PÁLYÁZAT

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

PÁLYÁZATOT HIRDET

a Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA

 

Pályázati feltételek:

Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.

A könyvvizsgáló jogállást, feladatait a hatályos számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a  Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény tartalmazzák.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara által közzétett névjegyzékbe történő bejegyzés igazolását.

Természetes személyek (kamarai tagok) esetében egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, részletes szakmai önéletrajzot, könyvvizsgálói társaság esetében a társaság könyvvizsgálatáért felelős személyének megjelölését, részletes bemutatását.

A feladat ellátására vonatkozó leírást.

Érvényes (a könyvvizsgálóra vonatkozó) felelősségbiztosítási kötvény másolatát.

A pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll fenn vele szemben törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok. A megbízási díj megjelölését.

A pályázatokat Vásárosnamény Város Polgármesteréhez (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1. sz.) lehet benyújtani kizárólag ajánlott postai küldeményként, „Vitka Nonprofit Kft. könyvvizsgálat” jeligével ellátva az önkormányzat honlapján, facebook oldalán és a Városi Televízióban történő megjelenést követő naptól számított 15 naptári napon belül.

A pályázati felhívás közzétételének időpontja: 2021. május 26.

A beérkezett pályázatok elbírálására a benyújtásra nyitva álló időt követő 5 napon belül kerül sor.

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel 2020. november 4. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország egész területére, az így bevezetett rendkívüli jogrend jelenleg is fenn áll.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre tekintettel a pályázatokról a Képviselő-testület hatáskörében eljáró Filep Sándor polgármester dönt. 

A könyvvizsgáló megbízása: 2021. július 1. napjától - 2026. június 30. napjáig szól.

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.