Gólyafészek Pályázat

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének

p á l y á z a t i      f e l h í v á s a
 
„Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” című, EFOP - 1.2.11-16-2017-00061 azonosítószámú pályázat keretében biztosított lakhatási támogatás igénybevételére
 
 
A pályázatot a 4800 Vásárosnamény, Szőlőskert u. 39. szám alatti iker családi lakóház 2. sz. lakára lehet benyújtani, mely az alábbi helyiségekből áll:
 
2 szoba, konyha, kamra, előtér, közlekedő, fürdőszoba, WC, összesen 69,79 m2 alapterülettel és a hozzá tartozó udvar, kert. 
 
 
Jogosultsági feltételek:
 
A lakhatási támogatásra azok a 18 - 35 év közötti személyek jogosultak, akik Vásárosnaményban lakcímmel rendelkeznek, vagy Vásárosnaményba kívánnak költözni és a beköltözők legalább egyik tagja Vásárosnamény Város közigazgatási területén működő munkáltatónál foglalkoztatási jogviszonnyal vagy egyéni vállalkozással rendelkezik és akiknél fennállnak az alábbi együttes feltételek:
 
a) vállalja, hogy életvitelszerűen, állandó lakcímmel rendelkezve Vásárosnaményban él a lakhatási támogatás megállapítását követő minimum 2 évig,
 
b) vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, 
 
c) tudomásul veszi, hogy a lakhatási támogatás feltétele a településen végzett közösségi önkéntes tevékenység. 
 
A lakhatási támogatás forrása, mértéke, formája:
 
A pályázati felhívásban az önkormányzat az ESÉLY-OTTHON „Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” című, EFOP - 1.2.11-16-2017-00061 azonosítószámú pályázat (a továbbiakban: Projekt) keretében felújított és berendezett lakások hasznosítását hirdeti meg az alábbiak szerint: 
a) A támogatás keretében jelen felhívásban 1 lakás kerül hasznosításra maximum 24 hónap időtartamra. A beköltözés kezdő időpontja a szerződéskötést követő 30 napon belül.  
b) A pályázat nyertesei legfeljebb 2 éven keresztül lehetnek lakói a projekt keretében felújított ingatlannak, az ezt követő időponttól a lakhatásra vonatkozó jogosultság megszűnik csereingatlan biztosítása nélkül.
c) A pályázat nyerteseinek a lakhatásért nem kell lakbért fizetniük, kizárólag az általuk használt lakás igazolt rezsiköltségének megfizetésére kötelesek.
d) A lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a beköltözők legalább egyik tagja Vásárosnamény Város közigazgatási területén működő munkáltatónál foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen és vegyen részt a projekt célkitűzéseinek megvalósításában, illetve a projektben meghatározott tevékenységekben. 
e) A lakhatási támogatásban részesülőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a lakásba költözés időpontjától számított 3 napon belül ott állandó lakóhelyet létesít.
f) A lakhatásban részesítettek számára kötelező a projekt megvalósítása, valamint fenntartási időszaka alatt legalább 10 nap közérdekű önkéntes tevékenység végzése a településen. Az önkéntes tevékenység végzésére szerződés készül.
 
Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki Vásárosnamény Város Önkormányzatának vezető tisztségviselője, a képviselő-testület tagja, illetve előzőek bármely tagjával Ptk. szerinti közeli hozzátartozói viszonyban van.
 
A Képviselő-testület a beköltöző személyek kiválasztásánál előnyben részesíti a 30. életévet el nem érő pályázókat továbbá előnyben részesítheti:
a) a településen hiányszakmával rendelkező pályázót,
b) aki a projekt megvalósítása kezdetétől önkéntes tevékenységet végzett.
 
A lakhatási támogatásra benyújtandó pályázat tartalmi elemei:
a) pályázati adatlap,
b) a pályázó részletes önéletrajza,
c) az értékelési szempontok alátámasztására szolgáló dokumentumok: 
ca) nyilatkozat a jövedelmi és vagyoni viszonyokról, illetve az azokat igazoló dokumentumok (jövedelemigazolások),
cb) amennyiben van a pályázónak gyermeke úgy az ő születési anyakönyvi kivonata vagy annak pályázó által hitelesített másolata, 
cc) vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés, vagy egyéni vállalkozásról igazolás,
cd) amennyiben a pályázó a pályázat benyújtása előtt önkéntes munkát végzett, az arról szóló igazolás,
ce) nyilatkozat a Vásárosnaményban végezni kívánt önkéntes tevékenység vállalásáról,
cf) amennyiben a pályázó házas, élettársi vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban él, az ezt bizonyító okirat vagy annak másolata, illetve élettársi kapcsolat esetén az erről szóló nyilatkozata,
cg) a pályázó személyi igazolványának pályázó által hitelesített másolata.
d) nyilatkozat, hogy a pályázó nem vezető tisztségviselője Vásárosnamény Város Önkormányzatának, nem tagja az önkormányzat képviselő-testületének, illetve előzőekkel nem áll közeli hozzátartozói viszonyban.
 
A pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció (adatlap, jövedelemi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozat) a Városháza ügyfélfogadójában található meg, valamint az Önkormányzat honlapjáról letölthető. 
 
 
 
 
 
 
 
A pályázat benyújtásának módja, határideje és feltételei
 
A pályázati űrlapot egy eredeti példányban az erre rendszeresített nyomtatványon, zárt borítékban – személyesen vagy postai úton – a szükséges mellékletek csatolásával az alábbi címre kell benyújtani: Vásárosnamény Város Önkormányzata, 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1. 
Kérjük, a borítékra írja rá: EFOP - 1.2.11-16-2017-00061 „Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” lakhatási támogatás pályázat.
További információ kérhető elektronikus levélben. (feketene@vasarosnameny.hu
 
 
A pályázat beérkezésének határideje: 2021. július 12. (hétfő) 1300 óra
 
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázatok beérkezését követő első rendes testületi ülés napja. A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15. nap.
 
A hiányosan, vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására, a pályázatok beadására nyitva álló határidő leteltét követően egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra nyitva álló idő, az erről szóló felhívás kézhezvételétől (az elektronikus levél címzetthez történő megérkezése) számított 2 munkanap. A hiánypótlási határidő elmulasztása jogvesztő. Hiánypótlási felhívás kiküldése kizárólag elektronikus úton történik.
 
A pályázatok elbírálásának rendje
 
A pályázatok elbírálása meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. A Képviselő-testület zárt ülés keretében a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság előzetes véleményezését követően dönt a támogatásban részesülőkről, illetve a részükre kiutalt lakásokról. 
A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogszabálysértésre hivatkozással a Vásárosnaményi Járásbírósághoz címzett keresettel lehet fordulni. 
A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi.
 
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a lakhatási támogatásból kizárható. 
 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a Támogatáskezelő részére – kizárólag a pályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetve a lakhatási támogatás időtartama alatt maga kezelje.  
 

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.