Hírdetmény

Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság és a Magyar Katolikus Karitász
„Civil összefogás a kárpátaljai közösségekért!" – Adventi Adománygyűjtés kárpátaljai óvodák, iskolák, gyermekotthonok számára c. felhívást, melyhez a Hierotheosz Egyesület is csatlakozik. Amennyiben szeretné támogatni felhívásunkat tárgyi adománnyal (játékkal, szárazélelemmel, édességgel és karácsonyi "cipős doboz" akció jellegű felajánlással) - hiszen főként gyermekek és fiatalok, családok számára gyűjtünk- kérjük, hogy azokat legkésőbb 2022. december 9-ig szíveskedjenek eljuttatni a Hierotheosz Egyesület nyíregyházi irodájába, címe: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 8/2., vagy a Nyíregyházi Egyházmegye Karitásza címére, mely: 4400 Nyíregyháza, István utca 3. Tudjuk, hogy sokaknak egyszerűbb pénzadománnyal segíteni, ezt is örömmel fogadjuk, melyet a Hierotheosz Egyesület számlaszámára utalhatnak, mely az alábbi:

10702071-67150559-51100005
A közlemény rovatban kérjük tüntessék fel a „Kárpátaljai Adománygyűjtés" megnevezést. Áldott Adventet kívánunk Mindenkinek! Tisztelettel, Hierotheosz Egyesület - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Civil Közösségi Szolgáltató Központ

LICITTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

LICITTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2022.(IX.29.) határozata alapján licittárgyalási eljárást hirdet meg a 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 7. szám alatti 90,36 m2 nagyságú, több helyiségből álló üzlethelyiség bérbeadására.

1. A meghirdetett ingatlan üzlethelyiség funkciót tölt be.
2. Felszereltsége: komfortos.
3. A bérleti jogviszony 5 éves határozott idejű időtartam.
4. A pályázaton minden természetes és jogi személy részt vehet.
5. Az irányadó bérleti díj mértéke: 155.600.- Ft/hó
Licitlépcső mértéke: 6.000.- Ft/hó

6. A kiíró megnevezése: Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
7. Lebonyolító szerv: Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság
8. A felhívás célja, jellege: Vásárosnamény Szabadság tér 7. szám alatti, 1032 hrsz-ú, összesen 90,36 m2 nagyságú üzlethelyiség bérbeadása, egyfordulós licittárgyalás eljárás során
9. Hasznosítandó ingatlan adatai: 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 7. szám alatti 1032 hrsz-ú összesen 90,36 m2 alapterületű üzlethelyiség

Helyiségek:
1. eladótér: 58,99 m2
2. raktár, szociális helyiségek: 31,37 m2 Összesen: 90,36 m2
10. A bérlemény egyeztetett időpontban megtekinthető.
11. Az ajánlatot érvényesen csak úgy lehet benyújtani, ha az ajánlattevő, ajánlati biztosítékként egy havi bérleti díjnak megfelelő (155.600.- Ft) összeget az Önkormányzat 11744065-15403399-00000000 számú számlájára átutalja vagy az Önkormányzat pénztárába befizeti és azt hitelt érdemlően igazolta, az ajánlathoz csatolni kell.

12. Az ajánlat benyújtásának határideje: 2023. március 10. (péntek) 13:30. Az ajánlatokat hivatali kapun keresztül (Vásárosnamény Város Önkormányzata VONK, KRID azonosító: 545156765 címre), elektronikus úton a lenart.sandor@vasarosnameny.hu e-mail címre, vagy postai úton a 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1. szám alatti címre kell benyújtani. A tárgyban fel kell tüntetni: „Ajánlat Vásárosnamény, Szabadság tér 7. szám alatti üzlethelyiség bérletére”. A beérkezett ajánlatokra az érkezés pontos idejét az önkormányzat felvezeti.

13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- az ajánlattevő nevét és címét,
- az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a versenytárgyalási feltételeket elfogadja és személyes adatai kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozatot, hogy az irányadó (minimális) bérleti díj mértékét elfogadja,
- amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy azzal megegyező hiteles cégkivonatot, képviseletre jogosult aláírási címpéldányt,
- ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást,
- annak meghatározását, hogy az ajánlat mely része minősül üzleti titoknak.

14. Az ajánlat értékelésekor csak azt az ajánlatot lehet elbírálni, amely az előírt időben és tartalommal benyújtásra került.
15. A Bérbeadó az ajánlatok elbírálását követően haladéktalanul intézkedik az ajánlati biztosítékként befizetett összeg nem nyertes ajánlattevő részére történő visszafizetéséről. A nyertes ajánlattevő által befizetett összeg beszámít az óvadék összegébe (az óvadék mértéke 3 havi bérleti díjnak megfelelő összeg).
16. Bérbeadó az ajánlat benyújtásra nyitva álló időpontig indokolás nélkül visszavonhatja felhívását, az addig befizetett ajánlati biztosítékot haladéktalanul visszafizeti.
17. Ha az ajánlat nyertese az előírt határidőn belül – neki felróható ok miatt – nem teljesíti vállalt kötelezettségét, a szerződést nem köti meg és mulasztását hitelt érdemlően nem igazolja, úgy az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti és a szerződés megkötésére a továbbiakban nem tarthat igényt. Bérbeadó a soron következő ajánlattevővel köt szerződést.
18. A bérleti jog megszerzésére benyújtott ajánlatok felbontására a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság legalább két tagja, valamint a Lakásgazdálkodó jelenlétében 2023. március 13-án 1400-kor kerül sor.
19. A licittárgyalásra 2023. március 13-án 1410-kor nyilvánosan kerül sor. A tárgyalás időpontjáról az ajánlattevők külön értesítést nem kapnak. A licittárgyaláson az érvényes ajánlattevők vehetnek részt.
20. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, mely az ajánlattevőknek megküldésre kerül.
21. A tárgyalás során az ajánlattevők fenntartott, vagy az önkormányzat számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek.
22. Az ajánlatokról – a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság véleményének figyelembevételével - a soron következő képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület dönt. Az eredményt 8 napon belül kell az érintettekkel közölni.
23. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy az ajánlati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.
24. Hiánypótlásra lehetőség nincs.

További információ dr. Lénárt Sándor Pál (+36-70/518-7449) ügyintézőtől kérhető.

 

Vásárosnamény, 2023. február 08.

Filep Sándor
polgármester

Ne feledje téliesíteni vízmérőjét! Mindenekelőtt takarítsa ki az aknát, abban ne legyen szemét, törmelék vagy növényzet. Ha hiányzik a fedél, pótolja. Ezek után téliesítse az aknát és a
vízórát. A vízmérő akna falát érdemes hungarocellel szigetelni, és magát a vízórát is megóvni a fagytól. Az egyszerű megoldások is célravezetőek: ha szalmával vagy ruhadarabokkal teli zsákot tesz az órára és a szerelvényekre, a fedelet pedig avarral takarja le, megvédheti a fagytól az eszközt.

A nem lakott ingatlanokban ne feledkezzen meg a vízhálózat és a vízmérő víztelenítéséről!

Vigyázzon a vízmérőjére, annak elfagyása esetén ugyanis rengeteg víz folyhat el feleslegesen. Ennek a víznek az árát és a mérőcserét is minden esetben a felhasználónak kell kifizetnie!

VÁSÁROSNAMÉNY, 2022. szeptember 16. Autómentes Nap

Helyszínek:

Rákóczi Ferenc út, Művelődési Központ.

Iskola utca, Damjanich János út

800 – 1500-ig forgalomelterelés a Rákóczi Ferenc úton az Orbán Balázs krt. végétől az Alkotmány utcáig.

- Útlezárás reggel 8 órától -

Programok:

9 órakor: Megnyitó, a napi program ismertetése – a Művelődési Központ előtt, a kupakgyűjtő szív felavatása.

1000 -1400 között Véradás: a Művelődési Központban .

Minden véradó tombolaszelvényt kap ajándékba.

A legtöbb véradót felvonultató általános iskolai osztály és óvodás csoport jutalma torta.

Folyamatosan működő standok, programok 9-14-ig:

- Információs stand,

- Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület és Természetbarát Diákkör:

Energiahatékonysági kiállítás, használt sütőolaj gyűjtő, mikroszkóp, szerencsekerék,

- a Kárpátokért Egyesület és a Lónyay Menyhért Baptista Technikum és Szakképző Iskola foglalkoztató asztala,

- Egészségügyi szűrések a Védőnői Szolgálat és az EFI közreműködésével,

- Ügyességi versenyek, társasjátékok az útburkolaton, Frédi autó,

BIKSZE:Bringó hintó,

Zoárd kapitány legendája – interaktív és rajzos foglalkoztató,

Miénk az aszfalt! rajz és kreatív alkotások versenye több kategóriában,

Sakk szimultán.

