vasárnap, január 20, 2019
Betûméret

Hírek Hírek

Hírek

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

 

 1. Aratás

 

 1. § (1) A kalászos termény betakarítását a közút és a vasútvonal mentén kell először elvégezni.

(2) A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútállomástól legalább 100 méter távolságon belül el kell távolítani, és legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni.

(3) Gabonatáblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben is tilos.

(4) Az aratás idejére a gabonatáblától legalább 15 méterre éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzóhelyet lehet kijelölni. A dohányzóhelyen a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.

 1. Szérű, rostnövénytároló, kazal

 

 1. § (1) A mezőn összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező
 2. a) robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására vagy forgalmazására szolgáló építményektől legalább 200 méter,
 3. b) egyéb építményektől legalább 100 méter,
 4. c) vasúti vágányoktól - a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve - legalább 100 méter,
 5. d) közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 méter és
 6. e) nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől a legfelső villamos vezeték és talaj közötti távolság háromszorosa, de legalább 20 méter

tűztávolságot kell tartani.

(2) Az állattartó telepeken a legfeljebb egy évre elegendő alomszalma- és szálastakarmány-szükségletet üzemi tárolásnak kell tekinteni.

(3) A kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban levő kazal az előző sorban levő két kazal közé kerüljön.

(4) A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de legalább 20 méter távolságot kell biztosítani.

(5) A mezőn összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény-kazlakat legalább 3 méter széles védőszántással kell körülvenni.

 1. § Dohányozni szélcsendes időben a kazaltól legalább 30 méter távolságra szabad.
 2. § (1) A rostnövény osztályozása esetén egy időben legfeljebb 4 kazal vagy tárolási egység bontható meg.

(2) A rostnövény csak a tárolón kívül és a szélső kazaltól 10 méteren túl sátorozható ki. A sátorozási területen minden megkezdett 10 000 m2 alapterület után 10 méteres tűztávolságot kell biztosítani.

 1. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

 

 1. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.

 1. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

(2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza

 1. a) a kérelmező nevét és címét,
 2. b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
 3. c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
 4. d) az irányított égetés indokát,
 5. e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
 6. f) az égetés folyamatának pontos leírását,
 7. g) az égetést végző személyek nevét, címét,
 8. h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
 9. i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
 10. j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

(3) A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.

(4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.

(5) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.

(6) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(7) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

 1. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
 2. a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
 3. b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
 4. c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
 5. d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

 1. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.

(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.

(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

 1. A mezőgazdasági erő- és munkagépek

 

 1. § (1) A kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni. A betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.

(2) Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.

(3) A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatáblától legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen.

(4) Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén nem végezhető.

(5) Munkaszünet idejére az aratógépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell az arató-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni.

(6) Az aratógépet hajlékony földelővezetékkel, akkumulátorát pedig legalább nehezen éghető, villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni.

(7) Az erő- és munkagépet, aratógépet a kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet.

 1. § (1) A szalmaösszehúzást és a kazalozást végző erőgép az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke vagy annak elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen.

(2) A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisztítani.

(3) Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 1000 m2-t.

 1. A terményszárítás szabályai

 

 1. § Terményszárító berendezéssel történő szárítás esetén a tűzvédelmi előírások megtartásáért és annak folyamatos üzemelés közbeni ellenőrzéséért az üzemeltető és a kezelő személyzet a felelős. A szárítóberendezés üzemeltetése során a gyártó kezelési utasítását figyelembe kell venni.

A Magyar Kerékpárosklub által 2007-ben elindított, alkalmanként országosan több ezer embert megmozgató Bringázz a munkába! kampány négy év szünet után hétfőn újraindult. A szervezők célja megmutatni, hogy bringával könnyen, gyorsan és szabadon lehet akár munkába is járni, ezzel a mindennapokban kerékpározók számát szeretnék növelni. A kampányhoz csatlakozók egy 4 millió forint összdíjazású nyereményjátékban vehetnek részt.

A Madách téren tartott kampánynyitó rendezvényen a Magyar Kerékpárosklub és a kampányt támogató Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkatársai mutatták be a négy év szünet után megújult formában visszatérő Bringázz a munkába! kampányt. Az eseményen a munkába igyekvő járókelők választhattak nekik tetsző bringákat, és kipróbálhatták, milyen lenne biciklivel munkába menni.

