási támogatás forrása, mértéke, formája:

 

A pályázati felhívásban az önkormányzat az ESÉLY-OTTHON „Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” című, EFOP - 1.2.11-16-2017-00061 azonosítószámú pályázat (a továbbiakban: Projekt) keretében felújított és berendezett lakások hasznosítását hirdeti meg az alábbiak szerint:

 1. A támogatás keretében 8 lakás kerül hasznosításra legfeljebb 24 hónap időtartamra. A beköltözés kezdő időpontja a szerződéskötést követő 30 napon belül.
 2. A pályázat nyertesei így legfeljebb 2 éven keresztül lehetnek lakói a projekt keretében felújított ingatlannak, az ezt követő időponttól a lakhatásra vonatkozó jogosultság megszűnik csereingatlan biztosítása nélkül.
 3. A projekt megvalósítását követő 60 hónapos fenntartási időszakban a lakhatási támogatásra vonatkozó pályázati felhívás 2 évente kiírásra kerül.
 • A pályázat nyerteseinek a lakhatásért nem kell lakbért fizetniük, kizárólag az általuk használt lakás igazolt rezsiköltségének megfizetésére kötelesek.
 1. A lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a beköltözők legalább egyik tagja Vásárosnamény Város közigazgatási területén működő munkáltatónál foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen és vegyen részt a projekt célkitűzéseinek megvalósításában, illetve a projektben meghatározott tevékenységekben.
 2. A lakhatási támogatásban részesülőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a lakásba költözés időpontjától számított 3 napon belül ott állandó lakóhelyet létesít.
 3. A lakhatásban részesítettek számára kötelező a projekt megvalósítása, valamint fenntartási időszaka alatt legalább 10 nap önkéntes közérdekű tevékenység végzése a településen. Az önkéntes tevékenység végzésére szerződés készül.

A pályázatokat a felhívás mellékletét képező lakásokra lehet benyújtani. Egy pályázó csak egy lakásra nyújthatja be igényét!

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki Vásárosnamény Város Önkormányzatának vezető tisztségviselője, a képviselő-testület tagja, illetve előzőek bármely tagjával Ptk. szerinti közeli hozzátartozói viszonyban van.

A Képviselő-testület a beköltöző személyek kiválasztásánál előnyben részesíti a 30. életévet el nem érő pályázókat továbbá előnyben részesítheti:

 1. a településen hiányszakmával rendelkező pályázót,
 2. aki a pályázata benyújtása előtt már önkéntes tevékenységet végzett.

A lakhatási támogatásra benyújtandó pályázat tartalmi elemei:

 1. pályázati adatlap,
 2. a pályázó részletes önéletrajza,
 3. az értékelési szempontok alátámasztására szolgáló dokumentumok:

ca) nyilatkozat a jövedelmi és vagyoni viszonyokról, illetve az azokat igazoló dokumentumok,

cb) amennyiben van a pályázónak gyermeke úgy az ő születési anyakönyvi kivonata vagy annak pályázó által hitelesített másolata,

cc) vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés, vagy egyéni vállalkozásról igazolás,

cd) amennyiben a pályázó a pályázat benyújtása előtt önkéntes munkát végzett, az arról szóló igazolás,

ce) nyilatkozat a Vásárosnaményban végezni kívánt önkéntes tevékenység vállalásáról,

cf) amennyiben a pályázó házas, élettársi vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban él, az ezt bizonyító okirat vagy annak másolata, illetve élettársi kapcsolat esetén az erről szóló nyilatkozata,

cg) a pályázó személyi igazolványának pályázó által hitelesített másolata.

 1. nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll közeli hozzátartozói viszonyban Vásárosnamény Város Önkormányzata vezető tisztségviselőjével, önkormányzati képviselőjével.

A pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció (adatlap, jövedelemi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozat) a Városháza ügyfélfogadójában található meg, valamint az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja, határideje és feltételei

A pályázati űrlapot egy eredeti példányban az erre rendszeresített nyomtatványon, zárt borítékban – személyesen vagy postai úton – a szükséges mellékletek csatolásával az alábbi címre kell benyújtani: Vásárosnamény Város Önkormányzata, 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.

Kérjük, a borítékra írja rá: EFOP - 1.2.11-16-2017-00061 „Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” lakhatási támogatás pályázat.

További információ kérhető elektronikus levélben. (feketene@vasarosnameny.hu)

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. június 15. (csütörtök) 1300 óra

 

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázatok beérkezését követő első rendes testületi ülés napja. A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15. nap.

A hiányosan, vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására, a pályázatok beadására nyitva álló határidő leteltét követően egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra nyitva álló idő, az erről szóló felhívás kézhezvételétől (az elektronikus levél címzetthez történő megérkezése) számított 2 munkanap. A hiánypótlási határidő elmulasztása jogvesztő. Hiánypótlási felhívás kiküldése kizárólag elektronikus úton történik.

 

A pályázatok elbírálásának rendje

A pályázatok elbírálása meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. A Képviselő-testület zárt ülés keretében a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság előzetes véleményezését követően dönt a támogatásban részesülőkről, illetve a részükre kiutalt lakásokról.

A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogszabálysértésre hivatkozással a Vásárosnaményi Járásbírósághoz címzett keresettel lehet fordulni.

A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi.

 

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a lakhatási támogatásból kizárható.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a Támogatáskezelő részére – kizárólag a pályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetve a lakhatási támogatás időtartama alatt maga kezelje.

 

 

 1. melléklet a pályázati felhíváshoz.

 

 P Á L Y Á Z H A T Ó   L A K Á S O K :

4800 Vásárosnamény, Szabadság tér  7. 1. számú lakás:

2 szoba, konyha, előtér, közlekedő, fürdőszoba, WC összesen 66,26 m2 alapterülettel.

 

 

4800 Vásárosnamény, Szabadság tér  7. 2. számú lakás:

2 szoba, konyha, előtér, fürdőszoba, WC, összesen: 59,89 m2 alapterülettel.

 

4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 7. 3. számú lakás:

2 szoba, konyha, előtér, fürdőszoba, WC, összesen: 50,43 m2 alapterülettel.

 

 

4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 7. 4. számú lakás:

2 szoba, konyha, előtér, fürdőszoba, WC, összesen: 57,63 m2 alapterülettel.

 

 

4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 7. 5. számú lakás:

1 szoba, konyha, előtér, közlekedő, fürdőszoba, WC, összesen: 45,35 m2 alapterülettel.

 

 

4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 34. 1/1. szám alatti lakás:

2 szoba, konyha, étkező, előtér, fürdőszoba, WC, összesen: 53,41 m2 alapterülettel.

 

4800 Vásárosnamény, Szőlőskert u. 39. szám alatti iker családi lakóház 1. sz. lakás:

2 szoba, konyha, kamra, előtér, közlekedő, fürdőszoba, WC, összesen 70,41 m2 alapterülettel

és a hozzá tartozó udvar, kert.

 

4800 Vásárosnamény, Szőlőskert u. 39. szám alatti iker családi lakóház 2. sz. lakás:

2 szoba, konyha, kamra, előtér, közlekedő, fürdőszoba, WC, összesen 69,79 m2 alapterülettel és a hozzá tartozó udvar, kert.

 P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S (Humán Szolgáltató Központ)

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi feltételekkel pályázatot hirdet az általa fenntartott integrált szociális intézményként működő – szociális alapszolgáltatásokat, szakosított ellátásokat nyújtó – Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ (székhelye: 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla u. 22.) intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására.

A munkáltató (kinevezési, megbízási jogkör gyakorlójának) neve: Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete.

Az intézmény tevékenységi köre: 26 férőhelyen tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó ellátás (idősek otthona), étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, idősek nappali ellátásának, hajléktalan személyek nappali ellátásának, valamint a gyermekétkeztetés biztosítása.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok, vezetői teljesítménykövetelmények: az integrált intézmény színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása, ellenőrzése. A vonatkozó központi és helyi jogszabályokban, illetve a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, valamint a költségvetési szervben folyó szakmai munkáért. Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása: felelős az önállóan működő intézmény gazdálkodásáért, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működését, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.

A pályázat elnyerésének feltételei (megbízási feltételek):

A) Képesítési előírás:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendeletének 3. mellékletében meghatározott intézményvezető munkakör betöltésére jogosító szakképzettség és szakképesítés.

B) Szakmai gyakorlat: felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés vagy szakképzés területén betöltött munkakörben szerzett legalább öt év szakmai gyakorlat.

 

C) A személyes gondoskodást végző, vezetői megbízással rendelkező személyek a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítésére kötelesek.

 

D) Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

E) Büntetlen előélet, továbbá nem állhat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és – ha közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben nem állhat fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok.

F) az intézményben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a vezetői megbízással egyidejűleg határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony létesítése.

G) Cselekvőképesség: A pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkoznia kell.

 

A pályázat elbírálása során – azonos feltételek esetén – előnyt jelent a felsőfokú szociális alapvégzettség, illetve a szociális szakvizsga megléte.

A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:

 • a képesítési előírás meglétét bizonyító diploma, oklevél, illetve a vezetőképzés elvégzéséről szóló oklevél (vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata);
 • hatósági bizonyítvány, melyben a pályázó igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és - ha a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok;
 • a pályázó részletes szakmai életrajza és az előírt szakmai gyakorlata meglétének hitelt érdemlő igazolása;
 • az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének;

-    nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;

-    a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázata elbírálására nyilvános, vagy zárt testületi ülésen      

     kerüljön sor.

Hiánypótlásra – az erre irányuló felhívás kézhezvételétől számított 5 napon belül – egy alkalommal van lehetőség!

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

Magasabb vezető (intézményvezető) beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

Illetmény: az illetmény és a pótlékok a Kjt. és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. r. alapján – a magasabb beosztású vezetőkre vonatkozó szabályok szerint – kerülnek megállapításra.

A munkavégzés helye: 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla u. 22.

A pályázat benyújtásának határideje: a személyügyi központ honlapján történő közzétételtől számított 30. nap

A publikálás időpontja: 2023. április 5.

A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot egy példányban, kizárólag papír alapon, ajánlott postai küldeményként „Pályázat a Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ intézményvezető beosztás ellátására” jeligével ellátva lehet benyújtani a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.).

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot – a Kjt-ben előírt bizottsági véleményezés után – a véleményezési határidő (a pályázat benyújtására nyitva álló idő után 21 nap) lejártát követő első rendes ülésén bírálja el a Képviselő-testület (mint munkáltató), amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

A pályázattal kapcsolatos bővebb információk Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal  Jegyzőjétől szerezhetőek be (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1., Tel/fax.: (45) 470-022/172, vagy e-mail: jegyző@vasarosnameny.hu), aki egyúttal biztosítja azt is, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.

A Képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S (Beregi Múzeum)

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi feltételekkel pályázatot hirdet az általa fenntartott Beregi Múzeum (székhelye: 4800 Vásárosnamény, Rákóczi Ferenc út 13.) intézményvezetői (igazgatói) munkakör betöltésére.

Az intézményvezetői (igazgatói) munkakör és a képesítés feltételei a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) rendelkezései alapján kerültek meghatározásra.

Munkaköre: intézményvezető (igazgató).

A munkaviszony kezdő és befejező időpontja: 2023. augusztus 1. napjától 2028. július 31. napjáig terjedő határozott idejű munkaviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

 A munkavégzés helye: Beregi Múzeum (4800 Vásárosnamény, Rákóczi Ferenc út 13.)

A munkaköre tartozó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezéseire, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az igazgató a muzeális feladatok ellátása mellett végzi az intézmény alapító okiratában foglalt valamennyi feladat ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását. Gyakorolja az intézményben foglalkoztatott munkavállalók felett a munkáltatói jogokat.

Munkabér és juttatások: A bérezés és személyi juttatások megállapítására az Mt.-nek a vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek (a munkakör betöltésének feltételei):

a) Az EMMI rendelet 1. melléklet 7. pontja alapján:

 • mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász szakképzettség,
 • Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,
 • végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlat, valamint a megbízás időpontjában igazolható vezetői gyakorlat megléte.

b) Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában köteles vállalni azt, hogy a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül a képzést elvégzi, és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatói jogkör gyakorlójának, figyelemmel a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésére. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól az, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

c) A munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás.

d) Cselekvőképesség.

e) Büntetlen előélet, valamint a pályázó nem állhat muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, részletes szakmai helyzetelemzésen alapuló fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó szakmai és vezetési programot, mely tartalmazza a gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzeléseket is,
 • valamennyi végzettséget és szakképzettséget, (amennyiben van tudományos fokozatot), idegennyelv-ismeretet, valamint képesítést igazoló okiratok másolatait,
 • legalább 3 éves szakmai gyakorlat meglétére vonatkozó munkáltatói igazolást,
 • a vezetői gyakorlat meglétére vonatkozó munkáltatói igazolást,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzésének igazolását, (ennek hiányában a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja azt, hogy a munkakör betöltését követő két éven belül a képzést elvégzi, és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatói jogkör gyakorlójának, vagy az EMMI rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti mentesülés igazolását),
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem állnak fenn vele szemben az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenségi okok,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és továbbításához, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek azt megismerhessék.

A munkakör betöltésének időpontja: 2023. augusztus 1. 

 

A pályázati felhívás közzététele:

 • Vásárosnamény Város Önkormányzatának honlapján (www.vasarosnameny.hu.),
 • a Beregi Múzeum honlapján (www.beregimuzeum.hu),
 • a Városháza (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.) hirdetőtábláján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázati felhívás – a fenntartó internetes oldalán való – közzétételétől (2023.04.05.) számított 30. nap (2023. 05.05.).

 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy eredeti példányban kizárólag papír alapon, zárt borítékban, ajánlott postai küldeményként vagy személyesen „Pályázat a Beregi Múzeum intézményvezetői munkakör betöltésére” jeligével ellátva lehet benyújtani Vásárosnamény Város Polgármesterének címezve (Filep Sándor Vásárosnamény Város Polgármestere 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.).

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető dr. Deák Ferenc jegyzőtől a 45/470-022/172-es telefonszámon.

Hiánypótlásra – az erre irányuló felhívás kézhezvételétől számított 5 napon belül – egy alkalommal van lehetőség!

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül szakmai bizottság személyesen hallgatja meg, majd a szakmai bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve és a kultúráért felelős miniszter egyetértése megkérésével Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot - az EMMI rendeletben előírt bizottsági véleményezés után – a véleményezési határidő (a pályázat benyújtására nyitva álló idő után 30 nap) lejártát, illetve a kultúráért felelős miniszter előzetes egyetértésének megérkezését követő első rendes ülésen bírálja el a Képviselő-testület (mint munkáltató), amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.vasarosnameny.hu honlapon szerezhető.

A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné történő nyilvánítására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

Vásárosnamény Város Önkormányzata és Olcsva Község Önkormányzata pályázatot hirdet Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 12/2016. (VII. 29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Eükr.) 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú, területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, feladat-ellátási szerződés keretében, heti 40 órában történő, háziorvosi feladatok ellátására.

Az ellátandó terület az Eük. r. 2. § (5) bekezdésében meghatározott (4804 Vásárosnamény, Kiss Ernő út 4. és 4826 Olcsva, Kossuth u. 2. szám alatti telephellyel működő) 5. számú háziorvosi körzet. (Az utcajegyzék megtekinthető: www.vasarosnameny.hu

A feladatellátás helye/a háziorvosi rendelők címei:

 • 4800 Vásárosnamény, Kiss Ernő út 4.
 • 4826 Olcsva, Kossuth u. 2.

Pályázati feltételek:

 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM. r.) 11. §- ában előírt képesítés,
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben és az EüM rendeletben előírt feltételek megléte.
 • büntetlen előélet, a tevékenységet végző háziorvos nem áll foglalkozástól és a közügyektől való eltiltás hatálya alatt,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
 • a praxis vállalkozói formában történő működtetése,
 • orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.

Pályázathoz csatolni kell:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolata,
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéleten kívül azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • már meglévő vállalkozás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói tevékenység igazolása),
 • nyilatkozat a praxis vállalkozás formában történő működtetésére, illetve, hogy a praxis vállalkozási formában történő működtetéséhez szükséges feltételek fennállnak,
 • illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély feltételei fennállnak,
 • működési nyilvántartási igazolvány másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
 • nyilatkozat arról, hogy pályázatát az érintett szakbizottság és a Képviselő-testületek nyílt vagy zárt ülésen tárgyalják.

A praxis finanszírozása:

A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint a praxist betöltő egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK) közvetlenül megkötött külön szerződés alapján történik.

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

 • a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen szerezhető meg,
 • a tevékenység ellátáshoz szükséges rendelő és tárgyi eszköz
  • Vásárosnaményban: Vásárosnamény, Kiss Ernő út 4. szám alatt,
 • Olcsva településen: Olcsva, Kossuth u. 2. szám alatt

térítésmentesen rendelkezésre áll.

 • az Önkormányzatok a praxis működtetéséhez a rendelő, gépek és műszerek térítésmentes biztosításán kívül más (gyógyszer, anyag, rezsi, szakdolgozó alkalmazása, felelősségbiztosítás, telefon, internet, eszközök javítása, karbantartása, veszélyes hulladék elszállítása, stb.) támogatást nem biztosítanak,
 • ellátandó lakosságszám (utcajegyzék szerint): Vásárosnamény 1329 fő, Olcsva: 817 fő,
 • központi háziorvosi ügyeletben való kötelező részvétel,
 • Olcsva Község Önkormányzata igény esetén Olcsva községben a nyertes pályázó részére szolgálati lakást biztosít (4826 Olcsva, Kossuth u. 10/C.), mely megtekinthető Olcsva Község Polgármestere közreműködésével.

A jogviszony időtartama:

A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra (de legalább 5 év határozott időre) szól.                                  

 

A jogviszony kezdete:

Az előszerződés megkötését követően az egészségügyi szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó jogerős működési engedély megszerzése után a feladat-ellátási szerződés és a szolgáltató által a NEAK-al kötött finanszírozási szerződés hatályba lépésének napja.

 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, visszavonásig érvényes.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat postai úton vagy személyesen Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére címezve (cím: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.) kell benyújtani egy példányban zárt, sértetlen borítékban. A borítékon fel kell tüntetni az „5. sz. háziorvosi praxis pályázata” jeligét.

A pályázat elbírálása:

A benyújtott pályázatokat Vásárosnamény Város Önkormányzata és Olcsva Község Önkormányzata Képviselő-testületei bírálják el a pályázat beérkezését követő rendes képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testületek fenntartják a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül visszavonják vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsák.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás:

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Filep Sándor Vásárosnamény Város Polgármesterétől, valamint Borbás Judit Olcsva Község Polgármesterétől telefonon (45/470-022/171; 45/479-600) vagy a rmester@vasarosnameny.hu">polgármester@vasarosnameny.hu vagy olcsvaph@namenynet.hu email címeken.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázat publikálási időpontja: 2023. március 6.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kraszna utca 46.

P Á L Y Á Z A T I   K I Í R Á S

Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás

szociális helyzet alapján történő bérbeadására

A pályázat nyilvános, azon minden természetes személy részt vehet.

A pályázatra kiírt bérlakás:

 • Címe: Vásárosnamény, Kraszna utca 46.
  • Alapterülete: 112,66 m2 (2 szoba  + 2 félszoba+ nappali+étkező + konyha + fürdőszoba+ kamra+WC+kazánház)
 • Műszaki állapota: Új állapotú (részben bútorozott)
 • Felszereltsége: Központi fűtés
 • Komfortfokozata: Összkomfortos

 

B é r b e a d ó :                      Vásárosnamény Város Önkormányzata nevében

                                               Filep Sándor Polgármester

                                              

A bérlakás a szociális helyzet alapján, önkormányzati rendeletben megállapított lakbért vállaló pályázó részére adható bérbe.

A lakás bérleti díja: 375 Ft/m2/hó.

A meghirdetett bérleti díjra licitálni nem lehet, a pályázónak a meghirdetett bérleti díj vállalásáról kell nyilatkoznia.

A lakásbérleti szerződés időtartama: 3 év.

A pályázati ajánlatot érvényesen zárt borítékban személyesen Vásárosnamény Város Polgármesterének címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.) vagy elektronikus úton (aláírva, szkennelve) a lenart.sandor@vasarosnameny.hu e-mail címre kell benyújtani. A tárgyban fel kell tüntetni: „Szociális bérlakás pályázat”.

 

A borítékon fel kell tüntetni az igénylő nevét és lakcímét, valamint a

 

„ Szociális bérlakás pályázat” jeligét.
Érvényesnek csak az a pályázat fogadható el:

amely a kiírásnak minden tekintetben maradéktalanul megfelel, továbbá tartalmazza a pályázó meghatározott személyes adatait (természetes személyazonosító adatok, lakcím, jövedelmi, vagyoni, szociális viszonyokra, jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok).

