hétfő, március 25, 2019
Betûméret

Hírek

Hírek

A parlagfű légi felderítése kezdődik!

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc- biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy 2016. augusztus első dekádjában elkezdődik a parlagfűvel fertőzött táblák légi úton történő felderítése. A nemrég betakarított kalászos tarlókon a gyomok, köztük a parlagfű nagymértékű, gyors fejlődése észlelhető. A repülés során a „fertőzött tarló” területek felderítése az elsők között szerepel. A közérdekű védekezés elrendelésének és az ezzel járó szankciók elkerülésének legjobb módja a tarlóhántás időben és megfelelő minőségben történő elvégzése. A nem megfelelően gyomirtott kultúrákban (napraforgó, szója, csillagfürt, dinnye), tábla széleken, mezsgyéken, önkormányzati utakon, ugaroltatott területeken, zárt kertekben is el kell végezni a kaszálást, gyomirtást!

Kérjük tehát a Tisztelt Gazdákat, hogy ne mulasszák el, illetve ne halasszák későre a tarlóhántás elvégzését, mely mind növényegészségügyi, agrotechnikai, és gazdaságossági szempontból nagy jelentőséggel bír. A tarlóhántás a nyáron betakarított növények tarlóján végzett sekély (legfeljebb 10 cm mély) talajmunka. Legfontosabb célja a talajnedvesség vesztésének csökkentése és a gyomszabályozás. A tarlóhántást a betakarítás után a lehető leghamarabb el kell végezni. A túl mélyen végzett, a rögös felszínt kialakító, vagy nyitottan hagyott talajfelszín nem akadályozza a talaj kiszáradását. A tarlóhántással kedvező körülmények alakíthatók ki a gyom- és kultúrnövények magvainak csírázásához és későbbi hatékony mechanikai irtásukhoz. Az apróra zúzott növényi maradványok védik a talajt a túlzott hőterheléstől, a kiszáradástól és az intenzív csapadék szerkezetromboló hatásától, valamint tápanyag (NPK) és szervesanyag forrást jelentenek a talaj számára. A szervesanyaggal jól ellátott talajokban kedvezőbbek a talajbiológiai folyamatok, stabilabb és jobb a talajszerkezet, tömörödésre kevésbé érzékeny, amely jobb víz- és tápanyaggazdálkodást, kevesebb energia felhasználást (üzemanyag, gépjavítás) eredményez. Nagy tömegű kalászos szalma zúzása esetén a tápanyag gazdálkodási tervek készítése során javasolt figyelembe venni ezt, és kijuttatni 8-10 kg/ha nitrogén hatóanyaggal nagyobb műtrágya mennyiséget.

A felderítés során a légi jármű a megye teljes területét lerepüli egy útvonalterv alapján. A felderítést végző földhivatali mezőgazdász és növényvédelmi felügyelő a parlagfüves területeket beméri, jegyzőkönyvezi, lefotózza, mely dokumentumok a későbbi eljárás lefolytatásához szükségesek. A felvételezés során, a nem művelt, ugaroltatott parlagfüves területek is rögzítésre kerülnek. A nem megfelelően gyomirtott kukorica, napraforgó, dinnye, burgonya táblákban található foltokat, tábla széleket is jegyzőkönyvezik. A gazdálkodó kötelessége a vonatkozó törvény alapján az ilyen fertőzött részeken az egészségkárosító allergén parlagfű kiirtása. Az eljárás megindítását követően, a felvett terület nagyságtól függően, 15000-5000000 Ft-i terjedő növényvédelmi bírságot kell kiróni, melyet a földhasználónak vagy tulajdonosnak kell kifizetnie.

A száraz, aszályos tavasz nem kedvezett a vegyszeres gyomirtásnak, így a parlagfű kisebb borítással, de jelen van a területeken. Az elmúlt hetekben lehullott 70-120 mm csapadék, ezzel együtt érkezett viharos időjárás jégveréssel a haszonnövényekben súlyos károkat okozott, viszont a parlagfű növekedése felgyorsult.

