kedd, március 19, 2019
Betûméret

Hírek

Hírek

Tájékoztatom, hogy a Képviselő-testület döntött az időskorúak támogatásáról.

 

Támogatásra jogosultak – anyagi körülményeiktől függetlenül – azok, akik

a)            Vásárosnamény városban bejelentett (állandó) lakóhellyel rendelkeznek,

b)           Vásárosnamény településen kívül tartózkodási cím nem került részükre megállapításra,

c)            2017. december 31. napjáig betöltötték vagy betöltik a 62. életévüket.

 

A jogosultak részére egységesen 3 000 Ft/fő összegű egyszeri támogatást biztosít az Önkormányzat.

 

A támogatás készpénzben felvehető:

Ø  a vásárosnaményi városrészen élők esetében 2017. december 12. napján 800-1530 óra között a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárában (Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1),

Ø  a gergelyiugornyai városrészen élők esetében 2017. december 12. napján 800-1530 óra között a Művelődési Házban,

Ø  a vitkai városrészen élők esetében 2017. december 12. napján 800-1530 óra között a Művelődési Házban.

 

Aki a fenti helyen és időben nem tudja felvenni a támogatást, úgy azt 2017. december 28. napjáig a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárából felveheti.

Az a-c) pontok alatt meghatározott jogosultságot okiratok, bemutatásával kell igazolni. (személyi igazolvány, lakcímkártya stb.)

 

Ezúton is kívánunk áldott, békés boldog új évet!

 

 

Vásárosnamény, 2017. december 04.

 

 

 

Filep Sándor                                                                                Dr. Szilágyi Péter 

polgármester                                                                                         jegyző

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a BURSA HUNGARICA  felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatok elbírálásáról szóló 134/2017. (XI. 30.) önkormányzati határozata alapján 20 fő „A” típusú pályázót részesített támogatásban. A támogatások havi összege 5 000 Ft.

Összesen benyújtott pályázatok száma:

„A” típusú pályázat: 32 db,

„B” típusú pályázat: 2 db.

A pályázók az EPER-Bursa rendszeren keresztül kaptak értesítést a támogatási döntésről.

 

Vásárosnamény, 2017. december 4.

Filep Sándor

polgármester

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 54. §-a alapján

 

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT

 

-  2017. november 27-én(hétfőn) 1700 órától a Perényi tanyán a Közösségi Házban,

-  2017. november 27-én (hétfőn) 1800 órától a vitkai városrészen az általános iskola ebédlő helyiségében  (Damjanich u. 34. sz.),

-  2017. november 28-án (kedden) 1630 órától a gergelyiugornyai városrészen a Művelődési Házban (Munkácsi u. 2. sz.),

-  2017. november 30-án (csütörtökön) 1600 órától a Városháza Nagytermében (Tamási Áron u. 1.),

 

közmeghallgatásra összehívom.

 

 

A KÖZMEGHALLGATÁS TÁRGYA

 

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, tevékenységéről.

            

      Előadó:Filep Sándor polgármester

 

2./ Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó terveiről.

 

      Előadó:Filep Sándor polgármester

 

3./ Egyéb közérdekű kérdések.

 

A közmeghallgatásra egyúttal minden városlakót is tisztelettel meghívok.

 

 

 

Vásárosnamény, 2017. november 08.

            

                                                                        Filep Sándor  

                                 polgármester

 

 

 
ÉRTESÍTÉS KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 54. §-a alapján

 

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT

 

-  2017. november 27-én(hétfőn) 1700 órától a Perényi tanyán a Közösségi Házban,

-  2017. november 27-én (hétfőn) 1800 órától a vitkai városrészen az általános iskola ebédlő helyiségében  (Damjanich u. 34. sz.),

-  2017. november 28-án (kedden) 1630 órától a gergelyiugornyai városrészen a Művelődési Házban (Munkácsi u. 2. sz.),

-  2017. november 30-án (csütörtökön) 1600 órától a Városháza Nagytermében (Tamási Áron u. 1.),

 

közmeghallgatásra összehívom.

 

 

A KÖZMEGHALLGATÁS TÁRGYA

 

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, tevékenységéről.

            

      Előadó:Filep Sándor polgármester

 

2./ Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó terveiről.

 

      Előadó:Filep Sándor polgármester

 

3./ Egyéb közérdekű kérdések.

 

A közmeghallgatásra egyúttal minden városlakót is tisztelettel meghívok.

 

 

Vásárosnamény, 2017. november 08.

 

 

                                                                      

   Filep Sándor  

                                 polgármester

 

Vásárosnamény belterület 4208/32 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű

9 998 m2nagyságú ingatlan értékesítésére.

