szerda, április 24, 2019
Betûméret

Hírek

Hírek

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az EFOP 1.5.3-16-2017-00111 számú projekt keretében középiskolai tanulók, és felsőoktatási hallgatók tanulmányi ösztöndíjáról szóló 3/2019.(III.1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ösztöndíjrendelet) alapján benyújtott pályázatok közül az alábbi pályázókat támogatja:

 

 • Albók Dzsenifer 4800 Vásárosnamény, Széchenyi utca 54.
 • Almási Edina 4804 Vásárosnamény, Nagy Sándor József utca 22/B.
 • Baráth Zsolt 4803 Vásárosnamény, Bethlen Gábor utca 14.
 • Báthory Dóra 4800 Vásárosnamény, Arany János utca 20.
 • Csatlós Viktória 4800 Vásárosnamény, Rózsafa utca 18.
 • Farkas Annamária Panna 4800 Vásárosnamény, Hunyadi János utca 20.
 • Illés Dóra Kata 4800 Vásárosnamény, Dózsa György utca 20.
 • Király Anna 4800 Vásárosnamény, Dózsa György utca 36/A
 • Kósa Eszter 4800 Vásárosnamény, Esze Tamás utca 9.
 • Mile Dóra Edit 4800 Vásárosnamény, Rákóczi Ferenc út 36.
 • Molnár Emese Lilla 4800 Vásárosnamény, Kossuth Lajos út 34. 2. em. 11 a.
 • Szabó Dávid József 4800 Vásárosnamény, Sport utca 25.
 • Székely Csenge 4800 Vásárosnamény, Rózsafa utca 22.
 • Tar Dominik 4800 Vásárosnamény, Hunyadi János utca 23.
 • Vass Tamás 4803 Vásárosnamény, Bethlen Gábor utca 8.

A tanulmányi ösztöndíj összege a 2018/2019-es tanév februártól júniusig (a továbbiakban: II. félév) és a 2019/2020-as tanév szeptemberétől januárig (a továbbiakban: I. félév) terjedő 5-5 hónapos időtartamra havonta 10 000 Ft pályázónként.

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének

i s m é t e l t

p á l y á z a t i   f e l h í v á s a

 

Tanulmányi ösztöndíj pályázat az EFOP 1.5.3-16-2017-00111 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése Vásárosnaményban és térségében” című európai uniós projekt keretein belül, felsőoktatási hallgatók számára

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2019. (III. 01.) önkormányzati rendeletével, az EFOP 1.5.3-16-2017-00111 számú projekt keretein belül, a 2018/2019. tanév II. félévétől középiskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók számára ösztöndíjat alapított.

Jelen ismételt pályázati felhívás kizárólag a felsőoktatásban hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatalok számára hirdeti meg az ösztöndíj támogatási lehetőséget.

Tanulmányi ösztöndíj támogatásban részesülhet az a pályázó, aki

 1. Vásárosnamény város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkezik és magyar állampolgár,
 2. nappali tagozaton, nem utolsó évesként felsőfokú oktatási intézményben hallgatói jogviszony keretében folytatja tanulmányait,
 3. a rendelet hatálybalépését megelőző tanulmányi félévben legalább 3,51 tanulmányi átlageredményt ért el,

A jogosultsági feltételek igazolása a pályázó feladata és kötelezettsége. Ez, az ösztöndíjprogram meghirdetésével egyidejűleg közzétett pályázati formanyomtatványon (1.sz. melléklet), a szükséges mellékletek becsatolásával tehető meg, melynek érvényességéhez minden esetben szükséges a pályázó aláírása is.

Az ösztöndíj támogatás forrása, mértéke és formája:

 

A támogatás forrását az EFOP-1.5.3-16-2017-00111 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Vásárosnaményban és térségében” című európai uniós projekt biztosítja.

Az ösztöndíj összege a 2018/2019-es tanév februártól júniusig (a továbbiakban: II. félév) és a 2019/2020-as tanév szeptemberétől januárig (a továbbiakban: I. félév) terjedő 5-5 hónapos időtartamra havonta 10.000 Ft pályázónként, amely a pályázat benyújtásakor folyamatban lévő tanulmányi félévtől kezdődően jár úgy, hogy

 1. a tanulmányi ösztöndíjszerződés megkötésekor a 2018/2019-es tanév II. félévre járó tanulmányi ösztöndíj a tanulmányi ösztöndíj szerződés megkötését követő 15 napon belül egy összegben, valamint
 2. 2019/2020-as tanév I. félévre járó tanulmányi ösztöndíj szintén egy összegben kerül átutalásra a tárgyév szeptember 15. napjáig a pályázó által megjelölt pénzforgalmi számlára a tanulói/hallgatói jogviszony és a tanulmányi eredmény igazolását követően.

A pályázat benyújtásának módja, határideje és feltételei:

 

A benyújtás módja:

A pályázati űrlapot egy eredeti példányban az erre rendszeresített nyomtatványon (1. sz. melléklet), zárt borítékban – személyesen, vagy postai úton – a szükséges mellékletekkel együtt az alábbi címre kérjük benyújtani: Vásárosnamény Város Önkormányzata, 4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.