A felvételezést végző helikopter észlelésekor már kései a gazda bánata, mert a parlagfű borítottság alapján a hatóságnak el kell indítania az eljárást.

 

Nyíregyháza, 2016-07-25

 

                                                                                   Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal

                                                                       Élelmiszerlánc- Biztonsági és Földművelésügyi Főosztály

                                                                                              Növény és Talajvédelmi Osztály

Tájékoztatjuk a kedves a városlakókat és a strandolni vágyó nyaralókat, hogy a Vásárosnamény-Gergelyiugornya Tisza-parti strandfürdő vízminősége kifogástalan, fürdőzésre alkalmas.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 2016. július 19. napjával újra engedélyezte a fürdőzést a szabad strandon.

Vásárosnamény, 2016. július 22.

 

                                                                                                          Filep Sándor sk.

                                                                                                            polgármester

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 88/2016. (VI. 30.) önkormányzati határozat alapján nyilvános pályázatot ír ki a 4800 Vásárosnamény Szabadság tér 33. szám alatti 38 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadására.

 

1.      A meghirdetett ingatlan üzlethelyiség funkciót tölt be.

2.      Felszereltsége: összkomfortos.

3.      A bérleti jogviszony 5 éves határozott idejű időtartam.

4.      A pályázaton minden természetes és jogi személy részt vehet.

5.      Az irányadó bérleti díj mértéke:                         25 000 Ft/m2/év.

Licitlépcső mértéke         500 Ft/m2/év.

 

6.        A kiíró szerv megnevezése:                                Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

7.        Lebonyolító szerv:                                              Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság

8.        A felhívás célja, jellege:                                      Vásárosnamény Szabadság tér 33. szám alatti üzlethelyiség bérbeadása, nyilvános, egyfordulós versenytárgyalási (licittárgyalás) eljárás során

9.        Hasznosítandó ingatlan adatai:                           4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 33. szám alatti ingatlan

 

Helyiségek :                                                 

1. eladótér:     37,00 m2

                                                                            2. WC              1,00 m2

                                                    

                                                                            Összesen:        38,00 m2                                                                                                        

10.   A bérlemény előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

11.  Pályázati ajánlatot érvényesen csak úgy lehet benyújtani, ha a pályázó ajánlati biztosítékként egy havi bérleti díjnak megfelelő (79 167 Ft) összeget az önkormányzat pénztárába befizet és azt hitelt érdemlően igazolta, az ajánlathoz csatolni kell.

12.  Az ajánlat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 03. (postai küldemény esetén ez a beérkezési határidő, személyesen ezen a munkanapon 1600-óráig adható le.) Az ajánlatokat 2 példányban (1 eredeti és 1 másolati példányban) cégjelzés nélküli zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázati ajánlat Vásárosnamény, Szabadság tér 33. szám alatti 38 m2-es üzlethelyiség bérletére”. A beérkezett ajánlatokra az érkezés pontos idejét az önkormányzat felvezeti.

13.  A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

- az ajánlattevő nevét és címét

- az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a versenytárgyalási feltételeket elfogadja és személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

- külön nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő hozzájárul a többi ajánlattevővel való együttes tárgyaláshoz.

- nyilatkozatot, hogy az irányadó (minimális) bérleti díj mértékét elfogadja

- amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy azzal megegyező hiteles cégkivonatot, képviseletre jogosult aláírási címpéldányt.

- ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.

- annak meghatározását, hogy az ajánlat mely része minősül üzleti titoknak.

 

14.  Az ajánlat értékelésekor csak azt az ajánlatot lehet elbírálni, amely az előírt időben és tartalommal benyújtásra került.

15.  A Bérbeadó az ajánlatok elbírálását követően haladéktalanul intézkedik az ajánlati biztosítékként befizetett összeg nem nyertes ajánlattevő részére történő visszafizetéséről. A nyertes ajánlattevő által befizetett összeg beszámít az óvadék összegébe (az óvadék mértéke 3 havi bérleti díjnak megfelelő összeg).