Révész Máriusz, a kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos elmondta: a kormány fontos célkitűzése, hogy 2030-ra Magyarország az egyik legélhetőbb ország legyen Európában. Kiemelkedő az együttműködés a fővárossal is, amely a Balázs Mór-tervben célul tűzte ki a fővárosi biciklizők arányának növelését a jelenlegi 2,5-ről 10 százalékra. Az autóvásárlások száma rohamosan, a legutóbbi egy évben mintegy 39 százalékkal nőtt, ami gazdasági szempontból kedvező jelenség. Az élhetőbb városok, települések kialakulását azonban az egészséges, olcsó és gyors kerékpározás elterjedése szolgálja. A kormánybiztos kiemelte a BKK segítségét, a közlekedési társaság nemcsak ajándékokkal, hanem hirdetésekkel is támogatja az idei kampányt.

A kormánybiztos köszöntője után a Magyar Kerékpárosklub elnöke, Kürti Gábor nyitotta meg a kampányt. „Majdnem mindenkinek van otthon, a pincéjében, az erkélyen kerékpárja. Hozzuk meg a hétköznapokon még nem kerékpározók kedvét a munkába bringázáshoz! Ha nekiveselkednek, akkor – mint mindenki, aki kipróbálta – felfedezik, hogy ennél jobbat el sem tudtak képzelni, és nyeregben maradnak minden nap.” „A lakásajtótól az irodáig, megállókban várakozás, dugóban araszolás és parkolóhely keresés nélkül, nagyon gyorsan el lehet érni a munkába” – emelte ki a bringázás előnyeit a Kerékpárosklub elnöke. A kerékpáros kultúra fejlődését ma reggeli példával jellemezte: „Konvojban közlekedünk az új kerékpárutakon, kupacokban állunk már a lámpánál”.

 

Cégeknek is megéri ösztönözni a dolgozók kerékpárra váltását - mondta Kürti. Kutatásokra hivatkozva kiemelte, hogy egészségesebb, kevesebbet hiányzó, jobb hangulatú munkatársakat és vidámabb csapatokat nyerhet egy cég a bringázás erősítésével. „Ha valaki kerékpáron érkezik a munkába, akkor 100 százalékról indul, felfrissülve érkezik a munkahelyére” – mondta a klub elnöke, arra bíztatva minden már kerékpározót, hogy alakítsanak munkahelyi csapatokat, és vonják be ismerőseiket a Bringázz a Munkába! kampányba.

 

A kerékpározás megoldást jelenthet a városok közlekedési gondjaira, melyek Kürti Gábor szerint egyre súlyosabbá válhatnak. „Egy év alatt annyi autó áll forgalomba Budapesten és környékén, amennyivel Hegyeshalomig fel lehetne tölteni az M1-es autópályát” – mondta Kürti Gábor, hozzátéve, hogy két éven belül Budapest forgalma megbénulhat az autóktól. „Azt szeretnénk elérni, hogy minél hamarabb lássa meg mindenki az autók ablakaiból, milyen gyorsan lehet kerékpárral közlekedni, és minden út alkalmassá is váljon erre.”

 

A Kerékpárosklub és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium együttműködésében a Bringázz a Munkába! kampány szervezése mellett az egész ország biciklizhetőbbé tételében és kerékpárosbarát KRESZ-módosítások területén is pozitív fejleményekről számolt be az elnök, kiemelve, hogy „régóta vártunk erre”.

 

A Bringázz a munkába! kampány 2018. május 14-től 2018. június 10-ig tart. A kampány zökkenőmentes lebonyolítását a Bike Citizens telefonos applikáció biztosítja, amelynek segítségével a résztvevők csapatban dokumentálják a megtett kilométereket és a kerékpározással töltött napok számát.

A korábbi kampányok során 6-8000 résztvevő bringázott munkába, a szervezők idén 10 000 résztvevőre számítanak. A megtett utazásaikat a mobilappon mérő résztvevők között 4 millió forint értékben sorsolnak ki nyereményeket.

A Bringázz a munkába kampány a Magyar Kerékpárosklub szervezésében, a védjegyoltalom jogosultja, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hozzájárulásával és támogatásával valósul meg.

