P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S (Humán Szolgáltató Központ)

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi feltételekkel pályázatot hirdet az általa fenntartott integrált szociális intézményként működő – szociális alapszolgáltatásokat, szakosított ellátásokat nyújtó – Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ (székhelye: 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla u. 22.) intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására.

A munkáltató (kinevezési, megbízási jogkör gyakorlójának) neve: Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete.

Az intézmény tevékenységi köre: 26 férőhelyen tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó ellátás (idősek otthona), étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, idősek nappali ellátásának, hajléktalan személyek nappali ellátásának, valamint a gyermekétkeztetés biztosítása.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok, vezetői teljesítménykövetelmények: az integrált intézmény színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása, ellenőrzése. A vonatkozó központi és helyi jogszabályokban, illetve a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, valamint a költségvetési szervben folyó szakmai munkáért. Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása: felelős az önállóan működő intézmény gazdálkodásáért, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működését, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.

A pályázat elnyerésének feltételei (megbízási feltételek):

A) Képesítési előírás:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendeletének 3. mellékletében meghatározott intézményvezető munkakör betöltésére jogosító szakképzettség és szakképesítés.

B) Szakmai gyakorlat: felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés vagy szakképzés területén betöltött munkakörben szerzett legalább öt év szakmai gyakorlat.

 

C) A személyes gondoskodást végző, vezetői megbízással rendelkező személyek a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítésére kötelesek.

 

D) Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

E) Büntetlen előélet, továbbá nem állhat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és – ha közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben nem állhat fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok.

F) az intézményben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a vezetői megbízással egyidejűleg határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony létesítése.

G) Cselekvőképesség: A pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkoznia kell.

 

A pályázat elbírálása során – azonos feltételek esetén – előnyt jelent a felsőfokú szociális alapvégzettség, illetve a szociális szakvizsga megléte.

A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:

  • a képesítési előírás meglétét bizonyító diploma, oklevél, illetve a vezetőképzés elvégzéséről szóló oklevél (vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata);
  • hatósági bizonyítvány, melyben a pályázó igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és - ha a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok;
  • a pályázó részletes szakmai életrajza és az előírt szakmai gyakorlata meglétének hitelt érdemlő igazolása;
  • az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
  • nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének;

-    nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;

-    a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázata elbírálására nyilvános, vagy zárt testületi ülésen      

     kerüljön sor.

Hiánypótlásra – az erre irányuló felhívás kézhezvételétől számított 5 napon belül – egy alkalommal van lehetőség!

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

Magasabb vezető (intézményvezető) beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

Illetmény: az illetmény és a pótlékok a Kjt. és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. r. alapján – a magasabb beosztású vezetőkre vonatkozó szabályok szerint – kerülnek megállapításra.

A munkavégzés helye: 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla u. 22.

A pályázat benyújtásának határideje: a személyügyi központ honlapján történő közzétételtől számított 30. nap

A publikálás időpontja: 2023. április 5.

A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot egy példányban, kizárólag papír alapon, ajánlott postai küldeményként „Pályázat a Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ intézményvezető beosztás ellátására” jeligével ellátva lehet benyújtani a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.).

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot – a Kjt-ben előírt bizottsági véleményezés után – a véleményezési határidő (a pályázat benyújtására nyitva álló idő után 21 nap) lejártát követő első rendes ülésén bírálja el a Képviselő-testület (mint munkáltató), amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

A pályázattal kapcsolatos bővebb információk Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal  Jegyzőjétől szerezhetőek be (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1., Tel/fax.: (45) 470-022/172, vagy e-mail: jegyző@vasarosnameny.hu), aki egyúttal biztosítja azt is, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.

A Képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.