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata - a Képviselő-testület 130/2017. (XI. 30.) önkormányzati határozata alapján – nyílt ajánlattételi eljárás (licittárgyalás) keretében értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlant:

 

1.            Kiíró megnevezése, székhelye:

4800 Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli: Filep Sándor polgármester) 4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u 1.

 

2.            Lebonyolító megnevezése:

         Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által létrehozott lebonyolító szervezet.

3.            Felhívás célja, jellege, fordulók száma:

Vásárosnamény belterületi 4208/32 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 9 998 m2 nagyságú ingatlanértékesítés.

Jellege: Licittárgyalás

Fordulók száma: egyfordulós

4.            Az ingatlan adatai:

 

Cím, Hrsz, Megnevezés

Tulajdoni hányad terület

Teher és jogosultja

Vásárosnamény belterület 4208/32 Hrsz. kivett, beépítetlen terület

1/1 kivett beépítetlen terület 9 998 m2

---

 

 

 

5.            Az ingatlan kikiáltási ára, pályázati biztosíték, licitlépcső:

 

Cím, Hrsz, Megnevezés

Kikiáltási ár (bruttó)

Pályázati biztosíték

Licitlépcső

Vásárosnamény belterület 4208/32 Hrsz. kivett, beépítetlen terület

5 000 000 Ft

200 000 Ft

50 000 Ft

 

6.           Az Ingatlan megtekintését, bejárását az Önkormányzat előzetesen egyeztetett kérés alapján biztosítja.

  

Az licittárgyalásra jelentkezés ideje:                     2018. január 5-én 0900 órakor

Az licittárgyalásra jelentkezés módja:                   Személyesen vagy képviselő útján

A licittárgyalás időpontja:                        2018. január 5-én 0930 órakor

Az licittárgyalás helyszíne:                                               4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. Városháza

Az licittárgyalásra jelentkezés helye:        Városháza tárgyalóterme

 

 

7.           Az eljárás során a licitálás bruttó értéken történik, azzal, hogy az általános forgalmi adó összege áthárításra kerül. A megjelölt Ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86.§ (1) bekezdés k) pontjai alapján általános forgalmi adóval terhelt.

 

8.            Az eljárásban ajánlattevőként csak az vehet részt, aki az eljárás megkezdése előtt 200 000,- Ft (azaz kettőszázezer forint) összegű pályázati biztosítékot átutalt Vásárosnamény Város Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11744065-15403399 számlaszámra, vagy azt az önkormányzat pénztárába befizette és ennek tényét igazolja. A nyertes licitáló esetében a pályázati biztosíték a vételárba beszámításra, a nem nyertes licitáló részére az eljárást követő 5 munkanapon belül visszafizetésre illetve visszautalásra kerül. A pályázati biztosíték után az Önkormányzat költséget nem számít fel és kamatot nem fizet.

 

9.            Az Önkormányzat külön felhívja a figyelmet, hogy a pályázati biztosíték megfizetését csak abban az esetben áll módjában elfogadni, ha az Vásárosnamény Város Önkormányzat számláján történő jóváírása az árverés megkezdéséig megtörténik.

 

10.        A licittárgyaláson csak az vehet részt, aki igazolást mutat be arról, hogy a pályázati biztosítékot a 8. pontban foglaltak szerint átutalta az Önkormányzat számlájára, vagy azt a pénztárba befizette. Amennyiben a nyilatkozattétel feltételei fennállnak, az ajánlattevő írásbeli nyilatkozata („Nyilatkozat az ajánlattevő részére történő értékesítés feltételeinek fennállásáról”) szükséges arról, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint a licittárgyalás időpontjában köztartozásmentes adózónak minősül, és az Önkormányzattal szemben lejárt tartozással nem rendelkezik.

 

11.        A licittárgyaláson részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A licittárgyaláson történő részvételi jogosultságot jelentkezéskor igazolni kell. Személyazonosság igazolására alkalmas irattal, valamint gazdálkodó szervezetek vagy más szervezetek nevében történő részvétel esetén eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal és 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonattal – amennyiben ezzel még nem rendelkezik akkor a cégbejegyzés iránti kérelmének cégbírósági lajstromszámmal ellátott példányával –, illetve bírósági nyilvántartásba vételről szóló okirattal vagy ezekkel egyenértékű okirattal (ezen okiratok eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányával).

 

12.        Az ajánlattevők a kikiáltási árról indulva, felfelé licitálhatnak, a licittárgyalás vezetője által közölt aktuális licitlépcsővel, vagy annak többszörösével. A meghirdetett induló kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot tenni nem lehet, az ilyen ajánlat érvénytelen. 