16.  Bérbeadó a versenytárgyalási felhívást a benyújtásra nyitva álló időpontig indokolás nélkül visszavonhatja, az addig befizetett ajánlati biztosítékot haladéktalanul visszafizeti. 

17.  Ha az ajánlat nyertese az előirt határidőn belül – neki felróható ok miatt – nem teljesíti vállalt kötelezettségét, a szerződést nem köti meg és, mulasztását hitelt érdemlően nem igazolja, úgy az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti és a szerződés megkötésére a továbbiakban nem tarthat igényt.

18.  Bérbeadó a soron következő ajánlattevővel köt szerződést.

19.  A bérleti jog megszerzésére benyújtott ajánlatok felbontására a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság legalább két tagja, valamint a vagyonkezelési ügyintéző jelenlétében 2016. augusztus 05-én 0900-kor nyilvános eljárás során kerül sor. Az ajánlatok bontásáról a pályázók külön értesítést nem kapnak. A pályázati ajánlatok felbontás után a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság megállapítja, hogy, mely ajánlat(ok) érvényesek.

20.  2016. augusztus 05-én 0930-kor kerül sor a nyilvános tárgyalásra.A tárgyalás időpontjáról az ajánlattevők külön értesítést nem kapnak. A nyilvános tárgyaláson az érvényes ajánlattevők vehetnek részt. Több ajánlat benyújtása esetén az együttes versenytárgyalás akkor tartható meg, ha ahhoz valamennyi ajánlattevő hozzájárult, ellenkező esetben az ajánlattevőkkel külön-külön kell tárgyalni.

21.  A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, mely az ajánlattevőknek megküldésre kerül.

22.  A tárgyalás során az ajánlattevők fenntartott, vagy az önkormányzat számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek.

23.  Az ajánlatokról a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság véleményének figyelembevételével - a soron következő képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület dönt. Az eredményt 8 napon belül kell az érintettekkel közölni.

24.  A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy az ajánlati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.

25.  Hiánypótlásra lehetőség nincs.

 

További információ Joó Sándor (45/ 470-022/209 mellék) ügyintézőtől kérhető.

 

 

Vásárosnamény, 2016. június 30.

 

                                                                                                          Filep Sándor  

                                                                                                          polgármester

 

Ezúton hívjuk fel figyelmüket a NAK új szolgáltatására.

Energetikai audit szolgáltatást indít a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Az Energiahatékonysági törvény az agrárnagyvállalatok számára kötelező energetikai audit elvégzését írja elő. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egy új szolgáltatás keretében online felületet és adatbázist hozott létre, hogy segítse a gazdálkodókat az auditorok kiválasztásában, illetve az elvárt megtakarítások elérésében. Energetikai audit szolgáltatást indít a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nagyvállalati tagjai számára, amelynek keretében kidolgozott egy szolgáltatást és egy online rendszert. A szolgáltatás célja, hogy segítse kialakítani a kapcsolatot az auditorok és a nagyvállalatok között. A komplex támogató program az érintetteket a rájuk rótt kötelezettségek teljesítésében, illetve az elvárt megtakarítások elérésében támogatja. A NAK a szolgáltatást azzal a céllal indítja, hogy az érintett tagjai számára hatékonyan és célzottan eljussanak a szükséges információk, és szakmai segítséget nyújtson az auditok előkészítéséhez, az auditok lebonyolításához, valamint az auditokban meghatározásra kerülő energiahatékonysági intézkedések megvalósításához. Az ellenőrzésre azért van szükség, mert Magyarországon is megjelent az energiahatékonyságról szóló törvény 2015 májusában, amely hivatalosan is kötelezővé tette az energetikai audit elvégzését a nagyvállalatok számára. A törvény először 2015. december 5-i határidővel, majd négyévente ismétlődő jelleggel határozta meg a vizsgálat elvégzését. A kormányzat az idő rövidsége és az auditori kapacitás hiánya miatt egy év haladékot adott az érintett kör számára az auditok elvégeztetésére és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) részére történő benyújtására. Az első audit elvégzésének és beadásának végső időpontja ennek értelmében 2016. december 31. A nagyvállalati kategóriába azok a vállalkozások tartoznak, amelyek 250 főnél több alkalmazottat foglalkoztatnak, az éves nettó árbevételük az 50 millió eurót vagy az éves mérlegfőösszegük a 43 millió eurót meghaladja. Fontos tudnivaló, hogy az egy érdekeltségi körbe tartozó, de több telephellyel rendelkező vállalatokat egybeszámítással kell kezelni, így amennyiben a cégcsoport eléri a nagyvállalati feltételeket, akkor auditra kötelezett. A Kamara mintegy száz, ebbe a körbe tartozó társaságot tart nyilván. Bár az energetikai audit kötelező a nagyvállalatok számára, a vizsgálatra érdemes lehetőségként tekinteni, hiszen az ellenőrzés elvégzése és a feltárt, energiahatékonyságot javító intézkedések bevezetése, az energiaköltséget csökkentő beruházások megvalósítása elemi érdeke a vállalatoknak. Az energiahatékonyság-javulást alátámasztó számításoknak a Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó egyes pályázatok esetében is fontos szerepe lehet, hiszen számos pályázati felhívása tartalmaz energiafelhasználás csökkentésére irányuló fejlesztési területeket, az energiamegtakarítások bemutatásához pedig energetikai kalkulációk szükségesek. Részletesebb információk, közvetlen elérhetőségek ill. bejelentkezés érdekében kérejük keressék honlapunk alábbi linken elérhető oldalán a jobb oldali menüpontban található linket: http://www.nak.hu/index.php/szolgaltatasok/tagoknak