 

A pályázat elbírálásának szempontjai, a jogosultság feltétele:

Szociális helyzete alapján lakás annak a Vásárosnaményban legalább 6 hónapja lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélynek adható bérbe aki, vagy akinek

 1. a) a házastársa, élettársa, gyermeke, a vele együttköltöző más családtagja vagyonnal nem rendelkezik, továbbá

b)  a háztartás összes, a kérelem benyújtását megelőző 3 havi nettó átlagjövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelme

ba)       egyedülélő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 300 %-át,

             bb)      a ba) pont alá nem tartozó esetekben a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg.

Lakás nem adható bérbe annak, aki

       a) 5 éven belül jogcím nélküli lakáshasználó volt.

b) korábbi önkormányzati lakásbérleti jogviszonya alapján a Bérbeadóval szemben tartozással (lakbér, közüzemi díj, rongálási kár, stb.) rendelkezik.

       c)  az igénylőnek, házastársának (élettársának), vagy a vele együttköltöző hozzátartozójának – az igénylés elbírálásakor – tulajdonában, vagy használatában (haszonélvezetében, bérletében vagy más címen) lakóingatlan van,

d) lakásigénylés esetén vagyoni, jövedelmi, illetve szociális viszonyaira vonatkozó adatokat valótlanul közölt és ez a szociális lakásigénylés elbírálása során jogtalan előnyt jelenthetett.           

A Bérbeadó a lakás bérbeadása során a bérbeadásra kijelölt lakás méretére, valamint az igénylő és a vele együttköltöző személyek számára tekintettel, az alábbiakra is figyelemmel dönt a bérlő személyéről:

a)      1-2 személy esetén – egy lakószoba

b)      3-4 személy esetén – másfél lakószoba

c)      5 személy esetén – kettő lakószoba

d)      6 személy esetén – kettő és fél lakószoba

e)      7 személy esetén – három lakószoba

Minden további együttkötöző családtag esetében személyenként fél lakószoba.

A pályázat benyújtásának határideje:        

Elektronikusan:                                              2022. december 01. (csütörtök)

Személyesen:                                                 2022. december 01. (csütörtök) 1600 óra.

Postai úton a beérkezés napja:                            2022. december 01. (csütörtök)

A pályázati ajánlatokat a benyújtásukra megállapított határidő lejártát követő 5 napon belül kell felbontania a Bérbeadónak. A pályázatokat felbontás után 8 napon belül el kell bírálni és annak eredményéről további 8 napon belül valamennyi pályázó írásban értesül.

A pályázat nyertesének 8 napon belül kell nyilatkoznia arról, hogy az adott lakásra kíván-e bérleti szerződést kötni.

További információ dr. Lénárt Sándor Pál (mobil: +36-70/518-7449) ügyintézőtől kérhető.

A bérlakás megtekinthető a fenti telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban.

Vásárosnamény, 2022. november 16.

                                                                                                          Filep Sándor   

                                                                                                          polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Széchenyi u 12/B.

P Á L Y Á Z A T I   K I Í R Á S

Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás

szociális helyzet alapján történő bérbeadására

A pályázat nyilvános, azon minden természetes személy részt vehet.

A pályázatra kiírt bérlakás:

 • Címe: Vásárosnamény, Széchenyi utca 12/B.
  • Alapterülete: 66,07 m2 (2 félszoba+ előtér +étkező + konyha + fürdőszoba+ szélfogó+WC+lépcsőház)
 • Műszaki állapota: Új állapotú (részben bútorozott)
 • Felszereltsége: Központi fűtés
 • Komfortfokozata: Összkomfortos

 

B é r b e a d ó :                      Vásárosnamény Város Önkormányzata nevében

                                               Filep Sándor Polgármester

                                              

A bérlakás a szociális helyzet alapján, önkormányzati rendeletben megállapított lakbért vállaló pályázó részére adható bérbe.

A lakás bérleti díja: 375 Ft/m2/hó.

A meghirdetett bérleti díjra licitálni nem lehet, a pályázónak a meghirdetett bérleti díj vállalásáról kell nyilatkoznia.

A lakásbérleti szerződés időtartama: 3 év.

A pályázati ajánlatot érvényesen zárt borítékban személyesen Vásárosnamény Város Polgármesterének címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.) vagy elektronikus úton (aláírva, szkennelve) a lenart.sandor@vasarosnameny.hu e-mail címre kell benyújtani. A tárgyban fel kell tüntetni: „Szociális bérlakás pályázat”.

 

A borítékon fel kell tüntetni az igénylő nevét és lakcímét, valamint a

 

„ Szociális bérlakás pályázat” jeligét.
Érvényesnek csak az a pályázat fogadható el:

amely a kiírásnak minden tekintetben maradéktalanul megfelel, továbbá tartalmazza a pályázó meghatározott személyes adatait (természetes személyazonosító adatok, lakcím, jövedelmi, vagyoni, szociális viszonyokra, jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok).

 

A pályázat elbírálásának szempontjai, a jogosultság feltétele:

Szociális helyzete alapján lakás annak a Vásárosnaményban legalább 6 hónapja lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélynek adható bérbe aki, vagy akinek

 1. a) a házastársa, élettársa, gyermeke, a vele együttköltöző más családtagja vagyonnal nem rendelkezik, továbbá

b)  a háztartás összes, a kérelem benyújtását megelőző 3 havi nettó átlagjövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelme

ba)       egyedülélő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 300 %-át,

             bb)      a ba) pont alá nem tartozó esetekben a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg.

Lakás nem adható bérbe annak, aki

       a) 5 éven belül jogcím nélküli lakáshasználó volt.

b) korábbi önkormányzati lakásbérleti jogviszonya alapján a Bérbeadóval szemben tartozással (lakbér, közüzemi díj, rongálási kár, stb.) rendelkezik.

       c)  az igénylőnek, házastársának (élettársának), vagy a vele együttköltöző hozzátartozójának – az igénylés elbírálásakor – tulajdonában, vagy használatában (haszonélvezetében, bérletében vagy más címen) lakóingatlan van,

d) lakásigénylés esetén vagyoni, jövedelmi, illetve szociális viszonyaira vonatkozó adatokat valótlanul közölt és ez a szociális lakásigénylés elbírálása során jogtalan előnyt jelenthetett.           

A Bérbeadó a lakás bérbeadása során a bérbeadásra kijelölt lakás méretére, valamint az igénylő és a vele együttköltöző személyek számára tekintettel, az alábbiakra is figyelemmel dönt a bérlő személyéről:

a)      1-2 személy esetén – egy lakószoba

b)      3-4 személy esetén – másfél lakószoba

c)      5 személy esetén – kettő lakószoba

d)      6 személy esetén – kettő és fél lakószoba

e)      7 személy esetén – három lakószoba

Minden további együttkötöző családtag esetében személyenként fél lakószoba.

A pályázat benyújtásának határideje:        

Elektronikusan:                                              2022. december 01. (csütörtök)

Személyesen:                                                 2022. december 01. (csütörtök) 1600 óra.

Postai úton a beérkezés napja:                            2022. december 01. (csütörtök)

A pályázati ajánlatokat a benyújtásukra megállapított határidő lejártát követő 5 napon belül kell felbontania a Bérbeadónak. A pályázatokat felbontás után 8 napon belül el kell bírálni és annak eredményéről további 8 napon belül valamennyi pályázó írásban értesül.

A pályázat nyertesének 8 napon belül kell nyilatkoznia arról, hogy az adott lakásra kíván-e bérleti szerződést kötni.

További információ dr. Lénárt Sándor Pál (mobil: +36-70/518-7449) ügyintézőtől kérhető.

A bérlakás megtekinthető a fenti telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban.

Vásárosnamény, 2022. november 16.

                                                                                                          Filep Sándor   

                                                                                                          polgármester

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S Széchenyi u 12/C.

P Á L Y Á Z A T I   K I Í R Á S

Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás

szociális helyzet alapján történő bérbeadására

A pályázat nyilvános, azon minden természetes személy részt vehet.

A pályázatra kiírt bérlakás:

 • Címe: Vásárosnamény, Széchenyi utca 12/C.
 • Alapterülete: 65,15 m2 (2szoba+ közlekedő + konyha + fürdőszoba+ +WC)
 • Műszaki állapota: Új állapotú, részben bútorozott
 • Felszereltsége: Központi fűtés
 • Komfortfokozata: Összkomfortos

 

B é r b e a d ó :                      Vásárosnamény Város Önkormányzata nevében

                                               Filep Sándor Polgármester

                                              

A bérlakás a szociális helyzet alapján, önkormányzati rendeletben megállapított lakbért vállaló pályázó részére adható bérbe.

A lakás bérleti díja: 375 Ft/m2/hó.

A meghirdetett bérleti díjra licitálni nem lehet, a pályázónak a meghirdetett bérleti díj vállalásáról kell nyilatkoznia.

A lakásbérleti szerződés időtartama: 3 év.

A pályázati ajánlatot érvényesen zárt borítékban személyesen Vásárosnamény Város Polgármesterének címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.) vagy elektronikus úton (aláírva, szkennelve) a lenart.sandor@vasarosnameny.hu e-mail címre kell benyújtani. A tárgyban fel kell tüntetni: „Szociális bérlakás pályázat”.

 

A borítékon fel kell tüntetni az igénylő nevét és lakcímét, valamint a

 

„ Szociális bérlakás pályázat” jeligét.
Érvényesnek csak az a pályázat fogadható el:

amely a kiírásnak minden tekintetben maradéktalanul megfelel, továbbá tartalmazza a pályázó meghatározott személyes adatait (természetes személyazonosító adatok, lakcím, jövedelmi, vagyoni, szociális viszonyokra, jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok).

 

A pályázat elbírálásának szempontjai, a jogosultság feltétele:

Szociális helyzete alapján lakás annak a Vásárosnaményban legalább 6 hónapja lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélynek adható bérbe aki, vagy akinek

 1. a) a házastársa, élettársa, gyermeke, a vele együttköltöző más családtagja vagyonnal nem rendelkezik, továbbá

b)  a háztartás összes, a kérelem benyújtását megelőző 3 havi nettó átlagjövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelme

ba)       egyedülélő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 300 %-át,

             bb)      a ba) pont alá nem tartozó esetekben a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg.

Lakás nem adható bérbe annak, aki

       a) 5 éven belül jogcím nélküli lakáshasználó volt.

b) korábbi önkormányzati lakásbérleti jogviszonya alapján a Bérbeadóval szemben tartozással (lakbér, közüzemi díj, rongálási kár, stb.) rendelkezik.

       c)  az igénylőnek, házastársának (élettársának), vagy a vele együttköltöző hozzátartozójának – az igénylés elbírálásakor – tulajdonában, vagy használatában (haszonélvezetében, bérletében vagy más címen) lakóingatlan van,

d) lakásigénylés esetén vagyoni, jövedelmi, illetve szociális viszonyaira vonatkozó adatokat valótlanul közölt és ez a szociális lakásigénylés elbírálása során jogtalan előnyt jelenthetett.           

A Bérbeadó a lakás bérbeadása során a bérbeadásra kijelölt lakás méretére, valamint az igénylő és a vele együttköltöző személyek számára tekintettel, az alábbiakra is figyelemmel dönt a bérlő személyéről:

a)      1-2 személy esetén – egy lakószoba

b)      3-4 személy esetén – másfél lakószoba

c)      5 személy esetén – kettő lakószoba

d)      6 személy esetén – kettő és fél lakószoba

e)      7 személy esetén – három lakószoba

Minden további együttkötöző családtag esetében személyenként fél lakószoba.

A pályázat benyújtásának határideje:        

Elektronikusan:                                              2022. december 01. (csütörtök)

Személyesen:                                                 2022. december 01. (csütörtök) 1600 óra.

Postai úton a beérkezés napja:                            2022. december 01. (csütörtök)

A pályázati ajánlatokat a benyújtásukra megállapított határidő lejártát követő 5 napon belül kell felbontania a Bérbeadónak. A pályázatokat felbontás után 8 napon belül el kell bírálni és annak eredményéről további 8 napon belül valamennyi pályázó írásban értesül.

A pályázat nyertesének 8 napon belül kell nyilatkoznia arról, hogy az adott lakásra kíván-e bérleti szerződést kötni.

További információ dr. Lénárt Sándor Pál (mobil: +36-70/518-7449) ügyintézőtől kérhető.

A bérlakás megtekinthető a fenti telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban.

Vásárosnamény, 2022. november 16.

                                                                                                          Filep Sándor   

                                                                                                          polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltakra tekintettel nyilvános pályázatot hirdet a VITKA Városüzemeltetési, Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyének 5 éves, határozott időre történő betöltésére.

A Képviselő-testület által alapított korlátolt felelősségű társaság célja és feladata elsősorban a Szilva Wellness- és termálfürdő üzemeltetése, városüzemeltetési feladatok ellátása valamint részben Vásárosnamény város közterületeinek, parkjainak fenntartása, a természeti környezet védelme, valamint az életminőség javítása az egészségesebb életmódra nevelés érdekében.

 • Az ügyvezető feladatai különösen:
 • a társaság alapító okiratában, a hatályos jogszabályoknak, valamint Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületével kötött megállapodásban meghatározottak szerint biztosítani a társaság hatékony és eredményes működését,
 • a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt,
 • a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,
 • a társaság pénzügyi, gazdasági folyamatainak működtetése,
 • pénzügyi, gazdasági tervezés.
 • Az ügyvezető jogállása:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint 5 éves határozott idejű vezetői megbízás, vagy a Munka Törvénykönyve szabályai szerint ugyanilyen időtartamú határozott idejű munkaviszony létesítése.

 • A munkakör betöltésének feltételei:
 • Szakirányú középfokú végzettség (műszaki, közgazdasági, kereskedelmi, idegenforgalmi, vendéglátó-ipari),
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • az előírt szakirányú végzettségeknek megfelelő szakterületen töltött 2 éves gyakorlat.

A munkakör betöltésének elbírálásánál előnyt jelent szakirányú felsőfokú végzettség, jó kommunikációs és kapcsolatteremtési képesség, hasonló területen eltöltött vezetői gyakorlat.

Az elbírálásnál – azonos feltételek megléte esetén – előnyt jelent hosszabb szakmai gyakorlat, tapasztalat, valamint legalább egy világnyelv (angol, német vagy orosz) ismerete, társalgási szintű használata.

 • A pályázathoz kötelezően csatolni kell:
 • a szakmai önéletrajzot,
 • a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • az iskolai végzettséget igazoló okirat eredeti példányát, vagy annak hitelesített másolatát, valamint a vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolását,
 • a pályázónak a társaság tevékenységének eredményes működtetésére vonatkozó szakmai és gazdálkodási koncepcióját, programját, üzleti tervét,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázata elbírálására nyilvános, vagy zárt testületi ülésen kerüljön sor.

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

 • Bérezés és egyéb juttatások az önkormányzat Javadalmazási és Közzétételi Szabályzata szerint történik, jelenleg bruttó 340.000 Ft+1000 km/hó futásteljesítménynek megfelelő összegű költségtérítés.

      Az álláshely betöltésének legkorábbi időpontja: 2023. január 1.

 • A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:

A pályázatot egy példányban, kizárólag papír alapon, ajánlott postai küldeményként „Vitka Kft. ügyvezetői pályázata” jeligével ellátva lehet benyújtani Vásárosnamény Város Polgármestere részére (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1. sz.), a pályázati felhívásnak a Vásárosnamény Város Önkormányzata honlapján történő megjelenéstől számított 10 naptári napon belül.

 • A pályázat elbírálása:

A pályázatot Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a benyújtást követő első testületi ülésén, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. 

A pályázattal kapcsolatos bővebb információk Vásárosnamény Város Jegyzőjétől szerezhetők be (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1. Tel/fax.: (45) 470-022/172, vagy e-mail: jegyzo@vasarosnameny.hu). Igény esetén a Szilva Wellness- és termálfürdő működése a helyszínen is megtekinthető.

A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

LICITTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2022.(IX.29.) határozata alapján licittárgyalási eljárást hirdet meg a 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 7. szám alatti 90,36 m2 nagyságú, több helyiségből álló üzlethelyiség bérbeadására.

 1. A meghirdetett ingatlan üzlethelyiség funkciót tölt be.
 2. Felszereltsége: komfortos
 3. A bérleti jogviszony 5 éves határozott idejű időtartam.
 4. A pályázaton minden természetes és jogi személy részt vehet.
 5. Az irányadó bérleti díj mértéke: 155.600.- Ft/hó

         Licitlépcső mértéke:                             6.000.- Ft/hó

 1. A kiíró megnevezése: Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 2. Lebonyolító szerv: Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság
 3. A felhívás célja, jellege: Vásárosnamény Szabadság tér 7. szám alatti, 1032 hrsz-ú, összesen 90,36 m2 nagyságú üzlethelyiség bérbeadása, egyfordulós licittárgyalás eljárás során
 4. Hasznosítandó ingatlan adatai: 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 7. szám alatti 1032 hrsz-ú összesen 90,36 m2 alapterületű üzlethelyiség

Helyiségek:                                                   

1. eladótér:                                        58,99 m2

2. raktár, szociális helyiségek:            31,37 m2

                                                    

Összesen:                                           90,36 m2

                      

                                                                                                                                                      

 1. A bérlemény egyeztetett időpontban megtekinthető.
 2. Az ajánlatot érvényesen csak úgy lehet benyújtani, ha az ajánlattevő, ajánlati biztosítékként egy havi bérleti díjnak megfelelő (155.600.- Ft) összeget az Önkormányzat 11744065-15403399-00000000 számú számlájára átutalja vagy az Önkormányzat pénztárába befizeti és azt hitelt érdemlően igazolta, az ajánlathoz csatolni kell.
 1. Az ajánlat benyújtásának határideje: 2022. november 14. (hétfő) 16:00. Az ajánlatokat hivatali kapun keresztül (Vásárosnamény Város Önkormányzata VONK, KRID azonosító: 545156765 címre), elektronikus úton a lenart.sandor@vasarosnameny.hu e-mail címre, vagy postai úton a 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1. szám alatti címre kell benyújtani. A tárgyban fel kell tüntetni: „Ajánlat Vásárosnamény, Szabadság tér 7. szám alatti üzlethelyiség bérletére”. A beérkezett ajánlatokra az érkezés pontos idejét az önkormányzat felvezeti.
 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- az ajánlattevő nevét és címét,

- az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a versenytárgyalási feltételeket elfogadja és személyes adatai kezeléséhez hozzájárul,

- nyilatkozatot, hogy az irányadó (minimális) bérleti díj mértékét elfogadja,

- amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy azzal megegyező hiteles cégkivonatot, képviseletre jogosult aláírási címpéldányt,

- ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást,

- annak meghatározását, hogy az ajánlat mely része minősül üzleti titoknak.

 1. Az ajánlat értékelésekor csak azt az ajánlatot lehet elbírálni, amely az előírt időben és tartalommal benyújtásra került.
 2. A Bérbeadó az ajánlatok elbírálását követően haladéktalanul intézkedik az ajánlati biztosítékként befizetett összeg nem nyertes ajánlattevő részére történő visszafizetéséről. A nyertes ajánlattevő által befizetett összeg beszámít az óvadék összegébe (az óvadék mértéke 3 havi bérleti díjnak megfelelő összeg).
 3. Bérbeadó az ajánlat benyújtásra nyitva álló időpontig indokolás nélkül visszavonhatja felhívását, az addig befizetett ajánlati biztosítékot haladéktalanul visszafizeti.
 4. Ha az ajánlat nyertese az előírt határidőn belül – neki felróható ok miatt – nem teljesíti vállalt kötelezettségét, a szerződést nem köti meg és mulasztását hitelt érdemlően nem igazolja, úgy az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti és a szerződés megkötésére a továbbiakban nem tarthat igényt. Bérbeadó a soron következő ajánlattevővel köt szerződést.
 5. A bérleti jog megszerzésére benyújtott ajánlatok felbontására a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság legalább két tagja, valamint a Lakásgazdálkodó jelenlétében 2022. november 16-án 1400-kor kerül sor.
 6. A licittárgyalásra 2022. november 16-án 1410-kor nyilvánosan kerül sor. A tárgyalás időpontjáról az ajánlattevők külön értesítést nem kapnak. A licittárgyaláson az érvényes ajánlattevők vehetnek részt.
 7. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, mely az ajánlattevőknek megküldésre kerül.
 8. A tárgyalás során az ajánlattevők fenntartott, vagy az önkormányzat számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek.
 9. Az ajánlatokról – a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság véleményének figyelembevételével - a soron következő képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület dönt. Az eredményt 8 napon belül kell az érintettekkel közölni.
 10. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy az ajánlati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.
 11. Hiánypótlásra lehetőség nincs.

További információ dr. Lénárt Sándor Pál (+36-70/518-7449) ügyintézőtől kérhető.

Vásárosnamény, 2022. október 13.

                                                                                                          Filep Sándor  

                                                                                                          polgármester

Pályázati felhívás a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására

Vásárosnamény Város Önkormányzat pályázati felhívása a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására

Vásárosnamény Város Önkormányzata ezúton hívja fel a bíróság által nem bejegyzett Vásárosnaményban működő önszerveződő közösségek, és a bíróság által bejegyzett, az önkormányzat illetékességi területén székhellyel rendelkező civil szervezetek figyelmét pályázat benyújtására az Önkormányzat 28/2012.(X.19.) számú rendelete alapján pályázatot benyújtani.