13.00.:A kupak- és olajgyűjtő versenyek eredményhirdetése.

 

14.30. órától: Eredményhirdetés, tombolasorsolás. A nap fődíja kerékpár.

Tombolát csak „részvétellel” lehet szerezni, vásárolni nem!

 

Kérünk minden szülőt, aki mégis autóval szeretné aznap is iskolába/óvodába vinni a gyermekét, kerülje el a Rákóczi Ferenc utat! Megértésüket és az aktív közreműködést köszönjük!

 

"Hangold össze - a jobb kapcsolatokért -!" 

 

A programmódosítás jogát fenntartjuk!

_____________________________________________________________________

 

Kedves Résztvevők!

 

Előzetesen meghirdetjük a következő versenyeket iskolai osztályok és óvodai csoportok részére:

Véradás: a Művelődési Központban

A legtöbb véradót felvonultató általános iskolai osztály és óvodás csoport jutalma torta.

Kupak- és használt sütőolaj gyűjtése.

 

Aszfaltrajzverseny.

 

 

A győztes csoportok díja kategóriánként egy-egy 30 szeletes torta.

 

 

A kupakok és étolaj leadási határideje 11 óra. Ennek a kategóriának az eredményhirdetésére 13 órakor kerül sor, hogy ebéd után a győztesek még elfogyaszthassák a desszertet.

 

Mindenkit várunk szeretettel!

A szervezők

Kárpátokért Alapítvány pályázati lehetősége egyetemisták részére

A Kárpátok Alapítvány egyik célkitűzése, hogy a Kelet-Magyarország területén (Borsod-Abaúj- Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék) élő, hátrányos helyzetű diákok felsőfokú tanulmányaikat sikeresen befejezhessék, ezáltal szaktudással, diplomával rendelkező, helyben maradó, a környezetük jobbításáért küzdő, európai szintű értelmiségiek tevékenykedjenek a régióban.

E cél érdekében az Alapítvány egy komplex ösztöndíj rendszer működtetésébe kezdett 2007- ben, mely jelenleg is működik, és az indulás óta összesen 39 diákot támogattunk. Ez a  Kárpátok Esélyegyenlőségi Ösztöndíj program.

Ebben az évben ismét meghirdetjük a programot és szeretnénk, ha minél több olyan hátrányos helyzetű diákhoz eljutna a program híre, illetve a programban való részvétel lehetősége, akik az idén érettségiztek és szeptembertől felsőoktatási intézményben nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat.

 

A programról bővebb felvilágosítás a következő elérhetőségeken kérhető:

 Czuczor Dániel, kommunikációs munkatárs

Kárpátok Alapítvány-Magyarország (www.karpatokalapitvany.hu)

3300 Eger, Felvégi út 53.

Tel.: 36-516-750

E-mail: cfhu@cfoundation.org

Rugalmas szolgálat, biztos jövedelem

Újra várják a jelentkezőket Önkéntes Katonai Szolgálatra a Magyar Honvédség toborzóirodáiban. A tavaly őszi pilot programba mintegy ötszázan kerültek be, többen azóta is a seregben szolgálnak.

Az első két hónapban a tartalékos katonák alapkiképzésen vesznek részt, majd a második, négyhónapos ciklusban több opció közül is választhatnak. Lehetőségük van a lakhelyükhöz közeli tartalékos szervezetnél maradni, átszerződhetnek más szolgálati formára, vagy kérhetik, hogy kiképzésük speciális területen folytatódjon. Ha a szakkiképzés mellett döntenek, fizetésük a mindenkori minimálbérről a garantált bérminimumra emelkedik, mely jelenleg bruttó 260 ezer Ft.

A szeptember 5-én induló kiképzések a tervek szerint az ország valamennyi megyéjében és Budapesten is megkezdődnek. A felkészítés alappillére a mindennapos katonai testnevelés, melyet fizikai állapotfelmérés előz meg. A résztvevők harcászatot, közelharcot, térképészetet tanulnak, megismerkednek a szolgálati szabályzattal, részt vesznek lőkiképzésen és alaki foglalkozásokon egyaránt. Aki úgy dönt, kipróbálná magát műveleti feladatokat ellátó csapatnál, ejtőernyős-, búvár- vagy speciális lövész kiképzést is kaphat, de megtanulhat harcjárművet vagy munkagépet vezetni is.

A program rugalmas: bármikor megszakítható, de újabb hat hónappal meg is lehet hosszabbítani. Aki pedig több évig katonaként szolgálna, dönthet a szerződéses, a műveleti tartalékos vagy a területvédelmi tartalékos szolgálati formák mellett. Egy korábbi interjúban Sándor Zsolt altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese így fogalmazott: „ha hat hónap után az illető leszerel, akkor is nő a kiképzett tartalékosként nyilvántartott magyar állampolgárok száma, ha pedig szerződéses katonaként vagy területvédelmi tartalékosként szolgál tovább, akkor megint bővült a Magyar Honvédség képessége.”

Elsősorban olyan fiatalokra számítanak, akik egy ideig szüneteltetik tanulmányaikat, és erre az időre stabil megélhetést keresnek. Ez a szolgálati forma ugródeszka lehet a felsőoktatásba, hiszen a féléves szolgálatért akár 32-, az egyéves szolgálatért akár 64 többletpont is járhat.   

Valamennyi 18 és 65 év közötti magyar állampolgár jelentkezését várják, aki rendelkezik bejelentett belföldi lakóhellyel, erkölcsi bizonyítvánnyal és minimum általános iskolai végzettséggel. A szerződéskötést egészségügyi és pszichológiai vizsgálat előzi meg. Jelentkezni legkésőbb augusztus 15-ig lehet a megyeszékhelyek toborzóirodáiban, az iranyasereg.hu oldalon, vagy az onlinetoborzo@mil.hu címen.

Cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 29.

Telefon: 06 (42) 501-030

E-mail: szabolcs.toborzo@mil.hu

Ügyfélfogadás: Hétfőtől csütörtökig: 08:00-15:30    Péntek: 08:00-12:00

Vásárosnamény – Sárkányhajó Roadshow

Vásárosnamény – Sárkányhajó Verseny

Ha nyár, akkor újra Sárkányhajó a Bereg szívében, Vásárosnaményban.

2022. június 25-én Vásárosnamény-Gergelyiugornya Tisza-part lesz a helyszíne a Sárkányhajó Versenynek.

Kapcsolattartó: Csobolya Attila

Elérhetőség: csobolyaa@yahoo.com

Tel: +36202151690

Nevezési határidő: 2022. június 20. 12.00 óra

Program

800 – 830 Érkezés, regisztráció

830 – 845 Technikai értekezlet, megnyitó

09.00-14.00 Verseny

14.30- 15.00 Kelet Brass Band koncert

15.00 Eredményhirdetés

Nevezés

Felnőtt 10 fős csapatok jelentkezését várjuk. A csapatban minimum 2 fő női versenyzőnek kell indulnia. Mentőmellény használata kötelező!

Legénység

10 fő evezős

maximálisan 8 fő férfi versenyző, minimálisan 2 fő női versenyző

1 fő dobos

1 fő kormányos, aki a 18. életévét betöltötte (akik igénylik, azoknak a rendezők biztosítanak kormányost)

Versenytáv: 200 méter

Igazolások a résztvevőknek kötelező kitölteni:

 • egyéni felelősség vállalási nyilatkozatot
 • csapat nevezési lapot
 • név szerinti nevezési lapot

Szabályok

A versenyek lebonyolítása az általános sárkányhajó versenyek szabályai szerint történik.

A fent előírt dokumentumok (nevezési lapok, egyéni felelősségvállalási nyilatkozat),  hiányában a versenyző nem vehet részt a versenyen. A csapatok csak egységes, egyszínű szerelésben (póló, jelzőtrikó) versenyezhetnek. Kérjük, hogy minden legénység készüljön csapatkiáltással, vagy csapatdallal! A rendezők hajókat, lapátokat, mentőmellényeket és tapasztalt kormányosokat szükség esetén mindenki részére biztosítanak. Saját lapát használata megengedett.

