vasárnap, február 17, 2019
Betûméret

Hírek Hírek

Hírek

Vásárosnamény belterület 4208/33 hrsz-ú 8 893 m2, 4208/34 hrsz-ú 8 360 m2 és 4208/35 hrsz-ú 7 788 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok értékesítésére.

Vásárosnamény Város Önkormányzata - a Képviselő-testület 60/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozata alapján – nyílt ajánlattételi eljárás (licittárgyalás) keretében értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanokat:

 1. Kiíró megnevezése, székhelye:

4800 Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli: Filep Sándor polgármester) 4800 Vásárosnamény, Tamási Á. utca 1.

 1. Lebonyolító megnevezése:

         Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által létrehozott lebonyolító szervezet.

 1. Felhívás célja, jellege, fordulók száma:

Vásárosnamény belterületi 4208/33 hrsz-ú 8 893 m2, 4208/34 hrsz-ú 8 360 m2 és 4208/35 hrsz-ú 7 788 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok együttes értékesítése.

Jellege: Licittárgyalás

Fordulók száma: egyfordulós

 1. Az ingatlanok adatai:

Cím, Hrsz, Megnevezés

Tulajdoni hányad, terület

Teher és jogosultja

Vásárosnamény belterület 4208/33 Hrsz.; kivett beépítetlen terület

1/1, kivett beépítetlen terület 8 893 m2

Vásárosnamény belterület 4213/2 hrsz-i illető csatorna vízelvezetési szolgalmi jog

Vásárosnamény belterület 4208/34 Hrsz.; kivett beépítetlen terület

1/1, kivett beépítetlen terület 8 360 m2

Vásárosnamény belterület 4213/2 hrsz-i illető csatorna vízelvezetési szolgalmi jog

Vásárosnamény belterület 4208/35 Hrsz.; kivett beépítetlen terület

1/1, kivett beépítetlen terület 7 788 m2

Vásárosnamény belterület 4213/2 hrsz-i illető csatorna vízelvezetési szolgalmi jog

 1. Az ingatlanok kikiáltási ára, pályázati biztosíték, licitlépcső:

Cím, Hrsz, Megnevezés

Kikiáltási ár (bruttó)

Pályázati biztosíték

Licitlépcső

Vásárosnamény belterület 4208/33 Hrsz; kivett, beépítetlen terület

4 500 000 Ft

150 000 Ft

100 000 Ft

Vásárosnamény belterület 4208/34 Hrsz; kivett, beépítetlen terület

4 200 000 Ft

150 000 Ft

100 000 Ft

Vásárosnamény belterület 4208/35 Hrsz; kivett, beépítetlen terület

4 000 000 Ft

150 000 Ft

100 000 Ft

 1. Azingatlanok megtekintését, bejárását az Önkormányzat előzetesen egyeztetett kérés alapján biztosítja.

  

Az licittárgyalásra jelentkezés ideje:                 2018. május 29-én 1400 órakor

Az licittárgyalásra jelentkezés módja:              Személyesen vagy képviselő útján

A licittárgyalás időpontja:                                2018. május 29-én 1430 órakor

Az licittárgyalás helyszíne:                                           4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. Városháza

