szerda, április 24, 2019
Betûméret

Hírek

Hírek

„Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” című, EFOP - 1.2.11-16-2017-00061 azonosítószámú pályázat keretében biztosított lakhatási támogatás igénybevételére

Jogosultsági feltételek:

A lakhatási támogatásra azok a 18 - 35 év közötti személyek jogosultak, akik Vásárosnaményban lakcímmel rendelkeznek, vagy Vásárosnaményba kívánnak költözni és Vásárosnamény Város közigazgatási területén működő munkáltatóknál kívánnak munkát vállalni vagy egyéni vállalkozást alapítani, továbbá akiknél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

 1. vállalja, hogy életvitelszerűen, állandó lakcímmel rendelkezve Vásárosnaményban él a lakhatási támogatás megállapítását követő minimum 2 évig,
 1. vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz,
 1. tudomásul veszi, hogy a lakhatási támogatás feltétele a településen végzett közösségi önkéntes tevékenység.

 

A lakhatási támogatás forrása, mértéke, formája:

 

A pályázati felhívásban az önkormányzat az ESÉLY-OTTHON „Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” című, EFOP - 1.2.11-16-2017-00061 azonosítószámú pályázat (a továbbiakban: Projekt) keretében felújított és berendezett lakások hasznosítását hirdeti meg az alábbiak szerint:

 1. A támogatás keretében 8 lakás kerül hasznosításra maximum 24 hónap időtartamra. A beköltözés kezdő időpontja a szerződéskötést követő 30 napon belül.
 • A pályázat nyertesei legfeljebb 2 éven keresztül lehetnek lakói a projekt keretében felújított ingatlannak, az ezt követő időponttól a lakhatásra vonatkozó jogosultság megszűnik csereingatlan biztosítása nélkül.
 1. A projekt megvalósítását követő 60 hónapos fenntartási időszakban a lakhatási támogatásra vonatkozó pályázati felhívás 2 évente kiírásra kerül.
 • A pályázat nyerteseinek a lakhatásért nem kell lakbért fizetniük, kizárólag az általuk használt lakás igazolt rezsiköltségének megfizetésére kötelesek.
 1. A lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a beköltözők legalább egyik tagja Vásárosnamény Város közigazgatási területén működő munkáltatónál foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen és vegyen részt a projekt célkitűzéseinek megvalósításában, illetve a projektben meghatározott tevékenységekben.
 2. A lakhatási támogatásban részesülőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a lakásba költözés időpontjától számított 3 napon belül ott állandó lakóhelyet létesít.
 • A lakhatásban részesítettek számára kötelező a projekt megvalósítása, valamint fenntartási időszaka alatt legalább 10 nap közérdekű önkéntes tevékenység végzése a településen. Az önkéntes tevékenység végzésére szerződés készül.

A pályázatokat a felhívás mellékletét képező lakásokra lehet benyújtani. Egy pályázó csak egy lakásra nyújthatja be igényét!

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki Vásárosnamény Város Önkormányzatának vezető tisztségviselője, a képviselő-testület tagja, illetve előzőek bármely tagjával Ptk. szerinti közeli hozzátartozói viszonyban van.

A Képviselő-testület a beköltöző személyek kiválasztásánál előnyben részesíti a 30. életévet el nem érő pályázókat továbbá előnyben részesítheti:

 1. a településen hiányszakmával rendelkező pályázót,
 2. aki a projekt megvalósítása kezdetétől önkéntes tevékenységet végzett.

