Intézkedések elrendelése

HATÁROZAT

Milota közigazgatási területén elhullott macskában és Ajak közigazgatási területén elhullott rókában megállapított veszettség esete miatt az alábbi intézkedéseket rendelem el:

Aranyosapáti, Barabás, Beregdaróc, Beregsurány, Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Csaroda, Császló, Csegöld, Darnó, Fehérgyarmat, Fülesd, Gacsály, Garbolc, Gelénes, Gemzse, Gulács, Gyügye, Gyüre, Hermánszeg, Hetefejércse, Ilk, Jánd, Jánkmajtis, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény, Kispalád, Kisvarsány, Kisszekeres, Kölcse, Kömörő, Lónya, Magosliget, Mánd, Márokpapi, Mátyus, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nagyvarsány, Nemesborzova, Nyírmada, Olcsva, Olcsvaapáti, Panyola, Penyige, Pusztadobos, Rozsály, Sonkád, Szamossályi, Szamosújlak, Szatmárcseke, Tákos, Tarpa, Tiszaadony, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakerecseny, Tiszakóród, Tiszaszalka, Tiszavid, Tisztaberek, Tivadar, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse, Uszka, Vámosatya, Vámosoroszi, Vásárosnamény, Zajta és Zsarolván település önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, ezt az ebzárlattal érintett települések önkormányzatainak ellenőriznie kell az oltás alól elvont ebek felderítésére és az oltások pótlása céljából. Jelen járványtani helyzetre tekintettel az ebek mellett a házimacskákat és egyéb húsevő kedvtelésből tartott állatokat is vakcinázni kell veszettség ellen, az immunizálást az eboltásra vonatkozó szabályok szerint kell elvégezni, azonban a házimacskák és egyéb húsevő kedvtelésből tartott állatok elektronikus transzponderrel történő jelölése nem szükséges.

A 851450, 851350, 852950, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 854650. 854660. 854750. 854850. 854860. 854870. 854950. 855050. 855150. 856550. 856650. 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadászatra jogosultak területén 2024. június 30. napjáig az alábbiakat rendelem el:

A vadászatra jogosultakat kötelezem a terület rókapopulációjának fokozott vadászatára, illetve egyéb módon történő gyérítésére. Valamennyi elhullottan talált rókát és valamennyi elejtett (azaz kilőtt és csapdázott) rókát laboratóriumi vizsgálatra kell küldeni a veszettség kizárása céljából. A mintákat az évi rókaimmunizációs program hatékonyságának ellenőrzése céljából előírt róka mintaküldéséhez hasonlóan a hatósági állatorvosnak kell leadni.

Elrendelem a rókák lebőrözésének tilalmát. Az elejtett, ill. talált testeket minden esetben gumikesztyűben úgy kell megfogni és csorgás, csepegésmentesen egészben becsomagolni, hogy az állat váladékai emberi bőrrel, nyálkahártyával ne érintkezzenek.

A 851450, 851350, 852950, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 854650. 854660. 854750. 854850. 854860. 854870. 854950. 855050. 855150. 856550. 856650. 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadászatra jogosultat kötelezem, hogy a kóborló, nem befogható ebek és macskák diagnosztikai kilövését végezze el. A 2024. június 30.-ig kilőtt állatokat a rókaimmunizációs program hatékonyságának ellenőrzése céljából előírt róka mintaküldéséhez hasonlóan a hatósági állatorvosnak kell leadni.

A határozat 2024. június 30. napjáig érvényes.

A határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, a döntés közléssel végleges, azonban az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási pert indíthat a Debreceni Törvényszék (Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma 4026 Debrecen, Perényi u.

1.            ) előtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Fehérgyarmati Járási Hivatala (4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár u. 14-16.) ellen indított keresettel.

A keresetlevelet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Fehérgyarmati Járási Hivatalához, mint a közigazgatási határozatot hozó szervhez kell benyújtani a döntés közlésétől számított 30 napon belül postai vagy elektronikus úton 3 példányban.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem biztosítása kérhető. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30 000 forint. A közigazgatási döntés felülvizsgálata iránti eljárásban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg, az illetéket utólag, a bíróság felhívására kell megfizetni.

Amennyiben egyik fél sem kéri a tárgyalás tartását és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül hoz határozatot. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet - mint az e-ügyintézési tv. alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett - minden beadványt, így a keresetlevelet is kizárólag elektronikusan, az e-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon nyújthat be, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A keresetlevél az e-Papír elektronikus üzenetküldő alkalmazáson keresztül, a https://epapir.gov.hu/level/uj oldalon, „Jogorvoslat” megnevezésű témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus, Szabolcs Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal / érintett Járási Hivatal címzett kiválasztását követően nyújtható be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

A határozat azonnal végrehajtandó.

INDOKOLÁS A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság a ÁDI/2024/0007288/EK számú eredményközlőben tájékoztatta hivatalomat, hogy 2024. január 24. napján Milotán elhullott macskában veszettség vírusát mutatta ki. A veszettségeset kapcsán a magyarországi rókaállomány veszettséggel való fertőzöttségének kizárása; a fertőzött területtel szomszédos hazai vadászterületeken a veszettség esetleges megjelenésének minél előbbi felderítése; illetve az emberi megbetegedések megelőzése érdekében, figyelembe véve a hivatkozott számú ügyiratban leírtakat, a rendelkező részben leírtak szerint határoztam.

Határozatomat a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016.(XM.2.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend) 18.§ (3) bekezdésben meghatározott hatáskörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban ÁKR) 16.§ (1) bekezdés, valamint a Korm. rend 14.§ (5) bekezdés alapján, valamint a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 5. § 1) bekezdés, a 9. § (2) bekezdés, a 11. § 1) bekezdés b) pontjában, 14 § 1) b) pontjában, a 15.§ e) pontjában biztosított hatáskörömben hoztam.

Illetékességemet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján állapítottam meg. Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően adtam ki. A jogorvoslati tájékoztatást az Ákr. 82. § (1) bekezdése, 112. § (1)-(2) bekezdései, 114. § (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 114. § (2), 608. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12.§ (1) bekezdése, a 13. § (1) bekezdés e) pontja, 18. § (1) bekezdése, 39. § (1), (2) és (6) bekezdései, 50. § (1) bekezdése, 77. § (1) bekezdése alapján adtam meg.

Az illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 45/A. §(1) bekezdése alapján, az illeték­feljegyzési jogra vonatkozóan az Itv. 62.§ (1) bekezdés h.) pontja alapján tájékoztattam a feleket.

A jelen határozatom elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1) és (4) bekezdés d) pontja zárja ki. Az eljárás díj és illetékmentességéről, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. Törvény 45. § (5) bekezdése alapján rendelkeztem.

A határozat azonnali végrehajthatóságát az Ákr 84. § a) pontjában leírtak alapján rendeltem el, mert a késedelmes végrehajtás súlyos kárral fenyegető helyzetet teremtene.

Fehérgyarmat, időbélyegző szerint

 

Kanyó Tamás járási hivatalvezető

nevében és megbízásából

 

Dr. Turi Róbert járási főállatorvos

osztályvezető

Megosztás

Nyomja meg az alábbi gombot, a megosztáshoz.