Intézményünk a Vásárosnamény zöldövezetben a város szívében található. Ideális, nyugodt környezetet biztosít a pihenésre vágyó idős emberek számára.

Az intézmény fenntartója: Vásárosnamény Város Önkormányzata

Elérhetőség: 4800 Vásárosnamény Tamási Áron út 1.

Telefonszám: 45-470-022

 

Intézményünk neve:Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ

Intézményvezető: Koncz Edina

Intézményvezető helyettes: Kiss András

Elérhetőség:  Vásárosnamény, Bartók Béla utca 22.
Telefon: 45-570-217; 45-570218 Fax: 45-570-216
email cím: koncz.edina@vasarosnameny.hu

Intézményünkben szociális alap- és szakosított ellátásokat nyújtunk.

 

A SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁNAK TERÜLETI TAGOLÓDÁSA

 

A szolgáltatások bővüléséből adódóan, a szervezeti integrációval kialakított bentlakást nyújtó részleg kialakításával az intézmény a székhelyen, és területileg elkülönülő telephelyen működik:

 

Székhely:

 

Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ

Feladatellátás:

 • étkeztetés, átlagosan 90 fő
 • házi segítségnyújtás 81 fő,
 • Tanyagondnoki szolgálat Perényi –és Károlyi tanyán 40 fő részére
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 91 db készülék/fő,
 • nappali ellátás (idősek klubja) 20 fő,
 • ápolást gondozást nyújtó idősek otthona 26 fő részére
 • közétkeztetés

(Vásárosnamény Bartók Béla utca 22.)

 

 

Telephelyek:

 

 1. Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása

 

      átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás (10 fő)

      (Vásárosnamény Vammala utca 2.)

 

GYERMEKÉTKEZTETÉS:

Ø    II. „Nagykonyha” főzőkonyha

 • Vásárosnamény, Kossuth Lajos út 9/C

 

Ø    III. „Nagykonyha” főzőkonyha Eötvös tálalókonyhája

Ø    4800 Vásárosnamény, Rákóczi F. utca 6-12

 

Ø    IV.„Petőfi” Konyha főzőkonyha

 • Vásárosnamény, Iskola utca 54.

Ø    V. „Kölcsey” Konyha főzőkonyha

 • Vásárosnamény, Damjanich János út 34.
 1. „Óvoda” Konyha főzőkonyha

4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24.

 

 

ELLÁTÁSI TERÜLETEK

 

Szociális alapszolgáltatások: (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás)  Vásárosnamény Város közigazgatási területe

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Barabás, Beregsurány, Csaroda, Gemzse, Gulács, Gyüre, Kisvarsány, Lónya, Nagyvarsány, Olcsva, Tiszaadony, Tiszavid, és Vásárosnamény

Ápolást, gondozást nyújtó Idősek otthona: az ország egész területe

Hajléktalan személyek átmeneti szállása: Vásárosnamény város közigazgatási területe

Közétkeztetés: Vásárosnamény közigazgatási területe

 

 

III. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

 

 

Az intézmény engedélyezett teljes munkaidős álláshelyeinek száma:                  56 fő

Vállalkozói szerződéssel foglalkoztatott dolgozók:

 

Idősek Otthonában:    1 fő (orvos) vállalkozási szerződés alapján

                                   1 fő dietetikus

                                   1 fő munkavédelmi, tűzvédelmi tanácsadó

Megállapodás alapján tiszteletdíjban részesülő:

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 20 fő (társadalmi gondozó készenlétben)

Étkeztetés                 8 fő (társadalmi gondozó ételszállítás)

 

 

HIVATALOS ÜGYEK INTÉZÉSÉRE SZOLGÁLÓ NYITVA TARTÁS:

Hétfőtől – Csütörtökig: 7. 30.- tól 16.00 óráig
Pénteken: 7. 30.- tól 13. 30.-ig.

Székhely:

4800 Vásárosnamény Bartók Béla utca 22

Telefon: 45-570-217; 45-570-218

 

Közétkeztetés:

4800 Vásárosnamény Rákóczi út 32.

Telefon: 45-432-960

Tájékoztatás az ellátásokról

Alapszolgáltatások

TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT

A tanyagondnoki szolgálat tevékenysége a Vásárosnamény város közigazgatási területéhez tartozó Perényi-tanya –mint egyéb belterületi lakott helyen- és a Károlyi-tanyán- mint külterületi lakott helyen- élő lakosságra terjed ki.

A tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményi hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, az elszigeteltség feloldása.

Ezen szolgáltatási formának jelentős szerepe van a területi hátrányok felszámolásában.

Feladata a különböző szolgáltatások megjelenítése, a lakosok ezekkel való kapcsolatának javítása, a közösségeken belül működő kapcsolatrendszerek megerősítése, ha szükséges működtetése, továbbá az egyéni és közösségi szintű igények kielégítésének biztosítása.

Tanyagondnoki szolgáltatás keretében díjmentesen végzett feladatok:

Közvetlen személyes szolgáltatás során: közreműködés

 • Étkeztetésben
 • Házi segítségnyújtásban
 • A közösségi és szociális információk szolgáltatásában

Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így.

o   A háziorvosi rendelésre szállítás

o   Egyéb egészségügyi intézménybe szállítás

o   Gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása

Kiegészítő szolgáltatások:

 Közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése

o   Az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

o   Egyéb lakossági szolgáltatások, illetve egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés

o   Önkormányzati feladatok ellátása: az ételszállítás önkormányzat intézményeibe

o   Önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére

o   Tanyagondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása

o   A Humán Szolgáltató Központ munkatársainak szállítása a környezettanulmányok elkészítése, illetve a feladatkörüket képező egyéb feladatok ellátása céljából.

 

ÉTKEZTETÉS

 

Célja:Az étkezést igénybe vevő részére biztosítani a napi egyszeri meleg ételt.

Azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik önmagukat, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg.

Feladata :

 Az Önkormányzat az étkeztetést – a Humán Szolgáltató Központ útján –

·           az idősek otthonában történő elfogyasztás lehetőségével,

·           a rászorultak otthonába történő kiszállításával,

·            vagy az ellátott által történő elvitellel biztosítja.

 

 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

 

 

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást nyújtanak.

 

Szolgáltatások:

 

A szociális segítés keretében

-    a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,

-    a háztartási tevékenységben való közreműködést,

-    a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,

-    szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

 

A személyi gondozás keretében

-    az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,

-    a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,

-    és a szociális segítést.

A házi segítségnyújtás megállapítása iránti kérelem benyújtását követően vizsgálják az igénylő gondozási szükségletét?

Igen, a házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálják az igénylő személy a gondozási szükségletét. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében állapítják meg, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet mértékét. A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv felülvizsgálhatja és módosíthatja.

 

A házi segítségnyújtás időtartama:

A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani.

Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt tájékoztatják a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.

 

 

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

 

Célja:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás együttműködési megállapodás értelmében Vásárosnamény közigazgatási területén és 12 társult  településen valósul meg.

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében  nyújtandó szolgáltatások:

-    az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,

-    a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,

-    szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából ki a szociálisan rászoruló?

-    az egyedül élő 65 év feletti személy,

-    az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy

-    a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A feladatellátás központja:Vásárosnaményi  Humán Szolgáltató Központ

A központ címe:                     4800 Vásárosnamény Bartók Béla utca 22.

·                     Szakmai központ 2000 óta működik     

 

 

NAPPALI ELLÁTÁS: IDŐSEK KLUBJA

 

 

Az idősek klubja szolgáltatásának célja:

Az idősek klubja szolgáltatásának célja hasznos és tartalmas időtöltés biztosítása, az aktivitás megtartása, képességek és készségek szinten tartása.

Társas kapcsolatok ápolásának elősegítése az egyéni és társadalmi hasznosság érzésének megtartása érdekében.

 

Az intézményben folyó gondozási tevékenységünk célja

-          A hiányzó családi gondoskodás pótlása

-          a szolgáltatást igénybe vevő életkörülményeinek, szociális helyzetének javítása

-          egészségi állapotának folyamatos ellenőrzése

-          egészségi és higiénés viszonyainak lehetőséghez mérten javítása

-          kulturált körülmények közé juttatása

-          harmonikus életvitelének megteremtése

-          egyedüllétének feloldása

-          tétlenséggel járó káros hatások megelőzése, megszüntetése.

A klub szolgáltatásai:

-          egyszeri meleg élelem biztosítása,

-          szabadidős programok szervezése,

-          szűkség szerint egészségügyi ellátás megszervezése, a szakellátáshoz való hozzájutás segítése, hivatalos ügyek intézésének segítése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök biztosítása,

-          rendezvények szervezése, az egészségügyi ellátás körébe felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, mentális gondozás, vallásgyakorlás biztosítása.

