csütörtök, máj. 23, 2019
Betûméret

Hírek

Hírek

A nemzeti Fejlesztési Minisztérium idén tízedik alkalommal hirdette meg a Kerékpárosbarát Település és Kerékpárosbarát Munkahely pályázatokat. A közlekedésért felelős tárca az elismerésekkel arra ösztönzi az önkormányzatokat és a munkahelyeket, hogy a megfelelő infrastuktúra kialakításával, szemléletformálással tegyék lehetővé, biztonságossá és vonzóvá a környezetbarát kerékpáros közlekedést a lakosoknak, munkavállalóknak és ügyfeleknek.

Vásárosnamény kitűnő adottságokkal rendelkezik a kerékpárosok számára. A városközpontból kiinduló töltéskoronán kiépített, kiváló minőségű kerékpárutak hosszan behálózzák a vidéket, ugyan így a három városrészt összekötő kerékpárutakon is biztonságosan kerékpározhatunk így nem volt kérdés, hogy az előző két évhez hasonlóan ismét pályáztunk a „Kerékpárosbarát Település 2016” címre. A személyes ellenőrzést követően városunk idén is büszkén viselheti ezt a címet.

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére 2016. május 20-án Nyíregyházán, a Városháza Dísztermében került sor.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (továbbiakban: Vtv.) 11/A. § bekezdései alapján a Kormányhivatal március 31. napjáig a vadászterületek határára vonatkozóan ajánlást tesz közzé.

Tájékoztató a szabadidős és az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határértékének megállapításáról

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése alapján a környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt az üzemeltető köteles - a 10. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni a környezetvédelmi hatóságtól.

A környezetvédelmi hatóság hivatalból indult eljárás keretében állapítja meg a zajkibocsátási határértéket, amennyiben olyan tények birtokába jut, amelyek a kibocsátási határérték megállapítását teszik szükségessé. Ebben az esetben az üzemeltetőt az eljárás lefolytatásához szükséges adatok szolgáltatására kötelezi a hatóság. 

A környezeti zajforrás üzemeltetője a rendelet 11. § (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően köteles bejelentést tenni 30 napon belül a környezetvédelmi hatósághoz – a 93/2007. XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklet szerinti nyomtatványon – ha a zajforrás területén és annak hatásterületén bekövetkezett változás határérték-túllépést okozhat.

A környezetvédelmi hatóság a létesítmény zajkibocsátási határértékeit a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet mellékleteiben előírt terhelési határértékek és a hatályos Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat szerinti terület-felhasználás figyelembevételével, illetve ennek hiányában a tényleges beépítés alapján állapítja meg. 

A kérelem benyújtója:

·        a zajforrás üzemeltetője 

 

A kérelem benyújtásának helye:

·        a települési önkormányzat jegyzője (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.)  a Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti tevékenységek esetében:

 

1. számú melléklet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelethez

A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügyek

A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3073/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint:

 

41 épületek építése

42 egyéb építmények építése

43 speciális szaképítés

45 gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

46 nagykereskedelem

47 kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár)

55 szálláshely szolgáltatás

56 vendéglátás

73 reklám, piackutatás

81 építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés

90 alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység

93 sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység

 

Ügyintézési határidő:

·        21 nap, amely 21 nappal meghosszabbítható.

 

A kérelem igazgatási szolgáltatási díja:

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 153- §-a, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII. melléklete  értelmében ajegyző eljárása esetén az alapeljárás illetéke 5000 Ft, amelyet a kérelemmel egy időben, illetékbélyegen kell leróni.

 A kérelem tartalmi követelményei

A környezeti zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelem tartalmi követelményeit a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és annak 2. számú melléklete tartalmazza.

 A kérelem mellékletei:

A dokumentációnak tartalmaznia kell a hivatalos szabályozási terv térkép részletét – az elfogadó rendelet számának feltüntetésével -, mely ábrázolja az üzemi zajforrást, a hatásterületet, és az azon elhelyezkedő védendő létesítményeket beazonosítható formában.  

Jogorvoslati lehetőség:

 A települési önkormányzat jegyzőjének határozata ellen – annak kézbesítésétől számított – 15 napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12. 4400), mint II. fokú hatósághoz címzett, de az eljáró I. fokú környezetvédelmi hatóságnál előterjesztett, kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni.