Gyakorlási lehetőség:

Vásárosnamény Város Önkormányzata lehetőséget biztosít a versenyre való felkészülésre, melynek díja 5000 Ft/óra/csapat, melyet a Vásárosnamény Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11744065-15403399 vezetett számlaszámra kérjük elutalni. Ezt követően az alábbi elérhetőségek egyikén lehet jelentkezni:

 • Németh Béla 06-30/6021715
 • belanemeth88@gmail.com vagy
 • Gyakorlási időpont előre egyeztetve: 13.00-19.00 között lehetséges

Pontosság

Megkérünk minden résztvevőt, hogy a versenyre időben, minimálisan egy órával a futam kezdete előtt érkezzen meg. Mivel a program meglehetősen szoros, a futam előtt 20 perccel a csapatoknak a kijelölt beszálló helyen fel kell sorakozniuk az ellenőrzés és időbeni vízre szállás céljából. Aki lekési a futamát, azt nem tudjuk megvárni, vagy részükre a futamot újra megrendezni!

Minden csapatkapitányt kérünk, hogy a beülési sorrendet előre tervezze meg, hogy a vízre szállás előtti ellenőrzéshez a csapat már a megfelelő rendben tudjon felsorakozni.

A verseny, eső esetén sem marad el!

Étkezés, ellátás

A nevezési díj tízórait, egytálétel ebédet illetve csapatonként egy zsugor ásványvizet tartalmaz. Továbbá a verseny helyszínén étterem, büfé fog üzemelni és gondoskodik a résztvevők, valamint a nézők kiszolgálásáról, jó közérzetéről, étkeztetéséről.

Parkolás

A kijelölt helyen.

Nevezési cím: balkanszkyviktor@gmail.com

Nevezési díj: 

 • 10000,- Ft/csapat

Részvételi díj befizetésének módja: átutalás, vagy készpénz

Átutalással: OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11744065-15403399 számlaszámra

A közlemény rovatba ezt írja be: Sárkányhajó Verseny Vásárosnamény, nevezési díj - Csapat neve

A nevezési díjat legkésőbb a név szerinti nevezések leadásáig kérjük befizetni.

Készpénzfizetés: a helyszínen, a verseny megkezdése előtt.

Nevezési határidő: 2022. június 20. 12.00 óra

Név szerinti nevezések leadása2022. június 20. 12.00 óra

A nevezéshez szükséges dokumentumok letölthetők a www.vasarosnameny.hu honlapjáról.

A nevezési díj tartalmazza:

 • hajó használata
 • lapát használata
 • mentőmellény a legénység részére
 • reggeli és ebéd ellátás
 • egészségügyi szolgálat

kormányos (amennyiben saját kormányossal szeretne a csapat indulni, úgy a hajóban esetlegesen keletkezett károkért anyagi felelőséggel tartoznak.)

Díjazás:

Az első három helyezést értékes nyereményekkel díjazzuk.

 1. helyezett díja: csoportos vontatott vízisport élménycsomag a Tiszán (banán, tuba, vízisí, wakeboard)
 2. Egésznapos belépő SzilvaTermál- és Wellness Fürdőbe
 3. Sütemény és kávé az Eötvös Kávézóban

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!

Mindenkinek jó versenyzést, jó szórakozást kívánunk!

Találkozzunk június 25-én, szombaton a gergelyiugornyai Tisza-parton!

AJÁNLATTÉTELI KIÍRÁS

2022-2023-as nevelési évre óvodatej szállító kiválasztására

 

I.) Ajánlatkérő neve: Vásárosnamény Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. Képviselő neve: Filep Sándor polgármester Képviselő elérhetősége:     Tel: 06-45/470-022

 

e-mail: polgarmester@vasarosnameny.hu Kapcsolattartó neve:                       dr. Juhász Dóra

Kapcsolattartó elérhetősége:          Tel: 06-45/470-022

 

e-mail: iuhaszdora@vasarosnamenv.hu

 

II.                ) A beszerzés tárgya: Az óvoda és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021 (V.5.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a 2022/2023-as nevelési év vonatkozásában óvodatej, valamint az alább megjelölt tejtermékek szállítása a jelen ajánlattételi kiírásban megjelölt intézmény óvodai nevelésben részt vevő gyermekei részére.

Ellátandó intézmény adatai:

Föintézmény:

Intézmény neve: Vásárosnaményi Játékország Óvodái

Intézmény székhelye/címe/szállítási címe: 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24. Intézmény képviselője: Vezséné Oszlár Ildikó OM azonosító: 033129 Feladatellátási hely kód: 001

Ellátott óvodások száma: 212 fő

Tagóvodák:

Intézmény neve: Vásárosnaményi Játékország Óvodái- Aranyablak Tagóvoda Intézmény címe: 4803 Vásárosnamény, Óvoda út 2.

Intézmény képviselője: Szabó Józsefné Tagóvoda vezető

 

OM azonosító: 033129 Feladatellátási hely kód: 003

Ellátott óvodások száma: 45 fő

Intézmény neve: Vásárosnaményi Játékország Óvodái- Tündérkert Tagóvoda Intézmény címe: 4804 Vásárosnamény, Damjanich út 25.

Intézmény képviselője: Koncz Károlyné Tagóvoda vezető OM azonosító: 033129 Feladatellátási hely kód: 004

Ellátott óvodások száma: 47 fő

Mindösszesen: 304 fő

 

Szállítandó termékkategória:

1.     ) I/a) telies/félzsíros tej (hetente 2 alkalommal)

2.      ) I/b) zsíros/félzsíros ízesített tej (hetente 1 alkalommal)

3.      ) II) gyümölcsdarabos ioghurtfhetente 1 alkalommal)

Szerződés típusa: Szállítási szerződés (szállítói előfinanszírozással) Szerződés időtartama: 2022/2023-as nevelési év

 

III.             ) Minőségi és teljesítési követelmények:

Az ajánlatkérés a Rendeletben meghatározott eljárás és minőségi előírások szerinti, egy héten legfeljebb 4 nevelési napon, végső kedvezményezettenként és nevelési naponként legfeljebb 0,25 liter tejegyenértéknek megfelelő mennyiségű tejtermék biztosítására, kiosztására irányul, melyek szállítását a Magyar Államkincstár 34/2022 (IV.27.) Közleménye 1. számú mellékletében foglalt szállítási szerződés mintának megfelelően kell írásba foglalni.

 

IV.             ) Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos feltételek:

Az ajánlatot 2022.05.12. (csütörtök) 16:00 óráig kérjük a rendeletben foglalt tartalommal egy eredeti példányban cégszerű aláírással ellátva, papír alapon, zárt borítékban, valamint elektronikus adathordozón megküldeni.

A benyújtási határidő a beérkezés határidejét jelenti.

 

Az ajánlattétel benyújtásának címe:

Postai úton vagy személyesen:        Vásárosnamény Város Önkormányzata

4800 Vásárosnamény Tamási Áron u. 1. Kérjük a borítékra feltüntetni: „ Óvodatej program ajánlat 2022/2023. ”

 

2

 

Az ajánlat bontásának ideje és helye:            2022. május 17. (kedd) 9:00 óra

 

Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal 4800 Vásárosnamény Tamási Áron u. 1.

I. emelet 44. szoba

 

Tájékoztatás:

Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha nem nyújtottak be ajánlatot,

az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlatkérésben foglalt feltételeknek.

 

Az ajánlatok bírálati szempontja:

A Rendelet 11 .§ (5) és (6) bekezdésében meghatározott pontozási rendszer alapján.

 

Az ajánlatoknak az alábbi adatokat, információkat, nyilatkozatokat és dokumentumokat kell tartalmazniuk:

1.     ) A Magyar Államkincstár 34/2022 (IV.27.) Közleménye 1. sz. mellékletében foglalt

szállítási szerződés minta alapján a szállító neve, székhelye, adószáma, ügyfél - azonosítója, képviselőjének neve, címe, kapcsolattartó neve és címe, e-mail címe, telefonszáma.

2.      ) A szállító nyilatkozatai a Rendelet 11 § (5) bekezdésében foglalt pontozási és

rangsorolási kritériumok tekintetében.

Az ajánlattevő nyilatkozata, amelyben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az ajánlatban foglalt adatok és információk hitelesek, azok megfelelnek a valóságnak.