A Klub a vonatkozó jogszabályban előírt tárgyi, építészeti feltételekkel – közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel - rendelkezik.

A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy integrált szervezeti intézményben a különböző ellátási formák meghatározott helyiségeket közösen használjanak, így az étkezőt, társalgót, befejező-tálaló konyhát, mosókonyhát az idősek otthonában lakókkal együtt veszik igénybe.

 

 

 

Szakosított ellátási formák

 

 

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.

 

 

 

HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK ÁTMENETI SZÁLLÁSA

 

 CÉLJA

A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.

Továbbá akik személyes és szociális körülmények miatt lakással, szállással nem rendelkeznek, és lakhatásukat megoldani nem képesek.

FELADATA

A hajléktalan ellátás megszervezése során figyelemmel kell lenni az ellátást igénybe vevők alapvető jogaira, emberi méltóságára.

A hajléktalan személyek ellátást végző intézmény segítséget nyújt a hajléktalan személy életviteléhez, elősegítve a szociális szolgáltatások igénybevételét, elérését.

A szálló lakói számára az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:

-           az éjszakai pihenést,

-          személyes tisztálkodást,

-           ételmelegítés, étkeztetés,

-          betegek elkülönítése,

-          közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket,

-           személyes ruházatainak tisztításához szükség feltételeket,

-           személyes használati tárgyainak biztonságos megőrzését,

-          az ellátást igénybe vevők szociális és mentális gondozását.

 Tárgyi feltételek

Intézményünk tárgyi feltételei biztosítottak.

Ez alapján lakószobáink 2 db 5 ágyas  lakószoba.

Külön bejáratú betegszobával rendelkezünk, ahol elsősegélynyújtó láda is van.

Az intézmény rendelkezik étel melegítésére és elfogyasztására alkalmas konyhával, és közös hűtőszekrénnyel.

A közösségi együttlétre alkalmas társalgóval, mely felszerelt tévével és rádióval.

Fűtés, világítás, meleg vízzel való ellátásunk folyamatosan biztosított.

Személyi tisztálkodásra alkalmas helyiség fürdőszoba és WC. Ruházat mosása, szárítása, vasalása megoldott.

 

 

IDŐSEK OTTHONA

 

 

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények

 

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról az ápolást, gondozást nyújtó intézményben gondoskodnak, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.

Alapelvek

A legfontosabb alapelv, mely túlmutat az intézmény hatáskörén, valamennyi önkormányzattal, szociális intézményekkel, egyházzal és civil szervezetekkel együttgondolkodva és együttcselekedve → a hagyományos segítőkészség aktiválása mellett, az intézményben élők továbbra is a társadalom hasznos tagjának érezhessék magukat, az időskorral együtt járó elmagányosodás, elszigetelődés, társadalmi kirekesztődés enyhítése, megakadályozása, szociális biztonságérzet megőrzése.

1. Az Idősek Otthonában - élők otthonuknak érezzék az intézményt, maximálisan biztosított legyen a komfortérzet és az együttélés zavartalansága.

2. Fontos alapelv, hogy minden ellátottat egyenlőnek kell tekinteni – a gondoskodás során az ellátást igénybevevők emberi méltóságának biztosítása, a személyes szabadság megtartásának elősegítése.

3. az esélyek egyenlőségének biztosítása azoknak az ellátottaknak, akiknek ezen alapelv érvényesítése nélkül hátrányaik súlyosan növekednének (demens, fogyatékkal élő illetve gondnokolt személyek)

4. az intézmény szolgáltatásaival rugalmas módon igazodjon a helyi igények kielégítéséhez.

Ki gondozható az idősek otthonában?

Az idősek otthonábananapi 4 órás gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.

 

Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a fentiek szerinti gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

 

Idősek otthona biztosíthat-e ellátást gondozási szükséglettel nem rendelkező személy részére?

A férőhelyszám legfeljebb 15%-áig napi 4 órás gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

 

Az idősek otthonában gondozási szükséglet nélkül felvett személy esetén elvégezhető-e a gondozási szükséglet vizsgálata?

Az ellátás megkezdésétől számított egy éves időtartamot követően, ha az ellátott állapota indokolja, az intézményvezető döntése alapján elvégezhető a gondozási szükségletének vizsgálata.

A gondozási szükséglet

-    megállapítása esetén az ellátott után normatív állami hozzájárulás vehető igénybe és az által fizetett térítési díjat is módosítani szükséges,

-    hiányának megállapítása az intézményi jogviszony további fennállását nem érinti.

