hétfő, augusztus 03, 2020
Betûméret

Hírek

Hírek

Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás

szociális helyzet alapján történő bérbeadására

A pályázat nyilvános, azon minden természetes személy részt vehet.

A pályázatra kiírt bérlakás:

 • Címe: Vásárosnamény, Bartók B. u. 5/C. II/9.
 • Alapterülete: 47,45 m2 (1 szoba + 1 félszoba + előszoba + konyha + közlekedő +                                    fürdőszoba+ WC)
 • Műszaki állapota: Jó állapotú
 • Felszereltsége: Központi fűtés
 • Komfortfokozata: Összkomfortos

 

B é r b e a d ó :                     Vásárosnamény Város Önkormányzata nevében

                                               Filep Sándor Polgármester

                                              

A bérlakás a szociális helyzet alapján, önkormányzati rendeletben megállapított lakbért vállaló pályázó részére adható bérbe.

A lakás bérleti díja: 375 Ft/m2/hó.

A meghirdetett bérleti díjra licitálni nem lehet, a pályázónak a meghirdetett bérleti díj vállalásáról kell nyilatkoznia.

A lakásbérleti szerződés időtartama: 3 év.

A pályázati ajánlatot érvényesen zárt borítékban személyesen Vásárosnamény Város Polgármesterének címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.) vagy elektronikus úton (aláírva, szkennelve) a czirjakne.szilvia@vasarosnameny.hu e-mail címre kell benyújtani. A tárgyban fel kell tüntetni: „Szociális bérlakás pályázat”.

 

A borítékon fel kell tüntetni az igénylő nevét és lakcímét, valamint a

 

„ Szociális bérlakás pályázat” jeligét.


Érvényesnek csak az a pályázat fogadható el:

amely a kiírásnak minden tekintetben maradéktalanul megfelel, továbbá tartalmazza a pályázó meghatározott személyes adatait (természetes személyazonosító adatok, lakcím, jövedelmi, vagyoni, szociális viszonyokra, jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok).

 

A pályázat elbírálásának szempontjai, a jogosultság feltétele:

Szociális helyzete alapján lakás annak a Vásárosnaményban legalább 6 hónapja lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélynek adható bérbe aki, vagy akinek

 1. a) a házastársa, élettársa, gyermeke, a vele együttköltöző más családtagja vagyonnal nem rendelkezik, továbbá
 2. b) a háztartás összes, a kérelem benyújtását megelőző 3 havi nettó átlagjövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelme
 3. ba) egyedülélő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 300 %-át,
 4. bb) a ba) pont alá nem tartozó esetekben a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg.

Lakás nem adható bérbe annak, aki

 1. a) 5 éven belül jogcím nélküli lakáshasználó volt.
 2. b) korábbi önkormányzati lakásbérleti jogviszonya alapján a Bérbeadóval szemben tartozással (lakbér, közüzemi díj, rongálási kár, stb.) rendelkezik.
 3. c) az igénylőnek, házastársának (élettársának), vagy a vele együttköltöző hozzátartozójának – az igénylés elbírálásakor – tulajdonában, vagy használatában (haszonélvezetében, bérletében vagy más címen) lakóingatlan van,
 4. d) lakásigénylés esetén vagyoni, jövedelmi, illetve szociális viszonyaira vonatkozó adatokat valótlanul közölt és ez a szociális lakásigénylés elbírálása során jogtalan előnyt jelenthetett.

A Bérbeadó a lakás bérbeadása során a bérbeadásra kijelölt lakás méretére, valamint az igénylő és a vele együttköltöző személyek számára tekintettel, az alábbiakra is figyelemmel dönt a bérlő személyéről:

 1. a) 1-2 személy esetén – egy lakószoba
 2. b) 3-4 személy esetén – másfél lakószoba
 3. c) 5 személy esetén – kettő lakószoba
 4. d) 6 személy esetén – kettő és fél lakószoba
 5. e) 7 személy esetén – három lakószoba

Minden további együttkötöző családtag esetében személyenként fél lakószoba.

A pályázat benyújtásának határideje:      

Elektronikusan:                                              2020. május 22. (péntek)

Személyesen:                                                 2020. május 22. (péntek) 1200 óra.

A pályázati ajánlatokat a benyújtásukra megállapított határidő lejártát követő 5 napon belül kell felbontania a Bérbeadónak. A pályázatokat felbontás után 8 napon belül el kell bírálni és annak eredményéről további 8 napon belül valamennyi pályázó írásban értesül.

A pályázat nyertesének 8 napon belül kell nyilatkoznia arról, hogy az adott lakásra kíván-e bérleti szerződést kötni.

További információ Czirjákné dr. Janovszki Szilvia (mobil: +36-70/518-7449) ügyintézőtől kérhető.

A bérlakás megtekinthető a fenti telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban.

Vásárosnamény, 2020. május 07.