A lakhatási támogatásra benyújtandó pályázat tartalmi elemei:

 1. pályázati adatlap,
 2. a pályázó részletes önéletrajza,
 3. az értékelési szempontok alátámasztására szolgáló dokumentumok:
 4. ca) nyilatkozat a jövedelmi és vagyoni viszonyokról, illetve az azokat igazoló dokumentumok,
 5. cb) amennyiben van a pályázónak gyermeke úgy az ő születési anyakönyvi kivonata vagy annak pályázó által hitelesített másolata,
 6. cc) vásárosnaményi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés, vagy egyéni vállalkozásról igazolás,
 7. cd) amennyiben a pályázó a pályázat benyújtása előtt önkéntes munkát végzett, az arról szóló igazolás,
 8. ce) nyilatkozat a Vásárosnaményban végezni kívánt önkéntes tevékenység vállalásáról,
 9. cf) amennyiben a pályázó házas, élettársi vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban él, az ezt bizonyító okirat vagy annak másolata, illetve élettársi kapcsolat esetén az erről szóló nyilatkozata,
 10. cg) a pályázó személyi igazolványának pályázó által hitelesített másolata.
 11. nyilatkozat, hogy a pályázó nem vezető tisztségviselője Vásárosnamény Város Önkormányzatának, nem tagja az önkormányzat képviselő-testületének, illetve előzőekkel nem áll közeli hozzátartozói viszonyban.

A pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció (adatlap, jövedelemi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozat) a Városháza ügyfélfogadójában található meg, valamint az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja, határideje és feltételei

A pályázati űrlapot egy eredeti példányban az erre rendszeresített nyomtatványon, zárt borítékban – személyesen vagy postai úton – a szükséges mellékletek csatolásával az alábbi címre kell benyújtani: Vásárosnamény Város Önkormányzata, 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.

Kérjük, a borítékra írja rá: EFOP - 1.2.11-16-2017-00061 „Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” lakhatási támogatás pályázat.

További információ kérhető elektronikus levélben. (feketene@vasarosnameny.hu)

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. március 18.(hétfő) 1300 óra

 

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázatok beérkezését követő első rendes testületi ülés napja. A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15. nap.

A hiányosan, vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására, a pályázatok beadására nyitva álló határidő leteltét követően egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra nyitva álló idő, az erről szóló felhívás kézhezvételétől (az elektronikus levél címzetthez történő megérkezése) számított 2 munkanap. A hiánypótlási határidő elmulasztása jogvesztő. Hiánypótlási felhívás kiküldése kizárólag elektronikus úton történik.

 

A pályázatok elbírálásának rendje

A pályázatok elbírálása meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. A Képviselő-testület zárt ülés keretében a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság előzetes véleményezését követően dönt a támogatásban részesülőkről, illetve a részükre kiutalt lakásokról.

A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogszabálysértésre hivatkozással a Vásárosnaményi Járásbírósághoz címzett keresettel lehet fordulni.

A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi.

 

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a lakhatási támogatásból kizárható.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a Támogatáskezelő részére – kizárólag a pályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetve a lakhatási támogatás időtartama alatt maga kezelje. 

 1. melléklet a pályázati felhíváshoz.

 

 

P Á L Y Á Z H A T Ó   L A K Á S O K :

4800 Vásárosnamény, Szabadság tér  9. 1. számú lakás:

2 szoba, konyha, előtér, közlekedő, fürdőszoba, WC összesen 66,26 m2 alapterülettel.

 

 

4800 Vásárosnamény, Szabadság tér  9. 2. számú lakás:

2 szoba, konyha, előtér, fürdőszoba, WC, összesen: 59,89 m2 alapterülettel.

 

4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 9. 3. számú lakás:

2 szoba, konyha, előtér, fürdőszoba, WC, összesen: 50,43 m2 alapterülettel.

 

 

4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 9. 4. számú lakás:

2 szoba, konyha, előtér, fürdőszoba, WC, összesen: 57,63 m2 alapterülettel.

 

 

4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 9. 5. számú lakás:

1 szoba, konyha, előtér, közlekedő, fürdőszoba, WC, összesen: 45,35 m2 alapterülettel.

 

 

4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 34. 1/3. szám alatti lakás:

2 szoba, konyha, étkező, előtér, fürdőszoba, WC, összesen: 53,41 m2 alapterülettel.

 

4800 Vásárosnamény, Szőlőskert u. 39. szám alatti iker családi lakóház 1. sz. lakás:

2 szoba, konyha, kamra, előtér, közlekedő, fürdőszoba, WC, összesen 70,41 m2 alapterülettel

és a hozzá tartozó udvar, kert.