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében.

A pályázat beadási határideje: 2022. március 18.

A pályázat tartalmi és formai követelményeit fenti számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely a pályázati adatlappal együtt megtalálható a vasarosnameny.hu internetes elérhetőségen, illetve a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen átvehető.

A pályázatot az alábbi címre kérjük írásban eljuttatni:

Vásárosnamény Város Önkormányzata

4800 Vásárosnamény, Tamási Áron út 1.

A kedvező elbírálásban részesülők a rendeletben meghatározott határidőig és formában kötelesek elszámolni a támogatás felhasználásáról.

Vásárosnamény Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás

szociális helyzet alapján történő bérbeadására

A pályázat nyilvános, azon minden természetes személy részt vehet.

A pályázatra kiírt bérlakás:

 • Címe: Vásárosnamény, Bartók B. u. 5/C. I/5.
  • Alapterülete: 37,38 m2 (1 szoba  + előszoba + konyha + fürdőszoba+ WC+erkély)
 • Műszaki állapota: Jó állapotú
 • Felszereltsége: Központi fűtés
 • Komfortfokozata: Összkomfortos

 

B é r b e a d ó :                      Vásárosnamény Város Önkormányzata nevében

                                               Filep Sándor Polgármester

                                              

A bérlakás a szociális helyzet alapján, önkormányzati rendeletben megállapított lakbért vállaló pályázó részére adható bérbe.

A lakás bérleti díja: 375 Ft/m2/hó.

A meghirdetett bérleti díjra licitálni nem lehet, a pályázónak a meghirdetett bérleti díj vállalásáról kell nyilatkoznia.

A lakásbérleti szerződés időtartama: 3 év.

A pályázati ajánlatot érvényesen zárt borítékban személyesen Vásárosnamény Város Polgármesterének címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.) vagy elektronikus úton (aláírva, szkennelve) a lenart.sandor@vasarosnameny.hu e-mail címre kell benyújtani. A tárgyban fel kell tüntetni: „Szociális bérlakás pályázat”.

 

A borítékon fel kell tüntetni az igénylő nevét és lakcímét, valamint a

 

„ Szociális bérlakás pályázat” jeligét.
Érvényesnek csak az a pályázat fogadható el:

amely a kiírásnak minden tekintetben maradéktalanul megfelel, továbbá tartalmazza a pályázó meghatározott személyes adatait (természetes személyazonosító adatok, lakcím, jövedelmi, vagyoni, szociális viszonyokra, jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok).

 

A pályázat elbírálásának szempontjai, a jogosultság feltétele:

Szociális helyzete alapján lakás annak a Vásárosnaményban legalább 6 hónapja lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélynek adható bérbe aki, vagy akinek

 1. a) a házastársa, élettársa, gyermeke, a vele együttköltöző más családtagja vagyonnal nem rendelkezik, továbbá

b)  a háztartás összes, a kérelem benyújtását megelőző 3 havi nettó átlagjövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelme

ba)       egyedülélő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 300 %-át,

             bb)      a ba) pont alá nem tartozó esetekben a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg.

Lakás nem adható bérbe annak, aki

       a) 5 éven belül jogcím nélküli lakáshasználó volt.

b) korábbi önkormányzati lakásbérleti jogviszonya alapján a Bérbeadóval szemben tartozással (lakbér, közüzemi díj, rongálási kár, stb.) rendelkezik.

       c)  az igénylőnek, házastársának (élettársának), vagy a vele együttköltöző hozzátartozójának – az igénylés elbírálásakor – tulajdonában, vagy használatában (haszonélvezetében, bérletében vagy más címen) lakóingatlan van,

d) lakásigénylés esetén vagyoni, jövedelmi, illetve szociális viszonyaira vonatkozó adatokat valótlanul közölt és ez a szociális lakásigénylés elbírálása során jogtalan előnyt jelenthetett.           

A Bérbeadó a lakás bérbeadása során a bérbeadásra kijelölt lakás méretére, valamint az igénylő és a vele együttköltöző személyek számára tekintettel, az alábbiakra is figyelemmel dönt a bérlő személyéről:

a)      1-2 személy esetén – egy lakószoba

b)      3-4 személy esetén – másfél lakószoba

c)      5 személy esetén – kettő lakószoba

d)      6 személy esetén – kettő és fél lakószoba

e)      7 személy esetén – három lakószoba

Minden további együttkötöző családtag esetében személyenként fél lakószoba.

A pályázat benyújtásának határideje:        

Elektronikusan:                                              2021. december 15. (szerda)

Személyesen:                                                 2021. december 15. (szerda) 1630 óra.

Postai úton a beérkezés napja:                            2021. december 15. (szerda)

A pályázati ajánlatokat a benyújtásukra megállapított határidő lejártát követő 5 napon belül kell felbontania a Bérbeadónak. A pályázatokat felbontás után 8 napon belül el kell bírálni és annak eredményéről további 8 napon belül valamennyi pályázó írásban értesül.

A pályázat nyertesének 8 napon belül kell nyilatkoznia arról, hogy az adott lakásra kíván-e bérleti szerződést kötni.

További információ dr. Lénárt Sándor Pál (mobil: +36-70/518-7449) ügyintézőtől kérhető.

A bérlakás megtekinthető a fenti telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban.

Vásárosnamény, 2021. november 30.

                                                                                                          Filep Sándor   

                                                                                                          polgármester

Tájékoztató BURSA HUNGARICA pályázati kiírásról

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 109/2021. (VIII. 31.) önkormányzati határozata alapján Vásárosnamény Város Önkormányzata kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulója keretében az „A” típusú ás a „B” típusú  pályázatokat.

A részletes pályázati kiírások megtalálhatók a www.vasarosnameny.hu önkormányzati honlapon, illetve a Városháza ügyfélfogadójában.

Vásárosnamény, 2021. szeptember 21.                                            Filep Sándor sk.

                                                                                                             polgármester

P Á L Y Á Z A T I   K I Í R Á S

 Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás

szociális helyzet alapján történő bérbeadására

A pályázat nyilvános, azon minden természetes személy részt vehet.

A pályázatra kiírt bérlakás:

 • Címe: Vásárosnamény, Bartók B. u. 5/A. III./10.
  • Alapterülete:  46,87 m2 (1 szoba  + 1 félszoba+ előszoba + konyha + fürdőszoba+ WC+erkély)
 • Műszaki állapota: Jó állapotú
 • Felszereltsége: Központi fűtés
 • Komfortfokozata: Összkomfortos

 

B é r b e a d ó :                      Vásárosnamény Város Önkormányzata nevében

                                               Filep Sándor Polgármester

                                              

A bérlakás a szociális helyzet alapján, önkormányzati rendeletben megállapított lakbért vállaló pályázó részére adható bérbe.

A lakás bérleti díja: 375 Ft/m2/hó.

A meghirdetett bérleti díjra licitálni nem lehet, a pályázónak a meghirdetett bérleti díj vállalásáról kell nyilatkoznia.

A lakásbérleti szerződés időtartama: 3 év.

A pályázati ajánlatot érvényesen zárt borítékban személyesen Vásárosnamény Város Polgármesterének címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.) vagy elektronikus úton (aláírva, szkennelve) a lenart.sandor@vasarosnameny.hu e-mail címre kell benyújtani. A tárgyban fel kell tüntetni: „Szociális bérlakás pályázat”.

 

A borítékon fel kell tüntetni az igénylő nevét és lakcímét, valamint a

 

„ Szociális bérlakás pályázat” jeligét.
Érvényesnek csak az a pályázat fogadható el:

amely a kiírásnak minden tekintetben maradéktalanul megfelel, továbbá tartalmazza a pályázó meghatározott személyes adatait (természetes személyazonosító adatok, lakcím, jövedelmi, vagyoni, szociális viszonyokra, jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok).

 

A pályázat elbírálásának szempontjai, a jogosultság feltétele:

Szociális helyzete alapján lakás annak a Vásárosnaményban legalább 6 hónapja lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélynek adható bérbe aki, vagy akinek

 1. a) a házastársa, élettársa, gyermeke, a vele együttköltöző más családtagja vagyonnal nem rendelkezik, továbbá

b)  a háztartás összes, a kérelem benyújtását megelőző 3 havi nettó átlagjövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelme

ba)       egyedülélő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 300 %-át,

             bb)      a ba) pont alá nem tartozó esetekben a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg.

Lakás nem adható bérbe annak, aki

       a) 5 éven belül jogcím nélküli lakáshasználó volt.

b) korábbi önkormányzati lakásbérleti jogviszonya alapján a Bérbeadóval szemben tartozással (lakbér, közüzemi díj, rongálási kár, stb.) rendelkezik.

       c)  az igénylőnek, házastársának (élettársának), vagy a vele együttköltöző hozzátartozójának – az igénylés elbírálásakor – tulajdonában, vagy használatában (haszonélvezetében, bérletében vagy más címen) lakóingatlan van,

d) lakásigénylés esetén vagyoni, jövedelmi, illetve szociális viszonyaira vonatkozó adatokat valótlanul közölt és ez a szociális lakásigénylés elbírálása során jogtalan előnyt jelenthetett.           

A Bérbeadó a lakás bérbeadása során a bérbeadásra kijelölt lakás méretére, valamint az igénylő és a vele együttköltöző személyek számára tekintettel, az alábbiakra is figyelemmel dönt a bérlő személyéről:

a)      1-2 személy esetén – egy lakószoba

b)      3-4 személy esetén – másfél lakószoba

c)      5 személy esetén – kettő lakószoba

d)      6 személy esetén – kettő és fél lakószoba

e)      7 személy esetén – három lakószoba

Minden további együttkötöző családtag esetében személyenként fél lakószoba.

A pályázat benyújtásának határideje:        

Elektronikusan:                                              2021. szeptember 07. (kedd)

Személyesen:                                                 2021. szeptember 07. (kedd) 1600 óra.

Postai úton a beérkezés napja:                            2021. szeptember 07. (kedd)

A pályázati ajánlatokat a benyújtásukra megállapított határidő lejártát követő 5 napon belül kell felbontania a Bérbeadónak. A pályázatokat felbontás után 8 napon belül el kell bírálni és annak eredményéről további 8 napon belül valamennyi pályázó írásban értesül.

A pályázat nyertesének 8 napon belül kell nyilatkoznia arról, hogy az adott lakásra kíván-e bérleti szerződést kötni.

További információ dr. Lénárt Sándor Pál (mobil: +36-70/518-7449) ügyintézőtől kérhető.

A bérlakás megtekinthető a fenti telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban.

Vásárosnamény, 2021. augusztus 24.

                                                                                                          Filep Sándor   

                                                                                                          polgármester

Gólyafészek Pályázat

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esély otthon - „Gólyafészek-Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért" lakhatási támogatásáról szóló 10/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete alapján – 2021. június 30. napján tartott ülésén a benyújtott pályázatok értékelését követően - az alábbi döntést hozta:

 

 • 1) Ács Ádám 4800 Vásárosnamény, Széchenyi u. 33. szám alatti lakost a Vásárosnamény, Szabadság tér 9. szám alatti sz. lakás,
 • 2) Herczeg Evelin 4811 Kisvarsány, Széchenyi u. 35. szám alatti lakost a Vásárosnamény, Szabadság tér 9. szám alatti 2. sz. lakás,
 • 3) Kormos Petra 4800 Vásárosnamény, Lechner György u. 2. szám alatti lakost a Vásárosnamény, Szabadság tér 9. szám alatti sz. lakás,
 • 4) Illés Roland 4800 Vásárosnamény, Nagy Sándor József u. 32. szám alatti lakost a Vásárosnamény, Szabadság tér 9. szám alatti sz. lakás,
 • 5) Demjén Erzsébet Alexandra 4841 Jánd, Szabadság u. 40. szám alatti lakost a Vásárosnamény, Szabadság tér 9. szám alatti sz. lakás,
 • 6) Tóth-Bakos Cintia Mária 4800 Vásárosnamény, Orbán Balázs krt. 12/A. szám alatti lakost a Vásárosnamény, Szabadság tér 34. I/3. szám alatti  lakás,
 • 7) Lakatosné Váradi Vivien 4800 Vásárosnamény, Kossuth u. 30. szám alatti lakost a Vásárosnamény, Szőlőskert u. 39.  szám alatti iker családi ház 1. sz. lakás használójának kijelöli.
 • 8) Rózsa Adrienn 4800 Vásárosnamény, Szőlőskert u. 53. szám alatti lakos által benyújtott pályázatot az önkormányzati rendeletben meghatározott jogosultsági feltételek hiánya miatt elutasítja.

 

Gólyafészek Pályázat

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének

p á l y á z a t i      f e l h í v á s a
 
„Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” című, EFOP - 1.2.11-16-2017-00061 azonosítószámú pályázat keretében biztosított lakhatási támogatás igénybevételére
 
 
A pályázatot a 4800 Vásárosnamény, Szőlőskert u. 39. szám alatti iker családi lakóház 2. sz. lakára lehet benyújtani, mely az alábbi helyiségekből áll:
 
2 szoba, konyha, kamra, előtér, közlekedő, fürdőszoba, WC, összesen 69,79 m2 alapterülettel és a hozzá tartozó udvar, kert. 
 
 
Jogosultsági feltételek:
 
A lakhatási támogatásra azok a 18 - 35 év közötti személyek jogosultak, akik Vásárosnaményban lakcímmel rendelkeznek, vagy Vásárosnaményba kívánnak költözni és a beköltözők legalább egyik tagja Vásárosnamény Város közigazgatási területén működő munkáltatónál foglalkoztatási jogviszonnyal vagy egyéni vállalkozással rendelkezik és akiknél fennállnak az alábbi együttes feltételek:
 
a) vállalja, hogy életvitelszerűen, állandó lakcímmel rendelkezve Vásárosnaményban él a lakhatási támogatás megállapítását követő minimum 2 évig,
 
b) vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, 
 
c) tudomásul veszi, hogy a lakhatási támogatás feltétele a településen végzett közösségi önkéntes tevékenység. 
 
A lakhatási támogatás forrása, mértéke, formája:
 
A pályázati felhívásban az önkormányzat az ESÉLY-OTTHON „Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” című, EFOP - 1.2.11-16-2017-00061 azonosítószámú pályázat (a továbbiakban: Projekt) keretében felújított és berendezett lakások hasznosítását hirdeti meg az alábbiak szerint: 
a) A támogatás keretében jelen felhívásban 1 lakás kerül hasznosításra maximum 24 hónap időtartamra. A beköltözés kezdő időpontja a szerződéskötést követő 30 napon belül.  
b) A pályázat nyertesei legfeljebb 2 éven keresztül lehetnek lakói a projekt keretében felújított ingatlannak, az ezt követő időponttól a lakhatásra vonatkozó jogosultság megszűnik csereingatlan biztosítása nélkül.
c) A pályázat nyerteseinek a lakhatásért nem kell lakbért fizetniük, kizárólag az általuk használt lakás igazolt rezsiköltségének megfizetésére kötelesek.
d) A lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a beköltözők legalább egyik tagja Vásárosnamény Város közigazgatási területén működő munkáltatónál foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen és vegyen részt a projekt célkitűzéseinek megvalósításában, illetve a projektben meghatározott tevékenységekben. 
e) A lakhatási támogatásban részesülőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a lakásba költözés időpontjától számított 3 napon belül ott állandó lakóhelyet létesít.
f) A lakhatásban részesítettek számára kötelező a projekt megvalósítása, valamint fenntartási időszaka alatt legalább 10 nap közérdekű önkéntes tevékenység végzése a településen. Az önkéntes tevékenység végzésére szerződés készül.
 
Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki Vásárosnamény Város Önkormányzatának vezető tisztségviselője, a képviselő-testület tagja, illetve előzőek bármely tagjával Ptk. szerinti közeli hozzátartozói viszonyban van.
 
A Képviselő-testület a beköltöző személyek kiválasztásánál előnyben részesíti a 30. életévet el nem érő pályázókat továbbá előnyben részesítheti:
a) a településen hiányszakmával rendelkező pályázót,
b) aki a projekt megvalósítása kezdetétől önkéntes tevékenységet végzett.
 
A lakhatási támogatásra benyújtandó pályázat tartalmi elemei:
a) pályázati adatlap,
b) a pályázó részletes önéletrajza,
c) az értékelési szempontok alátámasztására szolgáló dokumentumok: 
ca) nyilatkozat a jövedelmi és vagyoni viszonyokról, illetve az azokat igazoló dokumentumok (jövedelemigazolások),
cb) amennyiben van a pályázónak gyermeke úgy az ő születési anyakönyvi kivonata vagy annak pályázó által hitelesített másolata, 
cc) vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés, vagy egyéni vállalkozásról igazolás,
cd) amennyiben a pályázó a pályázat benyújtása előtt önkéntes munkát végzett, az arról szóló igazolás,
ce) nyilatkozat a Vásárosnaményban végezni kívánt önkéntes tevékenység vállalásáról,
cf) amennyiben a pályázó házas, élettársi vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban él, az ezt bizonyító okirat vagy annak másolata, illetve élettársi kapcsolat esetén az erről szóló nyilatkozata,
cg) a pályázó személyi igazolványának pályázó által hitelesített másolata.
d) nyilatkozat, hogy a pályázó nem vezető tisztségviselője Vásárosnamény Város Önkormányzatának, nem tagja az önkormányzat képviselő-testületének, illetve előzőekkel nem áll közeli hozzátartozói viszonyban.
 
A pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció (adatlap, jövedelemi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozat) a Városháza ügyfélfogadójában található meg, valamint az Önkormányzat honlapjáról letölthető. 
 
 
 
 
 
 
 
A pályázat benyújtásának módja, határideje és feltételei
 
A pályázati űrlapot egy eredeti példányban az erre rendszeresített nyomtatványon, zárt borítékban – személyesen vagy postai úton – a szükséges mellékletek csatolásával az alábbi címre kell benyújtani: Vásárosnamény Város Önkormányzata, 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1. 
Kérjük, a borítékra írja rá: EFOP - 1.2.11-16-2017-00061 „Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” lakhatási támogatás pályázat.
További információ kérhető elektronikus levélben. (feketene@vasarosnameny.hu
 
 
A pályázat beérkezésének határideje: 2021. július 12. (hétfő) 1300 óra
 
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázatok beérkezését követő első rendes testületi ülés napja. A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15. nap.
 
A hiányosan, vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására, a pályázatok beadására nyitva álló határidő leteltét követően egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra nyitva álló idő, az erről szóló felhívás kézhezvételétől (az elektronikus levél címzetthez történő megérkezése) számított 2 munkanap. A hiánypótlási határidő elmulasztása jogvesztő. Hiánypótlási felhívás kiküldése kizárólag elektronikus úton történik.
 
A pályázatok elbírálásának rendje
 
A pályázatok elbírálása meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. A Képviselő-testület zárt ülés keretében a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság előzetes véleményezését követően dönt a támogatásban részesülőkről, illetve a részükre kiutalt lakásokról. 
A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogszabálysértésre hivatkozással a Vásárosnaményi Járásbírósághoz címzett keresettel lehet fordulni. 
A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi.
 
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a lakhatási támogatásból kizárható. 
 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a Támogatáskezelő részére – kizárólag a pályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetve a lakhatási támogatás időtartama alatt maga kezelje.  
 
Pályázat lakhatási támogatás igénybevételére

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének

p á l y á z a t i      f e l h í v á s a

 

„Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” című, EFOP - 1.2.11-16-2017-00061 azonosítószámú pályázat keretében biztosított lakhatási támogatás igénybevételére

Jogosultsági feltételek:

 

A lakhatási támogatásra azok a 18 - 35 év közötti személyek jogosultak, akik Vásárosnaményban lakcímmel rendelkeznek, vagy Vásárosnaményba kívánnak költözni és a beköltözők legalább egyik tagja Vásárosnamény Város közigazgatási területén működő munkáltatónál foglalkoztatási jogviszonnyal vagy egyéni vállalkozással rendelkezik és akiknél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

 1. vállalja, hogy életvitelszerűen, állandó lakcímmel rendelkezve Vásárosnaményban él a lakhatási támogatás megállapítását követő minimum 2 évig,
 1. vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz,
 1. tudomásul veszi, hogy a lakhatási támogatás feltétele a településen végzett közösségi önkéntes tevékenység.