A jegyzői határozat elleni fellebbezés illetéke az alapeljárás illetékének a kétszerese, azaz 10 000 Ft.

A virágzó növényállományok növényvédelme komoly kihívást jelent a gazdálkodóknak és a növényvédelemért felelős szakembereknek. Számos olyan károsító van, amelyek ebben a stádiumban is fokozottan veszélyeztetik növényeinket, és ellenük a hatékony védelem elengedhetetlen. A különböző növénykultúrák virágzási időszaka folyamatosan következik be napjainkban. Az e fenológiai fázisban végzett növényvédő szeres kezeléseket csak fokozott odafigyeléssel, és a jogszabályok rendelkezéseinek a maradéktalan betartásával szabad elvégezni. A növényvédelem egyik kritikus területe a méhek kímélése, növényvédő szeres kezelések által okozott méhpusztulások megelőzése. E tekintetben alapvető fontosságú feladat a növényvédősök, illetve a gazdatársadalom figyelmének felhívása e veszélyre, emlékeztetése a vonatkozó jogszabály méhek védelmével kapcsolatos rendelkezéseire.

Téves az a gondolat, hogy ha nincs tudomásunk méhek, méhészek jelenlétéről mezőgazdasági területünkön, illetve annak közvetlen környezetében, akkor nem kell számítanunk méhek repülésére területünkön, és a méhek védelmére sem kell gondot fordítanunk. A méhek nagy távolságokból, akár 2 kilométerről is látogathatják területünket, ezért számítanunk kell jelenlétükre. Virágzó növényállománynak tekintendő a gazdasági növény virágbimbójának festésétől az utolsó virágszirmok lehullásáig terjedő időszak. Abban az esetben, ha a gazdasági növényünk nem virágzik, de tömegesen előfordulnak a területen egyéb virágzó növények (gyomok, köztes növények, tábla széli akác vagy egyéb virágzó fák) területünket annak ellenére virágzó állományként kell kezelni, hogy a fő gazdasági növény nem virágzik.

A növényvédő szereket méhveszélyességük szempontjából a hatályos jogszabály 3 kategóriába sorolja. Méh veszélyességi kategóriájuk szerint vannak méhekre kifejezetten veszélyes növényvédő szerek, méhekre mérsékelten veszélyes növényvédő szerek, valamint méhekre nem jelölésköteles növényvédő szerek (méhekre nem veszélyes szerek).

Alapvető fontosságú szabály, hogy virágzó növényállományban méhekre kifejezetten veszélyes minősítésű növényvédő szer használata szigorúan tilos!

Méhekre mérsékelten veszélyes minősítésű növényvédő szer virágzó növényállományban csak méhkímélő technológiával használható fel. Méhkímélő technológia alatt értjük a növényvédő szernek a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően történő felhasználását, a jogszabály pontos fogalmazása szerint a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető el e technológia szerint a permetezés, és legkésőbb 23.00-órakor be kell azt fejezni. Ebben az esetben a méhekre mérsékelten veszélyes növényvédő szer olyan szintre történő lebomlásához, amely a méhekre már nem veszélyes rendelkezésre áll legalább 8 óra, amely e szereknél elegendő. Méhekre nem jelölés köteles (méhekre nem veszélyes) növényvédő szer virágzó növényállományban is korlátozás nélkül felhasználható.

A növényvédő szerek méh veszélyességi besorolását tartalmazza a készítmény engedélyokirata, de legegyszerűbben megtudhatjuk a szer csomagoló burkolatán található tájékoztatóból, az aktuális „Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok” című kiadványból, valamint a NÉBIH által működtetett interneten elérhető „Növényvédő szer kereső adatbázisból”.

A szabálytalan növényvédő szer használat miatt bekövetkezett méhpusztulásért, a felelős személy komoly mértékű hatósági bírságra számíthat, illetve a méhésznek okozott károkért polgári peres eljárás keretében kártérítési kötelezettsége van. A növényvédelmi bírság mértéke a tapasztalatok alapján súlyos esetben több tíz millió forintos összeg is lehet.

A méhek védelme minden termelő jogszabály által meghatározott kötelezettsége, de egyben közös felelősségünk is, hiszen nem csak egy méztermelő gazdasági állatról van szó, hanem nélkülük az ökológiai egyensúly is felborul.

Eseménynaptár

Május 2019
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: hivatal@vasarosnameny.hu

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásárosnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 16:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.