További részletes információk a www.bringazzamunkaba.hu linken, vagy a kampány Facebook  és Instagram oldalain érhetőek el.

Sajtókapcsolat:

Körmendi Boglárka

Telefon: +36 30 427 8700

Email: kormendi.boglarka@prime-time.hu

Halász Áron

Magyar Kerékpárosklub szóvivő

Telefon: +36 20 5267794

Email: halasz.aron@kerekparosklub.hu

Program célja

 • A diákok aktív testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő testmozgás és az egészséges életmód népszerűsítése.
 • Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása, elmélyítése.
 • A tanév „Sulisárkány Bajnoka” címének, valamint a további helyezések eldöntése.
 • A kajak-kenu sport alapjainak megismertetése a lehető legtöbb általános iskolás gyerekkel.


Területi helyszín rendezője

 • Vásárosnamény Önkormányzata
 • Vásárosnamény SE Kajak-Kenu Szakosztálya


Területi elődöntő időpontja

 1. június 23.

Területi elődöntő helyszíne

Vásárosnamény Gergelyiugornya Tisza - part

Országos döntő helyszíne és időpontja

Időpont: 2017. szeptember 23-24. (valamelyik napján)

Helyszín: Sukoró

Az országos döntő a Sárkányhajó Nagydíj keretein belül lesz megrendezve.

Kapcsolattartó

Lévai Csaba

Kategóriák

 1. Korcsoport:

Az általános iskolák 2017/2018 tanévének 5-6. osztályos tanulói.

(10-12 éves korig)

 1. Korcsoport:

Az általános iskolák 2017/2018 tanévének 7-8. osztályos tanulói.

(12-14 éves korig)

 1. korcsoport:

Középiskolák 2017/2018 tanévének 9-13. osztályos tanulói.

(15-19 éves korig)

Csapat összetétel

10+1 fős vegyes (maximum 8 fő fiú és minimum 2 fő lány evezős!)

+2 fő tartalék +1 fő a dobos.

A tanulók csak egy csapatba nevezhetők. A kajak-kenu sportágban igazolással rendelkező gyerekek közül csapatonként legfeljebb 2 fő nevezhető, akiket a nevezési lapon az egyesület megnevezésével meg kell jelölni.

Szükséges dokumentumok

Nevezési lap és a szülői hozzájárulási nyilatkozat, melyet a részletes versenykiírással megküldünk, valamint a nevezési lap megküldése után a név szerinti nevezési lap.

Nevezés

A részletes versenykiírást és a nevezés részleteit az egyes régiós versenyek rendezői küldik meg az iskoláknak.

A verseny lebonyolítása

A verseny távja 200 méter

A verseny célja, hogy a csapatok minél gyorsabban, a többi csapatot megelőzve teljesítsék a versenytávot. A szövetség a nevezések beérkezése után dönt a területi csoportok kialakításáról, a lebonyolítás módjáról. A területi döntőkből korcsoportonként az első helyezett jut tovább az országos döntőbe.

Díjazás                                          

A régiós versenyeken és az országos döntőn az első három helyezett csapat tagjai éremdíjazásban részesülnek.

Egyéb

A csapatok ruházata egységes, egyszínű szerelésben (póló, jelzőtrikó). Az időjárásnak megfelelő, a vízisporthoz szükséges ruházat, ill. több váltóruha, cipő, papucs ajánlott.

A versenyek kezdete előtt a csapatok a kinyomtatott elektronikus nevezési lapot az egyéb igazolásokkal együtt adják le a felelős rendezőnek.

A nevezések beérkezése után a beosztásokról, az időpontokról és helyszínekről az érintetteket elektronikus levélben értesítjük.

A beosztások és a versenyek részletes forgatókönyve a Magyar Kajak-Kenu Szövetség honlapján – www.kajakenusport.hu – is olvashatók, letölthetők lesznek.

Minden olyan kérdésben, amelyről jelen versenykiírás nem rendelkezik, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szabályzata szerint kell eljárni.

 

A Vásárosnaményi Roadshow állomás

 

Időpont: 2018. június 23.  

Helyszín: Vásárosnamény Gergelyiugornya Tisza - part

Kapcsolattartó: Lévai Csaba

Elérhetőség: vsekajakkenu@gmail.com

Nevezési határidő: 2018. június 15.

