vasárnap, január 20, 2019
Betûméret

Hírek Hírek

Hírek

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás pályázat útján történő hasznosítására:

A bérlakás címe:                                                      Területe:

 • Vásárosnamény, Bartók B. u. 5/B. II/5. 62,64 m2 (1 szoba + 2 félszoba+ előszoba + konyha

                                                                                   + fürdőszoba + WC)

A pályázat nyilvános, azon minden természetes személy részt vehet. A pályázati kiírás megtekinthető az önkormányzat honlapján, a Városháza hirdetőtábláján, valamint átvehető az Ügyfélfogadóban.

A pályázat benyújtásának határideje:       2018. május 9. (szerda)

Postai úton a beérkezés napja:                       2018. május 9. (szerda)

Személyesen:                                                 2018. május 9. (szerda) 1500 óra.

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi feltételekkel pályázatot hirdet az általa fenntartott integrált szociális intézményként működő – szociális alapszolgáltatásokat, szakosított ellátásokat nyújtó – Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ (székhelye: 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla u. 22.) intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására.

A munkáltató (kinevezési, megbízási jogkör gyakorlójának) neve: Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete.

Az intézmény tevékenységi köre: 26 férőhelyen tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó ellátás (idősek otthona), étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, idősek nappali ellátásának, hajléktalan személyek nappali ellátásának, valamint a gyermekétkeztetés biztosítása.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok, vezetői teljesítménykövetelmények: az integrált intézmény színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása, ellenőrzése. A vonatkozó központi és helyi jogszabályokban, illetve a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, valamint a költségvetési szervben folyó szakmai munkáért. Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása: felelős az önállóan működő intézmény gazdálkodásáért, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működését, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.

A pályázat elnyerésének feltételei (megbízási feltételek):

 1. A) Képesítési előírás:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendeletének 3. mellékletében meghatározott intézményvezető munkakör betöltésére jogosító szakképzettség és szakképesítés.

 1. B) Szakmai gyakorlat: felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett legalább öt év szakmai gyakorlat.

 

 1. C) A személyes gondoskodást végző, vezetői megbízással rendelkező személyek a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítésére kötelesek.

 

 1. D) Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.
 1. E) Büntetlen előélet
 1. F) az intézményben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a vezetői megbízással egyidejűleg határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony létesítése.
 1. G) Cselekvőképesség: A pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkoznia kell.

 

A pályázat elbírálása során – azonos feltételek esetén – előnyt jelent a felsőfokú szociális alapvégzettség, illetve a szociális szakvizsga megléte.

A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:

 • a képesítési előírás meglétét bizonyító diploma, oklevél, illetve a vezetőképzés elvégzéséről szóló oklevél (vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata);
 • a büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • a pályázó részletes szakmai életrajza és az előírt szakmai gyakorlata meglétének hitelt érdemlő igazolása;
 • az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének;

-    nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;

-    a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázata elbírálására nyilvános, vagy zárt testületi ülésen      

      kerüljön sor.

Hiánypótlásra – az erre irányuló felhívás kézhezvételétől számított 5 napon belül – egy alkalommal van lehetőség!

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás megnevezése, szintje:

Intézményvezető - magasabb vezető

A vezetői megbízás időtartama:      

 1. július 1. – 2023. június 30. napjáig tartó, 5 éves határozott időre szól.

Illetmény: az illetmény és a pótlékok a Kjt. és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. r. alapján – a magasabb beosztású vezetőkre vonatkozó szabályok szerint – kerülnek megállapításra.

A munkavégzés helye: 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla u. 22.

A pályázat benyújtásának határideje: a személyügyi központ honlapján történő közzétételtől számított 30. nap

A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot egy példányban, kizárólag papír alapon, ajánlott postai küldeményként „Pályázat a Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ intézményvezető beosztás ellátására” jeligével ellátva lehet benyújtani a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.).

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot – a Kjt-ben előírt bizottsági véleményezés után – a véleményezési határidő (a pályázat benyújtására nyitva álló idő után 21 nap) lejártát követő első rendes ülésén bírálja el a Képviselő-testület (mint munkáltató), amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

A pályázattal kapcsolatos bővebb információk Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal  Jegyzőjétől szerezhetőek be (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1., Tel/fax.: (45) 470-022/172, vagy e-mail: jegyzo@vasarosnameny.hu), aki egyúttal biztosítja azt is, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.

A Képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi feltételekkel pályázatot hirdet az általa fenntartott Beregi Múzeum (székhelye: 4800 Vásárosnamény, Rákóczi Ferenc út 13.) intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására:

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, foglalkoztatás jellege:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Teljes munkaidő.

Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a betöltendő munkakör és a képesítés feltételei a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezései alapján kerültek meghatározásra.

A vezetői megbízás megnevezése, szintje:

Igazgató - magasabb vezető

A vezetői megbízás időtartama:      

 1. augusztus 1. – 2023. július 31. napjáig tartó, 5 éves határozott időre szól.

Munkavégzés helye:

Beregi Múzeum 4800 Vásárosnamény, Rákóczi Ferenc út 13.

A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat,
 • tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátását, tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését,
 • közreműködik a feladatkörébe tartozó testületi, polgármesteri döntésekkel kapcsolatos döntések végrehajtásában.

Munkabér és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra Kjt. és a Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • magyar nyelvtudás,
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • büntetlen előélet,
 • a pályázó nem állhat muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • cselekvőképesség,
 • a Korm. rendelet által előírt szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
 • tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret,
 • a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat,
 • kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység végzése,
 • A Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdésében előírt tanfolyam megléte vagy határidőre történő elvégzése (a Korm. rendelet 6/G. § (3) bekezdésében foglalt esetet kivéve).

Az intézményvezetői megbízás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a képesítési előírás meglétét bizonyító diploma, oklevél (vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata);
 • legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
 • tudományos, publikációs jegyzék,
 • a büntetlen előéletet igazoló 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyilvános, vagy zárt ülésen történő bizottsági és testületi tárgyalását kéri,
 • nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

A munkakör betöltésének időpontja: 2018. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: a személyügyi központ honlapján történő közzétételtől számított 30. nap

A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázatot 1 eredeti példányban Vásárosnamény Város Polgármesterének (Filep Sándor Vásárosnamény Város Polgármestere 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.) címezve, zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Beregi Múzeum intézményvezetői álláshelyére”

Hiánypótlásra – az erre irányuló felhívás kézhezvételétől számított 5 napon belül – egy alkalommal van lehetőség!

A pályázatok elbírálásának rendje:

A pályázókat a Kjt. 20/A.§ (6) bekezdése és a Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése szerinti véleményező bizottság hallgatja meg, a megbízásról Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület döntéséhez előzetesen az Emberi Erőforrások Miniszterének véleményét kikéri.

A pályázatok elbírálásának határideje:

A pályázatot – a Kjt-ben előírt bizottsági véleményezés után – a véleményezési határidő (a pályázat benyújtására nyitva álló idő után 21 nap) lejártát követő első rendes ülésén bírálja el a Képviselő-testület (mint munkáltató), amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

 

A pályázati kiírás közzétételi helye:

A pályázati felhívás a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (www.kozigallas.gov.hu), a www.vasarosnameny.hu honlapon, valamint az Új Beregi Életben kerül közzétételre.

A pályázattal kapcsolatos további információ Dr. Szilágyi Péter jegyzőtől kérhető a +36/45/470-022/172-es telefonszámon, vagy a jegyzo@vasarosnameny.hu e-mail címen. Az intézményről bővebb információ a www.beregi-muzeum.hu weboldalon található.

A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné történő nyilvánítására.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. értesíti a Tisztelt Felhasználókat, hogy

2018.04.23-tól  -  2018.04.24-ig

2200 órától 0600 óráig

 

az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében

Károlyi-Tanya

 

település ivóvízhálózatán csőhálózat mosatást

végez.

 

A munkálatok átmeneti enyhe nyomáscsökkenéssel, vízzavarosodással járhatnak.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt

a Tisztelt Felhasználók megértését és szíves türelmét kéri.

Szeretnék mindenkit megnyugtatni a térségünkben és a városunkban, hogy a rosszindulatú - a tényeket a legkisebb mértékben figyelembe sem vevő - híreszteléssel ellentétben, mind az önkormányzati hivatalokban, mind a Járási Hivatalban becsületes, ÖNÖKÉRT dolgozó szakemberek és vezetők végzik a munkájukat. Csak a legmélyebb sajnálat hangján tudok szólni azokról, akik a politikát összekeverik a MINDENEN és MINDENKIN átgázoló embertelenséggel.

Vásárosnaményi Ifjúsági Klub          

 

 

 

 

 

OTP HK 970x250 1019

Eseménynaptár

Január 2019
H K Sz Cs P Szo V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: hivatal@vasarosnameny.hu

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásároisnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 16:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.

xmlns:og="http://ogp.me/ns#" xmlns:fb="http://ogp.me/ns/fb#"