További csatolandó dokumentumok:

-      jelen ajánlatkérés 1. sz. melléklete szerinti cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozat,

-      jelen ajánlatkérés 2. sz. melléklete szerinti cégszerűen aláírt tartozásmentességi nyilatkozat,

aláírási címpéldány eredeti vagy egyszerű másolatban.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Gépkezelő munkatársakat keresünk
Előképzettség nem szükséges

Amit kínálunk
• Versenyképes jövedelem, alapbér bruttó 321.000 Ft túlóra nélkül
• A próbaidő után túlórával akár 400.000Ft bruttó jövedelem is elérhető!
• Műszakpótlék és túlóra kifizetése Garantált
• Jelenléti bónusz
• Esetenként pénzbeli jutalmak kifizetése
• Határozatlan idejű munkaszerződés a belépést követően azonnal
• Stabil, erős vállalati héttér
• 2 műszakos munkarend, éjszakai műszak nincs!

Amit elvárunk
• Csapatmunka
• Precíz munkavégzés
• Targoncás jogosítvány előnyt jelent

Jelentkezés
• Telefonon: munkanapokon 06 45 / 592 024
• Mobil: 06 20 265 3085
• Önéletrajzokat a portán kérjük leadni
• e-mailben : lab@carbonblack.hu

Carbon Black Kft. 4564 Nyírmada Gárdonyi G. út hrsz 031/11

Fűtési szezonnal kapcsolatos káresemények megelőzése

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltsége az illetékességi területéhez tartozó 89 település tekintetében a fűtési szezonnal kapcsolatos káresemények megelőzésére kiemelt figyelmet fordít.
A tűzvédelmi hatóság célkitűzése a „tűzmegelőzés növelése, fűtési szezonnal kapcsolatos tűzesetek, káresemények számának csökkentése”.
A megelőzés sikerességének érdekében a Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség a mellékletben szereplő tájékoztatást kívánja közre adni. A káresemények csökkentése érdekében konzultációs lehetőséget is biztosítunk a Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hivatali helyiségében vagy telefonon a tájékoztatóban található elérhetőségeken.

Az ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök 7:30-16:00, Péntek 7:30-13:30

 

Tisztelettel:
dr. Nóta József tű. alezredes
mb. kirendeltség-vezető

Felhívás egyéb- és magánszálláshely vendégforgalmának jelentésére

Tisztelt Szállásadó!

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a vendégforgalom összesített adatait a (2021. évre vonatkozó összesített vendégforgalmát) 2022. január 31-ig jelentse be hivatalomhoz!

Kérem, a 2021. évi teljes vendégforgalmi jelentését - a mellékelt nyomtatványt kitöltve - adja le hivatalomnál (személyesen, levélben, vagy a milene.edit@vasarosnameny.hu e-mail címre)! 

Elektronikus úton:

-         Ügyfélkapus bejelentkezés

-         Címzett: Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal KRID azonosító: 707184928

-         Ügytípus: Szálláshely-szolgáltatási Ügyek

-         Levél tárgya: Jelentés a 2021. évi vendégforgalom összesített adatairól

 

Vásárosnamény,2022 január 06.

Meghívó

 

Dr. Semjén Zsolt

miniszterelnök-helyettes

Dr. Kovács Zoltán

kormánybiztos

Filep Sándor

polgármester

Kiss B. Zoltán

házigazda

 

Ünnepi megnyitó

Szeptember 26.  vasárnap

15 30 Vendégek gyülekezője a vásárosnaményi református templom előtti téren

1540 Vadászok- vendégek bevonulása a nagyszínpadhoz

1600 Himnusz - Vásárosnaményi Férfikar

1605 Ökumenikus istentisztelet

Dr. Fekete Károly- református püspök, Palánki Ferenc- római katolikus megyés püspök,

Szocska Ábel- görögkatolikus megyés püspök

1650 Vadászhimnusz

1700 Köszöntőt mond

Dr. Tilki Attila- országgyűlési képviselő

1710 Ünnepi beszédet mond

Dr. Semjén Zsolt – miniszterelnök helyettes, a rendezvény fővédnöke

1730 az „Egy a Természettel” - Vadászati és Természeti Világkiállítás vásárosnaményi helyszínét megnyitja Dr. Kovács Zoltán- kormánybiztos, a rendezvény védnöke

1750 Kitüntetések és díjak átadása

1820 „Természet és Vadvilág” állandó kiállítás megnyitója és szalagátvágás

1830 A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának kiállítását megnyitja

Szentpéteri Sándor- Agrárminisztérium, helyettes-államtitkár,

Dr. Kovács Zita - Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság igazgató,

 1840„Ezer arcú természet” fotó kiállítást megnyitja Habarics Béla- tájegységvezető

1850 Székelyhimnusz - Vásárosnaményi Férfikar

Köszöntőt mond és a tárlatot vezeti Kiss B. Zoltán házigazda

1930 Állófogadás- Bürkös Zenekar (zártkörű)

A megnyitó kísérőprogramja:

1830 Íjászbemutató: Mónus József - harci cél és távlövő világrekorder

1830 Trio Consort koncert (nagyszínpad)

Az egyes programrészek, között kórusművek és kürt szólamok színesítik a megnyitót!

 

 1. Hét (09.26-10.03)

A hét vendége: Erdély-Partium és Hajdú- Bihar megye vadászai

 

Tematikus programok:

-Olaj-grafika, porcelán festők bemutatkozása

-Világjáró Vadászok és a Vadász Könyvklub kiállítása

-Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának kiállítása

- Ezer arcú természet” fotó kiállítás

-Falvak, borok utcája

-Gímszarvasból készült ételek

 

09.28. kedd

1000 Partium és Hajdú-Bihar megyei gyerekek találkozója

 (íjászat, solymászat, múzeumlátogatás, filmvetítés)

 1200 Istentisztelet és közös ima a gyermekekért -Böjte Csaba -ferences szerzetes  

1600„Megyénk értékei” kiállítás megnyitó

A kiállítást megnyitja Baracsi Endre -Megyei Közgyűlés alelnöke

 

09.29. szerda

1000 Partium és Hajdú-Bihar megyei gyerekek találkozója

 (íjászat, solymászat, múzeumlátogatás, filmvetítés)

 

09.30 csütörtök

1600Bakos Zenekar koncert (nagyszínpad)

1700 Vadászíró-olvasó találkozó

10.01. péntek

1300 Bakator Zenekar koncert (nagyszínpad)

1400 Magyar agarak küllemi bírálata (Kraszna-part)

1500A magyar agár szerepe a hagyományos vadászati módban – kerekasztal beszélgetés

1700 „ Hyppolit a lakáj”, vígjáték a Mandala Dalszínház előadásában, vendégművész: Mikó István

1730 Szalka-Consort komolyzenei koncert és trófea -bemutató (Nagyar, Luby-kastély)

 

10.02. szombat

1000 Beregi Dalárnap – férfikórusok találkozója a Lónyay Menyhért Baptista Technikum és Szakképző Iskola aulájában

1600 Beregi Dalárnap összkoncert (nagyszínpad)

A régió borainak és pálinkáinak gasztronómiája – falvak, borok utcája

10.03. vasárnap

Vadászkynologia szakmai nap

1000 Vadászkutyák munkabemutatója

1400 „A védett természeti területeken folytatott csapdázási tevékenységek „Csirmaz Imre előadása

1500 Vadászkutyák helyzete Magyarországon -szakmai konferencia

1700 Voicee Brass koncert (nagyszínpad)

 1. Hét 04.-10.10

A hét vendégei: Felvidék és Borsod -Abaúj-Zemplén megye vadászai

 

Tematikus programok:

-Fa-csontfaragok és vadászkésesek bemutatkozása a mesterek utcájában

-Világjáró Vadászok és Vadász Könyvklub kiállítása

-Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának kiállítása

- Ezer arcú természet” fotó kiállítás

-Dámszarvasból készült ételek

10.05. kedd -10.06. szerda

1000 Felvidéki és BAZ megyei gyerekek találkozója

(íjászat, solymászat, múzeumlátogatás, filmvetítés)

10.07. csütörtök

1600 Trio Consort koncert (nagyszínpad)

1700   Vadászíró-olvasó találkozó

10.08. péntek

1400  ” Vadászok mindörökké” című könyvét bemutatja és dedikálja Ugray Tamás

1500  Nyírbrass koncert (nagyszínpad)

1600 „Fényképezőgép a vadgazdálkodásban” – Bóta István előadása

1700 „Világrekord gúthi dámok” – Dr. Szalacsi Árpád -Nyírerdő vezérigazgatója, Bartucz Péter,  Baráth Béla előadása

1800„ Hiszek egy hazában „  történelmi színdarab a Mandala Dalszínház előadásában, vendégművész: Varga Miklós

 

