vasárnap, február 17, 2019
Betûméret

Hírek Hírek

Hírek

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi feltételekkel pályázatot hirdet az általa fenntartott Beregi Múzeum (székhelye: 4800 Vásárosnamény, Rákóczi Ferenc út 13.) intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására:

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, foglalkoztatás jellege:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Teljes munkaidő.

Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a betöltendő munkakör és a képesítés feltételei a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezései alapján kerültek meghatározásra.

A vezetői megbízás megnevezése, szintje:

Igazgató - magasabb vezető

A vezetői megbízás időtartama:      

 1. augusztus 1. – 2023. július 31. napjáig tartó, 5 éves határozott időre szól.

Munkavégzés helye:

Beregi Múzeum 4800 Vásárosnamény, Rákóczi Ferenc út 13.

A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat,
 • tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátását, tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését,
 • közreműködik a feladatkörébe tartozó testületi, polgármesteri döntésekkel kapcsolatos döntések végrehajtásában.

Munkabér és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra Kjt. és a Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • magyar nyelvtudás,
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • büntetlen előélet,
 • a pályázó nem állhat muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • cselekvőképesség,
 • a Korm. rendelet által előírt szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
 • tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret,
 • a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat,
 • kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység végzése,
 • A Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdésében előírt tanfolyam megléte vagy határidőre történő elvégzése (a Korm. rendelet 6/G. § (3) bekezdésében foglalt esetet kivéve).

Az intézményvezetői megbízás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a képesítési előírás meglétét bizonyító diploma, oklevél (vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata);
 • legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
 • tudományos, publikációs jegyzék,
 • a büntetlen előéletet igazoló 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyilvános, vagy zárt ülésen történő bizottsági és testületi tárgyalását kéri,
 • nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

A munkakör betöltésének időpontja: 2018. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: a személyügyi központ honlapján történő közzétételtől számított 30. nap

A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázatot 1 eredeti példányban Vásárosnamény Város Polgármesterének (Filep Sándor Vásárosnamény Város Polgármestere 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.) címezve, zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Beregi Múzeum intézményvezetői álláshelyére”

Hiánypótlásra – az erre irányuló felhívás kézhezvételétől számított 5 napon belül – egy alkalommal van lehetőség!

A pályázatok elbírálásának rendje:

A pályázókat a Kjt. 20/A.§ (6) bekezdése és a Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése szerinti véleményező bizottság hallgatja meg, a megbízásról Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület döntéséhez előzetesen az Emberi Erőforrások Miniszterének véleményét kikéri.

A pályázatok elbírálásának határideje:

A pályázatot – a Kjt-ben előírt bizottsági véleményezés után – a véleményezési határidő (a pályázat benyújtására nyitva álló idő után 21 nap) lejártát követő első rendes ülésén bírálja el a Képviselő-testület (mint munkáltató), amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

 

A pályázati kiírás közzétételi helye:

A pályázati felhívás a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (www.kozigallas.gov.hu), a www.vasarosnameny.hu honlapon, valamint az Új Beregi Életben kerül közzétételre.

A pályázattal kapcsolatos további információ Dr. Szilágyi Péter jegyzőtől kérhető a +36/45/470-022/172-es telefonszámon, vagy a jegyzo@vasarosnameny.hu e-mail címen. Az intézményről bővebb információ a www.beregi-muzeum.hu weboldalon található.

A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné történő nyilvánítására.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. értesíti a Tisztelt Felhasználókat, hogy

2018.04.23-tól  -  2018.04.24-ig

2200 órától 0600 óráig

 

az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében

Károlyi-Tanya

 

település ivóvízhálózatán csőhálózat mosatást

végez.

 

A munkálatok átmeneti enyhe nyomáscsökkenéssel, vízzavarosodással járhatnak.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt

a Tisztelt Felhasználók megértését és szíves türelmét kéri.

Szeretnék mindenkit megnyugtatni a térségünkben és a városunkban, hogy a rosszindulatú - a tényeket a legkisebb mértékben figyelembe sem vevő - híreszteléssel ellentétben, mind az önkormányzati hivatalokban, mind a Járási Hivatalban becsületes, ÖNÖKÉRT dolgozó szakemberek és vezetők végzik a munkájukat. Csak a legmélyebb sajnálat hangján tudok szólni azokról, akik a politikát összekeverik a MINDENEN és MINDENKIN átgázoló embertelenséggel.

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen, Területi Ingatlankezelési és Zöldterület Karbantartási Osztálya tájékoztatja a lakosságot hogy a 2018. április 4.-2018. június 1. közötti időszakban, vegyszeres gyomirtási munkát végez a Debreceni Igazgatóság területén.

A vegyszeres gyomirtás kizárólag a vágányhálózatot (vasúti töltést) érinti, annak környezetét a tevékenység nem terheli.

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.

A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

AMEGA480SL/ MARS 480 Hatóanyaga 360 glifzát-izotropilamin só, kijuttatott dózis: 5 1/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

MEZZO 20 WG 20% metszulfuron-metil, dózis 100 g/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

KYLEO 160 g/1 2,4-D dimetilamin só + 240 g/1 glifozát-izopropilamin só, kijuttatott dózis: 4 1/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.


SUCCESSOR 600 petoxamid + terbutilazin 600g/l kijuttatott dózis:                           2     1/ha,

munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR T/ SUCCSES T petoxamid 300g/l kijuttatott dózis: 4 1/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SILICO/ SPUR Hatóanyaga trisziloxan 210g/l, kijuttatott dózis: 0,61/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

DROPMAX Hatóanyaga Sztirol-akrilát kopolimer27%, trisziloxan 15,6%, propilénglikol7,5% kijuttatott dózis: 0,31/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

COLOMBUS EC/MAGELLÁN Hatóanyaga 80 g/1 klopiralid + 2,5 g/1 floraszulam + 144 g/1 fluroxipir-meptil, kijuttatott dózis: 1,5 1/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes

GARLON Hatóanyaga triklopir 61 % kijuttatott dózis: 8 1/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes

Központi Statisztikai Hivatal Vásárosnamény településen a KSH elnöke által 2018-ra engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései:

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei

1942 A lakosság utazási szokásai

2003 Háztartások információs és kommunikációs technológiai eszköz-használata

 • Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, naplóvezetés
 • Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel, éves kikérdezés

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások címét matematikai-statisztikai módszertani alapokon véletlenszerűen választottuk ki, a válaszadás önkéntes. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalmi jellemzők feltérképezésében, például a munkaerő-felmérés információin alapuló foglalkoztatottság és munkanélküliség nemzetközi standardoknak megfelelő mérésében.

Az adatfelvételek statisztikai célból történnek, az adatok kizárólag összesített formában kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el.

A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766 telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen adunk további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást.

Eseménynaptár

Február 2019
H K Sz Cs P Szo V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: hivatal@vasarosnameny.hu

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásároisnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 16:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.

xmlns:og="http://ogp.me/ns#" xmlns:fb="http://ogp.me/ns/fb#"