Hírdetmény

a Kisvárdai Tankerületi Központ illetékességi területén működő

általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról

 

A Kisvárdai Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (Vili. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetményben teszi közzé az általános iskolai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.

Az általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozás ideje:

2021. április 15. (csütörtök) 8:00-19:00 óra

2021. április 16. (péntek) 8:00-18:00 óra

A beiratkozás idejét meghatározó jogforrás: a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.)

EMMI rendelet 7. §.

A 19/2021. (III. 10.) EMMI határozata alapján az általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. tanévre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.

Jogorvoslati eljárás:

Az EMMI rendelet 23. § (3) bekezdése, továbbá 83. § (1) és (3) bekezdése értelmében az iskola igazgatója az iskolai felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy kérelmet elutasító döntést hoz. A döntést írásba kell foglalni, és azt írásban kell közölni -kiskorú tanuló esetén- a szülővel.

Az Nkt. 37. § (2) bekezdése előírja, hogy az iskola döntése ellen a tanuló, a szülő -a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül- a tanuló érdekében eljárást indíthat.

Az Nkt. 37. § (3) bekezdésének b) pontja szerint a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

Az EMMI rendelet 83. § (5) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárásban a kiskorú tanulót szülője képviselheti. A Kisvárdai Tankerületi Központ fenntartásában lévő általános iskolák esetében a jogorvoslatra vonatkozó kérelmet a Kisvárdai Tankerületi Központhoz (4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15/A.) kell benyújtani.

 

Kisvárda, 2021. március 16.

Székhely: 4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15/A.

Telefon: +36-45-795-204

E-mail: kisvarda@kk.gov.hu

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.