                                                                                                          Filep Sándor  

                                                                                                          polgármester

Vásárosnamény Árpád utca 21. szám alól a mai nap (2020.05.07.) reggelén elszökött a képen látható Márzsi névre hallgató kutyus. Utoljára a Spar előtt látták 7 óra körül. A megtalálót jutalomban részítjük! Várunk minden információt! Tel. szám. : 06709424996

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a Vásárosnaményi Kormányablakban történő ügyintézés megkönnyítése érdekében a fontosabb tudnivalókat, illetve a használható formanyomtatványainkat közzétesszük letölthető formában is. Nem kell befáradnia meghatalmazásért, vagy akár egy szülői hozzájáruló nyilatkozatért, hanem az alábbi linkeken elérhetővé tesszük.

Sok esetben nem tud jelen lenni mind két szülő gyermeke(i) Személyazonosító Igazolvány, vagy Útlevél igénylése során. Ilyen esetben egy szülő (törvényes képviselő) jelenléte és a másik szülő (törvényes képviselő) hozzájáruló nyilatkozata is elég az okmányok igénylésénél.

 

A hozzájáruló nyilatkozatot annak a szülőnek (törvényes képviselő) szükséges kitöltenie, aki az ügyintézés során nem tud megjelenni a Kormányablakban. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy Személyazonosító igazolvány készítése során 14. életévét be nem töltött kérelmező esetében, Útlevélkészítéskor 18. életévét be nem töltött kérelmező esetében szükséges mindkét szülő személyes jelenléte, vagy az egyik szülő hozzájáruló nyilatkozata. A gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája szükséges az ügyintézéshez, ezért kérjük feltétlen hozza magával.

Okmányigényléskor, amennyiben kiskorú gyermeke rendelkezik bármilyen személyazonosításra alkalmas más okmánnyal, az ügyintézéshez hozza magával (Útlevél, Vezetői engedély).

Hozzájáruló nyilatkozat kiskorú gyermek személyazonosító igazolvány és útlevél igényléséhez.

 

Lakcím fiktíválási kérelmet nyújthat be abban az esetben, ha tudomására jutott az a tény, hogy az ingatlanban olyan személy(ek) vannak bejelentkezve, akik nem élnek az ott életvitel szerűen. A kérelmet csak az ingatlan tulajdonosa - ha haszonélvező is szerepel a tulajdoni lapon, akkor csak haszonélvezője - terjesztheti elő. A kérelemben szükséges feltüntetni a fiktíválandó ingatlan helyrajzi számát, és az adott ingatlanban jelenleg életvitel szerűen élők pontos adatait.

Lakcím fiktíválási kérelem.

 

Gépjármű ideiglenes kivonása (maximum 6 hónapra) kérelemre történik abban az esetben, ha jármű tulajdonossal és üzembentartóval is rendelkezik. A kérelem az alábbi linken elérhető.

Tájékoztatom, hogy a Magyarorszag.hu történő ügyfélkapus belépést követően, a Webes ügysegéd alkalmazáson keresztül csak akkor kezdeményezhető az ideiglenes kivonás, ha a tulajdonos és az üzembentartó személye azonos. Az eljárás díja 2.300 Ft., melyet az elektronikus ügyintézés esetén banki terminálos fizetéssel tud az oldalon kiegyenlíteni.

Gépjármű forgalomból történő ideiglenes kivonási kérelme.

 

Amennyiben nem tud megjelenni személyesen ügyei intézésekor, így ön helyett meghatalmazottja is eljárhat.

Általános Meghatalmazás természetes személy részére hivatali ügyintézéshez.

2020 május 8-ától a korábbi sürgős szükség esetén azonnali ellátást igénylő ellátásokon és beavatkozásokon túl, Intézményünkben meghatározott feltételek mellett fokozatosan újraindulnak a járóbeteg szakellátások, az egynapos ellátások és a rehabilitációs fekvőbeteg szakellátás. A járóbeteg szakellátásokra 2020. május 7-étől lehet előjegyzési időpontot kérni a tájékoztatóban leírt szabályok szerint.

Első ütemben a COVID-19 átvitel szempontjából alacsonyabb kockázatot jelentő, egyben a beteg egészségügyi állapota szempontjából sürgősebb beavatkozások elvégzése lehetséges, szigorú higiénés rendszabályok betartása mellett.

 

BETEGFOGADÁSI SZABÁLYOK

 

 • Minden járóbeteg szakellátás kizárólag előjegyzés alapján, telefonon egyeztetett időpontban fogad beteget.
 • Az előjegyzéseket a telefonkonzultációt végző szakrendelések adják ki saját szakmájukra vonatkozóan, melyek elérhetőségét mellékeljük.
 • A sürgősségi beutalót kiállító háziorvosnak, a beutaló kiállítása előtt telefonkonzultáció útján egyeztetni kell az érintett szakmával.
 • A sürgős jelzésű beutalóval érkező betegeket munkaidőben az illetékes szakrendelés, munkaidő után a sürgősségi osztály fogadja.
 • Egy szakrendelési órára 4 beteg jegyezhető elő.
 • A rendelési idő 8 és 12 óra között történik.
 • Első körben a mellékletben szereplő szakrendelések indulnak.