 

 

Szervezők

 

 • Vásárosnamény Város Önkormányzata

H-4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.

 • Vásárosnamény SE Kajak-Kenu Szakosztálya

H-4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.

 • Magyar Kajak-Kenu Szövetség

H-1138 Budapest, Latorca u. 2.

Előzetes program

Szombat:  800 – 830     Érkezés

830 – 845     Technikai értekezlet

900 – 1630  Roadshow Verseny

1630 – 1730          Roadshow eredményhirdetés 

Versenyszámok, kategóriák

 • Cégek, települések, egyéb (1-3 csapat kijut az országos döntőre)
 • Iskolás 5-6 osztályos korosztály (csak az 1. helyezett jut az országos döntőbe)
 • Iskolás 7-8 osztályos korosztály (csak az 1. helyezett jut az országos döntőbe)
 • Középiskolás korosztály (csak az 1. helyezett jut az országos döntőbe)

 

Díjazás

 

 • Minden kategóriában az első három helyezett csapat versenyzői érem díjazásban részesülnek.

Cégek, települések  

A legénység egy települést vagy céget képvisel. A legénységnek más település lakója is tagja lehet, de ebben az esetben nevezéskor meg kell határozni, mely helység képviseletében indulnak. A csapatban minimum 8 fő női versenyzőnek kell indulnia. Mentőmellény használata kötelező!

Egyéb saját szervezésű csapatok (családok, barátok, kollégák, stb.)

A legénység tagjai e csoportokba beletartozó résztvevők lehetnek. A csapatban minimum 8 fő női versenyzőnek kell indulnia. Mentőmellény használata kötelező!

Legénység

 

 • 20 fő evezős (minimum 16 fő)
 • maximálisan 12 fő férfiversenyző
 • 1 fő dobos
 • 1 fő kormányos, aki a 18. életévét betöltötte (akik igénylik, azoknak a rendezők biztosítanak kormányost)
 • 4 fő tartalék (nem kötelező)

Az iskolás csapatok legénységének szabályai a Sulisárkány versenykiírásban tekinthetők meg.

Cserelehetőség

 

 • A csapatba 24 fő evezős + 1 fő dobos nevezhető be. A nevezési lapon feltűntetett legénység összeállítása, a futamok során, szabadon változtatható, de legfeljebb 12 fő férfiversenyző evezhet egyszerre egy hajóban.

Versenytáv

 • 200 méter

Nevezés

              cégek, települések, egyéb 12.000,- Ft/csapat

 • Részvételi díj befizetésének módja: átutalás, készpénz

Átutalással: OTP Bank 11744065-20108784 számlaszámra

A közlemény rovatba ezt írja be: Sárkányhajó Roadshow Vásárosnamény, nevezési díj - Csapat neve

A nevezési díjat legkésőbb a név szerinti nevezések leadásáig kérjük befizetni

Készpénzfizetés: a helyszínen, a verseny megkezdése előtt

 • Nevezési határidő: 2018. június 15.
 • Név szerinti nevezések leadása: június 20.

Kiskorúak nevezésénél a szülői hozzájáruló nyilatkozat kitöltése kötelező! A nevezéshez szükséges dokumentumok letölthetők a vasarosnameny.hu és az MKKSZ honlapjáról.

A nevezési díj tartalmazza

 

 • hajó használata
 • lapát használata
 • mentőmellény a legénység részére
 • kormányos (amennyiben saját kormányossal szeretne a csapat indulni, úgy a hajóban esetlegesen keletkezett károk fedezetére 10.000 Ft kauciót kérünk.)
 • egészségügyi szolgálat

 

Igazolások

A résztvevőknek kötelező kitölteni

 • egyéni felelősség vállalási nyilatkozatot
 • 18 éven aluli versenyzőnek szülői/gondviselői nyilatkozatot
 • nevezési lapot
 • név szerinti nevezési lapot

Szabályok

 

 • A versenyek lebonyolítása a Magyar Kajak-Kenu Szövetség hivatalos sárkányhajó szabályai szerint történik
 • A fent előírt dokumentumok (nevezési lap, egyéni felelősségvállalási nyilatkozat, szülői nyilatkozat) hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt a versenyen
 • A csapatok pályabeosztása az előfutamokban sorsoló bizottság részéről történő sorsolással, továbbjutás esetén az előfutamban elért helyezés szerint, irányított pályabeosztással történik
 • Versenytáv: 200 m
 • A csapatok csak egységes, egyszínű szerelésben (póló, jelzőtrikó) versenyezhetnek. A rendezők hajókat, lapátokat, mentőmellényeket és tapasztalt kormányosokat mindenki részére biztosítanak. Saját lapát használata megengedett.