Üdvözlettel

Rácz Imre
megyei elnök

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete

Július elsejétől működik az Észak-Alföld egészére kiterjedő, ingyenes és anonim jogsegély-szolgáltatás. A korábbihoz hasonló ingyenes jogsegély programokat folytató, jelenlegi nevén „Észak-Alföldi JOGpontok” projekt keretében, díjmentesen kérhető tanácsadás gyakorlott jogászoktól a munkajog, a cégjog, TB- és adójog területén. A várakozások szerint több mint 15 ezer munkaerő-piaci szereplő számára nyújthat segítséget a komplex szolgáltatás.

 

Az Észak-Alföldön is megkezdte működését a jogszerű foglalkoztatást elősegítő, komplex jogsegély-szolgáltatás. A program a GINOP-5.3.3-15-2015-00004 azonosító számú „Észak-Alföldi JOGpontok” című projekt keretében valósul meg, teljes mértékben az Európai Szociális Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat jóvoltából. A támogatás összege 576,72 millió forint. A projekt kedvezményezettjei az Ipartestületek Országos Szövetsége, valamint a Munkástanácsok Országos Szövetsége a be nem jelentett munkavállalás visszaszorításához, illetőleg az esetleges munkaügyi viták rendezéséhez kívánnak hozzájárulni szerte a régióban. Ennek érdekében a két érdekképviseleti szervezet a következő három évben több mint 15 ezer ügyfélnek kíván segítséget nyújtani széleskörű szolgáltatási portfolió keretében.

 

Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen 31 helyszínen várják személyesen a tájékoztatást, vagy segítséget igénylő munkaerő-piaci szereplőket. Az ingyenes jogsegély igénybe vehető továbbá ingyenes zöld számon (06-80-77-88-00), valamint online és e-mailes formában a projekt honlapján (www.jogpontok.hu), októbertől pedig döntőbírói szolgáltatás keretében is tanácsadásban részesülhetnek az érdeklődők.

 

A projektről, a helyszínekről, az ügyfélfogadási időpontokról bővebb információ a www.jogpontok.hu oldalon érhető el.

Eseménynaptár

Március 2019
H K Sz Cs P Szo V
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: hivatal@vasarosnameny.hu

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásárosnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 16:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.

xmlns:og="http://ogp.me/ns#" xmlns:fb="http://ogp.me/ns/fb#"