 

13.        A licittárgyalás során az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó szerződés megkötésére a licitálás során a legmagasabb vételárat ajánló ajánlattevő szerez jogot.

 

14.        A nyertes ajánlattevő köteles a szerződést, a szerződéskötésre felhívó levelében meghatározott határidőn belül megkötni.

 

15.        Az Ingatlan vételára egy összegben, átutalással fizethető meg legkésőbb a szerződés megkötését követő 30 napon belül. Az Önkormányzat halasztott, vagy részletfizetést tartalmazó ajánlatot nem fogad el. Az Önkormányzat (Eladó) a tulajdonjogot a teljes vételár igazolt megfizetéséig fenntartja. Vevő tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez az Önkormányzat a teljes vételár (Eladó) bankszámláján történő jóváírása esetén járul hozzá.

 

16.        Amennyiben az ajánlattevő vevő a teljes vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül nem fizeti meg, a pályázati biztosítékot elveszti és a licittárgyalás eredménytelennek minősül.

 

A licittárgyalás eredménytelen:

-ha nem jelent meg egy ajánlattevő sem,

-ha az ajánlattevő a kikiáltási áron érvényes vételi ajánlatot nem tettek;

-ha a licittárgyalási eljárás tisztaságát, vagy az ajánlattevők érdekeit súlyosan sértő cselekmény, vagy az összeférhetetlenségi szabályok megsértése miatt a licittárgyalás érvénytelenítéséről kell dönteni;

-a nyertes ajánlattevő visszalépése esetében (Visszalépésnek minősül, ha a nyertes ajánlattevő a szerződéskötésre előírt határidő alatt a szerződést nem köti meg, vagy a teljes vételárat határidőben nem fizeti meg.) Ebben az esetben a nyertes ajánlattevő a befizetett árverési biztosítékot elveszti, felel az Önkormányzatot ért károkért és viseli az Önkormányzat ebből eredő költségeit.

 

17.       Az Önkormányzat fenntartja a jogát arra, hogy az ajánlattételi felhívást a licittárgyalás megkezdése előtt visszavonja, és az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az Önkormányzat az ajánlattételi felhívást - annak megkezdéséig - kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség nélkül vonhatja vissza, ebben az esetben a pályázati biztosítékot haladéktalanul visszafizeti. A tulajdonszerzési korlátozásba ütköző szerződés semmis.

 

18.       Az Önkormányzat felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy önmagában a licittárgyalás lefolytatása és eredményhirdetése alapján az Önkormányzatnak szerződéskötési kötelezettsége nem keletkezik.

 

19.       Az Önkormányzat kéri, hogy az Ingatlan állapotáról, szerkezetéről, az Ingatlanra vonatkozó helyi vagy országos előírásokról a licittárgyaláson történő részvételt megelőzően megfelelő körültekintéssel tájékozódjanak, és ajánlataikat ennek alapján tegyék meg, továbbá a szerződéskötéshez szükséges igazolások beszerzéséről úgy gondoskodjanak, hogy azok a szerződéskötés előírt időpontjára rendelkezésre álljanak.

 

20.       A licittárgyalási eljárásra benyújtandó nyilatkozatok megtalálhatóak Vásárosnamény Város Önkormányzatának weboldalán.

 

-         Nyilatkozat ajánlattevő részére történő értékesítés feltételeinek elfogadásáról

-         Nyilatkozat a licittárgyalás rendjének elfogadásáról

-         Nyilatkozat titoktartásról

 

Az ajánlattétel nyilvános, azon minden természetes és jogi személy részt vehet. Az ingatlan munkaidőben egyeztetett időpontban megtekinthető. Információ: Joó Sándor vagyonkezelési ügyintéző: Tel.: 45 470 022/209 mellék.

 

 

 

Vásárosnamény, 2017. november 23.

 

 

                                                                                                                                                                                                                              Filep Sándor

polgármester                  

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.  2017. október 01-től új műszaki hibabejelentő rendszert vezetett be. Műszaki probléma esetén ingyenesen hívató telefonszám:

+36 80/205-157

 

A nap 24 órájában várják a műszaki problémával kapcsolatos hívásokat, az irányítószám bediktálása után a helyi műszaki ügyintézővel tudnak egyeztetni.

 

 

                                                                                                                      Filep Sándor sk.

                                                                                                                      polgármester

 

Eseménynaptár

Március 2019
H K Sz Cs P Szo V
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: hivatal@vasarosnameny.hu

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásárosnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 16:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.

xmlns:og="http://ogp.me/ns#" xmlns:fb="http://ogp.me/ns/fb#"