 

 

Egyéb tudnivalók

Pontosság

Megkérünk minden résztvevőt, hogy a versenyre időben, minimálisan egy órával a futam kezdete előtt érkezzen meg. Mivel a program meglehetősen szoros, a futam előtt 20 perccel a csapatoknak a kijelölt beszálló helyen fel kell sorakozniuk az ellenőrzés és időbeni vízre szállás céljából. Aki lekési a futamát, azt nem tudjuk megvárni, vagy részükre a futamot újra megrendezni!

Minden csapatkapitányt kérünk, hogy a beülési sorrendet előre tervezze meg, hogy a vízre szállás előtti ellenőrzéshez a csapat már a megfelelő rendben tudjon felsorakozni.

 

 

Öltözködés

A versenyzőknek átöltözésre a pálya területén kijelölt hely áll a rendelkezésükre. Aki teheti, a zsúfoltság elkerülése végett már eleve sportfelszerelésben jöjjön! Az értékeire mindenki maga vigyázzon, a rendezők azokért felelősséget nem tudnak vállalni. Esős időjárás esetére mindenki gondoskodjon megfelelő ruházatról, esernyőről. A verseny, eső esetén sem marad el!

 

Étkezés, ellátás

 

A nevezési díj tízórait, egytálétel ebédet illetve csapatonként egy zsugor (12 l) ásványvizet tartalmaz. Továbbá a verseny helyszínén étterem, büfé fog üzemelni és gondoskodik a résztvevők, valamint a nézők kiszolgálásáról, jó közérzetéről, étkeztetéséről.

Parkolás

A kijelölt helyen.

 

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!

 

Amennyiben a csapatok száma indokolja, versenyszámok összevonása, futamok felcserélése lehetséges!

 

Mindenkinek jó versenyzést, jó szórakozást kívánunk!

 

Találkozzunk június 23-án, szombaton a gergelyiugornyai Tisza-parton!

Az afrikai sertéspestis (ASP) vírus által okozott fertőző állatbetegség, amely az embert nem betegíti meg, de a házisertésekben és a vaddisznókban tömeges elhullással és nagy gazdasági kárral járó járványt okoz. A megbetegedett állatok szinte kivétel nélkül elhullanak. A betegség nem gyógyítható, ellene hatékony védőoltás nem áll rendelkezésre. A betegség terjedését megakadályozni csupán igazgatási intézkedésekkel, a fertőzött sertésállományok gyors felszámolásával lehet. A betegség megállapításra került hazánkban is, egy Heves megyéből származó elhullott vaddisznóban került kimutatásra kórokozó. Az afrikai sertéspestis a Magyarországi előfordulást megelőzően megjelent már a balti államokban, Lengyelországban, Ukrajnában, a Moldovai Köztársaságban, Romániában és Csehországban is.

A hazai sertés állományok védelme érdekében elengedhetetlenül szükséges a betegség korai felismerése. Ennek érdekében kiemelt jelentősége van annak, hogy az állattartók állataik megbetegedéséről, esetleg elhullásáról haladéktalanul tájékoztassák a szolgáltató állatorvosukat.  A sertéstartó a betegségben elhullott vagy a betegség felszámolása érdekében hatósági rendelkezésre leölt sertései után állami kártalanításban részesül, aminek feltétele a beteg vagy elhullott sertések mielőbbi bejelentése az állatorvosnak. Az állatorvos a helyszínen, a beteg állatok klinikai vizsgálata és elhullás esetén a hullák boncolása után dönt az ASP kizárására irányuló laboratóriumi mintaküldés és a helyi hatósági állatorvos értesítésének szükségességéről. Amennyiben a sertéstartó az állat(ok) betegségét, vagy elhullását – bár arról tudomása volt - nem jelentette az állatorvosnak, akkor az ASP későbbi hatósági megállapítását követően felszámolt állománya után állami kártalanításra nem jogosult, vele szemben élelmiszerlánc-felügyeleti bírság szabható ki.