 

A lakhatási támogatás forrása, mértéke, formája:

 

A pályázati felhívásban az önkormányzat az ESÉLY-OTTHON „Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” című, EFOP - 1.2.11-16-2017-00061 azonosítószámú pályázat (a továbbiakban: Projekt) keretében felújított és berendezett lakások hasznosítását hirdeti meg az alábbiak szerint:

 1. A támogatás keretében 8 lakás kerül hasznosításra maximum 24 hónap időtartamra. A beköltözés kezdő időpontja a szerződéskötést követő 30 napon belül.
 2. A pályázat nyertesei legfeljebb 2 éven keresztül lehetnek lakói a projekt keretében felújított ingatlannak, az ezt követő időponttól a lakhatásra vonatkozó jogosultság megszűnik csereingatlan biztosítása nélkül.
 3. A projekt megvalósítását követő 60 hónapos fenntartási időszakban a lakhatási támogatásra vonatkozó pályázati felhívás 2 évente kiírásra kerül.
 • A pályázat nyerteseinek a lakhatásért nem kell lakbért fizetniük, kizárólag az általuk használt lakás igazolt rezsiköltségének megfizetésére kötelesek.
 1. A lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a beköltözők legalább egyik tagja Vásárosnamény Város közigazgatási területén működő munkáltatónál foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen és vegyen részt a projekt célkitűzéseinek megvalósításában, illetve a projektben meghatározott tevékenységekben.
 2. A lakhatási támogatásban részesülőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a lakásba költözés időpontjától számított 3 napon belül ott állandó lakóhelyet létesít.
 3. A lakhatásban részesítettek számára kötelező a projekt megvalósítása, valamint fenntartási időszaka alatt legalább 10 nap közérdekű önkéntes tevékenység végzése a településen. Az önkéntes tevékenység végzésére szerződés készül.

A pályázatokat a felhívás mellékletében felsorolt lakásokra lehet benyújtani. Egy pályázó csak egy lakásra nyújthatja be igényét!

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki Vásárosnamény Város Önkormányzatának vezető tisztségviselője, a képviselő-testület tagja, illetve előzőek bármely tagjával Ptk. szerinti közeli hozzátartozói viszonyban van.

A Képviselő-testület a beköltöző személyek kiválasztásánál előnyben részesíti a 30. életévet el nem érő pályázókat továbbá előnyben részesítheti:

 1. a településen hiányszakmával rendelkező pályázót,
 2. aki a projekt megvalósítása kezdetétől önkéntes tevékenységet végzett.

A lakhatási támogatásra benyújtandó pályázat tartalmi elemei:

 1. pályázati adatlap,
 2. a pályázó részletes önéletrajza,
 3. az értékelési szempontok alátámasztására szolgáló dokumentumok:

ca) nyilatkozat a jövedelmi és vagyoni viszonyokról, illetve az azokat igazoló dokumentumok,

cb) amennyiben van a pályázónak gyermeke úgy az ő születési anyakönyvi kivonata vagy annak pályázó által hitelesített másolata,

cc) vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés, vagy egyéni vállalkozásról igazolás,

cd) amennyiben a pályázó a pályázat benyújtása előtt önkéntes munkát végzett, az arról szóló igazolás,

ce) nyilatkozat a Vásárosnaményban végezni kívánt önkéntes tevékenység vállalásáról,

cf) amennyiben a pályázó házas, élettársi vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban él, az ezt bizonyító okirat vagy annak másolata, illetve élettársi kapcsolat esetén az erről szóló nyilatkozata,

cg) a pályázó személyi igazolványának pályázó által hitelesített másolata.

 1. nyilatkozat, hogy a pályázó nem vezető tisztségviselője Vásárosnamény Város Önkormányzatának, nem tagja az önkormányzat képviselő-testületének, illetve előzőekkel nem áll közeli hozzátartozói viszonyban.

A pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció (adatlap, jövedelemi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozat) a Városháza ügyfélfogadójában található meg, valamint az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja, határideje és feltételei

A pályázati űrlapot egy eredeti példányban az erre rendszeresített nyomtatványon, zárt borítékban – személyesen vagy postai úton – a szükséges mellékletek csatolásával az alábbi címre kell benyújtani: Vásárosnamény Város Önkormányzata, 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.

Kérjük, a borítékra írja rá: EFOP - 1.2.11-16-2017-00061 „Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” lakhatási támogatás pályázat.

További információ kérhető elektronikus levélben. (feketene@vasarosnameny.hu)

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. június 23. (szerda) 1300 óra

 

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázatok beérkezését követő első rendes testületi ülés napja. A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15. nap.

A hiányosan, vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására, a pályázatok beadására nyitva álló határidő leteltét követően egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra nyitva álló idő, az erről szóló felhívás kézhezvételétől (az elektronikus levél címzetthez történő megérkezése) számított 2 munkanap. A hiánypótlási határidő elmulasztása jogvesztő. Hiánypótlási felhívás kiküldése kizárólag elektronikus úton történik.

 

A pályázatok elbírálásának rendje

A pályázatok elbírálása meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. A Képviselő-testület zárt ülés keretében a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság előzetes véleményezését követően dönt a támogatásban részesülőkről, illetve a részükre kiutalt lakásokról.

A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogszabálysértésre hivatkozással a Vásárosnaményi Járásbírósághoz címzett keresettel lehet fordulni.

A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi.

 

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a lakhatási támogatásból kizárható.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a Támogatáskezelő részére – kizárólag a pályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetve a lakhatási támogatás időtartama alatt maga kezelje. 

 1. melléklet a pályázati felhíváshoz.

 

 

P Á L Y Á Z H A T Ó   L A K Á S O K :

4800 Vásárosnamény, Szabadság tér  9. 1. számú lakás:

2 szoba, konyha, előtér, közlekedő, fürdőszoba, WC összesen 66,26 m2 alapterülettel.

 

 

4800 Vásárosnamény, Szabadság tér  9. 2. számú lakás:

2 szoba, konyha, előtér, fürdőszoba, WC, összesen: 59,89 m2 alapterülettel.

 

4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 9. 3. számú lakás:

2 szoba, konyha, előtér, fürdőszoba, WC, összesen: 50,43 m2 alapterülettel.

 

 

4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 9. 4. számú lakás:

2 szoba, konyha, előtér, fürdőszoba, WC, összesen: 57,63 m2 alapterülettel.

 

 

4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 9. 5. számú lakás:

1 szoba, konyha, előtér, közlekedő, fürdőszoba, WC, összesen: 45,35 m2 alapterülettel.

 

 

4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 34. 1/3. szám alatti lakás:

2 szoba, konyha, étkező, előtér, fürdőszoba, WC, összesen: 53,41 m2 alapterülettel.

 

4800 Vásárosnamény, Szőlőskert u. 39. szám alatti iker családi lakóház 1. sz. lakás:

2 szoba, konyha, kamra, előtér, közlekedő, fürdőszoba, WC, összesen 70,41 m2 alapterülettel

és a hozzá tartozó udvar, kert.

 

4800 Vásárosnamény, Szőlőskert u. 39. szám alatti iker családi lakóház 2. sz. lakás:

2 szoba, konyha, kamra, előtér, közlekedő, fürdőszoba, WC, összesen 69,79 m2 alapterülettel és a hozzá tartozó udvar, kert.

PÁLYÁZAT

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

PÁLYÁZATOT HIRDET

a Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA

 

Pályázati feltételek:

Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.

A könyvvizsgáló jogállást, feladatait a hatályos számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a  Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény tartalmazzák.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara által közzétett névjegyzékbe történő bejegyzés igazolását.

Természetes személyek (kamarai tagok) esetében egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, részletes szakmai önéletrajzot, könyvvizsgálói társaság esetében a társaság könyvvizsgálatáért felelős személyének megjelölését, részletes bemutatását.

A feladat ellátására vonatkozó leírást.

Érvényes (a könyvvizsgálóra vonatkozó) felelősségbiztosítási kötvény másolatát.

A pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll fenn vele szemben törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok. A megbízási díj megjelölését.

A pályázatokat Vásárosnamény Város Polgármesteréhez (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1. sz.) lehet benyújtani kizárólag ajánlott postai küldeményként, „Vitka Nonprofit Kft. könyvvizsgálat” jeligével ellátva az önkormányzat honlapján, facebook oldalán és a Városi Televízióban történő megjelenést követő naptól számított 15 naptári napon belül.

A pályázati felhívás közzétételének időpontja: 2021. május 26.

A beérkezett pályázatok elbírálására a benyújtásra nyitva álló időt követő 5 napon belül kerül sor.

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel 2020. november 4. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország egész területére, az így bevezetett rendkívüli jogrend jelenleg is fenn áll.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre tekintettel a pályázatokról a Képviselő-testület hatáskörében eljáró Filep Sándor polgármester dönt. 

A könyvvizsgáló megbízása: 2021. július 1. napjától - 2026. június 30. napjáig szól.

Az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság
parancsnokának

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

az Önkéntes Tartalékosok részére folyósítható tanulmányi ösztöndíjról

 

Pályázatot nyújthatnak be a Magyar Honvédség állományába tartozó önkéntes területvédelmi és műveleti tartalékos katonák (a továbbiakban: tartalékos), valamint a Magyar Honvédség állományába nem tartozó, tartalékos szolgálatot vállaló, büntetlen előéletű, 18. életévét betöltött, állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, magyar állampolgárok. A pályázó önkéntes műveleti tartalékos vagy önkéntes területvédelmi tartalékos ösztöndíjra nyújthat be pályázatot.

A pályázat célja: a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása.

A pályázat beérkezési határideje: 2021. június 15.

A pályázatot közvetlenül az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (a

továbbiakban: MH TTP) parancsnokának, Sándor Zsolt vezérőrnagynak címezve, zárt borítékban „ÖT Ösztöndíj Pályázat” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton (MII Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (1095 Budapest Soroksári út 152. vagy 1885. Budapest Pf. 25.) címére kell benyújtani.

A pályázat benyújtható a megyeszékhelyeken található toborzó irodákban is, melyek pontos címei az alábbi linken érhetők el: http://www.hadkiegeszites.honvedseg.hu/toborzoirodak).

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

1.      Magyarországi polgári felsőoktatási intézmény nappali, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formájú felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében tanulmányokat folytató hallgató vagy iskolai rendszerű, nappali, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formájú szakképzés keretében az Országos Képzési Jegyzékben szereplő államilag elismert szakképzésben részt vevő a szakképző iskolával tanulói jogviszonyban álló nagykorú tanuló.

2.      Meglévő tartalékos katonai jogviszony, vagy legkésőbb az ösztöndíj szerződés megkötéséig tartalékos jogviszony létesítése.

A pályázat jelen kiírás 1. melléklet szerinti „Ösztöndíjpályázati adatlapon” nyújtható be.

A pályázat tartalmazza a pályázó személyes adatait, a hallgatói vagy tanulói jogviszonyról szóló igazolást, a pályázó adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát és a pályázati felhívásban szereplő egyéb adatokat. A pályázati kiírásban szereplő igazolásokat a pályázó szerzi be. A hiányosan, rosszul kitöltött pályázatok hiánypótlására az értesítéstől számított 5 munkanapon belül van lehetőség, a határidőn túl beérkező pályázatok nem fogadhatók be.

 

Pályázat elbírálásának módja és időpontja:

A beérkezett pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 8 napon belül bizottság bírálja el. Az elbírálás a benyújtott pályázati anyag alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság javaslatot tesz az MH TTP parancsnokának, aki a pályázat nyerteseiről dönt. A döntésről a pályázók (és állományilletékes parancsnokaik) írásban tájékoztatást kapnak.

Az ösztöndíjat elnyert pályázókkal az állományilletékes katonai szervezet parancsnoka legkorábban az önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítését követő naptól köt ösztöndíj szerződést.

A tartalékos katonai jogviszony létesítésekor, az önkéntes műveleti tartalékos katona az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban: MH KIKNYP) Tanulmányokat Folytatók Köteléke, az önkéntes területvédelmi tartalékos katona esetében az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred (a továbbiakban: MH 6. TVE), valamint az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred (a továbbiakban: MH 2. TVE) állományába kerül.

Ösztöndíjszerződés azzal az önkéntes tartalékossal köthető, aki vállalja:

a)      az ösztöndíjszerződésben meghatározott végzettség vagy szakképzettség megszerzését,

b)      tartalékos szolgálati viszony fenntartását legalább az ösztöndíj szerződésben meghatározott végzettség vagy szakképzettség megszerzését követően, az ösztöndíjjal támogatott tanulmányokkal megegyező ideig,

c)      önkéntes tartalékos szolgálati viszony fenntartását - a végzettség vagy szakképzettség megszerzésének hiányában is - az ösztöndíjjal támogatott időszakot követően, a tanulmányokkal megegyező ideig,

d)      az önkéntes műveleti tartalékos katona esetében az egységes alapkiképzés teljesítése,

e)      az önkéntes területvédelmi tartalékos katona esetében az alapfelkészítés (továbbiakban együtt: alapkiképzés1) teljesítését az ösztöndíj szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül,

f)       az önkéntes tartalékos beosztásra történő felkészítése céljából az önkéntes tartalékos tiszti vagy altiszti alaptanfolyam mindkét moduljának teljesítését, az ösztöndíj szerződésben meghatározott iskolai végzettség megszerzésének időpontjáig. Az önkéntes tartalékos tiszti vagy altiszti alaptanfolyam elvégzése előnyt jelent és beszámítandó a szerződéses állományba történő jelentkezéskor.

A tanulmányi támogatás mértéke, folyósítása:

Az ösztöndíj az ösztöndíj szerződésben meghatározott végzettség vagy szakképzettség megszerzéséig az önkéntes tartalékos szolgálati viszony fennállása alatt illeti meg a félévet vagy szemesztert sikeresen lezárt hallgatót. A minta tanterv szerinti félév vagy szemeszter teljesítéséről szóló hiteles igazolást az oktatási intézménytől a tartalékos köteles beszerezni. Ennek hiányában az ösztöndíj nem folyósítható. A hiteles igazolás alapadatait a 2. melléklet tartalmazza.

A tartalékos nem jogosult ösztöndíjra a tanulmányi halasztás időtartamára, valamint a hallgatói, tanulói, illetve a tartalékos jogviszony megszüntetése vagy megszűnése esetén.

Az ösztöndíj szerződés megkötésének napját magában foglaló félév vagy szemeszter kezdő napjától számított minden 6. hónapban utólag ösztöndíjra jogosult, melynek mértéke:

 

1 Az alapkiképzésre a nyári szünidőben, illetve a hétvégeken kerül sor.

 

a)      az alapkiképzést még nem teljesítők esetében a honvédelmi illetményalap 90%-a,

b)      az alapkiképzést teljesítők esetében a honvédelmi illetményalap 120%-a,

c)      az önkéntes tartalékos tiszti, illetve altiszti alaptanfolyam 1. modulját sikeresen teljesítők esetében a honvédelmi illetményalap 150%-a és

d)      az önkéntes tartalékos tiszti, illetve altiszti alaptanfolyam 2. modulját sikeresen teljesítők esetében a honvédelmi illetményalap 180%-a.

A honvédelmi illetményalap 2021 évben: 44.600 Ft. (Mértékét az aktuális költségvetési törvény határozza meg.)

Az ösztöndíj szerződés a megkötését követő 12 hónap elteltével hatályát veszti, ha a tartalékos az alapkiképzést nem teljesítette.

Az alapkiképzés során laktanyai elhelyezés, természetbeni étkezés és útiköltség térítés jár a tartalékos részére.

További juttatások az alapkiképzés (tényleges szolgálatteljesítés) során:

A területvédelmi tartalékos szerződéskötési díjra (a honvédelmi illetményalap 75%-a (2021 - ben 33.450 Ft)), időarányos - a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben meghatározott - illetményre és - teljesített szolgálati évenként - a mindenkori minimálbérrel megegyező összegű (2021-ben 167.400 Ft) rendelkezésre állási díjra jogosult.

A műveleti tartalékos időarányos - a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben meghatározott - illetményre és a mindenkori minimálbér 150%-ának megfelelő (2021-ban 251.100 Ft) rendelkezésre állási díjra jogosult.

Az alapkiképzés, az önkéntes tartalékos tiszti, illetve önkéntes tartalékos altiszti alaptanfolyam moduljainak leírását, az egyes kiképzési és vizsgakövetelményeket a 3. melléklet tartalmazza.

Az önkéntes tartalékos megtérítési kötelezettsége:

Az önkéntes tartalékost a részére kifizetett ösztöndíj teljes összegével megtérítési kötelezettség terheli, amennyiben önhibájából az ösztöndíj szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti.

Az önkéntes tartalékost az ösztöndíj szerződés alapján a részére folyósított tanulmányi támogatásnak a még le nem szolgált időre eső időarányos összegét köteles visszafizetni,

amennyiben az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyát az ösztöndíj szerződésben vállalt idő előtt - a jogszabályban meghatározott okok miatt - megszünteti.

Az önkéntes tartalékost megtérítési kötelezettség nem terheli, ha az MH-val létesített önkéntes tartalékos szolgálati viszonya önhibáján kívül szűnik meg, valamint ha az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyát az MH-val történő szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszony létesítése céljából szünteti meg.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság megyei toborzó irodáiban, illetve az MH TTP alárendeltségébe tartozó Területvédelmi Ezredek zászlóaljainál kérhető.

Az önkéntes tartalékos jogviszonyról az alábbi linkeken további információ áll rendelkezésre:

 

 

http://www.hadkiegeszites.honvedseg.hu/onkentes tartalékos rendszer, http://www.iranvasereg.hu/home/page/tartalekos

A pályázattal kapcsolatos részleteket az önkéntes tartalékosokkal köthető ösztöndíj szerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 50/2017. (IX. 15.) HM utasítás tartalmazza.

A pályázó a pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képező adatkezelési tájékoztató* ismeretében beleegyezését adja a pályázat kiírójának az elbírálás céljából saját, személyes adatainak kezeléséhez.

Budapest, 2021. április 28.

 

Sándor Zsolt

vezérőrnagy parancsnok

Pályázat

Vásárosnamény Város Önkormányzat pályázati felhívása a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására

Vásárosnamény Város Önkormányzata ezúton hívja fel a bíróság által nem bejegyzett Vásárosnaményban működő önszerveződő közösségek, és a bíróság által bejegyzett, az önkormányzat illetékességi területén székhellyel rendelkező civil szervezetek figyelmét pályázat benyújtására az Önkormányzat 28/2012.(X.19.) számú rendelete alapján pályázatot benyújtani.

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében.

A pályázat beadási határideje: 2021. március 16.

A pályázat tartalmi és formai követelményeit fenti számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely a pályázati adatlappal együtt megtalálható a vasarosnameny.hu internetes elérhetőségen, illetve a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen átvehető.

A pályázatot az alábbi címre kérjük írásban eljuttatni:

Vásárosnamény Város Önkormányzata

4800 Vásárosnamény, Tamási Áron út 1.

A kedvező elbírálásban részesülők a rendeletben meghatározott határidőig és formában kötelesek elszámolni a támogatás felhasználásáról.

 

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Esély otthon - „Gólyafészek-Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért" ösztönző támogatásairól szóló 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése alapján – az alábbiakban teszi közzé a benyújtott pályázatok eredményét:

158/2020. (IX. 29.) önkormányzati határozat alapján:

 

A Képviselő-testület

 

 • Baráth Viktória                   4804 Vásárosnamény, Nagy Sándor József u. 38-40.
 • Deskó Dávid 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 7. 
 • Deskó-Koncz Dóra Hanna 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 7.
 • Szabó Dóra 4800 Vásárosnamény, Dózsa György u. 47/B.
 • Gaál Gergő 4800 Vásárosnamény, Kis u. 8.
 • Juhász Anita 4800 Vásárosnamény, Táncsics Mihály u. 107.
 • Kiss Árpád 4803 Vásárosnamény, Templom u. 21.
 • Kiss Nóra 4804 Vásárosnamény, Damjanich u. 49.
 • Koncz Csaba 4804 Vásárosnamény, Nagy Sándor József u. 28.
 • Koncz László Richard 4803 Vásárosnamény, Gulácsi u. 9.
 • Lukács Zsuzsa 4804 Vásárosnamény, Pöltenberg u. 31.
 • Misku József 4800 Vásárosnamény, Kossuth L. u. 35.
 • Misku-Péntek Izabella 4800 Vásárosnamény, Kossuth L. u. 35.
 • Nagy Szilárd 4804 Vásárosnamény, Kiss Ernő út 12.
 • Németh Béla 4800 Vásárosnamény, Dózsa György u. 47/B.
 • Szántó Zsuzsanna 4800 Vásárosnamény, Rákóczi u. 1/c. 2/6.
 • Szlávik Szlávna 4800 Vásárosnamény, Kölcsey Ferenc út 15.
 • Toldi Patrik 4800 Vásárosnamény, Sport u. 23.
 • Tóth Enikő 4804 Vásárosnamény, Nagy Sándor József u. 28.
 • Vincze Tibor 4804 Vásárosnamény, Pöltenberg E. u. 31. szám alatti

lakosokat „Helyben maradást ösztönző” pénzbeli támogatásban részesíti.

 • Sütő Ágnes 4800 Vásárosnamény, Orbán Balázs krt. 12/A. 2/9. szám alatti lakost „Lakhatási körülmények javítását szolgáló” célzó pénzbeli ösztönző támogatásban részesíti.

További pályázóinkat tartalmi és formai okok miatt sajnos el kellett utasítani.

Vásárosnamény, 2020. november 2.

Filep Sándor                                                                                        dr. Deák Ferenc

polgármester                                                                                                 jegyző

 

A Magyar Államkincstár vissza nem térítendő támogatást nyújt a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása céljából. A támogatás folyósítása az ország egész területén biztosított.

Jelen pályázat vissza nem térítendő támogatás.