 

4800 Vásárosnamény, Szőlőskert u. 39. szám alatti iker családi lakóház 2. sz. lakás:

2 szoba, konyha, kamra, előtér, közlekedő, fürdőszoba, WC, összesen 69,79 m2 alapterülettel és a hozzá tartozó udvar, kert.

Tisztelettel meghívjuk Önt az

M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény-Záhony közötti szakaszának beillesztése – módosítás 2019.

 

című, partnerségi egyeztetés céljából tartandó lakossági fórumra.

 

A lakossági fórum időpontja:

 

 1. március 18. hétfő 16 óra 30 perc

 

A lakossági fórum helyszíne:

Vásárosnamény Városháza Nagyterme

4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1. sz.

A lakossági fórum alkalmával lehetőség nyílik a módosítandó településrendezési eszközökkel kapcsolatos kérdések, felvetések megbeszélésére.

A lakossági fórumon szeretettel várunk minden érintett érdeklődőt!

Vásárosnamény, 2019. március 07.

 

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

Filep Sándor sk.

polgármester

golya

Vásárosnamény Város Önkormányzata

 

 EFOP-1.2.11-16-2017-00061 azonosítószámú

„ESÉLY OTTHON”

„GÓLYAFÉSZEK - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” című program keretében

 

Festő-mázoló

Villanyszerelő

Kőműves

 

OKJ-s képzésre vár Vásárosnaményban lakóhellyel rendelkező vagy itt letelepedni szándékozó 18-35 év közötti fiatal, munkaviszonnyal nem rendelkező jelentkezőket.

 

 

A képzés ideje alatt az alábbiakat biztosítjuk:

 

 • Havonta képzési támogatást
 • A képzés időszakára az utazási és szállásköltséget
 • A képzés tandíját és vizsgadíját
 • A tanfolyamon résztvevő és sikeres vizsgázókat a vizsgát követően Vásárosnamény Város Önkormányzata munkaviszony keretében foglalkoztatja.

 

A képzésbe bevonható személyek száma 3 fő.

A képzések várható helyszínei: Nyíregyháza, Debrecen.

 

Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik hajlandóak a nyíregyházi vagy debreceni képzéseken – akár hétvégi ott tartózkodással (bentlakással) – részt venni.

 

A képzéssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást 2019. március 8-án (pénteken) 9,00 órakor tartunk a Városháza emeleti kistárgyalójában.(47. ajtó)  

 

Várunk minden érdeklődőt!

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata

Vaddisznóban megállapított afrikai sertéspestis betegség mielőbbi leküzdése érdekében az SZ/82/00678-7/2018. számú, az SZ/82/00678-13/2018 számú, az SZ/82/00678-36/2018 számú, valamint a SZ/82/00678-52/2018 határozatomban elrendelt intézkedéseket, az SZ/82/00678-7/2018 számú határozatom 6) pontját az alábbiak szerint módosítom.

6) A sertéstartó gazdaságba nem vihető be, vagy azt nem hagyhatja el sertés, kivéve, ha a járványügyi helyzetre tekintettel a járási hivatal engedélyezi.

A fertőzött területen belüli vágóhídra - közvetlen levágás céljából - történő szállítás esetén az engedély akkor adható meg, ha a szállítást megelőzően legfeljebb 24 órán belül a telep valamennyi olyan alegységében (légterében) a hatósági állatorvos elvégezi a sertések klinikai vizsgálatát, amelyekben az elszállítandó sertéseket tartják. A három-négy hónaposnál idősebb sertések esetében e vizsgálatnak magában kell foglalnia a sertések egy részének hömérözését is. Legalább annyi sertést kell hömérőzni, amennyi 95 %-os biztonsággal lehetővé teszi a láz kimutatását, ha az 10 %-os gyakorisággal fordul elő ezen alegységekben. A kedvező eredményű klinikai vizsgálaton felül virológiái (PCR) vizsgálat céljára - az elszállítást megelőző 15 napon belül - alvadásban gátolt vért kell venni legalább annyi sertésből, amennyi 95 %-os biztonsággal lehetővé teszi 10 %-os előfordulási gyakoriság kimutatását azon alegységek (légterek) mindegyikében, amelyekből szállítás történik. A vérvételezést hatósági állatorvos felügyelete mellett kell végezni.