Kérjük, a borítékra írja rá: „EFOP 1.5.3-16-2017-00111 – Ösztöndíjpályázat”

Információ kérhető a 06-30/850-6467-as telefonszámon hétköznap 08.00-16.00 óra között Joóné Toldi Katalin szakmai vezetőtől.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. április 12. (péntek) 1000

A pályázati határidőt követően beérkezett pályázatok érvénytelenek.

A hiányosan, vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására, a pályázatok beadására nyitva álló határidő leteltét követően egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra nyitva álló idő, az erről szóló felhívás kézhezvételétől (az elektronikus levél címzetthez történő megérkezése) számított 2 munkanap (2019. április 16. 10.00 ) A hiánypótlási határidő elmulasztása jogvesztő. Hiánypótlási felhívás kiküldése kizárólag elektronikus úton történik.

 

A benyújtás feltételei:

A pályázati űrlap csak a kötelező mellékletekkel együtt érvényes. Valamely kötelező melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül és kizárólag a hiánypótlást követően kerülhet sor annak érdemi értékelésére.

A tanulmányi ösztöndíjban - legfeljebb 5 fő felsőfokú oktatási intézmény hallgatója - részesülhet.

A pályázat elbírálása:

 

A pályázatot bíráló bizottság (az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottsága) a határidőben benyújtott és formailag megfelelő pályázatokat megvizsgálja, rangsorolja és meghatározza a támogatásra, valamint az elutasításra javasolt pályázatok körét. Az Önkormányzat a határidőn túl benyújtott pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja.

 

A benyújtott és érvényes pályázatok rangsorolása során – a lenti sorrend szerint - előnyt élvez az, aki:

 1. legalább 4,0-es tanulmányi átlaggal rendelkezik a vizsgált időszakokban,
 2. hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű,
 3. az adott oktatási intézményben, vagy lakóhelyén magasabb óraszámban végzett közösségi/önkéntes tevékenységet,
 4. más ösztöndíjban nem részesül.

A tanulmányi ösztöndíj odaítéléséről a Képviselő-testület a bizottsági javaslat benyújtását követően zárt ülés keretében dönt.

A Képviselő-testület döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs. Jogszabálysértésre hivatkozással a Vásárosnaményi Járásbírósághoz címzett keresettel lehet fordulni.

Értesítés a pályázati döntésről

A döntésről a pályázókat az Önkormányzat postai küldemény útján - a döntés meghozatalát követően - haladéktalanul értesíti. A támogatásban részesülő pályázóval az Önkormányzat a döntés meghozatalától számított 15 napon belül tanulmányi ösztöndíjszerződést köt.

 

 

 

 

A pályázati adatlaphoz  kötelező benyújtani:

 1. A pályázó személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolatát (melyre „az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg kerül felvezetésre a pályázó aláírása mellett);
 2. Az oktatási intézmény aktuális félévre szóló igazolását a hallgatói jogviszonyról;
 3. A tárgyidőszakot megelőző lezárt félévi vizsgaeredmények átlagát igazoló, elektronikus tanulmányi rendszerekből kinyomtatott, az intézmény által hitelesített dokumentumot;
 4. Amennyiben releváns, a pályázó hátrányos helyzetének fennállását igazoló határozat másolatát, (melyre „az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg kerül felvezetésre a pályázó aláírása mellett);
 5. a pályázó által, legfeljebb egy A4 oldalnyi terjedelemben, kézzel írt bemutatkozó levél (család, lakóhely, hobbi, iskola, barátok, további tervek megfogalmazása, ösztöndíj felhasználásával kapcsolatos tervek megfogalmazása).

A tanulmányi ösztöndíjban részesülő személy köteles:

 1. a tanulmányi ösztöndíj folyósításának ideje alatt a hallgatói jogviszonyát a folyósítás végéig fenntartani és azt igazolni,
 2. a tanulmányi ösztöndíj folyósításának végéig a 3,51-es tanulmányi átlag teljesítését igazolni,
 3. a pályázati űrlapon megjelölt adatainak változásáról az Önkormányzatot 15 napon belül értesíteni és
 4. a tanulmányi ösztöndíjszerződés megszűnéséig az Önkormányzattal együttműködni.

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az ösztöndíj-programból pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait Vásárosnamény Város Önkormányzata nyilvántartásba vegye és azokat a Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetve az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje.

A pályázók értesítési kötelezettségei, a visszafizetés szabályai

A tanulmányi ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, és - a c) pont kivételével – a támogatottat a folyósított tanulmányi ösztöndíj teljes összegének, vagy arányos részének visszafizetésére kell kötelezni, ha a támogatott:

 1. hallgatói jogviszonya bármely okból megszűnik,
 2. a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt, vagy az Önkormányzatot bármilyen módon megtévesztette,
 3. a támogatott a 3,51-es tanulmányi átlagot nem teljesíti, vagy annak teljesítését nem igazolja,
 4. a tanulmányi ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését bármely okból kéri.