 

TELEFONKONZULTÁCIÓ

 

A veszélyhelyzet során elrendelt egyes egészségügyi intézkedésekről szóló 157/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet szerint:

Telemedicinának minősül az a tevékenység, amelynek célja a beteg távollétében

 

 1. a beteg egészségi állapotának szakmai megítélése,
 2. a betegségek, illetve azok kockázatának felderítése,
 3. a konkrét betegség(ek) meghatározása,
 4. a beteg állapotának pontosabb megítéléséhez szükséges további vizsgálatok elrendelése, gyógykezelés elindítása,
 5. az a)-d) pont szerinti kezelések eredményességének megállapítása (távkonzultáció), valamint
 6. a beteg állapotának követése és diagnózis felállítása

 

Telemedicina keretében nyújtható különösen

 1. betegirányítás távkonzultáció formájában, amely a szakorvosi távkonzultációt megalapozza,
 2. a beteg tájékoztatására, beleegyezésére, valamint adatainak kezelésére vonatkozó nyilatkozatok fogadása,
 3. előszűrés távkonzultáció formájában, amelynek célja a személyes találkozáson alapuló ellátás szükségességének és az egészségi állapot súlyosságának megítélése,
 4. előzetes kapcsolatfelvétel, valamint adatgyűjtés, amely a távkonzultációt követő személyes találkozáson alapuló ellátást gyorsabbá és hatékonyabbá teszi,
 5. diagnózis, terápiás javaslat felállítása távkonzultáció keretében, illetve távmonitoring, távdiagnosztikai eszközzel,
 6. gyógyszer rendelése,
 7. korábbi, személyes találkozáson alapuló ellátást követő kontroll és utógondozás,
 8. távkonzílium szervezése,
 9. beutaló kiállítása,
 10. pszichoterápia, krízisintervenció, szülőkonzultáció, tanácsadás, szupportív pszichoterápia,
 11. fizioterápia távkonzultációs eszközzel,
 12. szoptatási tanácsadás,
 13. védőnői gondozás és
 14. telefonos, online vagy más formában megvalósított tanácsadás, konzultáció."

 

BETEGAZONOSÍTÁS

 

Telefonkonzultáció esetén a beteget személyazonosító adatainak (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím), valamint TAJ számának megadását követően azonosítjuk. Ezeket az adatokat a medikai rendszerünkben tároljuk és ellenőrizzük.

 

A telefonkonzultáció eredménye lehet:

 

 1. a beteggel további teendő nincs,
 2. szóbeli tájékoztatás, terápiás, gyógyszeres javaslat, amit szükség szerint újabb időpont egyeztetésével ismételt telefonvizit követ, a terápiás eredmény megítélésére,
 3. a beteg állapota problémás, a személyes vizsgálat nem kerülhető el, előjegyzési időpont adása szükséges számára, amely takarhat járóbeteg vizsgálatot, kórházi fekvőbeteg beutalást és/vagy mentőrendelést.

Telefonkonzultáció esetében is vezetjük a kórházi HIS rendszerben a betegdokumentációt, melyek az EESZT-ben elérhetők lesznek.

 

BETEGFOGADÁSI REND

 

Telefonon történő bejelentkezést/előjegyzést követő személyes megjelenés

 • Minden előjegyzett betegnek az előjegyzési időpontját megelőzően 30 perccel meg kell jelennie a Kórház bejárata mellett elhelyezett Konténernél pre triage-ra.
 • A Konténerben a pre triage folyamatában a következő feladatokat végezzük el:
 • járványügyi kérdőív kitöltése,
 • lázmérés,
 • kézfertőtlenítés,
 • védőmaszkkal való ellátás,
 • tájékoztatás a betegellátás járvány helyzet alatti folyamatáról.
 • A kórház területére az előjegyzési időpontját megelőző 10 perccel korábban léphet be a beteg.
 • Csak a járványügyi szempontból negatív beteget irányítjuk a szakrendelésre!
 • Amennyiben a beteg a megadott előjegyzési időpontban nem jelent meg, új

időpontot kell kérnie.

 • A szakrendelésekre kizárólag az előzetes telefonkonzultáción részt vett és előjegyzési időponttal rendelkező betegek mehetnek be.
 • Amennyiben az adott beteg vizsgálatához további diagnosztikai vizsgálatok szükségesek, akkor azokat úgy szervezzük meg, hogy lehetőség szerint a beteg ne várakozzon a vizsgálati eredményekre, hanem EESZT-n keresztül megkapja a szükséges terápiás javaslatokat, gyógyszereket. Szóbeli tájékoztatás szükségessége esetén a beteg a vizsgálatot követő napon a telemedicina keretében kaphat információt az eredményekről és teendőiről. Ha elkerülhetetlen a vizsgálati eredmények utáni betegtalálkozó, akkor új előjegyzési időpontot adunk a beteg számára.

 

A járványügyi helyzet változása függvényében az eljárásrend változhat.

 

Melléklet: Szakrendelések elérhetőségei

 

 

Kisvárda, 2020.05.07.

Eseménynaptár

Augusztus 2020
H K Sz Cs P Szo V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: hivatal@vasarosnameny.hu

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásárosnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 8:00 - 16:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 18:00
Csütörtök: 8:00 - 16:00
Péntek: 8:00 - 14:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.