Az licittárgyalásra jelentkezés helye:                Városháza tárgyalóterme

 1. Az eljárás során a licitálás bruttó értéken történik, azzal, hogy az általános forgalmi adó összege áthárításra kerül. A megjelölt ingatlanok értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86.§ (1) bekezdés k) pontjai alapján általános forgalmi adóval terhelt.
 1. Az eljárásban ajánlattevőként csak az vehet részt, aki az eljárás megkezdése előtt ingatlanonként 150 000,- Ft (azaz egyszáz-ötvenezer forint) összegű pályázati biztosítékot átutalt Vásárosnamény Város Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11744065-15403399 számlaszámra, vagy azt az önkormányzat pénztárába befizette és ennek tényét igazolja. A nyertes licitáló esetében a pályázati biztosíték a vételárba beszámításra, a nem nyertes licitáló részére az eljárást követő 5 munkanapon belül visszafizetésre illetve visszautalásra kerül. A pályázati biztosíték után az Önkormányzat költséget nem számít fel és kamatot nem fizet.
 1. Az Önkormányzat külön felhívja a figyelmet, hogy a pályázati biztosíték megfizetését csak abban az esetben áll módjában elfogadni, ha az Vásárosnamény Város Önkormányzat számláján történő jóváírása az árverés megkezdéséig megtörténik.
 1. A licittárgyaláson csak az vehet részt, aki igazolást mutat be arról, hogy a pályázati biztosítékot a 8. pontban foglaltak szerint átutalta az Önkormányzat számlájára, vagy azt a pénztárba befizette. Amennyiben a nyilatkozattétel feltételei fennállnak, az ajánlattevő írásbeli nyilatkozata („Nyilatkozat az ajánlattevő részére történő értékesítés feltételeinek fennállásáról”) szükséges arról, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a szerint a licittárgyalás időpontjában köztartozásmentes adózónak minősül és az Önkormányzattal szemben lejárt tartozással nem rendelkezik.
 1. A licittárgyaláson részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A licittárgyaláson történő részvételi jogosultságot jelentkezéskor igazolni kell. Személyazonosság igazolására alkalmas irattal, valamint gazdálkodó szervezetek vagy más szervezetek nevében történő részvétel esetén eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal és 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonattal – amennyiben ezzel még nem rendelkezik akkor a cégbejegyzés iránti kérelmének cégbírósági lajstromszámmal ellátott példányával –, illetve bírósági nyilvántartásba vételről szóló okirattal vagy ezzel egyenértékű okirattal (ezen okiratok eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányával).
 1. Az ajánlattevők a kikiáltási árról indulva, felfelé licitálhatnak, a licittárgyalás vezetője által közölt aktuális licitlépcsővel vagy annak többszörösével. A meghirdetett induló kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot tenni nem lehet, az ilyen ajánlat érvénytelen. 

 

 1. A licittárgyalás során az ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó szerződés megkötésére a licitálás során a legmagasabb vételárat ajánló ajánlattevő szerez jogot.
 1. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződést, a szerződéskötésre felhívó levelében meghatározott határidőn belül megkötni.
 1. Az ingatlanok vételára egy összegben, átutalással fizethető meg legkésőbb a szerződés megkötését követő 30 napon belül. Az Önkormányzat halasztott vagy részletfizetést tartalmazó ajánlatot nem fogad el. Az Önkormányzat (Eladó) a tulajdonjogot a teljes vételár igazolt megfizetéséig fenntartja. Vevő tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez az Önkormányzat a teljes vételár (Eladó) bankszámláján történő jóváírása esetén járul hozzá.
 1. Amennyiben az ajánlattevő vevő a teljes vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül nem fizeti meg, a pályázati biztosítékot elveszti és a licittárgyalás eredménytelennek minősül.

 

A licittárgyalás eredménytelen:

