szerda, máj. 22, 2019
Betûméret

Hírek

Hírek

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen, Területi Ingatlankezelési és Zöldterület Karbantartási Osztálya tájékoztatja a lakosságot hogy a 2018. április 4.-2018. június 1. közötti időszakban, vegyszeres gyomirtási munkát végez a Debreceni Igazgatóság területén.

A vegyszeres gyomirtás kizárólag a vágányhálózatot (vasúti töltést) érinti, annak környezetét a tevékenység nem terheli.

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.

A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

AMEGA480SL/ MARS 480 Hatóanyaga 360 glifzát-izotropilamin só, kijuttatott dózis: 5 1/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

MEZZO 20 WG 20% metszulfuron-metil, dózis 100 g/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

KYLEO 160 g/1 2,4-D dimetilamin só + 240 g/1 glifozát-izopropilamin só, kijuttatott dózis: 4 1/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.


SUCCESSOR 600 petoxamid + terbutilazin 600g/l kijuttatott dózis:                           2     1/ha,

munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR T/ SUCCSES T petoxamid 300g/l kijuttatott dózis: 4 1/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SILICO/ SPUR Hatóanyaga trisziloxan 210g/l, kijuttatott dózis: 0,61/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

DROPMAX Hatóanyaga Sztirol-akrilát kopolimer27%, trisziloxan 15,6%, propilénglikol7,5% kijuttatott dózis: 0,31/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

COLOMBUS EC/MAGELLÁN Hatóanyaga 80 g/1 klopiralid + 2,5 g/1 floraszulam + 144 g/1 fluroxipir-meptil, kijuttatott dózis: 1,5 1/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes

GARLON Hatóanyaga triklopir 61 % kijuttatott dózis: 8 1/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes

Központi Statisztikai Hivatal Vásárosnamény településen a KSH elnöke által 2018-ra engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései:

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei

1942 A lakosság utazási szokásai

2003 Háztartások információs és kommunikációs technológiai eszköz-használata

 • Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, naplóvezetés
 • Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel, éves kikérdezés

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások címét matematikai-statisztikai módszertani alapokon véletlenszerűen választottuk ki, a válaszadás önkéntes. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalmi jellemzők feltérképezésében, például a munkaerő-felmérés információin alapuló foglalkoztatottság és munkanélküliség nemzetközi standardoknak megfelelő mérésében.

Az adatfelvételek statisztikai célból történnek, az adatok kizárólag összesített formában kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el.

A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766 telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen adunk további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást.

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályos rendelkezései alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az eljárási szabályokat a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza.

Az eljárás a szülő kérelmére indul. Lényeges eleme a szabályozásnak az is, hogy minden esetben a gyermek jogos érdekét kell szem előtt tartani a döntés meghozatalakor. A gyermek jogos érdeke, hogy törvényben elismert jogait biztosítva segítsék fejlődését, nevelkedését.

A szülőnek a felmentésre irányuló kérelmét a tárgyév április 20-áig kell benyújtania a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. A kérelem formájáról a jogszabály nem rendelkezik, így azt kézzel vagy géppel írott formában, egyértelműen megszövegezve kell elkészíteni, a kérelemnek tartalmaznia kell a gyermeknek és képviselőjének a nevét, lakcímét, a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számot vagy a telefonos elérhetőséget, és a szülőnek aláírásával kell ellátnia.

Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

A jegyző a gyermek kötelező óvodai nevelésben való részvételi kötelezettsége alóli felmentés tárgyában határozatot hoz. A döntés meghozatalához az óvodavezető és a védőnő egyetértése szükséges.

A jegyző a döntés jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

A hatóság első fokú döntése jogerőssé válik, ha

 1. a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt,
 2. b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták,
 3. c) a fellebbezésnek - ideértve a végzések elleni önálló fellebbezést - nincs helye, vagy
 4. d) a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés tárgyában a jegyző nem csak azt a döntést hozhatja, hogy a gyermek ötödik életévének betöltéséig adja meg a felmentést. Dönthet úgy is, hogy egy évre, vagy bármilyen határozott időre ad felmentés, amennyiben az óvodavezető, és a védőnő egyetértésével úgy ítéli meg, hogy indokolt a felmentési döntés bizonyos időn belüli felülvizsgálata. A szülő ebben az esetben természetesen újra kérelmezheti a felmentést.

A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően is fenti eljárás szerint a nevelési év során is kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét, amennyiben úgy ítéli meg, hogy gyermekét óvodába szeretné járatni.