Az óvodai felvétel törvényi előírásai:

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fenntartó által közzétett közleményben, vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

Az óvoda, a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az óvodába a gyermek – törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként, vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

 

Az óvodai jogviszony létesítése:

 • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
 • Az óvoda vezetője
  • az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
  • a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került.
 • Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

 

A nevelési év meghatározása:

 • minden év szeptember 01-től a következő év 08. 31-ig tartó időszak.

Az óvodai beiratkozás időpontjai:

 • április 24.-25.-26.

 

 

 • Az óvodai beiratkozás helyszínei:
 • Hétszínvirág Óvoda 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24.
 • Aranyablak Tagóvoda 4803 Vásárosnamény, Óvoda utca 2.
 • Tündérkert Tagóvoda 4804 Vásárosnamény Damjanich János út 25.
 • Platán Tagóvoda 4826 Olcsva, Petőfi út 5.

 

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • a gyermek TAJ kártyája, és oltási kiskönyve.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét.

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele:

Az intézmény alapító okirata szerint, a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek integrált nevelése valósítható meg az általunk fenntartott óvodákban.

Óvodák és azok elérhetőségei:

Hétszínvirág Óvoda 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla u. 24

06/70 266-4402  06-45-470-648

Aranyablak Tagóvoda 4803 Vásárosnamény, Óvoda u. 2.

06-45-478-249;    06-70-330-4223

Tündérkert Tagóvoda 4804 Vásárosnamény Damjanich János űút 25.

06-45-478-633;    06-70-633-2090

Platán Tagóvoda 4826 Olcsva, Petőfi út 5.

06-45-703-326;    06-70-967-9847

Az óvoda felvételi körzete:

 • Vásárosnamény Város közigazgatási területe,
 • Olcsva Község közigazgatási területe.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

2019.május 31.

A jogorvoslati eljárás szabályai:

Az óvodai felvétel elutasításáról szóló döntés ellen a szülő a közléstől - ennek hiányában a tudomására jutásától - számított tizenöt napon belül fellebbezhet. Az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében másodfokon a fenntartó - Vásárosnamény Város valamint Olcsva Község Óvoda Fenntartó Társulása, székhely: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1. – jogosult eljárni és dönteni. A fellebbezés benyújtásának a helye: Vásárosnaményi Játékország Óvodái 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24.

Vásárosnamény Város Önkormányzata 2019. április 25. napján - csütörtök – 8.00. és 17. 00. óra között lakossági elektronikai hulladékgyűjtési napot szervez.

A fent megjelölt időpontban lehetőség lesz az otthonokban leselejtezett, üzemképtelen vagy megunt elektromos eszközök térítésmentes leadására.

 A Dózsa György utca 32. szám alatti Közmunkás bázis ( régi iskola ) udvarára kérjük az elektromos berendezések elszállítását.

A régi képcsöves monitorok és televíziók esetében az elszállítást végző cégnek az a kérése, hogy vigyázzon mindenki a készülékek épségére, azok össze ne törjenek.

A gyűjtés kizárólag elektronikai/elektromos készülékekre, berendezésekre vonatkozik. Egyéb háztartási hulladékot, lomot, veszélyes hulladékot, vegyszermaradékot, olajat, autógumit nem tudunk átvenni.

Üres számítógép házakat, megbontott, hiányos hűtőberendezéseket szintén nem vesz át a gyűjtő.

 

Kérjük, a Tisztelt Lakosságot, hogy a fentiekre tekintettel járjanak el.

 

Óvjuk együtt környezetünket!

 

Filep Sándor

polgármester

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatala a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (7) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a végrehajtásra kiadott 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 38/A.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (l)-(2) bekezdésére hivatkozva tájékoztatja az érintett szülőket, törvényes képviselőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozás időpontját a területileg illetékes Kisvárdai Tankerületi Központ véleményének kikérésével - az alábbiak szerint határozza meg és teszi közzé:

 

2019.április 11. (csütörtök) 8:00-19:00 óra
2019.április 12. (péntek) 8:00-18:00 óra között.

 

A 2019. évben tankötelessé váló - 2013. augusztus 31. napjáig született - gyermeket a szülő/törvényes képviselő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. Amennyiben a választott iskola intézményvezetője a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a tankötelessé vált gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az érintett általános iskola intézményvezetője a tanulói jogviszonyról szóló döntését írásban köteles meghozni. A gyermek szülője/törvényes képviselője a tanulói jogviszonyról szóló döntés ellen jogorvoslati kérelemmel élhet az intézmény fenntartójának címezve, az intézmény vezetőjénél.

 

A Kisvárdai Tankerületi Központ fenntartásában lévő általános iskolák esetében a jogorvoslatra vonatkozó kérelmet a Kisvárdai Tankerületi Központhoz (4600 Kisvárda, Kodály Zoltán u. 15/A.) kell benyújtani.

 

Vásárosnamény, 2019. március 09.

 

dr. Szilágyi Péter

hivatalvézető nevében és megbízásából

 

Ostorházi Sándor

hivatalvezető-helyettes

Eseménynaptár

Április 2019
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: hivatal@vasarosnameny.hu

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásárosnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 16:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.