 • ha nem jelent meg egy ajánlattevő sem,
 • ha az ajánlattevő a kikiáltási áron érvényes vételi ajánlatot nem tettek;
 • ha a licittárgyalási eljárás tisztaságát, az ajánlattevők érdekeit súlyosan sértő cselekmény vagy az összeférhetetlenségi szabályok megsértése miatt a licittárgyalás érvénytelenítéséről kell dönteni;
 • a nyertes ajánlattevő visszalépése esetében (Visszalépésnek minősül, ha a nyertes ajánlattevő a szerződéskötésre előírt határidő alatt a szerződést nem köti meg, vagy a teljes vételárat határidőben nem fizeti meg.) Ebben az esetben a nyertes ajánlattevő a befizetett árverési biztosítékot elveszti, felel az Önkormányzatot ért károkért és viseli az Önkormányzat ebből eredő költségeit.
 1. Az Önkormányzat fenntartja a jogát arra, hogy az ajánlattételi felhívást a licittárgyalás megkezdése előtt visszavonja és az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az Önkormányzat az ajánlattételi felhívást - annak megkezdéséig - kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség nélkül vonhatja vissza, ebben az esetben a pályázati biztosítékot haladéktalanul visszafizeti. A tulajdonszerzési korlátozásba ütköző szerződés semmis.
 1. Az Önkormányzat felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy önmagában a licittárgyalás lefolytatása és eredményhirdetése alapján az Önkormányzatnak szerződéskötési kötelezettsége nem keletkezik.
 1. Az Önkormányzat kéri, hogy az ingatlanok állapotáról, szerkezetéről, az ingatlanokra vonatkozó helyi vagy országos előírásokról a licittárgyaláson történő részvételt megelőzően megfelelő körültekintéssel tájékozódjanak és ajánlataikat ennek alapján tegyék meg. Továbbá a szerződéskötéshez szükséges igazolások beszerzéséről úgy gondoskodjanak, hogy azok a szerződéskötés előírt időpontjára rendelkezésre álljanak.
 1. A licittárgyalási eljárásra benyújtandó nyilatkozatok megtalálhatóak Vásárosnamény Város Önkormányzatának weboldalán.
 • Nyilatkozat ajánlattevő részére történő értékesítés feltételeinek elfogadásáról
 • Nyilatkozat a licittárgyalás rendjének elfogadásáról
 • Nyilatkozat titoktartásról

Az ajánlattétel nyilvános, azon minden természetes és jogi személy részt vehet. Az ingatlanok munkaidőben egyeztetett időpontban megtekinthetőek.

További információ Czirjákné dr. Janovszki Szilvia (tel.: 45 470 022/209 mellék) vagyongazdálkodási- és igazgatási ügyintézőtől kérhető.

Vásárosnamény, 2018. április 27.

 Filep Sándor

    polgármester

A mai rohanó társadalomban fontos az, hogy mindenki minél hamarabb információhoz jusson ezt a célt tartotta szem előtt önkormányzatunk. Éltünk a Naracom Kft. felajánlásával, aki biztosítja, hogy városunkban három helyszínen kiépíti a FreeWifi-t.

A héten az Önkormányzat és a játszótér területén valósult meg a wifihálózat telepítése melyet, BeregSziveFreeWifi névre csatlakozva mindenki szabadon használhat. A terveink között szerepel még a városközpontban és a Kraszna híd „Zoárd-napi Sokadalom helyszínén” megvalósítani az ingyenesen használható internet elérést.

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 58/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat alapján nyilvános licittárgyalási eljárást hirdet meg a 4800 Vásárosnamény Szabadság tér 33. földszint 10. szám alatti 38 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadására.

 1. A meghirdetett ingatlan üzlethelyiség funkciót tölt be.
 2. Felszereltsége:
 3. A bérleti jogviszony 5 éves határozott idejű időtartam.
 4. A pályázaton minden természetes és jogi személy részt vehet.
 5. Az irányadó bérleti díj mértéke:            25 000 Ft/m2/év.

Licitlépcső mértéke         500 Ft/m2/év.

 1. A kiíró szerv megnevezése: Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 2. Lebonyolító szerv: Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság
 3. A felhívás célja, jellege: Vásárosnamény Szabadság tér 33. földszint 10. szám alatti üzlethelyiség bérbeadása, nyilvános, egyfordulós licittárgyalás eljárás során
 4. Hasznosítandó ingatlan adatai: 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 33. földszint 10. szám alatti ingatlan

Helyiségek :                                                 

 1. eladótér: 37,00 m2
 2. WC             1,00 m2

                                                    

                                                                            Összesen:        38,00 m2                                                                                                        

 1. A meghirdetett ingatlan üzlethelyiség funkciót tölt be. Felszereltsége: A bérleti jogviszony 5 éves határozott idejű időtartam. A licittárgyaláson minden természetes és jogi személy részt vehet. Az irányadó (minimális) bérleti díj mértéke: 25 000 Ft/m2/év.
 2. A bérlemény egyeztetett időpontban megtekinthető.
 3. Az ajánlatot érvényesen csak úgy lehet benyújtani, ha az ajánlattevő, ajánlati biztosítékként egy havi bérleti díjnak megfelelő (79 167 Ft) összeget az önkormányzat pénztárába befizet és azt hitelt érdemlően igazolta, az ajánlathoz csatolni kell.
 4. Az ajánlat benyújtásának határideje: 2018. május 28. Az ajánlatokat 2 példányban 1 eredeti és 1 másolati példányban cégjelzés nélküli zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Ajánlat Vásárosnamény, Szabadság tér 33. földszint 10. szám alatti 38 m2-es üzlethelyiség bérletére„ A beérkezett ajánlatokra az érkezés pontos idejét az önkormányzat felvezeti.
 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- az ajánlattevő nevét és címét;

