PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság
parancsnokának

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

az Önkéntes Tartalékosok részére folyósítható tanulmányi ösztöndíjról

 

Pályázatot nyújthatnak be a Magyar Honvédség állományába tartozó önkéntes területvédelmi és műveleti tartalékos katonák (a továbbiakban: tartalékos), valamint a Magyar Honvédség állományába nem tartozó, tartalékos szolgálatot vállaló, büntetlen előéletű, 18. életévét betöltött, állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, magyar állampolgárok. A pályázó önkéntes műveleti tartalékos vagy önkéntes területvédelmi tartalékos ösztöndíjra nyújthat be pályázatot.

A pályázat célja: a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása.

A pályázat beérkezési határideje: 2021. június 15.

A pályázatot közvetlenül az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (a

továbbiakban: MH TTP) parancsnokának, Sándor Zsolt vezérőrnagynak címezve, zárt borítékban „ÖT Ösztöndíj Pályázat” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton (MII Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (1095 Budapest Soroksári út 152. vagy 1885. Budapest Pf. 25.) címére kell benyújtani.

A pályázat benyújtható a megyeszékhelyeken található toborzó irodákban is, melyek pontos címei az alábbi linken érhetők el: http://www.hadkiegeszites.honvedseg.hu/toborzoirodak).

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

1.      Magyarországi polgári felsőoktatási intézmény nappali, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formájú felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében tanulmányokat folytató hallgató vagy iskolai rendszerű, nappali, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formájú szakképzés keretében az Országos Képzési Jegyzékben szereplő államilag elismert szakképzésben részt vevő a szakképző iskolával tanulói jogviszonyban álló nagykorú tanuló.

2.      Meglévő tartalékos katonai jogviszony, vagy legkésőbb az ösztöndíj szerződés megkötéséig tartalékos jogviszony létesítése.

A pályázat jelen kiírás 1. melléklet szerinti „Ösztöndíjpályázati adatlapon” nyújtható be.

A pályázat tartalmazza a pályázó személyes adatait, a hallgatói vagy tanulói jogviszonyról szóló igazolást, a pályázó adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát és a pályázati felhívásban szereplő egyéb adatokat. A pályázati kiírásban szereplő igazolásokat a pályázó szerzi be. A hiányosan, rosszul kitöltött pályázatok hiánypótlására az értesítéstől számított 5 munkanapon belül van lehetőség, a határidőn túl beérkező pályázatok nem fogadhatók be.

 

Pályázat elbírálásának módja és időpontja:

A beérkezett pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 8 napon belül bizottság bírálja el. Az elbírálás a benyújtott pályázati anyag alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság javaslatot tesz az MH TTP parancsnokának, aki a pályázat nyerteseiről dönt. A döntésről a pályázók (és állományilletékes parancsnokaik) írásban tájékoztatást kapnak.

Az ösztöndíjat elnyert pályázókkal az állományilletékes katonai szervezet parancsnoka legkorábban az önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítését követő naptól köt ösztöndíj szerződést.

A tartalékos katonai jogviszony létesítésekor, az önkéntes műveleti tartalékos katona az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban: MH KIKNYP) Tanulmányokat Folytatók Köteléke, az önkéntes területvédelmi tartalékos katona esetében az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred (a továbbiakban: MH 6. TVE), valamint az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred (a továbbiakban: MH 2. TVE) állományába kerül.

Ösztöndíjszerződés azzal az önkéntes tartalékossal köthető, aki vállalja:

a)      az ösztöndíjszerződésben meghatározott végzettség vagy szakképzettség megszerzését,

b)      tartalékos szolgálati viszony fenntartását legalább az ösztöndíj szerződésben meghatározott végzettség vagy szakképzettség megszerzését követően, az ösztöndíjjal támogatott tanulmányokkal megegyező ideig,

c)      önkéntes tartalékos szolgálati viszony fenntartását - a végzettség vagy szakképzettség megszerzésének hiányában is - az ösztöndíjjal támogatott időszakot követően, a tanulmányokkal megegyező ideig,

d)      az önkéntes műveleti tartalékos katona esetében az egységes alapkiképzés teljesítése,

e)      az önkéntes területvédelmi tartalékos katona esetében az alapfelkészítés (továbbiakban együtt: alapkiképzés1) teljesítését az ösztöndíj szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül,

f)       az önkéntes tartalékos beosztásra történő felkészítése céljából az önkéntes tartalékos tiszti vagy altiszti alaptanfolyam mindkét moduljának teljesítését, az ösztöndíj szerződésben meghatározott iskolai végzettség megszerzésének időpontjáig. Az önkéntes tartalékos tiszti vagy altiszti alaptanfolyam elvégzése előnyt jelent és beszámítandó a szerződéses állományba történő jelentkezéskor.