Dr. Szilágyi Péter jegyző

Tájékoztatás

Vásárosnaményban Társaságunk 2018. április 8-tól kezdődően az alábbi menetrendi módosítások kerülnek bevezetésre a helyközi menetrend szerinti autóbusz közlekedésben.

 

     4261 Kisvárda - Szabolcsbáka - Vásárosnamény T-Mátészalkal autóbuszvonal:

 • A Vásárosnamény, vasútállomástól munkanapokon 7.25 órakor induló 212 sz. járatot 5      perccel  későbbi     időponttól     közlekedtetjük.     Ennek   megfelelően     a    járat Vásárosnamény,     vasútállomás  elnevezésű    megállóhelytől   munkanapokon    7.30 órakor indul, a Kisvárda, autóbusz-állomás megállóhelyre 8.30 órakor érkezik.

 

    4310 Vásárosnamény - Gulács - Tarpa - Fehérgyarmat autóbuszvonal:

 • A Vásárosnamény, vasútállomástól munkanapokon 7.25 órakor induló 217 sz. járatot 5      perccel  későbbi     időponttól     közlekedtetjük.     Ennek   megfelelően     a    járat Vásárosnamény,     vasútállomás  elnevezésű    megállóhelytől   munkanapokon    7.30 órakor indul, a Fehérgyarmat, autóbusz-állomás megállóhelyre változatlan időpontban, 8.45 órakor érkezik.

  4316 Vásárosnamény - Olcsva - Nagydobos - Mátészalka autóbuszvonal:
 • A Vásárosnamény, vasútállomástól munkanapokon 7.25 órakor induló 217 sz. járatot 5      perccel  későbbi     időponttól     közlekedtetjük.     Ennek    megfelelően     a    járat Vásárosnamény,     vasútállomás  elnevezésű    megállóhelytől   munkanapokon    7.30 órakor indul, az Olcsva, kompátjáró megállóhelyre 7.48 órakor érkezik.
 • Az Olcsva, kompátjáró megállóhelytől iskolai előadási napokon 7.45 órakor induló 214 sz. járatot 5 perccel későbbi időponttól közlekedtetjük. Ennek megfelelően a járat Olcsva, kompátjáró elnevezésű megállóhelytől iskolai előadási napokon 7.50 órakor indul, a Vásárosnamény, vasútállomás megállóhelyre 8.08 órakor érkezik.
 • Az Olcsva, kompátjáró megállóhelytől tanszünetben munkanapokon 7.45 órakor induló 216 sz. járatot 5 perccel későbbi időponttól közlekedtetjük. Ennek megfelelően a járat Olcsva, kompátjáró elnevezésű megállóhelytől tanszünetben munkanapokon 7.50 órakor indul, a Vásárosnamény, vasútállomás megállóhelyre 8.15 órakor érkezik.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatala a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (7) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a végrehajtásra kiadott 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 38/A.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (l)-(2) bekezdésére hivatkozva tájékoztatja az érintett szülőket, törvényes képviselőket, hogy

 

a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beiratkozás időpontját

- a területileg illetékes Kisvárdai Tankerületi Központ véleményének kikérésével - az alábbiak

szerint határozza meg és teszi közzé:

2018.április 12. (csütörtök) 8:00-19:00 óra
2018.április 13. (péntek) 8:00-18:00 óra között.

 

A 2018. évben tankötelessé váló - 2012. augusztus 31. napjáig született - gyermeket a szülő/törvényes képviselő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. Amennyiben a választott iskola intézményvezetője a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a tankötelessé vált gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az érintett általános iskola intézményvezetője a tanulói jogviszonyról szóló döntését írásban köteles meghozni. A gyermek szülője/törvényes képviselője a tanulói jogviszonyról szóló döntés ellen jogorvoslati kérelemmel élhet az intézmény fenntartójának címezve, az intézmény vezetőjénél.

A Kisvárdai Tankerületi Központ fenntartásában lévő általános iskolák esetében a jogorvoslatra vonatkozó kérelmet a Kisvárdai Tankerületi Központhoz (4600 Kisvárda, Kodály Zoltán u. 15/A.) kell benyújtani.

 

Vásárosnamény, 2018. március 09.

 

dr. Deák Ferenc

hivatalvezető

Eseménynaptár

Május 2019
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: hivatal@vasarosnameny.hu

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásárosnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 16:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.