A projektek keretében a Kincstár azon, gyermekük után családtámogatásban már részesült szülők számára biztosít támogatást, akik 20 hetesnél idősebb kisgyermeket nevelnek, és munkaerőpiaci visszatérésük érdekében gyermeküket a munkavégzés idejére családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében, nem önkormányzati fenntartású bölcsődében vagy nem önkormányzati fenntartású mini bölcsődében helyezik el. A támogatás a gyermek óvodai nevelésének megkezdéséig nyújtható.

A kisgyermeket nevelő több gyermekre tekintettel is igényelhet támogatást, amennyiben a pályázati felhívásban foglaltak több gyermek esetében is teljesülnek. Ebben az esetben minden gyermek vonatkozásában külön támogatási kérelmet kell benyújtani.

A fentiekkel kapcsolatban a Kincstár legfeljebb havi 40 ezer forint összeghatárig nyújt támogatást a családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében, nem önkormányzati fenntartású bölcsődében vagy nem önkormányzati fenntartású mini bölcsődében elhelyezett kisgyermekek személyi térítési díjára vonatkozóan. Amennyiben a gyermek elhelyezéséért fizetett díj kevesebb, mint 40 ezer forint, akkor a támogatás összege a bölcsődei havidíj összegével megegyező lesz, amennyiben pedig meghaladja a 40 ezer forintot, akkor a különbözetet a szülőknek szükséges fedezniük, arra a Kincstár nem nyújt támogatást.

A támogatás utófinanszírozott jellegű, ami azt jelenti, hogy a szülőnek a térítési díjat ki kell fizetnie, és a kifizetett személyi térítési díjról szóló számla alapján nyújt támogatást a Kincstár.

A támogatási kérelem kizárólag elektronikus úton, a Kincstár által biztosított elektronikus űrlapon, ügyfélkapus azonosítást követően nyújtható be.

A támogatásról részletes tájékoztatást az alábbi oldalon olvashat: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/bolcsodei-tamogatas

Email: ginop@allamkincstar.gov.hu Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-452-2903

Budapest, 2020. október 7.

53/2020. (III.30.) polgármesteri határozat alapján:

Péter Éva Csilla 4803 Vásárosnamény, Viola utca 9/B. szám alatti lakost helyben maradást ösztönző támogatásban részesíti.

Káplár Barbara 4800 Vásárosnamény, Sport u. 35. szám alatti lakost lakhatási körülmények javítását szolgáló pénzbeli támogatásban részesíti.

-------------------------

58/2020. (IV.29.) polgármesteri határozat alapján:

Tóthné Liba Anita 4800 Vásárosnamény, Orbán Balázs krt. 17/B. II/5. szám alatti lakost helyben maradást ösztönző támogatásban részesíti.

Bakos Cintia Mária 4800 Vásárosnamény, Sport u. 36. szám alatti lakost helyben maradást ösztönző támogatásban részesíti.

Guti Nikolett 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 7. I/5. szám alatti lakost helyben maradást ösztönző támogatásban részesíti.

Rengő Pál 4800 Vásárosnamény, Orbán Balázs krt. 12/A. szám alatti lakost lakhatási körülmények javítását szolgáló pénzbeli támogatásban részesíti.

---------------------

120/2020. (VIII. 25.) önkormányzati határozat alapján:

Gál Péter 4800 Vásárosnamény, Nagy Sándor József u. 7.

Jászay Noémi 4800 Vásárosnamény, Kossuth Lajos út 34. 2/17.
Bicskó Gábor 4800 Vásárosnamény, Kossuth Lajos út 34. 2/17.
Juhász Sándor 4800 Vásárosnamény, Radnóti Miklós utca 11.
Biró Barbara 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 2/B. 2/7.
Keve László 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 7. 3/14.
Pál Dóra 4803 Vásárosnamény, Munkácsi út 92.
Balázs Tamás 4800 Vásárosnamény, Orbán Balázs krt. 14/C 3/14.
Huszti Lilla 4803 Vásárosnamény, Gulácsi út 33/A.
Faragó Zsuzsanna 4800 Vásárosnamény, Arany János utca 38.
Mándi László 4804 Vásárosnamény, Török I. u. 12.
Krutilla Gabriella 4804 Vásárosnamény, Török I. u. 12.
Szücs Márk 4800 Vásárosnamény, Bessenyei u. 2/C.
Gráf Lilla 4800 Vásárosnamény, Petőfi Sándor u. 10.
Kokas Krisztina 4800 Vásárosnamény, Heltai Gáspár u. 20.
Balogh Annamária 4800 Vásárosnamény, Sport utca 63.
Hatala Bertalan 4804 Vásárosnamény, Kiss Ernő út 66.
szám alatti lakosokat helyben maradást ösztönző pénzbeli támogatásban részesíti.

Veres Zsófia 4800 Vásárosnamény, Árpád köz 13. 2/A.
Szilágyi Gergő 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 34. 2/14.
szám alatti lakosokat lakhatási körülmények javítását szolgáló pénzbeli támogatásban részesíti.
------------------------
134/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat alapján:

1) Bacsó Júlia 4800 Vásárosnamény, Hunyadi János u. 6.
2) Baksa Nikolett 4800 Vásárosnamény, Szőlőskert út 35.
3) Baksa Viktória 4800 Vásárosnamény, Szőlőskert út 35.
4) Balázs Gergő 4804 Vásárosnamény, Kiss Ernő u. 28.
5) Balázs Zoltán 4804 Vásárosnamény, Kiss Ernő u. 28.
6) Balázs-Nagy Barbara Ketrin 4800 Vásárosnamény, Naményi Pátens u. 25.
7) Bancsiné Koncz Renáta 4800 Vásárosnamény, Bocskai u. 9.
8) Baranyi Balázs Lajos 4803 Vásárosnamény, Munkácsi út 121.
9) Baráthné Jónás Orsolya 4803 Vásárosnamény, Viola u. 1/B.
10) Barta Krisztián 4800 Vásárosnamény, Orbán B. krt. 12/A.
11) Bodnár Zoltán 4800 Vásárosnamény, Kossuth Lajos út 35. 2/6.
12) Bodnár-Tóth Mariann 4800 Vásárosnamény, Orbán B. krt. 12/B. Fsz.1.
13) Deák János 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 33/C. 3/5.
14) Deák-Haklik Mariann 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 33/C. 3/5.
15) Dévai Vanda 4800 Vásárosnamény, Kossuth Lajos út 12.
16) Fábián Viktória 4800 Vásárosnamény, Béke u. 5/B.
17) Fehér Balázs 4803 Vásárosnamény, Darvas u. 21.
18) File Anita 4800 Vásárosnamény, Jókai Mór út 25.
19) Haklik Dorina 4800 Vásárosnamény, Táncsics Mihály u. 51.
20) ifj. Haklik Gyula 4804 Vásárosnamény, Lázár Vilmos út 9.
21) Haklik Sándor 4800 Vásárosnamény, Rákóczi Ferenc út 26-28.
22) Haklik Tamás Zalán 4800 Vásárosnamény, Táncsics Mihály u. 51.
23) Haklik-Baráth Beatrix 4800 Vásárosnamény, Rákóczi Ferenc út 26-28.
24) Horváth Barbara 4800 Vásárosnamény, Ifjúság út 29/b.
25) Illés Nóra 4800 Vásárosnamény, Orbán B. krt. 12/A. 3/14.
26) Kiss Bernadett 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla u. 20/B. 1/18.
27) Kopócsné Magyar Anikó 4800 Vásárosnamény, Szatmár u. 28.
28) Kormos Ádám 4800 Vásárosnamény, Orbán B. krt. 12/C.
29) Kormos Petra 4804 Vásárosnamény, Lechner György u. 2.
30) Krutilla Erika 4800 Vásárosnamény, Kraszna u. 11/B.
31) Lelkes Beatrix 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 9.
32) Mester Bence 4800 Vásárosnamény, Orbán B. krt. 10/B. 4/8.
33) Mester-Baráth Fanni 4800 Vásárosnamény, Orbán B. krt. 10/B. 4/8.
34) Mihalkó Zsanett 4800 Vásárosnamény, Kossuth Lajos út 4. 1/4.
35) Mutter Sándor 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla u. 20/B. 1/18.
36) Somi Zoltán 4800 Vásárosnamény, Heltai Gáspár u. 10,
37) Szabó Roland 4800 Vásárosnamény, Táncsics Mihály u. 51.
38) Szőke Adrienn 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 6/B. 3/6.
39) Tiba Cintia 4800 Vásárosnamény, Orbán B. krt. 12/C. 3/14.
40) Toldi Tamara Linda 4800 Vásárosnamény, Kossuth Lajos út 24.
41) Tölgyes Attila 4800 Vásárosnamény, Bocskai István u. 7.
42) Varga Anita 4800 Vásárosnamény, Damjanich út 54.
szám alatti lakosokat helyben maradást ösztönző pénzbeli támogatásban részesíti.

1) Bagi-Fórizs Bettina 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 34. 1/1.
2) Jaczina Nóra 4803 Vásárosnamény, Munkácsi út 16.
szám alatti lakosokat lakhatási körülmények javítását szolgáló pénzbeli támogatásban részesíti.

            Filep Sándor                                                                              dr. Deák Ferenc

            polgármester                                                                                       jegyző

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata

az

 EFOP-1.2.11-16-2017-00061azonosítószámú,

„ESÉLY OTTHON”

GÓLYAFÉSZEK- Vásárosnamény

fiataljainak helyben maradásáért című projekt megvalósítása keretében

 

18-35 év közötti önkéntesek jelentkezését várja.

Az önkéntes tevékenység időpontja: 2020. szeptember 18. (péntek)

Helyszíne: Vásárosnamény Városháza előtti park  

Az önkéntes tevékenység jellege: Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ által szervezett térzenei rendezvény lebonyolításában való közreműködés.

A jelentkezéseket 2020. szeptember 17. napján, 16 00 óráig az alábbi elérhetőségen várjuk:

nyiri.tunde@gmail.com

06-30/370-1304

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a „Gólyafészek” projekt keretében elérhető lakhatási-  és pénzbeli ösztönző támogatások nyújtásának egyik feltétele, hogy a fiatalok a projekt programjaiban aktívan részt vegyenek, és önkéntes tevékenységet végezzenek.

ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRE

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata

az

 EFOP-1.2.11-16-2017-00061azonosítószámú,

„ESÉLY OTTHON”

GÓLYAFÉSZEK- Vásárosnamény

fiataljainak helyben maradásáért című projekt megvalósítása keretében

 

18-35 év közötti önkéntesek jelentkezését várja.

Az önkéntes tevékenység időpontja: 2020. szeptember 15. (kedd)

Helyszíne: Hunor Hotel és Étterem udvara

Vásárosnamény, Szabadság tér 25.  

Az önkéntes tevékenység jellege: Vásárosnamény Város Önkormányzata által szervezett szabadtéri program lebonyolításában való közreműködés.

A jelentkezéseket 2020. szeptember 15. napján, 10 00 óráig az alábbi elérhetőségen várjuk:

nyiri.tunde@gmail.com

06-30/370-1304

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a „Gólyafészek” projekt keretében elérhető lakhatási-  és pénzbeli ösztönző támogatások nyújtásának egyik feltétele, hogy a fiatalok a projekt programjaiban aktívan részt vegyenek, és önkéntes tevékenységet végezzenek.

Az EFOP-1.2-11-16-2017-00061 azonosítószámú,

„ GÓLYAFÉSZEK- Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” elnevezésű projekt keretében megrendezendő vállalkozói fórumra

Időpont: 2020. szeptember 9. 1700 óra

 

Helyszín: Városháza Nagyterme  

Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.

 

 

PROGRAM

 

1700

 Megnyitó

Köszöntőt mond: Filep Sándor

Vásárosnamény Város polgármestere

1710              

Fiatal vállalkozók bemutatkozása

1745

Büfévacsora

 

Számítunk megtisztelő részvételére!

Vásárosnamény, 2020. szeptember 4.

                                                                                 

                                                                                                                      Filep Sándor sk.

                                                                                                                      polgármester

 

„Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” című, EFOP - 1.2.11-16-2017-00061 azonosítószámú pályázat keretében biztosított ösztönző támogatások igénybevételére

Az ösztönző támogatásokra azok a 18 - 35 év közötti személyek jogosultak, akik Vásárosnaményban lakcímmel rendelkeznek, vagy Vásárosnaményba kívánnak költözni és Vásárosnamény Város közigazgatási területén működő munkáltatóknál dolgoznak, vagy egyéni vállalkozást működtetnek a város közössége számára fontos, hiányzó tevékenységnek, foglalkozásnak számító alábbi szakmákban:

ács

gépésztechnikus

minőségellenőr

adminisztrátor (bármely szakterületen) 

gépkezelő

múzeumpedagógus 

műszaki ellenőr

műszaki vezető

általános orvos

gyermek- és ifjúsági felügyelő 

műszerész

nehézgépkezelő

ápoló (szakápoló,  segédápoló)

gyógypedagógus 

orvos írnok

árufeltöltő 

gyógyszerész

óvónő

asztalos 

gyógyszertári asszisztens

pedagógiai asszisztens

autóbuszvezető

gyógytornász

pedagógus 

autófényező

hegesztő

hivatásos szolgálati tevékenység

informatikus

pék

autószerelő

informatikus könyvtáros

 

autóvillamossági szerelő

takarító (bármely területen)

pincér

préskezelő

bádogos

kamion sofőr 

karbantartó

pszichológus (gyermek vagy felnőtt) 

banki ügyintéző

karosszéria lakatos

kereskedelmi tevékenységet végző (bármely területen)

raktáros 

benzinkút-kezelő

beszerzési munkatárs

kéz-és lábápoló

kisgép szerelő

rendezvényszervező

bérügyintéző

biztosítási üzletkötő

kisgyermekgondozó- nevelő 

szabó-varró

bolti eladó

konyhai kisegítő

szakács

szállítmányozási ügyintéző

bolti pénztáros 

kozmetikus 

számítógépes adatrögzítő

szálláshely szolgáltatás

burkoló

könyvtáros 

személy- és vagyonőr

CNC esztergályos

CNC marós

közösségszervező

szobalány

családsegítő munkatárs

csomagoló

központifűtés-és gázhálózati szerelő

kőműves

szociális ápoló és gondozó

dajka 

logopédus

szociális munkás

egészségügyi asszisztens

mentálhigiénés szakember

targoncavezető 

élelmezésvezető

mentő gépkocsivezető (OMSZ  magán betegszállítás)

tehergépkocsi-vezető

élelmiszeripari szakmunkás

mentőápoló

tejipari szakmunkás 

életmód- és életvitel tanácsadó

mentőtiszt

tetőfedő

titkárnő

tolmács

ügyintéző (bármely szakterületen)

előadói munkakörben foglalkoztatottak (bármely szakterületen)

mérlegképes könyvelő 

védőnő

felszolgáló 

mérnök (bármely szakirány) 

vendéglátó eladó

festő-mázoló-tapétázó

mezőgazdasági gépész

villanyszerelő 

fodrász 

mezőgazdasági gépésztechnikus

virágkötő

zöldség- és gyümölcstermesztő

fogorvos

mezőgazdasági növénytermesztő gépész 

zöldség- és gyümölcsfeldolgozó

Egy pályázó csak egy támogatási formára nyújthatja be pályázatát!

Amennyiben egy pályázótól több pályázat is beérkezik, úgy valamennyi benyújtott pályázata érvénytelen. 

 

Kérjük, hogy a pályázati adatlapon pontosan jelölje be, hogy melyik ösztönző támogatásra kíván pályázni!

 

 • LETELEPEDÉSI TÁMOGATÁS

 

Letelepedési támogatásra nyújthat be pályázatot aki:

 • Vásárosnaményban lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Vásárosnaményban él, vagy Vásárosnaményba kíván költözni és a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja azt, hogy legkésőbb a megkötésre kerülő támogatási szerződés hatályba lépésének napjáig ennek eleget tesz,
 • a pályázat benyújtásakor nappali tagozaton, utolsó éves hallgatóként felsőfokú tanulmányokat folytat hiányszakmának minősülő szakterületen,
 • a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a támogatási szerződés megkötésekor még nem tölti be a 35. évét és a célcsoport tagja,
 • vállalja, hogy
 1. vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval a pályázó végzettségének megfelelő munkakörben munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, vagy
 2. egyéni vállalkozó jogviszonyt létesít,
 • vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Vásárosnaményban marad a folyósítás ideje alatt, valamint az azt  követő 12 hónapban, valamint a fennálló foglalkoztatásra irányuló, vagy az egyéni vállalkozói jogviszonya ugyanezen időtartam alatt a munkáltatói rendes felmondás esetét kivéve megszüntetésre nem kerül, illetve a munkavállaló halála esetét kivéve nem szűnik meg,
 • tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés hatályának kezdő napja megegyezik a vásárosnaményi székhelyű, vagy telephelyű munkáltatóval létrejött munkaviszony, vagy az általa létesített egyéni vállalkozó jogviszony kezdő napjával, és
 • vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, önkéntes tevékenységet végez.

A letelepedési támogatás összege bruttó 70 000 Ft/fő/hó, a folyósítás időtartama 6 hónap, de a folyósítás legutolsó időpontja 2021. 08.31. lehet. 

 

 

 

 • HELYBEN MARADÁST ÖSZTÖNZŐ PÉNZBELI TÁMOGATÁS

Helyben maradást ösztönző pénzbeli támogatásra nyújthat be pályázatot aki:

 • Vásárosnaményban lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Vásárosnaményban él,
 • a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, és a támogatási szerződés megkötésekor még nem töltötte be a 35. életévét továbbá a célcsoport tagja,
 • a pályázat benyújtását megelőzően legalább 60 napja vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval hiányszakmában  munkaviszonyban áll vagy vásárosnaményi székhellyel vállalkozási tevékenységet végez, és ezen jogviszonyok a támogatási szerződés megkötésének időpontjában is fennállnak,
 • vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Vásárosnaményban marad a folyósítás ideje alatt, valamint az azt  követő 12 hónapban, valamint a fennálló foglalkoztatásra irányuló, vagy az egyéni vállalkozói jogviszonya ugyanezen időtartam alatt a munkáltatói rendes felmondás esetét kivéve megszüntetésre nem kerül, illetve a munkavállaló halála esetét kivéve nem szűnik meg,
 • Vásárosnamény Város Önkormányzata felé semminemű tartozása nincs, és
 • vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, önkéntes tevékenységet végez.

A támogatás összege bruttó 40 000 Ft/fő/hó, a folyósítás időtartama minimum 6, maximum 12 hónap, de a folyósítás legutolsó időpontja 2021. 08.31. lehet.

 • LAKHATÁSI KÖRÜLMÉNYEK JAVÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ PÉNZBELI TÁMOGATÁS

A támogatásra az a személy nyújthatja be pályázatát, aki:

 • Vásárosnaményban lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Vásárosnaményban él,
 • a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, és a támogatási szerződés megkötésekor még nem töltötte be a 35. életévét és a célcsoport tagja,
 • a pályázat benyújtását megelőzően legalább 60 napja vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval hiányszakmában  munkaviszonyban áll vagy vásárosnaményi székhellyel vállalkozási tevékenységet végez, és ezen jogviszonyok a támogatási szerződés megkötésének időpontjában is fennállnak,
 • vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Vásárosnaményban marad a folyósítás ideje alatt, valamint az azt  követő 12 hónapban, valamint a fennálló foglalkoztatásra irányuló, vagy az egyéni vállalkozói jogviszonya ugyanezen időtartam alatt a munkáltatói rendes felmondás esetét kivéve megszüntetésre nem kerül, illetve a munkavállaló halála esetét kivéve nem szűnik meg,
 • Vásárosnamény Város Önkormányzata felé semminemű tartozása nincs, és
 • vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, önkéntes tevékenységet végez.

A Támogatott vállalja, hogy a folyósított támogatás összegét elsősorban Vásárosnaményban működő kereskedelmi üzletekben, vállalkozásoknál használja fel, ezzel is segítve a helyi gazdaság növekedését.

 

A támogatás összege bruttó 60 000 Ft/hó melynek a pályázati célnak megfelelő felhasználását a folyósítás befejezését követő hónap végéig a pályázó nevére szóló számlával valamint a beszerzett termékekről készített, dátummal ellátott fotódokumentációval kell igazolni. 

A folyósítás időtartama 6 hónap, de a folyósítás legutolsó időpontja 2021. 08.31. lehet.

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki Vásárosnamény Város Önkormányzata   képviselő-testületének tagja, jegyzője, aljegyzője, illetve előzőek bármely tagjával Ptk. szerinti közeli hozzátartozói viszonyban van.

 • HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÖSZTÖNZŐ VÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁS

 

A támogatásra az a személy nyújthatja be pályázatát, aki:

 • Vásárosnaményban lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Vásárosnaményban él,
 • a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, és a támogatási szerződés megkötésekor még nem töltötte be a 35. életévét és a célcsoport tagja,
 • a pályázat benyújtását megelőzően legalább 60 napja vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval hiányszakmában  munkaviszonyban áll vagy vásárosnaményi székhellyel vállalkozási tevékenységet végez, és ezen jogviszonyok a támogatási szerződés megkötésének időpontjában is fennállnak,
 • vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Vásárosnaményban marad a folyósítás ideje alatt, valamint az azt  követő 12 hónapban, valamint a fennálló foglalkoztatásra irányuló, vagy az egyéni vállalkozói jogviszonya ugyanezen időtartam alatt a munkáltatói rendes felmondás esetét kivéve megszüntetésre nem kerül, illetve a munkavállaló halála esetét kivéve nem szűnik meg,
 • Vásárosnamény Város Önkormányzata felé semminemű tartozása nincs, és
 • vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, önkéntes tevékenységet végez.

 

A Támogatott vállalja, hogy a folyósított támogatás összegét elsősorban Vásárosnaményban működő kereskedelmi üzletekben, vállalkozásoknál használja fel, ezzel is segítve a helyi gazdaság növekedését.

A támogatás összege bruttó 40 000 Ft/hó melynek a pályázati célnak megfelelő felhasználását a tárgyhót követő hónap 10. napjáig a pályázó nevére szóló számlával kell igazolni.  Igazolás céljára havonta legfeljebb 2 db számla nyújtható be.

A folyósítás időtartama 6 hónap, de a folyósítás legutolsó időpontja 2021. 08.31. lehet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. pályázati adatlap,
 2. a pályázó részletes önéletrajza,
 3. az értékelési szempontokat alátámasztó, a benyújtott pályázat értékelése szempontjából releváns dokumentumok:
 4. pályázó és vele egy háztartásban élők jövedelmi és vagyoni viszonyára vonatkozó nyilatkozat, illetve azokat igazoló dokumentumok (jövedelemigazolás, számlakivonat, családi pótlék bizonylata…stb.),
 5. a felsőoktatásban folytatott tanulmányok igazolását szolgáló eredeti hallgatói jogviszony igazolás,
 6. kiskorú gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata,
 7. vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés, kinevezés, vagy vállalkozói igazolvány másolata,
 8. nyilatkozat arról, hogy Vásárosnaményban közösségi célú önkéntes tevékenység végzését vállalja.
 9. nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem Vásárosnamény Város Önkormányzata képviselő-testületének tagja, jegyzője, aljegyzője, illetve előzőekkel nem áll közeli hozzátartozói viszonyban,
 10. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy Vásárosnamény Város Önkormányzata felé nincs fennálló tartozása,
 11. a pályázó bankszámlaszámát tartalmazó banki igazolás vagy bankszámlakivonat másolata,
 12. személyi igazolvány és lakcímkártya hiteles másolata.

A pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció (adatlap, jövedelemi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozat) a Városháza ügyfélfogadójában található meg, valamint az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

A pályázat benyújtásának módja, határideje és feltételei

Pályázatot benyújtani elsősorban elektronikus úton a hivatal@vasarosnameny.hu e-mail címen, továbbá papír alapon, postai úton vagy személyesen lehet Vásárosnamény Város Polgármesterének címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.) A borítékra rá kell írni a „Pályázat „Gólyafészek-Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” projekt pénzbeli ösztönző támogatásaira” jeligét. További információ kérhető elektronikus levélben. (feketene@vasarosnameny.hu)

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. szeptember 14. (hétfő) 1200 óra

 

 

A pályázatok elbírálásának rendje

 • A pályázatok elbírálása a támogatásokról szóló rendelet 1. mellékletében meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. A pályázók összes pontszáma alapján összesítő táblázat készül. A Képviselő-testület a felállított rangsor alapján, a rendelkezésre álló pályázati keretösszeget figyelembe véve dönt a támogatásban részesülőkről.
 • A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogszabálysértésre hivatkozással a Vásárosnaményi Járásbírósághoz címzett keresettel lehet fordulni.
 • A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi.

 

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a támogatásból kizárható.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a Támogatáskezelő részére – kizárólag a pályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetve a lakhatási támogatás időtartama alatt maga kezelje. 

Vásárosnamény, 2020. szeptember 4.

„Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” című, EFOP - 1.2.11-16-2017-00061 azonosítószámú pályázat keretében biztosított ösztönző támogatások igénybevételére

Az ösztönző támogatásokra azok a 18 - 35 év közötti személyek jogosultak, akik Vásárosnaményban lakcímmel rendelkeznek, vagy Vásárosnaményba kívánnak költözni és Vásárosnamény Város közigazgatási területén működő munkáltatóknál dolgoznak, vagy egyéni vállalkozást működtetnek a város közössége számára fontos, hiányzó tevékenységnek, foglalkozásnak számító alábbi szakmákban:

ács

gépésztechnikus

minőségellenőr

adminisztrátor (bármely szakterületen) 

gépkezelő

múzeumpedagógus 

műszaki ellenőr

műszaki vezető

általános orvos

gyermek- és ifjúsági felügyelő 

műszerész

nehézgépkezelő

ápoló (szakápoló,  segédápoló)

gyógypedagógus 

orvos írnok

árufeltöltő 

gyógyszerész

óvónő

asztalos 

gyógyszertári asszisztens

pedagógiai asszisztens

autóbuszvezető

gyógytornász

pedagógus 

autófényező

hegesztő

hivatásos szolgálati tevékenység

informatikus

pék

autószerelő

informatikus könyvtáros

 

autóvillamossági szerelő

takarító (bármely területen)

pincér

préskezelő

bádogos

kamion sofőr 

karbantartó

pszichológus (gyermek vagy felnőtt) 

banki ügyintéző

karosszéria lakatos

kereskedelmi tevékenységet végző (bármely területen)

raktáros 

benzinkút-kezelő

beszerzési munkatárs

kéz-és lábápoló

kisgép szerelő

rendezvényszervező

bérügyintéző

biztosítási üzletkötő

kisgyermekgondozó- nevelő 

szabó-varró

bolti eladó

konyhai kisegítő

szakács

szállítmányozási ügyintéző

bolti pénztáros 

kozmetikus 

számítógépes adatrögzítő

szálláshely szolgáltatás

burkoló

könyvtáros 

személy- és vagyonőr

CNC esztergályos

CNC marós

közösségszervező

szobalány

családsegítő munkatárs

csomagoló

központifűtés-és gázhálózati szerelő

kőműves

szociális ápoló és gondozó

dajka 

logopédus

szociális munkás

egészségügyi asszisztens

mentálhigiénés szakember

targoncavezető 

élelmezésvezető

mentő gépkocsivezető (OMSZ  magán betegszállítás)

tehergépkocsi-vezető

élelmiszeripari szakmunkás

mentőápoló

tejipari szakmunkás 

életmód- és életvitel tanácsadó

mentőtiszt

tetőfedő

titkárnő

tolmács

ügyintéző (bármely szakterületen)

előadói munkakörben foglalkoztatottak (bármely szakterületen)

mérlegképes könyvelő 

védőnő

felszolgáló 

mérnök (bármely szakirány) 

vendéglátó eladó

festő-mázoló-tapétázó

mezőgazdasági gépész

villanyszerelő 

fodrász 

mezőgazdasági gépésztechnikus

virágkötő

zöldség- és gyümölcstermesztő

fogorvos

mezőgazdasági növénytermesztő gépész 

zöldség- és gyümölcsfeldolgozó

Egy pályázó csak egy támogatási formára nyújthatja be pályázatát!

Amennyiben egy pályázótól több pályázat is beérkezik, úgy valamennyi benyújtott pályázata érvénytelen. 

 

Kérjük, hogy a pályázati adatlapon pontosan jelölje be, hogy melyik ösztönző támogatásra kíván pályázni!

 

 • LETELEPEDÉSI TÁMOGATÁS

 

Letelepedési támogatásra nyújthat be pályázatot aki:

 • Vásárosnaményban lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Vásárosnaményban él, vagy Vásárosnaményba kíván költözni és a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja azt, hogy legkésőbb a megkötésre kerülő támogatási szerződés hatályba lépésének napjáig ennek eleget tesz,
 • a pályázat benyújtásakor nappali tagozaton, utolsó éves hallgatóként felsőfokú tanulmányokat folytat hiányszakmának minősülő szakterületen,
 • a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a támogatási szerződés megkötésekor még nem tölti be a 35. évét és a célcsoport tagja,
 • vállalja, hogy
 1. vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval a pályázó végzettségének megfelelő munkakörben munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, vagy
 2. egyéni vállalkozó jogviszonyt létesít,
 • vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Vásárosnaményban marad a folyósítás ideje alatt, valamint az azt  követő 12 hónapban, valamint a fennálló foglalkoztatásra irányuló, vagy az egyéni vállalkozói jogviszonya ugyanezen időtartam alatt a munkáltatói rendes felmondás esetét kivéve megszüntetésre nem kerül, illetve a munkavállaló halála esetét kivéve nem szűnik meg,
 • tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés hatályának kezdő napja megegyezik a vásárosnaményi székhelyű, vagy telephelyű munkáltatóval létrejött munkaviszony, vagy az általa létesített egyéni vállalkozó jogviszony kezdő napjával, és
 • vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, önkéntes tevékenységet végez.

A letelepedési támogatás összege bruttó 70 000 Ft/fő/hó, a folyósítás időtartama 6 hónap, de a folyósítás legutolsó időpontja 2021. 08.31. lehet. 

 

 

 

 • HELYBEN MARADÁST ÖSZTÖNZŐ PÉNZBELI TÁMOGATÁS

Helyben maradást ösztönző pénzbeli támogatásra nyújthat be pályázatot aki:

 • Vásárosnaményban lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Vásárosnaményban él,
 • a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, és a támogatási szerződés megkötésekor még nem töltötte be a 35. életévét továbbá a célcsoport tagja,
 • a pályázat benyújtását megelőzően legalább 60 napja vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval hiányszakmában  munkaviszonyban áll vagy vásárosnaményi székhellyel vállalkozási tevékenységet végez, és ezen jogviszonyok a támogatási szerződés megkötésének időpontjában is fennállnak,
 • vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Vásárosnaményban marad a folyósítás ideje alatt, valamint az azt  követő 12 hónapban, valamint a fennálló foglalkoztatásra irányuló, vagy az egyéni vállalkozói jogviszonya ugyanezen időtartam alatt a munkáltatói rendes felmondás esetét kivéve megszüntetésre nem kerül, illetve a munkavállaló halála esetét kivéve nem szűnik meg,
 • Vásárosnamény Város Önkormányzata felé semminemű tartozása nincs, és
 • vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, önkéntes tevékenységet végez.

A támogatás összege bruttó 40 000 Ft/fő/hó, a folyósítás időtartama minimum 6, maximum 12 hónap, de a folyósítás legutolsó időpontja 2021. 08.31. lehet.

 • LAKHATÁSI KÖRÜLMÉNYEK JAVÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ PÉNZBELI TÁMOGATÁS

A támogatásra az a személy nyújthatja be pályázatát, aki:

 • Vásárosnaményban lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Vásárosnaményban él,
 • a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, és a támogatási szerződés megkötésekor még nem töltötte be a 35. életévét és a célcsoport tagja,
 • a pályázat benyújtását megelőzően legalább 60 napja vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval hiányszakmában  munkaviszonyban áll vagy vásárosnaményi székhellyel vállalkozási tevékenységet végez, és ezen jogviszonyok a támogatási szerződés megkötésének időpontjában is fennállnak,
 • vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Vásárosnaményban marad a folyósítás ideje alatt, valamint az azt  követő 12 hónapban, valamint a fennálló foglalkoztatásra irányuló, vagy az egyéni vállalkozói jogviszonya ugyanezen időtartam alatt a munkáltatói rendes felmondás esetét kivéve megszüntetésre nem kerül, illetve a munkavállaló halála esetét kivéve nem szűnik meg,
 • Vásárosnamény Város Önkormányzata felé semminemű tartozása nincs, és
 • vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, önkéntes tevékenységet végez.

A Támogatott vállalja, hogy a folyósított támogatás összegét elsősorban Vásárosnaményban működő kereskedelmi üzletekben, vállalkozásoknál használja fel, ezzel is segítve a helyi gazdaság növekedését.

 

A támogatás összege bruttó 60 000 Ft/hó melynek a pályázati célnak megfelelő felhasználását a folyósítás befejezését követő hónap végéig a pályázó nevére szóló számlával valamint a beszerzett termékekről készített, dátummal ellátott fotódokumentációval kell igazolni. 

A folyósítás időtartama 6 hónap, de a folyósítás legutolsó időpontja 2021. 08.31. lehet.

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki Vásárosnamény Város Önkormányzata   képviselő-testületének tagja, jegyzője, aljegyzője, illetve előzőek bármely tagjával Ptk. szerinti közeli hozzátartozói viszonyban van.

 • HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÖSZTÖNZŐ VÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁS

 

A támogatásra az a személy nyújthatja be pályázatát, aki:

 • Vásárosnaményban lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Vásárosnaményban él,
 • a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, és a támogatási szerződés megkötésekor még nem töltötte be a 35. életévét és a célcsoport tagja,
 • a pályázat benyújtását megelőzően legalább 60 napja vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval hiányszakmában  munkaviszonyban áll vagy vásárosnaményi székhellyel vállalkozási tevékenységet végez, és ezen jogviszonyok a támogatási szerződés megkötésének időpontjában is fennállnak,
 • vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Vásárosnaményban marad a folyósítás ideje alatt, valamint az azt  követő 12 hónapban, valamint a fennálló foglalkoztatásra irányuló, vagy az egyéni vállalkozói jogviszonya ugyanezen időtartam alatt a munkáltatói rendes felmondás esetét kivéve megszüntetésre nem kerül, illetve a munkavállaló halála esetét kivéve nem szűnik meg,
 • Vásárosnamény Város Önkormányzata felé semminemű tartozása nincs, és
 • vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, önkéntes tevékenységet végez.

 

A Támogatott vállalja, hogy a folyósított támogatás összegét elsősorban Vásárosnaményban működő kereskedelmi üzletekben, vállalkozásoknál használja fel, ezzel is segítve a helyi gazdaság növekedését.

A támogatás összege bruttó 40 000 Ft/hó melynek a pályázati célnak megfelelő felhasználását a tárgyhót követő hónap 10. napjáig a pályázó nevére szóló számlával kell igazolni.  Igazolás céljára havonta legfeljebb 2 db számla nyújtható be.

A folyósítás időtartama 6 hónap, de a folyósítás legutolsó időpontja 2021. 08.31. lehet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. pályázati adatlap,
 2. a pályázó részletes önéletrajza,
 3. az értékelési szempontokat alátámasztó, a benyújtott pályázat értékelése szempontjából releváns dokumentumok:
 4. pályázó és vele egy háztartásban élők jövedelmi és vagyoni viszonyára vonatkozó nyilatkozat, illetve azokat igazoló dokumentumok (jövedelemigazolás, számlakivonat, családi pótlék bizonylata…stb.),
 5. a felsőoktatásban folytatott tanulmányok igazolását szolgáló eredeti hallgatói jogviszony igazolás,
 6. kiskorú gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata,
 7. vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés, kinevezés, vagy vállalkozói igazolvány másolata,
 8. nyilatkozat arról, hogy Vásárosnaményban közösségi célú önkéntes tevékenység végzését vállalja.
 9. nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem Vásárosnamény Város Önkormányzata képviselő-testületének tagja, jegyzője, aljegyzője, illetve előzőekkel nem áll közeli hozzátartozói viszonyban,
 10. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy Vásárosnamény Város Önkormányzata felé nincs fennálló tartozása,
 11. a pályázó bankszámlaszámát tartalmazó banki igazolás vagy bankszámlakivonat másolata,
 12. személyi igazolvány és lakcímkártya hiteles másolata.

A pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció (adatlap, jövedelemi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozat) a Városháza ügyfélfogadójában található meg, valamint az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

A pályázat benyújtásának módja, határideje és feltételei

Pályázatot benyújtani elsősorban elektronikus úton a hivatal@vasarosnameny.hu e-mail címen, továbbá papír alapon, postai úton vagy személyesen lehet Vásárosnamény Város Polgármesterének címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.) A borítékra rá kell írni a „Pályázat „Gólyafészek-Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” projekt pénzbeli ösztönző támogatásaira” jeligét. További információ kérhető elektronikus levélben. (feketene@vasarosnameny.hu)

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. szeptember 14. (hétfő) 1200 óra

 

 

A pályázatok elbírálásának rendje

 • A pályázatok elbírálása a támogatásokról szóló rendelet 1. mellékletében meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. A pályázók összes pontszáma alapján összesítő táblázat készül. A Képviselő-testület a felállított rangsor alapján, a rendelkezésre álló pályázati keretösszeget figyelembe véve dönt a támogatásban részesülőkről.
 • A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogszabálysértésre hivatkozással a Vásárosnaményi Járásbírósághoz címzett keresettel lehet fordulni.
 • A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi.

 

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a támogatásból kizárható.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a Támogatáskezelő részére – kizárólag a pályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetve a lakhatási támogatás időtartama alatt maga kezelje. 

Vásárosnamény, 2020. szeptember 4.

Az EFOP-1.2-11-16-2017-00061 azonosítószámú,

„ GÓLYAFÉSZEK- Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” elnevezésű projekt keretében megrendezendő vállalkozói fórumra

 

Időpont: 2020. augusztus 19. 1700 óra

 

Helyszín: Hunor Hotel Konferenciaterem

Vásárosnamény, Szabadság tér

 

 

PROGRAM

 

1700

 Megnyitó

Köszöntő: Filep Sándor Vásárosnamény Város polgármestere

1715-17 25

Az ifjúsági garancia rendszere és a  vállalkozóvá válást segítő támogatások

Előadó: Tamásné dr. Mészáros Edit osztályvezető

(Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Vásárosnaményi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály)

1725-1755          

Fiatal vállalkozók bemutatkozása

1800-tól

Büfévacsora

 

Számítunk megtisztelő részvételére!

Vásárosnamény, 2020. augusztus 14.

                                                                                 

                                                                                                                      Filep Sándor sk.

                                                                                                                      polgármester

Vásárosnamény Város Önkormányzata

az

 EFOP-1.2.11-16-2017-00061azonosítószámú,

„ESÉLY OTTHON”

GÓLYAFÉSZEK- Vásárosnamény

fiataljainak helyben maradásáért című projekt megvalósítása keretében

 

18-35 év közötti önkéntesek jelentkezését várja.

Az önkéntes tevékenység időpontja: 2020. augusztus 4-7.  

Helyszíne: Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ Könyvtári egysége

Az önkéntes tevékenység jellege: Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ által szervezett olvasótábor lebonyolításában való közreműködés.

A jelentkezéseket 2020. augusztus 3. napján, 10 00 óráig az alábbi elérhetőségen várjuk:

                                                nyiri.tunde@gmail.com

                                                      06-30/370-1304

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a „Gólyafészek” projekt keretében elérhető lakhatási-  és pénzbeli ösztönző támogatások nyújtásának egyik feltétele, hogy a fiatalok a projekt programjaiban aktívan részt vegyenek, és önkéntes tevékenységet végezzenek.

„Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” című, EFOP - 1.2.11-16-2017-00061 azonosítószámú pályázat keretében biztosított ösztönző támogatások igénybevételére

Az ösztönző támogatásokra azok a 18 - 35 év közötti személyek jogosultak, akik Vásárosnaményban lakcímmel rendelkeznek, vagy Vásárosnaményba kívánnak költözni és Vásárosnamény Város közigazgatási területén működő munkáltatóknál dolgoznak, vagy egyéni vállalkozást működtetnek a város közössége számára fontos, hiányzó tevékenységnek, foglalkozásnak számító alábbi szakmákban:

 

 

ács

gépésztechnikus

minőségellenőr

adminisztrátor (bármely szakterületen) 

gépkezelő

múzeumpedagógus 

általános orvos

gyermek- és ifjúsági felügyelő 

műszerész

nehézgép kezelő

ápoló (szakápoló, segédápoló)

gyógypedagógus 

orvos írnok

árufeltöltő 

gyógyszerész

óvónő

asztalos 

gyógyszertári asszisztens

pedagógiai asszisztens

autóbuszvezető

gyógytornász

pedagógus 

autófényező

hegesztő

informatikus

pék

autószerelő

informatikus könyvtáros

pénzügyi-számviteli ügyintéző

autóvillamossági szerelő

intézménytakarító

pincér

préskezelő

bádogos

kamion sofőr 

pszichológus (gyermek vagy felnőtt) 

banki ügyintéző

karosszéria lakatos

raktáros 

benzinkút-kezelő

beszerzési munkatárs

kéz-és lábápoló

rendezvényszervező

bérügyintéző

kisgyermekgondozó- nevelő 

szabó-varró

bolti eladó

konyhai kisegítő

szakács

bolti pénztáros 

kozmetikus 

számítógépes adatrögzítő

burkoló

könyvtáros 

személy- és vagyonőr

CNC esztergályos

CNC marós

közösségszervező

szobalány

családsegítő munkatárs

központifűtés-és gázhálózati szerelő 

szociális ápoló és gondozó

dajka 

logopédus

szociális munkás

egészségügyi asszisztens

mentálhigiénés szakember

targoncavezető 

élelmezésvezető

mentő gépkocsivezető (OMSZ  magán betegszállítás)

tehergépkocsi-vezető

élelmiszeripari szakmunkás

mentőápoló

tejipari szakmunkás 

életmód- és életvitel tanácsadó

mentőtiszt

tetőfedő

titkárnő

tolmács

előadói munkakörben foglalkoztatottak (bármely szakterületen)

mérlegképes könyvelő 

védőnő

felszolgáló 

mérnök (bármely szakirány) 

vendéglátó eladó

festő-mázoló-tapétázó

mezőgazdasági gépész

villanyszerelő 

fodrász 

mezőgazdasági gépésztechnikus

virágkötő

fogorvos

mezőgazdasági növénytermesztő gépész 

zöldség- és gyümölcsfeldolgozó

 

 

Egy pályázó az alábbi ösztönző támogatási formák közül csak egyre nyújthatja be pályázatát! Amennyiben egy pályázótól több pályázat is beérkezik, úgy valamennyi benyújtott pályázata érvénytelen. 