 

Az idősek otthonában a gondozott hozzátartozója is elhelyezhető?

Idősek otthonába a nyugdíjkorhatárt betöltött személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a gondozási szükséglet hiányában is felvehető, ha vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű térítési díj megfizetését.

 

Ki végzi el az idősek otthonába történő felvételhez szükséges gondozási szükséglet vizsgálatát?

Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. Beutaló határozat esetében a vizsgálatot a beutaló szerv kezdeményezi a határozat hozatalát megelőzően az intézményvezetőnél.

Az intézményvezető a gondozási szükségletet megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály szerinti körülmények fennállását.

 

Mely esetben nyújtható az idősotthoni ellátás?

Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy az egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.

 

Milyen iratot kell bemutatni a gondozási szükséglet vizsgálatához?

Az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének a gondozási szükséglet vizsgálatához be kell mutatnia a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát vagy az egyes ellátások (rokkantsági nyugdíj, rokkantsági járadék) megállapításáról szóló igazolásokat.

 

Melyek a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények?

-    a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata, amelyet az orvosszakértői szerv vagy a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos szakvéleményével igazoltak;

-    az ellátást igénylő egyedül él, és

=   nyolcvanadik életévét betöltötte  vagy

=   hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan, vagy

=   hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, amit az ellátást megállapító jogerős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolatával igazoltak, vagy

=   a fentieken kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesülés az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak,

=   I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül, amit a nyugdíját, járadékot megállapító jogerős határozat, vagy a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolatával igazoltak, vagy

=   munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak.

 

SZOLGÁLTATÁSAINK:

 

• Intézményünkben 11 db kétágyas,   1 db három ágyas és 1 db egyágyas, ízlésesen berendezett szoba található, önálló fővonalas KOKO rendszerű telefonnal felszerelve..
• Napi ötszöri étkezés, valamint szükség szerint diétát biztosítunk
• Rendszeres orvosi ellátással, gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök segítségével vigyázunk lakóink egészségére
• Egyénre szabott fizikai, mentális, pszichés gondozást végzünk
• Lehetőség van szabad vallás gyakorlására
• Kulturális, szórakoztató, szabadidős programokat, rendezvényeket szervezünk
• Igény esetén fodrászt biztosítunk
• Önkéntesek bevonásával. irodalmi kör, dal kör,
• Kényelmes berendezett társalgóinkban TV, videó, magnó, sajtó, házi könyvtár segíti az idő hasznos eltöltését

Térítésmentes szolgáltatások

A férfiak borotválása kétnaponta rendszeresen történik.

Az ellátottak körmének ápolását a gondozók végzik feladatkörükön belül.

Az ellátásban részesülők egészségügyi rehabilitációját segíti az intézményben történő reggeli torna.

Az önállóság visszaállítása érdekében közös bevásárlásokat szervezünk tanácsadással.

Igény szerint különböző beszerzéseket (élelem,  ruhanemű, tartós használati cikk) végzünk.

Szolgáltatások térítés ellenében

A fodrászat, a manikűr, pedikűr a külső vállalkozóval történt előzetes megegyezés alapján fizetendő.

Intézményünk dolgozói szakképzettek, hivatásnak tekintik munkájukat, mindent megtesznek a lakók jó közérzetéért, jó egészségi állapotáért, hangulatáért.
Munkánkat önkéntesek segítik, akik szabadidejüket, ötleteiket, kreativitásukat adják munkánk sikeréhez.

 

 

IDÕSEK OTTHONA NYITOTT, MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK ÉS FOGADUNK!

 

 

Látogatóinknak, érdeklődőinknek, nyugdíjasoknak, családtagoknak előzetes egyeztetés után részletesen bemutatjuk intézményünket és bővebb tájékoztatást adunk.

 „Mindig jusson időd

Nevetni, mert ez a lélek legszebb zenéje,
Olvasni, mert ez a bölcsesség alapköve,
Dolgozni, mert ez a siker ára,
Játszani, mert ez az örök ifjúság titka,
Szeretetet adni, mert gyógyítja az embert, azt is, aki adja, s azt is, aki kapja,
Egy pillanatnyi mosolyra, mert ez az arc legszebb ékszere,
És néhány rendes szóra, mert ezzel egymás számára könnyebbé tehetjük az életet.”
„Bölcsesség Könyve”

 

Galéria: