PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltakra tekintettel nyilvános pályázatot hirdet a VITKA Városüzemeltetési, Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyének 5 éves, határozott időre történő betöltésére.

A Képviselő-testület által alapított korlátolt felelősségű társaság célja és feladata elsősorban a Szilva Wellness- és termálfürdő üzemeltetése, városüzemeltetési feladatok ellátása valamint részben Vásárosnamény város közterületeinek, parkjainak fenntartása, a természeti környezet védelme, valamint az életminőség javítása az egészségesebb életmódra nevelés érdekében.

 • Az ügyvezető feladatai különösen:
 • a társaság alapító okiratában, a hatályos jogszabályoknak, valamint Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületével kötött megállapodásban meghatározottak szerint biztosítani a társaság hatékony és eredményes működését,
 • a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt,
 • a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,
 • a társaság pénzügyi, gazdasági folyamatainak működtetése,
 • pénzügyi, gazdasági tervezés.
 • Az ügyvezető jogállása:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint 5 éves határozott idejű vezetői megbízás, vagy a Munka Törvénykönyve szabályai szerint ugyanilyen időtartamú határozott idejű munkaviszony létesítése.

 • A munkakör betöltésének feltételei:
 • Szakirányú középfokú végzettség (műszaki, közgazdasági, kereskedelmi, idegenforgalmi, vendéglátó-ipari),
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • az előírt szakirányú végzettségeknek megfelelő szakterületen töltött 2 éves gyakorlat.

A munkakör betöltésének elbírálásánál előnyt jelent szakirányú felsőfokú végzettség, jó kommunikációs és kapcsolatteremtési képesség, hasonló területen eltöltött vezetői gyakorlat.

Az elbírálásnál – azonos feltételek megléte esetén – előnyt jelent hosszabb szakmai gyakorlat, tapasztalat, valamint legalább egy világnyelv (angol, német vagy orosz) ismerete, társalgási szintű használata.

 • A pályázathoz kötelezően csatolni kell:
 • a szakmai önéletrajzot,
 • a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • az iskolai végzettséget igazoló okirat eredeti példányát, vagy annak hitelesített másolatát, valamint a vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolását,
 • a pályázónak a társaság tevékenységének eredményes működtetésére vonatkozó szakmai és gazdálkodási koncepcióját, programját, üzleti tervét,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázata elbírálására nyilvános, vagy zárt testületi ülésen kerüljön sor.

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

 • Bérezés és egyéb juttatások az önkormányzat Javadalmazási és Közzétételi Szabályzata szerint történik, jelenleg bruttó 340.000 Ft+1000 km/hó futásteljesítménynek megfelelő összegű költségtérítés.

      Az álláshely betöltésének legkorábbi időpontja: 2023. január 1.

 • A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:

A pályázatot egy példányban, kizárólag papír alapon, ajánlott postai küldeményként „Vitka Kft. ügyvezetői pályázata” jeligével ellátva lehet benyújtani Vásárosnamény Város Polgármestere részére (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1. sz.), a pályázati felhívásnak a Vásárosnamény Város Önkormányzata honlapján történő megjelenéstől számított 10 naptári napon belül.

 • A pályázat elbírálása:

A pályázatot Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a benyújtást követő első testületi ülésén, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. 

A pályázattal kapcsolatos bővebb információk Vásárosnamény Város Jegyzőjétől szerezhetők be (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1. Tel/fax.: (45) 470-022/172, vagy e-mail: jegyzo@vasarosnameny.hu). Igény esetén a Szilva Wellness- és termálfürdő működése a helyszínen is megtekinthető.

A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.