10.09. szombat

Regionális vadásznap,  gím -dám trófeamustra

Vadászok utcája- vadétel különlegességek

1000 Hubertus-vadásznapi hálaadás Dalanics Zoltán Hajdúdorogi parókus

Köszöntőt mond Szurovcsák András FTV. elnöke

Ünnepi beszédet mond Dr. Kásler Miklós Emberi Erőforrások Minisztere

Vadásznapot megnyitja dr. Jámbor László az OMVK elnöke

Kitüntetések és díjak átadása

1100 Világjáró Vadászok jubileumi ülése (zártkörű)

Köszöntőt mond Németh Attila Világjáró Vadászok elnöke

1300 „Diana a nyeregben” című könyvét bemutatja és dedikálja Lipp Adrienn

1400 Vadászat és Hollywood” filmvetítés

1500 The Daniels koncert (nagyszínpad)

 • hét 10.11-10.15

A hét vendégei: Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vadászai

 

Tematikus programok:

-Termeszétfotósok és természetfilmesek bemutatkozása, kiállítása

-Világjáró Vadászok és Vadász Könyvklub kiállítása

-Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának kiállítása

-Ezer arcú természet” fotó kiállítás

-Halból készült ételek

A hét minden napján 1800 -tól természetfotó és vadászfilm vetítés

10.11. hétfő

1400 „Műtermem a természet” – Zsila Sándor előadása

10.12. kedd

Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyerekek találkozója

(íjászat, solymászat, múzeumlátogatás, filmvetítés)

1400” Puszta, a szabadság és végtelenség hona” Vízur János előadása

1500 „Ezerarcú Tisza mente” Molnár Péter előadása

10.13. szerda

Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyerekek találkozója

(íjászat, solymászat, múzeumlátogatás, filmvetítés)

1400 „A természetfotózás technikai alapjai” – Németh János előadása

1500 „A nagyvad fotózás rejtelmei” – Réti Zoltán előadása

1700 Szironta koncert (nagyszínpad)

10.14 csütörtök

1400 „Grindadráp, a vitatott Feröeri tradíció” - Juhász Katalin előadása

1500 „Szemmel és lélekkel” – Szekeres János előadása

1600 Bakator Zenekar koncert (nagyszínpad)

1700 Vadászíró -olvasó találkozó

1800 „Köszi, köszi…!” kabaré a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház előadásában

 

10.15 péntek

700  HZP német vizsla tenyészszemle

1400 Természetfotósok szakmai fóruma

1500 „Család ellen nincs orvosság” vígjáték Mandala Dalszínház előadásában

1700 Záróünnepség

Világkiállítást zárja Filep Sándor Vásárosnamény város polgármestere

Kísérő programok:

 • E-bike túrák Szatmár-Bereg természeti kincseihez

https://www.facebook.com/HortobagyiNemzetiParkIgazgatosag

 • Vezetett kerékpártúrák a középkori templomokhoz

https://www.facebook.com/TourinformVasarosnameny

 • Hétvégi éjszakai fürdőzés a Szilva Termál és Wellnessfürdőben

https://www.facebook.com/szilvafurdo

https://www.szilvafurdo.hu/hu/

Helyszín: Egy a természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás Magyarország 2021- Vásárosnamény 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 25

Elérhetőség:

Email: vdioramanameny@gmail.com

Facebook: https://onewithnature2021.org/

A világkiállítás és a rendezvények ingyenesen látogathatók!

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk meglévő és leendő kedves ügyfeleinket, hogy

Vásárosnamény városában a Magyar Államkincstár az állampapír forgalmazás területén kihelyezett ügyfélfogadást tart az alábbi helyen és időpontban:

Városháza épületében, Vásárosnamény, Tamási Áron u.1.

2021. szeptember 27. (hétfő) 9:00 – 15:00 óra között

A Magyar Állam minden 2005. december 31. után született gyermeknek 42.500.-Ft életkezdési támogatást ad.

Ez Kincstári Start-számlára, Babakötvénybe helyezhető, ami jelenleg 6,3%-kal kamatozik.

Az ügyintézés az alábbi szolgáltatásokra terjed ki:

 • Kincstári Start-számla nyitása = Babakötvény
 • Értékpapír nyilvántartási-számla nyitása
 • Állampapír forgalmazás, kizárólag készpénzmentes fizetési tranzakciók

 

Miért érdemes a Kincstárban állampapírt vásárolni?

Kérdőív
Kérjük, töltse ki kérdőívünket szeptember 30-ig melyik városfejlesztést tartja a legfontosabbnak.

Ha a Pfizer oltóanyagot szeretné felvenni, vasárnapig Ön is foglalhat időpontot a megye valamennyi kórházi oltópontján! Ha már regisztrált a www.vakcinainfo.gov.hu oldalon nincs más teendője, foglalja le időpontját a www.eeszt.gov.hu oldalon és vegye fel a védőoltást a nyíregyházi, nagykállói, nyírbátori, mátészalkai, fehérgyarmati, kisvárdai vagy a vásárosnaményi kórházi oltóponton. Az oltás életet ment!

F E L H Í V Á S

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Olcsva, Vásárosnamény településeken a hivatal elnöke által 2021-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők:

Olcsva

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei — havi rendszerességű

Vásárosnamény

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei — havi rendszerességű

1942 A lakosság utazási szokásai — 2021. április, július, október, 2022. január hónapokban, negyedéves gyakoriságú 2003 Felmérés a Háztarások Információs és Kommunikációs Technológiai eszközhasználatáról — 2021. április-június 2154 Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel, éves kikérdezés — 2021. április-május

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A járványügyi helyzetre tekintettel adatszolgáltatóiknak felajánlják a telefonon keresztüli válaszadást, valamint egyes adatgyűjtések esetében kérik, hogy a kérdőívek weben történő önkitöltési lehetőségét részesítsék előnyben.

A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.

A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatokban közlik.

 

A lakosság részére a KSH munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766-os (3-as mellék) telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen ad további felvilágosítást.

Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.

 

  Előre is köszönöm szíves együttműködését, amellyel hozzájárul a felmérés sikeres végrehajtásához!

Vásárosnamény, 2021. április 6.

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  dr. Deák Ferenc sk
jegyző

Vegyszeres gyomirtás

2021. március 29. - 2021 május 12. között a Pályavasúti Területi Igazgat­óság Debrecen és területi egységein vegyszeres gyomirtási munkákat végeznek.

A gyomirtásra használt vegyszerek:

AMEGA UP/ CLINIC UP/ GLADIÁTOR FORTE/ MARS 480SL

Hatóanyaga 360g glifozát, kijuttatott dózis: 5-7 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

COLOMBUS EC/ MAGELLAN

Hatóanyaga 2,5g/l floraszulam + 144g/l fluroxipil-meptil + 80g/l klopiralid, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DEZORMON

Hatóanyaga 600g/l 2,4D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX

Hatóanyaga 27g/l sztirol-akrilát kopolimer, 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénglikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szerve­zetekre nem veszélyes.

KLEBER

Hatóanyaga 350g/l nátrium karboximetil-cellulóz, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészség­ügyi várakozási idő 0 nap, méhekre mérsékelten veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

KYLEO

Hatóanyaga 160 g/l 2,4-D dimetilamin só + 240 g/l glifozát-izopropilamin só, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

MEZZO 20 WG

Hatóanyaga 200g/kg metszulfuron-metil, dózis 100 g/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCESSOR TX/ SUCCSES T

Hatóanyaga 300g/l petoxamid + 187g/l terbutilazin, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészség­ügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

 

Tájékoztatás

Tisztelt Szálláshely Üzemeltető - Szálláshely tulajdonos!

A vásárosnaményi Tourinform Iroda arra vállalkozott, hogy egy olyan térségi turisztikai honlapot készít, amely a desztináció (fogadó terület) iránt érdeklődő turistát még az utazási döntése előtt meggyőzi, itt létekor pedig elkalauzolja a térségben. Szeretnék bemutatni - Vásárosnamény mellett - Szatmár-Bereg összes látnivalóit, szálláshelyeit, vendéglátóhelyeit, a térség gasztronómiáját, kultúráját, értékeit, turisztikai attrakcióit, programjait.

A Tourinform Iroda szeretné a honlapon bemutatni Szatmár-Bereg szállásait is, így felajánlják a szálláshely tulajdonosoknak az oldalon való ingyenes megjelenési lehetőséget.  A településen jelenleg működő kereskedelmi- vagy magánszálláshelyek/vendégházak figyelmébe ajánljuk ezt a nagyszerű lehetőséget.

Az alábbi adatokra van szükség a szálláshelyeket illetően:

 • Szálláshely neve:
 • Szálláshely típusa (például: hotel, panzió, ifjúsági szállás, kemping, magánszálláshely stb.):
 • Pontos címe:
 • Telefonszáma:
 • E-mail címe:
 • Weboldala:
 • Összes férőhely száma:

Az adatokon kívül szükség van legalább 1 db jó minőségű fotóra a szálláshelyről/vendégházról, melynek az alábbi technikai feltételeknek kell megfelelnie:

 • a kép a szálláshely/vendégház jelenlegi állapotát mutatja,
 • marketing szempontból kellemes hangulatú, megfelelő fényviszonyok mellett (lehetőleg napos időben) készült,
 • a képen a szálláshely/vendégház teljes mértékben felismerhető,
 • olyan kép legyen, amellyel kapcsolatban a szálláshely/vendégház fenntartója, üzemeltetője teljes körű felhasználási joggal rendelkezik (jogosult arra, hogy a fotókat átdolgozza, többszörözze, nyilvánosságra hozza, terjessze, számítógépre vagy elektronikus adathordozóra másolja, harmadik személynek hasznosítás céljából átadja; a fotók felhasználási jogát harmadik személyre átruházhatja, továbbá harmadik személynek további felhasználására és átdolgozására engedélyt adhat).

Felhívjuk a figyelmüket, hogy csak a megfelelő fotóval rendelkező szálláshelyeket tudják a honlapon megjeleníteni.

Amennyiben felkeltettük érdeklődésüket és élnek ezzel a lehetőséggel, abban az esetben az adatokat és a fotókat a tourinform@vasarosnameny.hu e-mail címre küldjék el 2021. március 26-ig.

Vásárosnamény, 2021. március 22.

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata

Hírdetmény

a Kisvárdai Tankerületi Központ illetékességi területén működő

általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról

 

A Kisvárdai Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (Vili. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetményben teszi közzé az általános iskolai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.

Az általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozás ideje:

2021. április 15. (csütörtök) 8:00-19:00 óra

2021. április 16. (péntek) 8:00-18:00 óra

A beiratkozás idejét meghatározó jogforrás: a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.)

EMMI rendelet 7. §.

A 19/2021. (III. 10.) EMMI határozata alapján az általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. tanévre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.

Jogorvoslati eljárás:

Az EMMI rendelet 23. § (3) bekezdése, továbbá 83. § (1) és (3) bekezdése értelmében az iskola igazgatója az iskolai felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy kérelmet elutasító döntést hoz. A döntést írásba kell foglalni, és azt írásban kell közölni -kiskorú tanuló esetén- a szülővel.

Az Nkt. 37. § (2) bekezdése előírja, hogy az iskola döntése ellen a tanuló, a szülő -a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül- a tanuló érdekében eljárást indíthat.

Az Nkt. 37. § (3) bekezdésének b) pontja szerint a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

Az EMMI rendelet 83. § (5) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárásban a kiskorú tanulót szülője képviselheti. A Kisvárdai Tankerületi Központ fenntartásában lévő általános iskolák esetében a jogorvoslatra vonatkozó kérelmet a Kisvárdai Tankerületi Központhoz (4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15/A.) kell benyújtani.

 

Kisvárda, 2021. március 16.

Székhely: 4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15/A.

Telefon: +36-45-795-204

E-mail: kisvarda@kk.gov.hu

Fenntartói közlemény óvodai felvételről

Vásárosnamény Város valamint Olcsva Község

Óvoda Fenntartó Társulása

4800 Vásárosnamény Tamási Áron utca 1.

 

Fenntartói közlemény óvodai felvételről

 

Az óvodai felvétel törvényi előírásai:

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

 

Az óvodai jogviszony létesítése:

 • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
 • Az óvoda vezetője
  • az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
  • a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formábanközli a szülővel. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.
 • Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt

 

A nevelési év meghatározása:

 • minden év szeptember 01-től minden következő év 08. 31 –ig tartó időszak.

Az óvodai beiratkozás időpontjai:

 • április 26.-27.-28.(hétfő-szerda)

 

 

 • Az óvodai beiratkozás helyszínei:
 • Hétszínvirág Óvoda 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24.
 • Aranyablak Tagóvoda 4803 Vásárosnamény, Óvoda út 2.
 • Tündérkert Tagóvoda 4804 Vásárosnamény Damjanich János út 25.
 • Platán Tagóvoda 4826 Olcsva, Petőfi út 5.

 

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • a gyermek TAJ kártyája, és oltási kiskönyve.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

Az Nkt. 8. § (1)   Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatala) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett (3 éves óvodakötelezett) gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az oktatási hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben a gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A szülő kötelessége tehát, hogy a törvényben meghatározott időponttól kezdve, biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét!

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást indíthat az óvodavezetőnél (Nkt. 37. § (2)).

Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37. § (1-3) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.

A szülő – jogszabálysértésre hivatkozással – a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül.

A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatalt, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele:

Az intézményalapító okirata szerint a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdőgyermekek integrált nevelése valósítható meg az általunk fenntartott óvodákban.

Óvodák és azok elérhetőségei:

Hétszínvirág Óvoda 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24

06/70 266-4402  06-45-470-648

Aranyablak Tagóvoda 4803 Vásárosnamény, Óvoda utca 2.

06-45-478-249;    06-70-330-4223

Tündérkert Tagóvoda 4804 Vásárosnamény Damjanich János út 25.

06-45-478-633;    06-70-633-2090

Platán Tagóvoda 4826 Olcsva, Petőfi út 5.

06-45-703-326;    06-70-967-9847

Az óvoda felvételi körzete:

 • Vásárosnamény város közigazgatási területe,
 • a 4826-os irányítószámhoz tartozó Olcsva Község közigazgatási területe.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

2021.május 28.

A jogorvoslati eljárás szabályai:

Az óvodai felvétel elutasításáról szóló döntés ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül fellebbezhet. Az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében másodfokon a fenntartó - Vásárosnamény Város valamint Olcsva Község Óvoda Fenntartó Társulása, székhely: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1. – jogosult eljárni és dönteni. A fellebbezés benyújtásának a helye: Vásárosnaményi Játékország Óvodái 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

PET Kupa 2021

Kedves leendő PET Kalózok! Megnyitottuk a jelentkezést az idei PET Kupa versenyekre, amelyeknek célja a Tisza/Bodrog folyó partjának megtisztítása az áradások alkalmával lerakódott hulladéktól.

A versenyek az alábbi időpontokban és helyszíneken kerülnek megrendezésre:

 • II. Tisza-tavi PET Kupa: 2021. jún. 12-15.
 • IX. Felső-Tiszai PET Kupa: 2021. júl. 31-aug. 8.
 • II. Bodrogi PET Kupa: 2021. szept. 8-12.

Szeretettel várjuk az önkormányzat/település csapatának nevezését is március 15-ig a TTapp-on keresztül!

Kérdés esetén forduljanak bizalommal a PET Kupa Adminjához, Doró Viktóriához.
Elérhetősége: petkupa@gmail.com, 06 30 343-5394

Tiszta Tisza, Boldog Bodrog!

Üdvözlettel,
a PET Kupa szervezői a PET Kalózok

petkupa.hu
facebook.com/petkupa

IV. Civil Véradás

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 2021. március 25-én (csütörtökön) 8.00-14.00 között 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. Megyeháza, C épület, ebédlőjében véradást szervez, hiszen a koronavírus járványra tekintettel újra fontossá vált a véradás folyamatosságának biztosítása!  

További információk az www.ovsz.hu és www.veradas.hu weboldalakon.  

Kérjük, hogy részvételi szándékát a civilkozpontszszb@gmail.com e-mail címre legkésőbb 2021. március 23-án, kedden, 14:00 óráig jelezze!

Személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ kártya szükséges a véradáshoz!

Köszönjük, hogy véradásával segít az arra rászorulóknak és megtisztelő jelenlétükre feltétlenül számítunk!

Tisztelettel:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZATÁS 

-Vadkárok megelőzésével és elhárításával kapcsolatos törvényi előírásokról, egyéb 
teendőkről- 
 
A    15-853050-110    kódszám    alatt    nyilvántartott    vadászterület    Földtulajdonosai    részére (Vásárosnamény  és  Környéke  Földtulajdonosi  Közösség).  Érintett  települések:  Ilk,  Gemzse, Tiszaszalka, Kisvarsány, Vásárosnamény, Gyüre, Nagyvarsány. 
A Hunor 96 Vadásztársaság (Székhely: 4800 Vásárosnamény, Koportos u. 5-6.; Nyilvántartási szám: 
15-02-0001445;  Képviseletre  jogosult:  Dr.  Kelemen  Miklós)  Intézőbizottsága  nevében  a  vadkárok 
megelőzése  és  elhárítása  érdekében  az  alábbiakra  hívom  fel  a  fenti  kódszámú  vadászterületen 
mezőgazdasági tevékenységet folytató földtulajdonosokat.  
 