A tanulmányi támogatás mértéke, folyósítása:

Az ösztöndíj az ösztöndíj szerződésben meghatározott végzettség vagy szakképzettség megszerzéséig az önkéntes tartalékos szolgálati viszony fennállása alatt illeti meg a félévet vagy szemesztert sikeresen lezárt hallgatót. A minta tanterv szerinti félév vagy szemeszter teljesítéséről szóló hiteles igazolást az oktatási intézménytől a tartalékos köteles beszerezni. Ennek hiányában az ösztöndíj nem folyósítható. A hiteles igazolás alapadatait a 2. melléklet tartalmazza.

A tartalékos nem jogosult ösztöndíjra a tanulmányi halasztás időtartamára, valamint a hallgatói, tanulói, illetve a tartalékos jogviszony megszüntetése vagy megszűnése esetén.

Az ösztöndíj szerződés megkötésének napját magában foglaló félév vagy szemeszter kezdő napjától számított minden 6. hónapban utólag ösztöndíjra jogosult, melynek mértéke:

 

1 Az alapkiképzésre a nyári szünidőben, illetve a hétvégeken kerül sor.

 

a)      az alapkiképzést még nem teljesítők esetében a honvédelmi illetményalap 90%-a,

b)      az alapkiképzést teljesítők esetében a honvédelmi illetményalap 120%-a,

c)      az önkéntes tartalékos tiszti, illetve altiszti alaptanfolyam 1. modulját sikeresen teljesítők esetében a honvédelmi illetményalap 150%-a és

d)      az önkéntes tartalékos tiszti, illetve altiszti alaptanfolyam 2. modulját sikeresen teljesítők esetében a honvédelmi illetményalap 180%-a.

A honvédelmi illetményalap 2021 évben: 44.600 Ft. (Mértékét az aktuális költségvetési törvény határozza meg.)

Az ösztöndíj szerződés a megkötését követő 12 hónap elteltével hatályát veszti, ha a tartalékos az alapkiképzést nem teljesítette.

Az alapkiképzés során laktanyai elhelyezés, természetbeni étkezés és útiköltség térítés jár a tartalékos részére.

További juttatások az alapkiképzés (tényleges szolgálatteljesítés) során:

A területvédelmi tartalékos szerződéskötési díjra (a honvédelmi illetményalap 75%-a (2021 - ben 33.450 Ft)), időarányos - a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben meghatározott - illetményre és - teljesített szolgálati évenként - a mindenkori minimálbérrel megegyező összegű (2021-ben 167.400 Ft) rendelkezésre állási díjra jogosult.

A műveleti tartalékos időarányos - a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben meghatározott - illetményre és a mindenkori minimálbér 150%-ának megfelelő (2021-ban 251.100 Ft) rendelkezésre állási díjra jogosult.

Az alapkiképzés, az önkéntes tartalékos tiszti, illetve önkéntes tartalékos altiszti alaptanfolyam moduljainak leírását, az egyes kiképzési és vizsgakövetelményeket a 3. melléklet tartalmazza.

Az önkéntes tartalékos megtérítési kötelezettsége:

Az önkéntes tartalékost a részére kifizetett ösztöndíj teljes összegével megtérítési kötelezettség terheli, amennyiben önhibájából az ösztöndíj szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti.

Az önkéntes tartalékost az ösztöndíj szerződés alapján a részére folyósított tanulmányi támogatásnak a még le nem szolgált időre eső időarányos összegét köteles visszafizetni,

amennyiben az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyát az ösztöndíj szerződésben vállalt idő előtt - a jogszabályban meghatározott okok miatt - megszünteti.

Az önkéntes tartalékost megtérítési kötelezettség nem terheli, ha az MH-val létesített önkéntes tartalékos szolgálati viszonya önhibáján kívül szűnik meg, valamint ha az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyát az MH-val történő szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszony létesítése céljából szünteti meg.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság megyei toborzó irodáiban, illetve az MH TTP alárendeltségébe tartozó Területvédelmi Ezredek zászlóaljainál kérhető.

Az önkéntes tartalékos jogviszonyról az alábbi linkeken további információ áll rendelkezésre:

 

 

http://www.hadkiegeszites.honvedseg.hu/onkentes tartalékos rendszer, http://www.iranvasereg.hu/home/page/tartalekos

A pályázattal kapcsolatos részleteket az önkéntes tartalékosokkal köthető ösztöndíj szerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 50/2017. (IX. 15.) HM utasítás tartalmazza.

A pályázó a pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képező adatkezelési tájékoztató* ismeretében beleegyezését adja a pályázat kiírójának az elbírálás céljából saját, személyes adatainak kezeléséhez.

Budapest, 2021. április 28.

 

Sándor Zsolt

vezérőrnagy parancsnok

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.