Veszettség miatt intézkedések elrendelése

Az ukrán határ mentén megállapított veszettség esetek miatt a 851150, 851250, 851350, 851450, 851550,851560,851660,852950,853050, 853150,853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 854550,854560,854650,854660,854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050,856550,856650, 856750, 856760, 857650 kódszámú vadászatra jogosultak területén 2024. június 30-ig az alábbiakat rendelem el:

A vadászatra jogosultat aktív közreműködésre kötelezem, hogy a kóborló, nem befogható ebek és macskák diagnosztikai kilövését végezze el. A 2024. június 30-ig kilőtt állatokat a rókaimmunizációs program hatékonyságának ellenőrzése céljából előírt róka mintaküldéshez hasonlóan a hatósági állatorvosnak kell leadni.

Fenti járványügyi intézkedés végrehajtása során kilőtt kóborló nem befogható ebek és macskák után nettó 5000 Ft/állat költségtérítés illeti meg a vadászatra jogosult szervezetet/társaságot.

Kötelezett a fenti díjazás figyelembe vételével, az ÁFA szabályok szerinti számláját a Szabolcs-Szatmár- Bereg Vármegyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) részére állítja ki. A számlát a teljesítést követő hónap 5. napjáig az illetékes járási hivatalhoz kell beterjeszteni, csatolva hozzá a vizsgálati megrendelő másolati példányát.

A határozat 2024. június 30-ig érvényes.

A határozat a közléssel végleges, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, azonban az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat a Debreceni Törvényszék (Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma 4026 Debrecen, Perényi u.1.) előtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) ellen indított keresettel.

A keresetlevelet a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell benyújtani a döntés közlésétől számított 30 napon belül postai vagy elektronikus úton. A postai úton történő előterjesztés esetén a keresetlevelet eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány fél a perben érdekelt; ha több félnek közös képviselője van, részükre együttesen egy példányt kell számításba venni. A keresetlevél mellékleteinek egy-egy másolatát csatolni kell a keresetlevél többi példányához is.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem biztosítása kérhető.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30 000 forint. A közigazgatási döntés felülvizsgálata iránti eljárásban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg, az illetéket utólag, a bíróság felhívására kell megfizetni.

Amennyiben egyik fél sem kéri a tárgyalás tartását és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül hoz határozatot. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet - mint az E-ügyintézési tv. alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett - minden beadványt, így a keresetlevelet is kizárólag elektronikusan, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére.

A keresetlevél az e-Papír elektronikus üzenetküldő alkalmazáson keresztül, a https://epapir.gov.hu/level/ui oldalon, „Jogorvoslat” megnevezésű témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus, Szabolcs - Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal / érintett Járási Hivatal címzett kiválasztását követően nyújtható be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

A határozat azonnal végrehajtandó.

 

INDOKOLÁS

Dr. Pásztor Szabolcs országos főállatorvos ÉlfF/44/2024 számú ügyiratában tájékoztatta hivatalomat, hogy az ukrán határ menti veszettség esetek miatt szükséges a 110-es számú vadgazdálkodási tájegység és a 851660 számú vadgazdálkodási egység területén a kóbor ebek és macskák gyérítése. A veszettség esetek kapcsán a magyarországi rókaállomány veszettséggel való fertőzöttségének kizárása; a fertőzött területtel szomszédos hazai vadászterületeken a veszettség esetleges megjelenésének minél előbbi felderítése; illetve az emberi megbetegedések megelőzése érdekében, figyelembe véve a hivatkozott számú ügyiratban leírtakat, a rendelkező részben leírtak szerint határoztam.

A monitoring vizsgálatot az agrárminiszter az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008 évi. XLVI. törvény 28. § d) pontja alapján rendelte el.

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008 évi. XLVI. törvény 32. § (1) f). pontja, a 51. § (3) r) és q) pontja alapján, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016 (XII. 2.) Kormányrendelet 18. § (29) d) és (7) b) pontjában, valamint a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 9. § (3) és (4) bekezdéseiben biztosított hatáskörömben hoztam. Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően adtam ki.

A jogorvoslati tájékoztatást az Ákr. 82. § (1) bekezdése, 112. § (1)-(2) bekezdései, 114. § (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 114. § (2), 608. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12.§ (1) bekezdése, a 13. § (1) bekezdés e) pontja, 18. § (1) bekezdése, 39. § (1), (2) és (6) bekezdései, 50. § (1) bekezdése, 77. § (1) bekezdése alapján adtam meg.

Az illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 45/A. §(1) bekezdése alapján, az illeték - feljegyzési jogra vonatkozóan az Itv. 62.§ (1) bekezdés h.) pontja alapján tájékoztattam a feleket.

A jelen határozatom elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1) és (4) bekezdés d) pontja zárja ki. Az eljárás díj és illetékmentességéről, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. Törvény 45. § (5) bekezdése alapján rendelkeztem.

A határozat azonnali végrehajtatóságát az Ákr 84. § a) pontjában leírtak alapján rendeltem el, mert a késedelmes végrehajtás súlyos kárral fenyegető helyzetet teremtene.

 

Nyíregyháza, időbélyegző szerint

Román István főispán

nevében és megbízásából

 

dr. Tamás Péter Ferenc s.k.
vármegyei főállatorvos
főosztályvezető

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.