Az  1996.  évi  LV.  törvény  (Vadászati  törvény)  78.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  vadászatra  jogosult 
(Vadásztársaság) a károk megelőzése érdekében köteles 
a)   a   földhasználók   számára   elérhető   módon   a   vadkárral   kapcsolatos   ügyekben   hivatalos 
kapcsolattartót megadni; Hivatalos kapcsolattartó: Burján Gergely ; elérhetősége: Tel: +3630-219-
6395; e-mail: hunor96vt@gmail.com 
b) a vadászati jog gyakorlását úgy megszervezni, hogy az a föld használatával összefüggő gazdasági 
tevékenységgel összhangban legyen; 
c)  a  vad  általi  károkozás  vagy  a  károkozás  veszélyének  észlelése  esetén  a  föld  használóját 
haladéktalanul értesíteni; 
d) a vadászati hatóság által jóváhagyott éves vadgazdálkodási terv gímszarvasra, dámszarvasra, őzre, 
muflonra és vaddisznóra vonatkozó részét teljesíteni; 
e) fokozott vadkárveszély esetén a vad riasztásáról gondoskodni, valamint a vadkárral veszélyeztetett 
területre megfelelő számú és típusú, a vadkár megelőzését vagy elhárítását szolgáló vadgazdálkodási 
berendezést elhelyezni; 
f)  ha  a  vadkár  megelőzése  másként  nem  valósítható  meg  hatékonyan,  úgy  a  föld  használójával 
egyeztetve   ideiglenes   villanypásztort   telepíteni   a   kár   veszélyének   fennállása   idejére,   melynek 
üzemeltetéséről a vadászatra jogosult és a föld használója közösen gondoskodik; 
g) ha a villanypásztor telepítése nem elegendő a vadkár megelőzéséhez, illetve a vadkár megelőzése 
másképp nem valósítható meg hatékonyan, úgy a föld használójával egyeztetve más, a vadkár ellen 
célravezető  szakszerű  védekezési,  illetve  riasztási  módszerek  alkalmazásában  közreműködni,  illetve 
ahhoz hozzájárulni; 
h) a szükséges mennyiségben és mértékben elterelő etetést végezni; 
i) a szükséges mennyiségben és mértékben vadkárelhárító vadászatot folytatni; 
j) a nagyvadállomány túlszaporodása esetén – a fokozott vadkárveszélyre tekintettel – a vadászati 
hatóságnál idényen kívüli állományszabályzó vadászat engedélyezését kezdeményezni. 
 
Az 1996. évi LV. törvény (Vadászati törvény) 79. § szakasza alapján föld használója a vadkárok, 
valamint a vadban okozott károk megelőzése érdekében köteles 
a)  a  vadkár  elhárításában,  illetve  csökkentésében  a  vadászatra  jogosulttal  egyeztetett,  és  a  károk 
elhárítására vagy csökkentésére alkalmas módon közreműködni; 
b)  a  károsodás  vagy  a  károkozás  veszélye  esetén  a  vadászatra  jogosultat  haladéktalanul 
értesíteni és tájékoztatni; 
c) a károkozás csökkentése érdekében közvetlenül az erdősült terület mellett található, mezőgazdasági 
tábla esetén gondoskodni arról, hogy az erdősült terület szélétől legalább 5 méter szélességben olyan 
mezőgazdasági kultúra kerüljön termesztésre, amely magassága alapján lehetővé teszi az erdőből 
kiváltó vad észlelését és vadkárelhárító vadászatát; 
d)  az  általa  szakszerű  agrotechnológiával  művelt,  a  vad  általi  károkozás  ellen  a  tőle  elvárható 
mértékben és módon védett területeket a kritikus időszakokban ellenőrizni; 
e)  nagy  értékű  növénykultúra  esetében,  illetve  a  fokozottan  vadkárveszélyes  területen  fokozottan 
közreműködni a vadkár megelőzése és elhárítása tekintetében; 
f) a vadállomány kíméletéről megfelelő eljárások alkalmazásával gondoskodni; 

 
g) a mezőgazdasági tábla esetén hozzájárulni, hogy a vadászatra jogosult ideiglenesen, vadkárelhárító 
vadászatok célját szolgáló berendezéseket létesítsen, ha a létesítés és fenntartás költségeit a vadászatra 
jogosult fedezi; 
h) apróvadas vadászterületen az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott táblák 
kaszálása során vadriasztó láncot vagy egyéb, hanghatáson alapuló vadriasztó eszközt használni. 
(2)   A   föld   használója   jogosult   a   vadállomány   túlszaporodása   miatt   a   vadászati   hatóságnál 
állományszabályozó vadászat elrendelését kezdeményezni. 
(3) Ha a föld használója e törvény szerinti, rendes gazdálkodás körébe tartozó közreműködési 
kötelezettségének  szakszerű  és  a  károk  elhárítására,  csökkentésére  alkalmas  módon  az  (1) 
bekezdés  a)–g)  pontjaiban  foglaltak  szerint  nem  tesz  eleget,  a  vadkárt  a  föld  használójának  a 
terhére kell figyelembe venni. 
(4)  Ha  a  föld  használója  vadkár  igényét  érvényesíteni  kívánja,  úgy  az  adott  növénykultúrában 
keletkezett vadkárra vonatkozó – a miniszter által rendeletben megállapított – bejelentési határidőn belül 
az  észlelést  követően,  legfeljebb  15  nap  elteltével  –  az  egyes  növénykultúrákra  meghatározott 
bejelentési időszakban – köteles azt a vadászatra jogosultnak írásban bejelenteni. 
 
Amennyiben  a  föld  használója  a  vadászterület  egy  részének  elzárásával  a  vadászatra  jogosult 
vadkárelhárításra, vadkármegelőzésre irányuló tevékenységét akadályozza, korlátozza, a vadkárt 
a  föld  használójának  a  terhére  kell  figyelembe  venni.  A  vadászatra  jogosult  joga  a  vadászati 
haszonbérleti   szerződés,   illetve   a   vonatkozó   törvények   alapján   áll   fenn,   így   a   vadászati 
tevékenység  gyakorlására  nem  kell  a  földhasználótól  külön  engedélyt  kérni,  és  nem  kell  őt 
tájékoztatni a vadászatok időpontjáról. 
 
A   79/2004   (V.4.)   FVM.   rendelet   82.§   (3)   bekezdése   szerint   a   mezőgazdasági   vadkárt   a 
vadkárfelmérési szabályok szerint a következő időszakban lehet bejelenteni, igényelni: 
a) őszi gabona: október 1. - július 31. 
b) tavaszi gabona: április 1. - augusztus 31. 
c) kukorica: április 15. - november 15. 
d) burgonya: április 15. - október 15. 
e) napraforgó, szója: április 15. - szeptember 30. 
f) borsó: március 1. - augusztus 30. 
g) szőlő, gyümölcsös: egész évben 
 
Az 1996. évi LV. törvény (Vadászati törvény) 81.§ szakasza alapján Vadkár, vadászati kár, valamint 
vadban okozott kár (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: kár) megtérítése iránti igényt a 
kár bekövetkezésétől, illetve észlelésétől számított tizenöt napon belül írásban kell közölni a kárért 
felelős személlyel. 
Ha a károsult és a kárért felelős személy között az (1) bekezdés szerinti közléstől számított öt napon 
belül nem jön létre egyezség a kár megtérítéséről és a kártérítés mértékéről, a károsult a károkozás 
helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől (a továbbiakban: jegyző) öt napon belül 
írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására 
irányuló kárfelmérési eljárás lefolytatását. A határidő elmulasztása esetén az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló törvény szerinti igazolási kérelemnek van helye. 
A kár megállapítását a miniszter által rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező kárszakértő (a 
továbbiakban: szakértő) végezheti. A szakértőt a jegyző három munkanapon belül rendeli ki. 
A kár felmérését – a miniszter által rendeletben megállapított egyszerűsített vadkárfelmérési szabályok 
szerint – a kirendeléstől számított öt napon belül kell lefolytatni. A kárfelmérést akkor is le kell folytatni, 
ha a kár bejelentése az (1) bekezdésben előírt határidő után történt. Ha késedelmes bejelentés miatt a 
kár vagy mértékének megállapítása bizonytalanná válik, ezt a bejelentő terhére kell figyelembe venni. 
A vadászatra jogosult, illetve a föld használója az egyezség meghiúsulása esetén három munkanapon 
belül kérheti másik szakértő kirendelését  a költségek előlegezése mellett. Ebben az esetben a kárral 
érintett földterületen lévő termények betakarítására csak az újabb szakértői vizsgálat befejezése után 
kerülhet sor. 