További feltétel, hogy csak olyan sertések szállíthatóak el, amelyek vagy a telepen születtek, vagy legalább 30 napot ott tartózkodtak, valamint a telepre a szállítást megelőző 30 napon belül a fertőzött területen található más állományból nem szállítottak be sertést. Az ilyen szállítmányokat hatósági állatorvosi igazolásnak is kísérnie kell, amelyben a hatósági állatorvos a fenti feltételek teljesülését igazolja.

A fertőzött területen belüli továbbtartás céljából való szállítás esetén a kedvező eredményű klinikai vizsgálaton felül virológiái (PCR) vizsgálat céljára - az elszállítást megelőző 15 napon belül - alvadásban gátolt vért kell venni legalább annyi sertésből, amennyi 95 %-os biztonsággal lehetővé teszi 10 %-os előfordulási gyakoriság kimutatását azon alegységek (légterek) mindegyikében, amelyekből szállítás történik. A vérvételezést hatósági állatorvos felügyelete mellett kell végezni. A szállítmányt a 87/2012. (Vili.27.) VM rendeletben előírt „Állatorvosi Bizonyítványának kell kísérnie, amelyet a hatósági állatorvosnak ellen kell jegyeznie.

A fertőzött területről a megye többi részére, illetve az ország egyéb megyéibe irányuló, továbbtartásra vagy vágóhídra történő szállítás esetén a kedvező eredményű klinikai vizsgálaton felül virológiái (PCR) vizsgálat céljára - az elszállítást megelőző 15 napon belül - alvadásban gátolt vért kell venni legalább annyi sertésből, amennyi 95 %-os biztonsággal lehetővé teszi 5 %-os előfordulási gyakoriság kimutatását azon alegységek (légterek) mindegyikében, amelyekből szállítás történik. A vérvételezést hatósági állatorvos felügyelete mellett kell végezni. További feltétel, hogy csak olyan sertések szállíthatóak el, amelyek vagy a telepen születtek, vagy legalább 30 napot ott tartózkodtak, valamint a telepre a szállítást megelőző 30 napon belül a fertőzött területen található más állományból nem szállítottak be sertést. Az ilyen szállítmányokat hatósági állatorvosi igazolásnak is kísérnie kell, amelyben a hatósági állatorvos a fenti feltételek teljesülését igazolja.

A határozat visszavonásig érvényes.

A határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel végleges, azonban a közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással felülvizsgálata kérhető a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) ellen indított keresettel. A keresetlevelet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz, mint I. fokú határozatot hozó szervhez kell benyújtani 4 példányban.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az ürlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti eljárásban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg, az illetéket utólag, a bíróság felhívására kell megfizetni.

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztése kérhető. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart.

A határozat azonnal végrehajtandó.

 