- az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a versenytárgyalási feltételeket elfogadja és személyes adatai kezeléséhez hozzájárul;

  - külön nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő hozzájárul a többi ajánlattevővel való együttes tárgyaláshoz;

  - nyilatkozatot, hogy az irányadó (minimális) bérleti díj mértékét elfogadja;

- amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy azzal megegyező hiteles cégkivonatot, képviseletre jogosult aláírási címpéldányt;

- ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást;

  - annak meghatározását, hogy az ajánlat mely része minősül üzleti titoknak.

 1. Az ajánlat értékelésekor csak azt az ajánlatot lehet elbírálni, amely az előírt időben és tartalommal benyújtásra került.
 2. A Bérbeadó az ajánlatok elbírálását követően haladéktalanul intézkedik az ajánlati biztosítékként befizetett összeg nem nyertes ajánlattevő részére történő visszafizetéséről. A nyertes ajánlattevő által befizetett összeg beszámít az óvadék összegébe (az óvadék mértéke 3 havi bérleti díjnak megfelelő összeg).
 3. Bérbeadó az ajánlat benyújtásra nyitva álló időpontig indokolás nélkül visszavonhatja felhívását, az addig befizetett ajánlati biztosítékot haladéktalanul visszafizeti.
 4. Ha az ajánlat nyertese az előírt határidőn belül – neki felróható ok miatt – nem teljesíti vállalt kötelezettségét, a szerződést nem köti meg és mulasztását hitelt érdemlően nem igazolja, úgy az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti és a szerződés megkötésére a továbbiakban nem tarthat igényt. Bérbeadó a soron következő ajánlattevővel köt szerződést.
 5. A bérleti jog megszerzésére benyújtott ajánlatok felbontására a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság legalább két tagja, valamint a vagyonkezelési ügyintéző jelenlétében 2018. május 29-én 1500-kor nyilvános eljárás során kerül sor. Az ajánlatok bontásáról a pályázók külön értesítést nem kapnak. Az ajánlat(ok) felbontás(a) után a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság megállapítja, hogy, mely ajánlat(ok) érvényes(ek).
 6. május 29-én 1530-kor kerül sor a nyilvános tárgyalásra. A tárgyalás időpontjáról az ajánlattevők külön értesítést nem kapnak. A nyilvános tárgyaláson az érvényes ajánlattevők vehetnek részt.
 7. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, mely az ajánlattevőknek megküldésre kerül.
 8. A tárgyalás során az ajánlattevők fenntartott, vagy az önkormányzat számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek.
 9. Az ajánlatokról a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság véleményének figyelembevételével - a soron következő képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület dönt. Az eredményt 8 napon belül kell az érintettekkel közölni.
 10. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy az ajánlati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.
 11. Hiánypótlásra lehetőség nincs.

További információ Czirjákné dr. Janovszki Szilvia (45/ 470-022/209 mellék) ügyintézőtől kérhető.

Vásárosnamény, 2018. április 27.

                                                                                                          Filep Sándor  

                                                                                                          polgármester

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás pályázat útján történő hasznosítására:

A bérlakás címe:                                                      Területe:

 • Vásárosnamény, Bartók B. u. 5/B. II/5. 62,64 m2 (1 szoba + 2 félszoba+ előszoba + konyha

                                                                                   + fürdőszoba + WC)

A pályázat nyilvános, azon minden természetes személy részt vehet. A pályázati kiírás megtekinthető az önkormányzat honlapján, a Városháza hirdetőtábláján, valamint átvehető az Ügyfélfogadóban.