 
A szakértő köteles a kárfelmérésről készült jegyzőkönyvet haladéktalanul átadni a jegyzőnek. A jegyző 
a szakértői vadkárfelmérési jegyzőkönyvben foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek 
között a kár megtérítésére vonatkozóan. 
Ha  a  felek  között  kötött  egyezség  megfelel  a  jogszabályokban  foglalt  feltételeknek,  nem  sérti  a 
közérdeket, mások jogát vagy jogos érdekét, valamint tartalmazza a kötelezett kártérítésre vonatkozó 
kötelezettségvállalását, a felek által előlegezett eljárási költség felek általi viselését, a kártérítés (eljárási 
költség) összegét és pénznemét, a teljesítés módját és határidejét, a jegyző az egyezséget határozatba 
foglalja és jóváhagyja. 
Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy az nem hagyható jóvá, a jegyző az eljárást megszünteti. 
A  károsult  az  eljárást  megszüntető  végzés  véglegessé  válásától  számított  harminc  napon  belül 
kérheti a bíróságtól kárának megtérítését. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 
Abban  az  esetben,  ha  a  károsult  kérésére  a  közjegyző  előzetes  bizonyítási  eljárás  keretében  vadkár 
felmérés  céljából  szakértőt  rendel  ki,  a  szakértő  a  kárfelmérési  eljárás  megindításáról,  valamint  a 
helyszíni felmérés helyéről és időpontjáról köteles igazolható módon értesíteni a vadászatra jogosultat. 
A vadászatra jogosult a szakértő eljárásáról készülő jegyzőkönyvben foglaltakra jogosult észrevételeket 
tenni  a  kár tényével  és  mértékével  összefüggésben. Ha  a  vadászatra jogosult  képviselője a  szakértő 
értesítése ellenére nem jelenik meg a kárfelmérési eljárás helyszínén, úgy ez az eljárás lefolytatását nem 
akadályozza. 
A kárfelmérési eljárásra az e törvényben meghatározott eltérésekkel és kiegészítésekkel az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló törvényt kell alkalmazni. 
 
A Mezőgazdasági vadkárok előzetes, illetve végleges felmérése során csak azon vadkárigény kerül 
érdemi  elbírálásra,  amelyek  a  79/2004  (V.4.)  FVM.  rendelet  18.  és  19.  számú  mellékleteiben 
rögzített tartalmi elemeket rögzítik. 
 
 
 
 Kelt.: Vásárosnamény, 2021. 02. 18. 
 
 
Tisztelettel, 
Hunor 96 Vadásztársaság 
 
 
                                                                                                    képv: Dr. Kelemen Miklós elnök 
 
 

A Magyar Honvédségben 2019-től egy tanfolyamrendszerű altisztképzés vette kezdetét „Acélkocka” Altisztképzési Rendszer néven. A programra minden nagykorú, büntetlen előéletű, érettségivel rendelkező személy jelentkezhet, ehhez személyes okmányokra és iskolai végzettséget igazoló bizonyítványokra van szükség.

Az egyéves, tanfolyamrendszerű képzés feltétele az egészségügyi, mentális és fizikai alkalmasság. A program 5 hetes katonai alapkiképzésből, 18 hetes altiszti alaptanfolyamból, valamint egy 20-24 hetes szakmai felkészítésből áll. Mindenki az érdeklődésének, képzettségének, illetve készségeinek megfelelő szakirány ismereteit sajátíthatja el, és ennek megfelelő beosztást láthat el hivatásos altisztként a Magyar Honvédségnél.

A program már a tanulmányok alatt is havi jövedelmet kínál, melynek mértéke az érettségivel rendelkező közkatona illetménye (nettó 199 ezer Ft). Emellett térítésmentes elhelyezést, étkezést, illetve ruházati ellátást biztosít a honvédség. Az alapkiképzés 2021 augusztusában indul Szentendrén, az MH Altiszti Akadémián.

Jelentkezni április végéig lehet a nyíregyházi toborzóirodában, amely a Dózsa György út 29. szám alatt található. Érdeklődni a 06 (42) 501-030-as számon vagy a szabolcs.toborzo@mil.hu e-mail címen lehet. További információ: https://www.mhaa.hu/

 

Újabb speciális tartalékos katonai kiképzések indulhatnak februárban

Továbbra is várja a speciális önkéntes tartalékos szolgálatra jelentkezőket a Magyar Honvédség. A 6+6 hónapos munkahelyteremtő programhoz nyár óta közel ezren csatlakoztak, de a szolgálat iránt továbbra is nagy az érdeklődés, ezért akár már február 1-jén újabb kiképzések indulhatnak.

A Magyar Honvédség az ország egyik legnagyobb és legbiztosabb munkáltatója, mely a koronavírus-járvány elleni védekezésben akár több ezer fő foglalkoztatásával is szerepel vállal. A speciális tartalékosi szolgálat a munkahelyüket elveszítő, felnőtt korú, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező magyar állampolgároknak szól. A honvédségnél mindenki megtalálhatja a számításait, mert a klasszikus katonai feladatok mellett, szinte valamennyi civil szakma képviselőit tudják foglalkoztatni.

A program júliusi indulásakor 14 helyszínen közel 400 fő vonult be, szeptemberben pedig 13 helyszínen több mint 350 fővel kezdődtek meg a kiképzések. A bevonulás harmadik üteme október elsején volt 10 helyszínen, ekkor több mint 200 fő írt alá szerződést a honvédséggel. A jelentkezés feltétele a büntetlen előélet és egy egyszerűsített egészségügyi és pszichológiai vizsgálaton való megfelelés.

A felvételt nyert katonák három ciklusban végzik a hat hónapos kiképzésüket, amely alapkiképzésből, általános lövész kiképzésből és szakkiképzésből áll. Ez idő alatt bruttó 161 ezer forintos illetményt, utazási költségtérítést, ruházati ellátást és étkezést kapnak. A foglalkozások heti 40 órás elfoglaltságot jelentenek. Ha valaki közben úgy dönt, hogy visszatér a civil életbe, azt bármikor, hátrányos következmények nélkül megteheti, de a szerződés újabb 6 hónappal meg is hosszabbítható.

A jelentkezők dönthetnek úgy is, hogy áttérnek más tartalékos szolgálati formára, vagy pályájukat szerződéses katonaként folytatják, amennyiben megfelelnek az ehhez szükséges fizikai, pszichikai és egészségügyi feltételeknek. A Magyar Honvédség a toborzóirodáiban és az interneten is vár mindenkit, aki a haza szolgálatát választja, további információk a www. iranyasereg.hu oldalon találhatóak.

Tisztelt Városlakó Hölgyek!

A Nemzeti Egészségmegőrző Program részeként a

 

45 – 65 év közötti hölgyek

 

mammográfiás szűrése

2021. január hónapban 25. és 29. között történik meg a vitkai városrészben lakó személyek részére.

 

Vásárosnamény Város lakosságának szűrését a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalka Mammográfia Centrum

- 4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4. szám –

végzi.   

A szűrésen történő részvételhez Vásárosnamény Város Önkormányzata

szállító járművet biztosít. A szűrések – alább felsorolt – időpontjában autóbusz indul a Perényi tanyai és a vitkai háziorvosi rendelők elől.

A Perényi tanyai rendelőtől 2021. január 29. napján 7 óra 00 perckor,

a vitkai rendelőtől 7 óra 10 perckor a következő napokon:

 1. január 25., 26., 27., 29.

Aki a behívó levélen szereplő időpontban nem tud a vizsgálaton megjelenni, a fenti napok bármelyikén részt vehet a szűrésen.

A szűrővizsgálatra a személyazonosító igazolványát, társadalombiztosítási igazolványát és behívó levelét kérjük, vigye magával.

Kérjük Önt, hogy egészsége érdekében a vizsgálaton megjelenni szíveskedjen!

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata

Figyelem!

A Veszélyhelyzet megszűnését követően 60 napig ismét

meghosszabodik az okmányok érvényessége az alábbiak szerint:

 

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.