INDOKOLÁS

Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (Vili. 22.) FVM rendelet (továbbiakban: FVM rendelet) 15. § (2) és (3) bekezdése és az Országos Föállatorvos ÉFHÁT/20-40/2018. számú ügyiratában leírtak szerint a vaddisznókban megállapított afrikai sertéspestis elsődleges előfordulás miatt meghoztam az SZ/82/00678-7/2018. számú határozatom rendelkező részben elrendelt intézkedéseket. Az Országos Főállatorvos ÉFHÁT/20-40/2018. számú ügyiratában azonnali intézkedéseket rendelt el, mely során meghatározta a fertőzött terület nagyságát is. Az Országos Járványvédelmi Központ 02.3/1055-1/2018. számú ügyiratban a különösen ellenőrzött területet, illetve a különösen ellenőrzött terület körül létrehozott puffer zónát az SZ/82/00678-13/2018 rendelkező részben leírtak szerint módosította az afrikai sertéspestis ismételt megállapítása miatt. Az Országos Járványvédelmi Központ 02.3/1297-1/2018. számú ügyiratában a különösen ellenőrzött területen belül a házi sertések zöldtakarmánnyal történő etetését megtiltotta. Az Országos Járványvédelmi Központ 02.3/1361-1/2018. számú ügyiratában a különösen ellenőrzött területen belül elrendelt vadászati tilalmat a vaddisznótól eltérő állatfajok tekintetében feloldotta. Ennek figyelembe vételével az SZ/82/00678-36/2018 számú határozatommal módosítottam alaphatározatomat. A Romániában és Magyarországon bejelentett újabb kitörések miatt az Országos Járványvédelmi Központ újabb kockázatelemzést végzett, melynek alapján a 3/2018. határozatában az Országos Főállatorvos elrendelte a fertőzött terület bővítését a 3 vadászatra jogosult területével. Ennek figyelembe vételével az SZ/82/00678-52/2018 számú határozatommal módosítottam alaphatározatomat. A korlátozás alá került területek bekerültek a 2014/709/EU számú Bizottság Végrehajtási Határozat II. mellékletébe. A 2014/709/EU számú Bizottság Végrehajtási Határozat 11. cikk (3) bekezdése alapján akkor van lehetőség korlátozás nélkül sertéshúst (sertés termékeket) szállítani az EU területére, ha a fentiek szerint módosításra kerülnek az intézkedések. Az Országos Járványvédelmi Központ vezetője 2019. 02. 22-én tájékoztatta hivatalomat, hogy a 2014/709/EU számú Bizottság Végrehajtási Határozat 11. cikk (3) bekezdésénak való megfelelés biztosítására szükséges az ÉFÁT/422/2018. számú körlevél III. a. és IV. pontjának egységes végrehajtása a fertőzött területen. Fentiek figyelembe vételével a rendelkező részben leírtak szerint határoztam.

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008 évi. XLVI. törvény 51. § (3) u) pontja alapján, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016 (XII. 2.) Kormányrendelet 18. § (7) b) pontjában, valamint az FVM rendelet 15. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam. Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (XII. 27.) 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A döntés véglegességéről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 82.§.(1) bekezdés alapján határoztam.

A bírósági felülvizsgálat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 38. § és 39. § (1) valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 608. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó előírásokról a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 77. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik

A határozat azonnali végrehajtatóságát az Ákr 84. § a) pontjában leírtak alapján rendeltem el, mert a késedelmes végrehajtás súlyos kárral fenyegető helyzetet teremtene.

 

Nyíregyháza, 2019. február 25.

Román István kormánymegbízott

nevében és megbízásából

dr. Tamás Péter Ferenc s.k.

megyei főállatorvos
főosztályvezető-helyettes

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 33/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelet 3. §-a  értelmében:

„ (2) Az avar és kerti hulladék (a továbbiakban: növényi hulladék) megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

 • Ha a komposztálás nem kivitelezhető, akkor a növényi hulladék nyílt téri égetése kizárólag szélcsendes, ködmentes időben, felnőtt személy folyamatos felügyelete és oltóanyag rendelkezésre állása mellett március 15. és október 31. között – az ünnepnapok kivételével hétfőtől szombatig - 0900 és 1700 óra között végezhető. Tartós füstölés nem megengedett.
 • Ettől eltérő időpontban a jegyző külön engedélye szükséges az égetéshez. Az engedélyt az égetés tervezett időpontját megelőző 8 napon belül kell megkérni.
 • Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat kommunális vagy ipari eredetű hulladékot.
 • Az égetést úgy kell végezni, hogy az sem élőlényt, sem vagyontárgyat ne veszélyeztessen. Az égetést befejezően a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni. „

A március 15-i hosszú hétvége szombati napján lehetséges először ebben az évben a fenti rendelkezések szerinti égetés, amennyiben a komposztálás nem kivitelezhető. Vasárnap és ünnepnapokon továbbra is tilos!

                    

Kérem a Tisztelt Lakosságot a fentiek betartására!

dr. Deák Ferenc jegyző

Eseménynaptár

Április 2019
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: hivatal@vasarosnameny.hu

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásárosnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 16:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.