A pályázat benyújtásának határideje:       2018. május 9. (szerda)

Postai úton a beérkezés napja:                       2018. május 9. (szerda)

Személyesen:                                                 2018. május 9. (szerda) 1500 óra.

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi feltételekkel pályázatot hirdet az általa fenntartott integrált szociális intézményként működő – szociális alapszolgáltatásokat, szakosított ellátásokat nyújtó – Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ (székhelye: 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla u. 22.) intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására.

A munkáltató (kinevezési, megbízási jogkör gyakorlójának) neve: Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete.

Az intézmény tevékenységi köre: 26 férőhelyen tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó ellátás (idősek otthona), étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, idősek nappali ellátásának, hajléktalan személyek nappali ellátásának, valamint a gyermekétkeztetés biztosítása.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok, vezetői teljesítménykövetelmények: az integrált intézmény színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása, ellenőrzése. A vonatkozó központi és helyi jogszabályokban, illetve a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, valamint a költségvetési szervben folyó szakmai munkáért. Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása: felelős az önállóan működő intézmény gazdálkodásáért, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működését, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.

A pályázat elnyerésének feltételei (megbízási feltételek):

 1. A) Képesítési előírás:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendeletének 3. mellékletében meghatározott intézményvezető munkakör betöltésére jogosító szakképzettség és szakképesítés.

 1. B) Szakmai gyakorlat: felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett legalább öt év szakmai gyakorlat.

 

 1. C) A személyes gondoskodást végző, vezetői megbízással rendelkező személyek a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítésére kötelesek.

 

 1. D) Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.
 1. E) Büntetlen előélet
 1. F) az intézményben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a vezetői megbízással egyidejűleg határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony létesítése.
 1. G) Cselekvőképesség: A pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkoznia kell.

 

A pályázat elbírálása során – azonos feltételek esetén – előnyt jelent a felsőfokú szociális alapvégzettség, illetve a szociális szakvizsga megléte.

A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:

 • a képesítési előírás meglétét bizonyító diploma, oklevél, illetve a vezetőképzés elvégzéséről szóló oklevél (vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata);
 • a büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • a pályázó részletes szakmai életrajza és az előírt szakmai gyakorlata meglétének hitelt érdemlő igazolása;
 • az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének;

-    nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;

-    a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázata elbírálására nyilvános, vagy zárt testületi ülésen      

      kerüljön sor.

Hiánypótlásra – az erre irányuló felhívás kézhezvételétől számított 5 napon belül – egy alkalommal van lehetőség!

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás megnevezése, szintje:

Intézményvezető - magasabb vezető

A vezetői megbízás időtartama:      

 1. július 1. – 2023. június 30. napjáig tartó, 5 éves határozott időre szól.

Illetmény: az illetmény és a pótlékok a Kjt. és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. r. alapján – a magasabb beosztású vezetőkre vonatkozó szabályok szerint – kerülnek megállapításra.

A munkavégzés helye: 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla u. 22.

A pályázat benyújtásának határideje: a személyügyi központ honlapján történő közzétételtől számított 30. nap

A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot egy példányban, kizárólag papír alapon, ajánlott postai küldeményként „Pályázat a Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ intézményvezető beosztás ellátására” jeligével ellátva lehet benyújtani a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.).

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot – a Kjt-ben előírt bizottsági véleményezés után – a véleményezési határidő (a pályázat benyújtására nyitva álló idő után 21 nap) lejártát követő első rendes ülésén bírálja el a Képviselő-testület (mint munkáltató), amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

A pályázattal kapcsolatos bővebb információk Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal  Jegyzőjétől szerezhetőek be (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1., Tel/fax.: (45) 470-022/172, vagy e-mail: jegyzo@vasarosnameny.hu), aki egyúttal biztosítja azt is, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.

A Képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

Eseménynaptár

Február 2019
H K Sz Cs P Szo V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: hivatal@vasarosnameny.hu

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásároisnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 16:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.

xmlns:og="http://ogp.me/ns#" xmlns:fb="http://ogp.me/ns/fb#"