 

Kérjük, hogy a pályázati adatlapon pontosan jelölje be, hogy melyik ösztönző támogatásra kíván pályázni!

 

 • LETELEPEDÉSI TÁMOGATÁS

 

Letelepedési támogatásra nyújthat be pályázatot aki:

 • Vásárosnaményban lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Vásárosnaményban él, vagy Vásárosnaményba kíván költözni és a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja azt, hogy legkésőbb a megkötésre kerülő támogatási szerződés hatályba lépésének napjáig ennek eleget tesz,
 • a pályázat benyújtásakor nappali tagozaton, utolsó éves hallgatóként felsőfokú tanulmányokat folytat hiányszakmának minősülő szakterületen,
 • a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a támogatási szerződés megkötésekor még nem tölti be a 35. évét és a célcsoport tagja,
 • vállalja, hogy
 1. vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval a pályázó végzettségének megfelelő munkakörben munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, vagy
 2. egyéni vállalkozó jogviszonyt létesít,
 • vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Vásárosnaményban marad a folyósítás ideje alatt, valamint az azt  követő 12 hónapban, valamint a fennálló foglalkoztatásra irányuló, vagy az egyéni vállalkozói jogviszonya ugyanezen időtartam alatt a munkáltatói rendes felmondás esetét kivéve megszüntetésre nem kerül, illetve a munkavállaló halála esetét kivéve nem szűnik meg,
 • tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés hatályának kezdő napja megegyezik a vásárosnaményi székhelyű, vagy telephelyű munkáltatóval létrejött munkaviszony, vagy az általa létesített egyéni vállalkozó jogviszony kezdő napjával, és
 • vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, önkéntes tevékenységet végez.

A letelepedési támogatás összege bruttó 70 000 Ft/fő/hó, a folyósítás időtartama 6 hónap, de a folyósítás legutolsó időpontja 2021. 05.31. lehet. 

 

 • HELYBEN MARADÁST ÖSZTÖNZŐ PÉNZBELI TÁMOGATÁS

Helyben maradást ösztönző pénzbeli támogatásra nyújthat be pályázatot aki:

 • Vásárosnaményban lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Vásárosnaményban él,
 • a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, és a támogatási szerződés megkötésekor még nem töltötte be a 35. életévét továbbá a célcsoport tagja,
 • a pályázat benyújtását megelőzően legalább 60 napja vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval hiányszakmában  munkaviszonyban áll vagy vásárosnaményi székhellyel vállalkozási tevékenységet végez, és ezen jogviszonyok a támogatási szerződés megkötésének időpontjában is fennállnak,
 • vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Vásárosnaményban marad a folyósítás ideje alatt valamint az azt  követő 12 hónapban, továbbá a fennálló foglalkoztatásra irányuló, vagy az egyéni vállalkozói jogviszonya ugyanezen időtartam alatt a munkáltatói rendes felmondás esetét kivéve megszüntetésre nem kerül, illetve a munkavállaló halála esetét kivéve nem szűnik meg,
 • Vásárosnamény Város Önkormányzata felé semminemű tartozása nincs, és
 • vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, önkéntes tevékenységet végez.

A támogatás összege bruttó 40 000 Ft/fő/hó, a folyósítás időtartama minimum 6, maximum 12 hónap, de a folyósítás legutolsó időpontja 2021. 05.31. lehet.

 • LAKHATÁSI KÖRÜLMÉNYEK JAVÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ PÉNZBELI TÁMOGATÁS

A támogatásra az a személy nyújthatja be pályázatát, aki:

 • Vásárosnaményban lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Vásárosnaményban él,
 • a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, és a támogatási szerződés megkötésekor még nem töltötte be a 35. életévét és a célcsoport tagja,
 • a pályázat benyújtását megelőzően legalább 60 napja vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval hiányszakmában  munkaviszonyban áll, vagy vásárosnaményi székhellyel vállalkozási tevékenységet végez, és ezen jogviszonyok a támogatási szerződés megkötésének időpontjában is fennállnak,
 • vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Vásárosnaményban marad a folyósítás ideje alatt, valamint az azt  követő 12 hónapban, továbbá a fennálló foglalkoztatásra irányuló, vagy az egyéni vállalkozói jogviszonya ugyanezen időtartam alatt a munkáltatói rendes felmondás esetét kivéve megszüntetésre nem kerül, illetve a munkavállaló halála esetét kivéve nem szűnik meg,
 • Vásárosnamény Város Önkormányzata felé semminemű tartozása nincs, és
 • vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, önkéntes tevékenységet végez.

A Támogatott vállalja, hogy a folyósított támogatás összegét elsősorban Vásárosnaményban működő kereskedelmi üzletekben, vállalkozásoknál használja fel, ezzel is segítve a helyi gazdaság növekedését.

 

A támogatás összege bruttó 60 000 Ft/hó melynek a pályázati célnak megfelelő felhasználását a folyósítás befejezését követő hónap végéig a pályázó nevére szóló számlával valamint a beszerzett termékekről készített, dátummal ellátott fotódokumentációval kell igazolni. 

A folyósítás időtartama 6 hónap, de a folyósítás legutolsó időpontja 2021. 05.31. lehet.

 • HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÖSZTÖNZŐ VÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁS

 

A támogatásra az a személy nyújthatja be pályázatát, aki:

 • Vásárosnaményban lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Vásárosnaményban él,
 • a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, és a támogatási szerződés megkötésekor még nem töltötte be a 35. életévét és a célcsoport tagja,
 • a pályázat benyújtását megelőzően legalább 60 napja vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval hiányszakmában  munkaviszonyban áll vagy vásárosnaményi székhellyel vállalkozási tevékenységet végez, és ezen jogviszonyok a támogatási szerződés megkötésének időpontjában is fennállnak,
 • vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Vásárosnaményban marad a folyósítás ideje alatt, valamint az azt  követő 12 hónapban, továbbá a fennálló foglalkoztatásra irányuló, vagy az egyéni vállalkozói jogviszonya ugyanezen időtartam alatt a munkáltatói rendes felmondás esetét kivéve megszüntetésre nem kerül, illetve a munkavállaló halála esetét kivéve nem szűnik meg,
 • Vásárosnamény Város Önkormányzata felé semminemű tartozása nincs, és
 • vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, önkéntes tevékenységet végez.

 

A Támogatott vállalja, hogy a folyósított támogatás összegét elsősorban Vásárosnaményban működő kereskedelmi üzletekben, vállalkozásoknál használja fel, ezzel is segítve a helyi gazdaság növekedését.

A támogatás összege bruttó 40 000 Ft/hó melynek a pályázati célnak megfelelő felhasználását a tárgyhót követő hónap 10. napjáig a pályázó nevére szóló számlával kell igazolni.  Igazolás céljára havonta legfeljebb 2 db számla nyújtható be.

A folyósítás időtartama 6 hónap, de a folyósítás legutolsó időpontja 2021. 05.31. lehet.

Nem nyújthat be pályázatot az, aki Vásárosnamény Város Önkormányzata   képviselő-testületének tagja, jegyzője, aljegyzője, illetve előzőek bármely tagjával Ptk. szerinti közeli hozzátartozói viszonyban van.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. pályázati adatlap,
 2. a pályázó részletes önéletrajza,
 3. az értékelési szempontokat alátámasztó, a benyújtott pályázat értékelése szempontjából releváns dokumentumok:
 4. pályázó és vele egy háztartásban élők jövedelmi és vagyoni viszonyára vonatkozó nyilatkozat, illetve azokat igazoló dokumentumok (jövedelemigazolás, számlakivonat, családi pótlék bizonylata…stb.),
 5. a felsőoktatásban folytatott tanulmányok igazolását szolgáló eredeti hallgatói jogviszony igazolás,
 6. kiskorú gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata,
 7. vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés, kinevezés, vagy vállalkozói igazolvány másolata,
 8. nyilatkozat arról, hogy Vásárosnaményban közösségi célú önkéntes tevékenység végzését vállalja.
 9. nyilatkozat arról, hogy a pályázó Vásárosnamény Város Önkormányzata polgármesterével, képviselőjével, jegyzőjével, aljegyzőjével nem áll közeli hozzátartozói viszonyban,
 10. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy Vásárosnamény Város Önkormányzata felé nincs fennálló tartozása,
 11. a pályázó bankszámlaszámát tartalmazó banki igazolás vagy bankszámlakivonat másolata,
 12. személyi igazolvány és lakcímkártya hiteles másolata.

A pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció (adatlap, jövedelemi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozat) a Városháza ügyfélfogadójában található meg, valamint az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

A pályázat benyújtásának módja, határideje és feltételei

Pályázatot benyújtani elsősorban elektronikus úton a hivatal@vasarosnameny.hu e-mail címen, továbbá papír alapon, postai úton vagy személyesen lehet Vásárosnamény Város Polgármesterének címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.) A borítékra rá kell írni a „Pályázat „Gólyafészek-Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” projekt pénzbeli ösztönző támogatásaira” jeligét. További információ kérhető elektronikus levélben. (feketene@vasarosnameny.hu)

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. augusztus 12. (szerda) 1300 óra

 

 

A pályázatok elbírálásának rendje

 • A pályázatok elbírálása a támogatásokról szóló rendelet 1. mellékletében meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. A pályázók összes pontszáma alapján összesítő táblázat készül. A Képviselő-testület a felállított rangsor alapján, a rendelkezésre álló pályázati keretösszeget figyelembe véve dönt a támogatásban részesülőkről.
 • A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogszabálysértésre hivatkozással a Vásárosnaményi Járásbírósághoz címzett keresettel lehet fordulni.
 • A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi.

 

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a támogatásból kizárható.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a Támogatáskezelő részére – kizárólag a pályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetve a lakhatási támogatás időtartama alatt maga kezelje. 

Tisztelt Lakosság!

A beruházó NIF Zrt. és a kivitelező GSM-RI Konzorcium LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓT tart a „GSM-R rendszer 2. ütem tervezési és kivitelezési munkái” tárgyú beruházás kapcsán, amelyre tisztelettel meghívja az érdeklődőket.

Helyszín: GSM-RI Projekt iroda

Cím: 1143 Budapest, Gizella út 51-57.I emelet 106 tárgyaló

Időpont: 2020 augusztus 12. szerda 18:00

 

A tervezett beruházás célja:

A projekt célja az EIRENE rádiós rendszer, azaz a GSM-R rendszer 2. ütemének kiépítése a KözOP/IKOP támogatással megvalósítás alatt lévő és azonos célú GSM-R projekt 1. ütem projekttel integrált rendszerként. Egyúttal része annak az átfogó és hosszú távú vasútfejlesztési programnak (CEF terminológia szerint un. „global project” -nek), amelynek célja a magyar vasúti hálózat meghatározó részén a nemzetközi vasúti forgalom átjárhatóságának (interoperabilitásának) biztosítása, a szűk keresztmetszetek megszüntetése, a határokon átnyúló érintett vonalszakaszok magyarországi részének fejlesztése.

 

Kivitelező:

GSM-RI Konzorcium (R-KORD Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság és az i-Cell Mobilsoft Zártkörűen Működő Részvénytársaság)

 

Címe:

GSM-Ri Konzorcium panasziroda

1143 Budapest,

Hungária krt. 128.

panasziroda.gsmr2@e-pro.hu

 

A lakossági tájékoztatón lehetőség nyílik a beruházáshoz kapcsolódó kérdések megvitatására.

 

A lakossági tájékoztató nem sajtónyilvános esemény.

 

További információ: www.facebook.com/nifzrt

Vásárosnamény Város Önkormányzata

az

 EFOP-1.2.11-16-2017-00061azonosítószámú,

„ESÉLY OTTHON”

GÓLYAFÉSZEK- Vásárosnamény

fiataljainak helyben maradásáért című projekt megvalósítása keretében

 

18-35 év közötti önkéntesek jelentkezését várja.

Az önkéntes tevékenység időpontja: 2020. május 4-8. (hétfő-péntek)

Helyszíne: Vásárosnamény közigazgatási területe

Az önkéntes tevékenység jellege: Vásárosnamény Város közigazgatási területén fogyatékossággal élő személyek felkeresése, az önkormányzat segítségének felajánlása.

A jelentkezéseket 2020. április 30. napján, 12 00 óráig az alábbi elérhetőségen várjuk:

                                                nyiri.tunde@gmail.com

                                                      06-30/370-1304

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a „Gólyafészek” projekt keretében elérhető lakhatási-  és ösztönző támogatások nyújtásának egyik feltétele, hogy a fiatalok a projekt programjaiban aktívan részt vegyenek, és önkéntes tevékenységet végezzenek.

Vásárosnamény Város Önkormányzata

az

 EFOP-1.2.11-16-2017-00061azonosítószámú,

„ESÉLY OTTHON”

GÓLYAFÉSZEK- Vásárosnamény

fiataljainak helyben maradásáért című projekt megvalósítása keretében

 

 

18-35 év közötti önkéntesek jelentkezését várja.

Az önkéntes tevékenység időpontja: 2020. május 4-8. (hétfő-péntek)

Helyszíne: Vásárosnamény közigazgatási területe

Az önkéntes tevékenység jellege: Vásárosnamény Város Önkormányzata által a rászoruló családok/gyerekek számára biztosított étkezés kiosztásában való közreműködés.

A jelentkezéseket 2020. április 30. napján, 12 00 óráig az alábbi elérhetőségen várjuk:

                                                nyiri.tunde@gmail.com

                                                      06-30/370-1304

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a „Gólyafészek” projekt keretében elérhető lakhatási-  és ösztönző támogatások nyújtásának egyik feltétele, hogy a fiatalok a projekt programjaiban aktívan részt vegyenek, és önkéntes tevékenységet végezzenek.

 

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének

p á l y á z a t i      f e l h í v á s a

 

„Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” című, EFOP - 1.2.11-16-2017-00061 azonosítószámú pályázat keretében biztosított ösztönző támogatások igénybevételére

Az ösztönző támogatásokra azok a 18 - 35 év közötti személyek jogosultak, akik Vásárosnaményban lakcímmel rendelkeznek, vagy Vásárosnaményba kívánnak költözni és Vásárosnamény Város közigazgatási területén működő munkáltatóknál kívánnak munkát vállalni vagy egyéni vállalkozást alapítani, a város közössége számára fontos, hiányzó tevékenységnek, foglalkozásnak számító alábbi szakmákban:

mérnök (bármely szakirány), általános orvos, fogorvos, ápoló (szakápoló, segédápoló), orvos írnok, egészségügyi adminisztrátor, egészségügyi asszisztens, mentőtiszt, mentőápoló, védőnő, óvónő, pedagógus, gyógypedagógus, kisgyermek nevelő, dajka,  logopédus, pszichológus, gyógytornász, gyógyszerész, gyógyszertári asszisztens, pénzügyi-számviteli ügyintéző, mérlegképes könyvelő, minőségellenőr, családsegítő munkatárs, szociális munkás, gépésztechnikus, műszerész, CNC esztergályos, hegesztő, villanyszerelő, asztalos, bádogos, tehergépkocsi-vezető, kamion sofőr, autóbuszvezető, mentő gépkocsivezető (OMSZ, magán betegszállítás),  nehézgépkezelő,  szakács, konyhai kisegítő, pincér, szobalány, élelmezésvezető, pék, tejipari szakmunkás, élelmiszeripari szakmunkás, központifűtés-és gázhálózati szerelő, autószerelő, autófényező, karosszéria lakatos, autóvillamossági szerelő, szabó-varró, ács, tetőfedő, bolti eladó, bolti pénztáros, árufeltöltő,  mezőgazdasági gépész, mezőgazdasági gépésztechnikus, mezőgazdasági növénytermesztő gépész.

Egy pályázó az alábbi ösztönző támogatási formák közül csak egyre nyújthatja be pályázatát! Amennyiben egy pályázótól több pályázat is beérkezik, úgy valamennyi benyújtott pályázata érvénytelen. 

 

Kérjük, hogy a pályázati adatlapon pontosan jelölje be, hogy melyik ösztönző támogatásra kíván pályázni!

 

1. LETELEPEDÉSI TÁMOGATÁS

 

Letelepedési támogatásra nyújthat be pályázatot aki:

 • Vásárosnaményban lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Vásárosnaményban él, vagy Vásárosnaményba kíván költözni és a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja azt, hogy legkésőbb a megkötésre kerülő támogatási szerződés hatályba lépésének napjáig ennek eleget tesz,
 • a pályázat benyújtásakor nappali tagozaton, utolsó éves hallgatóként felsőfokú tanulmányokat folytat hiányszakmának minősülő szakterületen,
 • a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a támogatási szerződés megkötésekor még nem tölti be a 35. évét és a célcsoport tagja,
 • vállalja, hogy
 1. vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval a pályázó végzettségének megfelelő munkakörben munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, vagy
 2. egyéni vállalkozó jogviszonyt létesít,
 • vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Vásárosnaményban marad a folyósítás ideje alatt, valamint az azt  követő 12 hónapban, valamint a fennálló foglalkoztatásra irányuló, vagy az egyéni vállalkozói jogviszonya ugyanezen időtartam alatt a munkáltatói rendes felmondás esetét kivéve megszüntetésre nem kerül, illetve a munkavállaló halála esetét kivéve nem szűnik meg,
 • tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés hatályának kezdő napja megegyezik a vásárosnaményi székhelyű, vagy telephelyű munkáltatóval létrejött munkaviszony, vagy az általa létesített egyéni vállalkozó jogviszony kezdő napjával, és
 • vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, önkéntes tevékenységet végez.

A letelepedési támogatás összege 70 000 Ft/fő/hó, a folyósítás időtartama 6 hónap, de a folyósítás legutolsó időpontja 2021. 05.31. lehet. 

 

2. HELYBEN MARADÁST ÖSZTÖNZŐ PÉNZBELI TÁMOGATÁS

Helyben maradást ösztönző pénzbeli támogatásra nyújthat be pályázatot aki:

 • Vásárosnaményban lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Vásárosnaményban él,
 • a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, és a támogatási szerződés megkötésekor még nem töltötte be a 35. életévét továbbá a célcsoport tagja,
 • legfeljebb a pályázat benyújtását megelőző 24 hónapon belül vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval hiányszakmában  munkaviszonyt létesített, vagy vásárosnaményi székhellyel vállalkozási tevékenységet végez, és ezen jogviszonyok a támogatási szerződés megkötésének időpontjában is fennállnak,
 • vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Vásárosnaményban marad a folyósítás ideje alatt, valamint az azt  követő 12 hónapban, valamint a fennálló foglalkoztatásra irányuló, vagy az egyéni vállalkozói jogviszonya ugyanezen időtartam alatt a munkáltatói rendes felmondás esetét kivéve megszüntetésre nem kerül, illetve a munkavállaló halála esetét kivéve nem szűnik meg,
 • Vásárosnamény Város Önkormányzata felé semminemű tartozása nincs, és
 • vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, önkéntes tevékenységet végez.

A támogatás összege 40 000 Ft/fő/hó, a folyósítás időtartama minimum 6, maximum 12 hónap, de a folyósítás legutolsó időpontja 2021. 05.31. lehet.

 

3. LAKHATÁSI KÖRÜLMÉNYEK JAVÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ PÉNZBELI TÁMOGATÁS

A támogatásra az a személy nyújthatja be pályázatát, aki:

 • Vásárosnaményban lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Vásárosnaményban él,
 • a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, és a támogatási szerződés megkötésekor még nem töltötte be a 35. életévét és a célcsoport tagja,
 • legfeljebb a pályázat benyújtását megelőző 24 hónapon belül vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval hiányszakmában  munkaviszonyt létesített, vagy vásárosnaményi székhellyel vállalkozási tevékenységet végez, és ezen jogviszonyok a támogatási szerződés megkötésének időpontjában is fennállnak,
 • vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Vásárosnaményban marad a folyósítás ideje alatt, valamint az azt  követő 12 hónapban, valamint a fennálló foglalkoztatásra irányuló, vagy az egyéni vállalkozói jogviszonya ugyanezen időtartam alatt a munkáltatói rendes felmondás esetét kivéve megszüntetésre nem kerül, illetve a munkavállaló halála esetét kivéve nem szűnik meg,
 • Vásárosnamény Város Önkormányzata felé semminemű tartozása nincs, és
 • vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, önkéntes tevékenységet végez.

