hétfő, augusztus 19, 2019
Betûméret

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi feltételekkel pályázatot hirdet az általa fenntartott Beregi Múzeum (székhelye: 4800 Vásárosnamény, Rákóczi Ferenc út 13.) intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására:

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, foglalkoztatás jellege:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Teljes munkaidő.

Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a betöltendő munkakör és a képesítés feltételei a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezései alapján kerültek meghatározásra.

A vezetői megbízás megnevezése, szintje:

Igazgató - magasabb vezető

A vezetői megbízás időtartama:      

 1. augusztus 1. – 2023. július 31. napjáig tartó, 5 éves határozott időre szól.

Munkavégzés helye:

Beregi Múzeum 4800 Vásárosnamény, Rákóczi Ferenc út 13.

A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat,
 • tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátását, tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését,
 • közreműködik a feladatkörébe tartozó testületi, polgármesteri döntésekkel kapcsolatos döntések végrehajtásában.

Munkabér és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra Kjt. és a Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • magyar nyelvtudás,
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • büntetlen előélet,
 • a pályázó nem állhat muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • cselekvőképesség,
 • a Korm. rendelet által előírt szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
 • tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret,
 • a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat,
 • kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység végzése,
 • A Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdésében előírt tanfolyam megléte vagy határidőre történő elvégzése (a Korm. rendelet 6/G. § (3) bekezdésében foglalt esetet kivéve).

Az intézményvezetői megbízás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a képesítési előírás meglétét bizonyító diploma, oklevél (vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata);
 • legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
 • tudományos, publikációs jegyzék,
 • a büntetlen előéletet igazoló 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyilvános, vagy zárt ülésen történő bizottsági és testületi tárgyalását kéri,
 • nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

A munkakör betöltésének időpontja: 2018. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: a személyügyi központ honlapján történő közzétételtől számított 30. nap

A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázatot 1 eredeti példányban Vásárosnamény Város Polgármesterének (Filep Sándor Vásárosnamény Város Polgármestere 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.) címezve, zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Beregi Múzeum intézményvezetői álláshelyére”

Hiánypótlásra – az erre irányuló felhívás kézhezvételétől számított 5 napon belül – egy alkalommal van lehetőség!

A pályázatok elbírálásának rendje:

A pályázókat a Kjt. 20/A.§ (6) bekezdése és a Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése szerinti véleményező bizottság hallgatja meg, a megbízásról Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület döntéséhez előzetesen az Emberi Erőforrások Miniszterének véleményét kikéri.

A pályázatok elbírálásának határideje:

A pályázatot – a Kjt-ben előírt bizottsági véleményezés után – a véleményezési határidő (a pályázat benyújtására nyitva álló idő után 21 nap) lejártát követő első rendes ülésén bírálja el a Képviselő-testület (mint munkáltató), amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

 

A pályázati kiírás közzétételi helye:

A pályázati felhívás a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (www.kozigallas.gov.hu), a www.vasarosnameny.hu honlapon, valamint az Új Beregi Életben kerül közzétételre.

A pályázattal kapcsolatos további információ Dr. Szilágyi Péter jegyzőtől kérhető a +36/45/470-022/172-es telefonszámon, vagy a jegyzo@vasarosnameny.hu e-mail címen. Az intézményről bővebb információ a www.beregi-muzeum.hu weboldalon található.

A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné történő nyilvánítására.

Eseménynaptár

Augusztus 2019
H K Sz Cs P Szo V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: hivatal@vasarosnameny.hu

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásárosnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 16:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.