A betegség egyes esetekben nagyon gyors lefolyású, ilyenkor a sertések rövid ideig bágyadtak és étvágytalanok, majd váratlanul elpusztulnak. Általában étvágytalanság, bágyadtság, gyengeség, bizonytalan mozgás, magas láz (40,5-42 ⁰C), testszerte bőrvérzések, a bőr vöröses-lilás elszíneződése (különösen a füleken, a has alján, és a combokon), előfordulhat hányás, véres-habos orrfolyás, vércsíkos, vagy véres hasmenés, valamint 5-10 napon belüli elhullás jellemző a betegségre.

A betegség sertésállományba történő behurcolásának lehetőségei

 Megelőző intézkedések

Fertőzött sertések bevitelével

Sertéseket csak az országos nyilvántartási rendszerben regisztrált sertéstartótól, szállítási dokumentumokkal együtt szabad vásárolni!

Vaddisznókkal történő érintkezéssel

A sertések ne érintkezzenek élő vaddisznókkal és a vaddisznók zsigereléséből származó anyagokkal!

Sertés vagy vaddisznóhúst tartalmazó élelmiszerhulladék (moslék) etetésével

Az állati eredetű anyagot tartalmazó élelmiszerhulladék (moslék) etetésére vonatkozó tilalom betartása!

Fertőzött sertések vagy vaddisznók váladékával szennyeződött lábbelivel, ruházattal, használati eszközzel, gépjárművel

Vadászatnál vagy más sertéstartó helyen használt lábbelit, öltözéket le kell cserélni a sertéstartó udvarba lépés előtt!

A betegséggel szemben eddig alkalmazott minden sikeres felszámolási program alapja a korai felismerés volt, ezért kiemelten kérünk valamennyi állattartót, minden elhullott, beteg, rendellenesen viselkedő sertés esetén mielőbb szóljon az állatorvosának!

 

A betegséggel kapcsolatosan további információkat talál a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján (http://portal.nebih.gov.hu).

 

 

Megállapított afrikai sertéspestis betegség miatt fertőzött terület kijelölése és egyéb intézkedések elrendelése

HATÁROZAT


Vaddisznóban megállapított afrikai sertéspestis betegség elsődleges előfordulása miatt a határozatom 1. számú mellékletében felsorolt 2. számú mellékletében ábrázolt vadászatra jogosultak teljes területét vaddisznókban előforduló afrikai sertéspestissel
fertőzött területnek
minősítem.
A fertőzött területté minősítés a határozatom 3. számú mellékletében felsorolt 4. számú mellékletében ábrázolt településeket, ill. település részeket érinti.
A fertőzött területen bevezetett intézkedések:
1) A járási hivatalnak valamennyi sertéstartó telepre megfigyelési zárlatot kell elrendelni. Valamennyi sertéstartó telepet és annak sertésállományát korcsoportok szerint nyilvántartásba kell vennie abban az esetben ha 2018. évben még nem vette nyilvántartásba.
2) Az állatlétszám változást a sertéstartó gazdaságokban az állattartónak naprakészen kell vezetnie, azt a hatósági állatorvos kérésére be kell mutatnia, aki az adatokat minden szemle alkalmával ellenőrzi.
3) Az állattartónak állatainak megbetegedéséről, elhullásáról azonnal értesíteni kell a hatósági állatorvost.
4) Az állattartónak sertése saját célra történő vágását a vágás előtt 48 órával be kell jelentenie az illetékes járási hivatalnak. A bejelentés után a járási főállatorvos a járványügyi kockázat alapján dönt húsvizsgálat, illetve virológiái vizsgálat céljából történő mintaküldés előírásáról.
5) Valamennyi elhullott sertésből mintát kell venni és meg kell vizsgálni afrikai sertéspestis kimutatása céljából az Országos Főállatorvos 1/2018. számú határozatában leírt részletes szabályok szerint.

Vásárosnaményi Ifjúsági Klub          

 

 

 

 

 

OTP HK 970x250 1019

Eseménynaptár

Január 2019
H K Sz Cs P Szo V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: hivatal@vasarosnameny.hu

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásároisnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 16:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.

xmlns:og="http://ogp.me/ns#" xmlns:fb="http://ogp.me/ns/fb#"