Vásárosnamény település 48°10'27.02"É 22°15'53.97"K gps koordináták által jelölt kitörési pont körüli 5 kilométeres körzetbe eső közigazgatási területére mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző méhbetegség megállapítása miatt a mai nappal részleges községi zárlatot rendelek el.

A zárlat alatt álló területről tilos kivinni méheket, azok termékeit, betegséget terjesztő tárgyakat és anyagokat! A zárlat alatt álló területre méheket bevinni tilos! A zárlattal érintett terület valamennyi méhészetének méhállományát, függetlenül az előírt éves vizsgálattól, - nyúlós költésrothadás szempontjából - meg kell vizsgálni méhegészségügyi felelősnek, hatósági állatorvos irányítása mellett! A határozatban foglaltakat azonnal végre kell hajtani. A határozatot a helyben szokásos módon kell kihirdetni! A határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, azonban az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat a Debreceni Törvényszék előtt (Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma 4026 Debrecen, Perényi u. 1.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Fehérgyarmati Járási Hivatal (4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár u. 14-16.) ellen indított keresettel.

A keresetlevelet a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell benyújtani a döntés közlésétől számított 30 napon belül postai vagy elektronikus úton. A postai úton történő előterjesztés esetén a keresetlevelet eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány fél a perben érdekelt; ha több félnek közös képviselője van, részükre együttesen egy példányt kell számításba venni. A keresetlevél mellékleteinek egy-egy másolatát csatolni kell a keresetlevél többi példányához is. A keresetlevél benyújtásának elmulasztása esetén jelen határozat véglegessé és végrehajthatóvá válik. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem biztosítása kérhető. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30 000 forint. A közigazgatási döntés felülvizsgálata iránti eljárásban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg, az illetéket utólag, a bíróság felhívására kell megfizetni. Amennyiben egyik fél sem kéri a tárgyalás tartását és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül hoz határozatot. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet - mint az E-ügyintézési tv. alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett - minden beadványt, így a keresetlevelet is kizárólag elektronikusan, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére.

A keresetlevél a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával nyújtható be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél. Az elsőfokú hatósági eljárás díj- és illetékmentes.

INDOKOLÁS

Így kellett határoznom, mert Gyüre településről származó lépmintában a Nemzeti Élelmiszerlánc¬biztonsági Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság (1143 Bp., Tábornok u. 2.) mézelő méhek nyúlós költésrothadás kórokozóját kimutatta, amely alapján az illetékes hatósági állatorvos a betegséget megállapította.
Ilyen esetben a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003.(VI.27.) FVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17.§ (1) bekezdése községi zárlat elrendelését írja elő a következők szerint: „ A méhbetegség megállapítását követően - a helyi zárlat alá vont fertőzött méhészet körül legalább öt km-es sugarú kör által határolt területre - a járási főállatorvos községi zárlatot köteles elrendelni.” A községi zárlat szabályait a Rendelet 17.§, valamint a 41/1997.(V.28.) FM rendelet 1. számú mellékleteként kiadott Állategészségügyi Szabályzat 119.§ alapján rendeltem el.

A 17.§ szerint „
(1) A méhbetegség megállapítását követően - a helyi zárlat alá vont fertőzött méhészet körül legalább öt km-es sugarú kör által határolt területre - a járási hivatal községi zárlatot köteles elrendelni.
(2) A járási hivatal a betegség felszámolását a hatósági állatorvoson és a méhegészségügyi felelősön keresztül irányítja. „

Az Állategészségügyi Szabályzat 119.§(3) bekezdés szerint:

A zárlat alatt álló

a) községből - a részletes szabályokban meghatározott kivételekkel - tilos állatokat, azok nyerstermékeit, betegségeket terjesztő vagy terjeszthető anyagokat és tárgyakat kivinni;
b) községbe tilos fogékony állatokat bevinni;”

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Éltv.) 34.§ (3) bekezdés a) pontjában, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend) 18.§ (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban ÁKR) 16.§ (1) bekezdés, valamint a Korm. rend 14.§ (5) bekezdés alapján megállapított illetékességemben eljárva hoztam meg. A jogorvoslati tájékoztatást az ÁKR 114.§ (1) bekezdése, 116.§ (1) és (4) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608.§ (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13.§ (3) bekezdés c.) pontja, 18.§ (1) bekezdése, 39.§ (1), (2) és (6) bekezdései, 50.§ (1) bekezdése, 77.§ (1) bekezdése alapján adtam meg. Az illeték-feljegyzési jogra vonatkozóan az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 62.§ (1) bekezdés h.) pontja alapján tájékoztattam az ügyfelet. Döntésemet a fenti jogszabályhelyek, valamint az ÁKR 80.§ (1), 81 .§ (1) bekezdései alapján hoztam. Az eljárási költségről az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 45.§ (5) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Fehérgyarmat, időbélyegző szerint

Tisztelettel,

Kanyó Tamás

járási hivatalvezető nevében és megbízásából

dr. Turi Róbert

osztályvezető járási főállatorvos

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.