 

A Támogatott vállalja, hogy a folyósított támogatás összegét elsősorban Vásárosnaményban működő kereskedelmi üzletekben, vállalkozásoknál használja fel, ezzel is segítve a helyi gazdaság növekedését.

 

A támogatás összege 60 000 Ft/hó melynek a pályázati célnak megfelelő felhasználását a folyósítás befejezését követő hónap végéig a pályázó nevére szóló számlával valamint a beszerzett termékekről készített, dátummal ellátott fotódokumentációval kell igazolni. 

A folyósítás időtartama 6 hónap, de a folyósítás legutolsó időpontja 2021. 05.31. lehet.

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki Vásárosnamény Város Önkormányzata   képviselő-testületének tagja, jegyzője, aljegyzője, illetve előzőek bármely tagjával Ptk. szerinti közeli hozzátartozói viszonyban van.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. pályázati adatlap,
 2. a pályázó részletes önéletrajza,
 3. az értékelési szempontokat alátámasztó, a benyújtott pályázat értékelése szempontjából releváns dokumentumok:
 4. pályázó és vele egy háztartásban élők jövedelmi és vagyoni viszonyára vonatkozó nyilatkozat, illetve azokat igazoló dokumentumok (jövedelemigazolás, számlakivonat, családi pótlék bizonylata…stb.),
 5. a felsőoktatásban folytatott tanulmányok igazolását szolgáló eredeti hallgatói jogviszony igazolás,
 6. kiskorú gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata,
 7. vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés, kinevezés, vagy vállalkozói igazolvány másolata,
 8. nyilatkozat arról, hogy Vásárosnaményban közösségi célú önkéntes tevékenység végzését vállalja.
 9. nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem Vásárosnamény Város Önkormányzata képviselő-testületének tagja, jegyzője, aljegyzője, illetve előzőekkel nem áll közeli hozzátartozói viszonyban,
 10. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy Vásárosnamény Város Önkormányzata felé nincs fennálló tartozása,
 11. a pályázó bankszámlaszámát tartalmazó banki igazolás vagy bankszámlakivonat másolata,
 12. személyi igazolvány és lakcímkártya hiteles másolata.

 

A pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció (adatlap, jövedelemi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozat) a Városháza ügyfélfogadójában található meg, valamint az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

A pályázat benyújtásának módja, határideje és feltételei

Pályázatot benyújtani elsősorban elektronikus úton a hivatal@vasarosnameny.hu e-mail címen, továbbá papír alapon, postai úton vagy személyesen lehet Vásárosnamény Város Polgármesterének címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.) A borítékra rá kell írni a „Pályázat „Gólyafészek-Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” projekt ösztönző támogatásaira” jeligét. További információ kérhető elektronikus levélben. (feketene@vasarosnameny.hu)

 

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. április 22. (szerda) 1300 óra

 A pályázatok elbírálásának rendje

 • A pályázatok elbírálása a támogatásokról szóló rendelet 1. mellékletében meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. A pályázók összes pontszáma alapján összesítő táblázat készül. A Polgármester a felállított rangsor alapján, a rendelkezésre álló pályázati keretösszeget figyelembe véve dönt a támogatásban részesülőkről.
 • A polgármester döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogszabálysértésre hivatkozással a Vásárosnaményi Járásbírósághoz címzett keresettel lehet fordulni.
 • A polgármester döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi.

 

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a támogatásból kizárható.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a Támogatáskezelő részére – kizárólag a pályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetve a lakhatási támogatás időtartama alatt maga kezelje. 

Vásárosnamény Város Önkormányzata ezúton hívja fel a bíróság által nem bejegyzett Vásárosnaményban működő önszerveződő közösségek, és a bíróság által bejegyzett, az önkormányzat illetékességi területén székhellyel rendelkező civil szervezetek figyelmét pályázat benyújtására az Önkormányzat 28/2012.(X.19.) számú rendelete alapján pályázatot benyújtani.

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében.

 

A pályázat beadási határideje: 2020. március 16.

 

A pályázat tartalmi és formai követelményeit fenti számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely a pályázati adatlappal együtt megtalálható a vasarosnameny.hu internetes elérhetőségen, illetve a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen átvehető.

 

A pályázatot az alábbi címre kérjük írásban eljuttatni:

Vásárosnamény Város Önkormányzata

4800 Vásárosnamény, Tamási Áron út 1.

 

A kedvező elbírálásban részesülők a rendeletben meghatározott határidőig és formában kötelesek elszámolni a támogatás felhasználásáról.

Vásárosnamény Város Önkormányzata

golya

 

 

 

 

 

„Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” című, EFOP - 1.2.11-16-2017-00061 azonosítószámú pályázat keretében biztosított ösztönző támogatások igénybevételére

 

Az ösztönző támogatásokra azok a 18 - 35 év közötti személyek jogosultak, akik Vásárosnaményban lakcímmel rendelkeznek, vagy Vásárosnaményba kívánnak költözni és Vásárosnamény Város közigazgatási területén működő munkáltatóknál kívánnak munkát vállalni vagy egyéni vállalkozást alapítani, a város közössége számára fontos, hiányzó tevékenységnek, foglalkozásnak számító szakmákban. Ezen szakmák felsorolását a pályázati felhívás melléklete tartalmazza.

Egy pályázó az alábbi ösztönző támogatási formák közül csak egyre nyújthatja be pályázatát! Amennyiben egy pályázótól több pályázat is beérkezik, úgy valamennyi benyújtott pályázata érvénytelen. 

 

Kérjük, hogy a pályázati adatlapon pontosan jelölje be, hogy melyik ösztönző támogatásra kíván pályázni!

 

 • LETELEPEDÉSI TÁMOGATÁS

 

Letelepedési támogatásra nyújthat be pályázatot aki:

 • Vásárosnaményban lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Vásárosnaményban él, vagy Vásárosnaményba kíván költözni és a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja azt, hogy legkésőbb a megkötésre kerülő támogatási szerződés hatályba lépésének napjáig ennek eleget tesz,
 • a pályázat benyújtásakor nappali tagozaton, utolsó éves hallgatóként felsőfokú tanulmányokat folytat hiányszakmának minősülő szakterületen,
 • a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a támogatási szerződés megkötésekor még nem tölti be a 35. évét és a célcsoport tagja,
 • vállalja, hogy
 1. vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval a pályázó végzettségének megfelelő munkakörben munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, vagy
 2. egyéni vállalkozó jogviszonyt létesít,
 • vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Vásárosnaményban marad a folyósítás ideje alatt, valamint az azt  követő 12 hónapban, valamint a fennálló foglalkoztatásra irányuló, vagy az egyéni vállalkozói jogviszonya ugyanezen időtartam alatt a munkáltatói rendes felmondás esetét kivéve megszüntetésre nem kerül, illetve a munkavállaló halála esetét kivéve nem szűnik meg,
 • tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés hatályának kezdő napja megegyezik a vásárosnaményi székhelyű, vagy telephelyű munkáltatóval létrejött munkaviszony, vagy az általa létesített egyéni vállalkozó jogviszony kezdő napjával, és
 • vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, önkéntes tevékenységet végez.

A letelepedési támogatás összege 70 000 Ft/fő/hó, a folyósítás időtartama 6 hónap, de a folyósítás legutolsó időpontja 2021. 05.31. lehet. 

 

 

 

 

 • HELYBEN MARADÁST ÖSZTÖNZŐ PÉNZBELI TÁMOGATÁS

Helyben maradást ösztönző pénzbeli támogatásra nyújthat be pályázatot aki:

 • Vásárosnaményban lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Vásárosnaményban él,
 • a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, és a támogatási szerződés megkötésekor még nem töltötte be a 35. életévét továbbá a célcsoport tagja,
 • legfeljebb a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapon belül vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval hiányszakmában  munkaviszonyt létesített, vagy vásárosnaményi székhellyel vállalkozási tevékenységet végez, és ezen jogviszonyok a támogatási szerződés megkötésének időpontjában is fennállnak,
 • vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Vásárosnaményban marad a folyósítás ideje alatt, valamint az azt  követő 12 hónapban, valamint a fennálló foglalkoztatásra irányuló, vagy az egyéni vállalkozói jogviszonya ugyanezen időtartam alatt a munkáltatói rendes felmondás esetét kivéve megszüntetésre nem kerül, illetve a munkavállaló halála esetét kivéve nem szűnik meg,
 • Vásárosnamény Város Önkormányzata felé semminemű tartozása nincs, és
 • vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, önkéntes tevékenységet végez.

A támogatás összege 40 000 Ft/fő/hó, a folyósítás időtartama minimum 6, maximum 12 hónap, de a folyósítás legutolsó időpontja 2021. 05.31. lehet.

 • LAKHATÁSI KÖRÜLMÉNYEK JAVÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ PÉNZBELI TÁMOGATÁS

A támogatásra az a személy nyújthatja be pályázatát, aki:

 • Vásárosnaményban lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Vásárosnaményban él,
 • a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, és a támogatási szerződés megkötésekor még nem töltötte be a 35. életévét és a célcsoport tagja,
 • legfeljebb a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapon belül vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval hiányszakmában  munkaviszonyt létesített, vagy vásárosnaményi székhellyel vállalkozási tevékenységet végez, és ezen jogviszonyok a támogatási szerződés megkötésének időpontjában is fennállnak,
 • vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Vásárosnaményban marad a folyósítás ideje alatt, valamint az azt  követő 12 hónapban, valamint a fennálló foglalkoztatásra irányuló, vagy az egyéni vállalkozói jogviszonya ugyanezen időtartam alatt a munkáltatói rendes felmondás esetét kivéve megszüntetésre nem kerül, illetve a munkavállaló halála esetét kivéve nem szűnik meg,
 • Vásárosnamény Város Önkormányzata felé semminemű tartozása nincs, és
 • vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, önkéntes tevékenységet végez.

A Támogatott vállalja, hogy a folyósított támogatás összegét elsősorban Vásárosnaményban működő kereskedelmi üzletekben, vállalkozásoknál használja fel, ezzel is segítve a helyi gazdaság növekedését.

 

A támogatás összege 60 000 Ft/hó melynek a pályázati célnak megfelelő felhasználását a folyósítás befejezését követő hónap végéig a pályázó nevére szóló számlával valamint a beszerzett termékekről készített, dátummal ellátott fotódokumentációval kell igazolni. 

A folyósítás időtartama 6 hónap, de a folyósítás legutolsó időpontja 2021. 05.31. lehet.

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki Vásárosnamény Város Önkormányzata   képviselő-testületének tagja, jegyzője, aljegyzője, illetve előzőek bármely tagjával Ptk. szerinti közeli hozzátartozói viszonyban van.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. pályázati adatlap,
 2. a pályázó részletes önéletrajza,
 3. az értékelési szempontokat alátámasztó, a benyújtott pályázat értékelése szempontjából releváns dokumentumok:
 4. jövedelmi és vagyoni viszonyokra vonatkozó nyilatkozat, illetve azokat igazoló dokumentumok,
 5. a felsőoktatásban folytatott tanulmányok igazolását szolgáló eredeti hallgatói jogviszony igazolás,
 6. kiskorú gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata,
 7. vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés, kinevezés, vagy vállalkozói igazolvány,
 8. nyilatkozat arról, hogy Vásárosnaményban közösségi célú önkéntes tevékenység végzését vállalja.
 9. nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem Vásárosnamény Város Önkormányzata képviselő-testületének tagja, jegyzője, aljegyzője, illetve előzőekkel nem áll közeli hozzátartozói viszonyban,
 10. a pályázó bankszámlaszámát tartalmazó banki igazolás vagy bankszámlakivonat másolata,
 11. személyi igazolvány és lakcímkártya hiteles másolata.

A pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció (adatlap, jövedelemi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozat) a Városháza ügyfélfogadójában található meg, valamint az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

A pályázat benyújtásának módja, határideje és feltételei

Pályázatot benyújtani papír alapon, postai úton vagy személyesen lehet Vásárosnamény Város Polgármesterének címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.) A borítékra rá kell írni a „Pályázat „Gólyafészek-Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” projekt ösztönző támogatásaira” jeligét. Hiánypótlásra nincs lehetőség!

További információ kérhető elektronikus levélben. (feketene@vasarosnameny.hu)

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. március 11. (szerda) 1300 óra

 

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázatok beérkezését követő első rendes testületi ülés napja. A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 10. nap.

 

A pályázatok elbírálásának rendje

 • A pályázatok elbírálása a támogatásokról szóló rendelet 1. mellékletében meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. A pályázók összes pontszáma alapján összesítő táblázat készül. A képviselő-testület a felállított rangsor alapján, a rendelkezésre álló pályázati keretösszeget figyelembe véve dönt a támogatásban részesülőkről.
 • A támogatás elbírálásáról a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság előzetes véleményezése alapján dönt a képviselő-testület.
 • A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogszabálysértésre hivatkozással a Vásárosnaményi Járásbírósághoz címzett keresettel lehet fordulni.
 • A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi.

 

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a támogatásból kizárható.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a Támogatáskezelő részére – kizárólag a pályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetve a lakhatási támogatás időtartama alatt maga kezelje. 

 1. melléklet

 

Vásárosnaményban hiányszakmának minősülő szakmák

 

humánerőforrás-vezető

gépészmérnök

általános orvos

fogorvos

védőnő

óvónő

pedagógus

gyógypedagógus

pénzügyi-számviteli ügyintéző

családsegítő munkatárs

pszichológus,

gyógytornász,

szociális munkás

gépésztechnikus

minőségi ellenőr

műszerész

CNC forgácsoló

villanyszerelő

bútorasztalos

tehergépkocsi-vezető

szakács,

konyhai kisegítő,

élelmezésvezető,

pék,

tejipari szakmunkás,

élelmiszeripari szakmunkás,

központifűtés-és gázhálózati szerelő,

varrónő,

targoncavezető,

logopédus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat konzorciumi vezetésével a TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00062 azonosító számú, „Fenntartható energetikai – és klíma cselekvési programok kidolgozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című projekt megvalósítása 2019. december 31-én befejeződött.

A projekt eredményeképpen elkészült Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és a megyében található 11 LEADER Helyi Akciócsoport térségi ’Fenntartható Energetikai és Klíma Akcióterve’ (Sustainable Energy and Climate Action Plan, továbbiakban SECAP), továbbá Kisvárda, Mátészalka, Nyírbogát, Tiszalök és Vásárosnamény települések – mint konzorciumi partnerek - SECAP dokumentuma.

A projekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében, vissza nem térítendő európai uniós támogatással valósult meg, a támogatás összege 147,62 millió Ft.

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat elkötelezett a klímavédelem, az energiahatékonyság és a fenntarthatóság iránt. Klímatudatos szemléletének eredményeképpen 2018-ban került elfogadásra Szabolcs-Szatmár-Bereg megye klímastratégiája.

Ennek a tevékenységnek a folytatásaként a Megyei Önkormányzat konzorciumvezetőként, a Széchenyi 2020 program keretében valósította meg a SECAP projektet. A projekt eredményeképpen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 17 db SECAP dokumentum (12 db térségi és 5 db települési SECAP) készült el.

A projekt zárókonferenciáján bemutatásra kerültek a projekt eredményei, illetve a rendezvény előadói felhívták valamennyi gazdasági-társadalmi szféra figyelmét az éghajlatot jelentős mértékben károsító szén-dioxid és egyéb üvegházhatást okozó gázkibocsátás tudatos csökkentésére, az energiafogyasztás mérséklésére, valamint a klímaváltozás elleni alkalmazkodás fontosságára, mely tevékenységek hozzájárulnak a SECAP dokumentumokban  megfogalmazott célkitűzések eléréséhez.

A projekt eredményeképpen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye LEADER térségei, települései SECAP dokumentummal rendelkeznek, melynek hatására energiahatékonysági és klímavédelmi szempontok érvényesülhetnek a települések fejlesztésében.

 

Az akciótervek végrehajtása a teljes megyei lakosság, valamint az önkormányzati, intézményi, vállalkozói, mezőgazdasági gazdálkodói kör és a LEADER Közösségek együttműködését igényli. Önmagában egyik szektor sem lehet képes a kitűzött célok maradéktalan elérésére. Ennek érdekében nélkülözhetetlen az önkormányzatok, közintézmények, civil szervezetek (különös tekintettel a térségi LEADER egyesületek és „zöld” szervezetek) és a gazdasági szereplők között kialakított eredményes partnerségi kapcsolatok fenntartása.

 

A projekt eredményeként kidolgozott, Vásárosnamény Város  SECAP dokumentuma letölthető ITT:

 1. Vásárosnamény Város Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve

A térségi SECAP dokumentumok letölthetők a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat honlapjáról, ahol bővebb információt találnak a projektről (www.szszbmo.hu).

F E L H Í V Á S

ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRE

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata

az

 EFOP-1.2.11-16-2017-00061azonosítószámú,

„ESÉLY OTTHON”

GÓLYAFÉSZEK- Vásárosnamény

fiataljainak helyben maradásáért című projekt megvalósítása keretében

 

18-35 év közötti önkéntesek jelentkezését várja.

Az önkéntes tevékenység időpontja: 2019. szeptember 20. (péntek)

Helyszíne: Vásárosnamény – Tamási Á. u. 1. (Városháza előtti park)

Az önkéntes tevékenység jellege: Vásárosnamény Város által szervezett „Autómentes nap” programjaiban való közreműködés, koordinációs feladatok ellátása.

A jelentkezéseket 2019. szeptember 19. napján, 16 00 óráig az alábbi elérhetőségen várjuk:

 nyiri.tunde@gmail.hu

06-70/510-7800

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a „Gólyafészek” projekt keretében elérhető lakáspályázat és ösztönző támogatások nyújtásának egyik feltétele, hogy a fiatalok a projekt programjaiban aktívan részt vegyenek, és önkéntes tevékenységet végezzenek.

Vásárosnamény Város Önkormányzata

az

 EFOP-1.2.11-16-2017-00061azonosítószámú,

„ESÉLY OTTHON”

GÓLYAFÉSZEK- Vásárosnamény

fiataljainak helyben maradásáért című projekt megvalósítása keretében

 

18-35 év közötti önkéntesek jelentkezését várja.

Az önkéntes tevékenység időpontja: 2019. szeptember 15. (vasárnap)

Helyszíne: Vásárosnamény - Atlantika Vízividámpark előtti parkoló

Az önkéntes tevékenység jellege: a Város és a Nyírségi Kerékpárosok Sportegyesülete (NYKSE) által szervezett, Felső - Tisza Vidéki Kerékpáros Maraton, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Országúti Bajnokságon való koordinációs feladatok ellátása.

A jelentkezéseket 2019. szeptember 13. napján, 16 00 óráig az alábbi elérhetőségen várjuk:

nyiri.tunde@gmail.hu

06-70/510-7800

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a „Gólyafészek” projekt keretében elérhető lakáspályázat és ösztönző támogatások nyújtásának egyik feltétele, hogy a fiatalok a projekt programjaiban aktívan részt vegyenek, és önkéntes tevékenységet végezzenek.

F E L H Í V Á S

ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRE

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata

az

 EFOP-1.2.11-16-2017-00061azonosítószámú,

„ESÉLY OTTHON”

GÓLYAFÉSZEK- Vásárosnamény

fiataljainak helyben maradásáért című projekt megvalósítása keretében

 

18-35 év közötti önkéntesek jelentkezését várja.

Az önkéntes tevékenység időpontja: 2019. szeptember 7. (szombat)

Helyszíne: Vásárosnamény - Perényi Tanya

Az önkéntes tevékenység jellege: a város által szervezett Tanya – nap című rendezvényen

koordinációs feladatok ellátása. 

A jelentkezéseket 2019. szeptember 5. napján, 16 00 óráig az alábbi elérhetőségen várjuk:

nyiri.tunde@gmail.hu

06-70/510-7800

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a „GÓLYAFÉSZEK- Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért című projekt keretében elérhető lakáspályázat és ösztönző támogatások nyújtásának egyik feltétele, hogy a fiatalok a projekt programjaiban aktívan részt vegyenek, és önkéntes tevékenységet végezzenek.

F E L H Í V Á S

ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRE

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata

az

 EFOP-1.2.11-16-2017-00061azonosítószámú,

„ESÉLY OTTHON”

GÓLYAFÉSZEK- Vásárosnamény

fiataljainak helyben maradásáért című projekt megvalósítása keretében

 

18-35 év közötti önkéntesek jelentkezését várja.

Az önkéntes tevékenység időpontja: 2019. szeptember 7. (szombat)

Helyszíne: Vásárosnamény - Tesco parkoló

Az önkéntes tevékenység jellege: a Bereg népszerűsítése - Motoros találkozón

koordinációs feladatok ellátása. 

A jelentkezéseket 2019. szeptember 5. napján, 16 00 óráig az alábbi elérhetőségen várjuk:

nyiri.tunde@gmail.hu

06-70/510-7800

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a „GÓLYAFÉSZEK- Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” című projekt keretében elérhető lakáspályázat és ösztönző támogatások nyújtásának egyik feltétele, hogy a fiatalok a projekt programjaiban aktívan részt vegyenek, és önkéntes tevékenységet végezzenek.

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.