kedd, máj. 26, 2020
Betûméret

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet

a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (a továbbiakban: Eitv.) 22. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1)[1] A rendelet hatálya az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 33. §-ának (2) és (3) bekezdésében meghatározott szervekre (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szervek) terjed ki, kivéve azon országos vagy térségi feladatot ellátó közoktatási intézményeket, amelyek az Infotv. szerinti közzétételi kötelezettségüknek az Infotv. 33. §-ának (4) bekezdésében foglalt módon tesznek eleget.

(2) E rendelet meghatározza a közzétételi listák szerinti adatok közzétételének szerkezetére és az összefüggő tárgyú közzétett adatokat egybefoglaló tartalmi egységekre (a továbbiakban: közzétételi egység) vonatkozó előírásokat.

2. § (1)[2] A közzétételre szolgáló honlap megnyitásakor megjelenő oldalon az adatközlő köteles elhelyezni a közzétételi listák által előírt adatokat tartalmazó jegyzékre vagy felületre (a továbbiakban: jegyzékre) mutató hivatkozást. A hivatkozást jól látható módon kell elhelyezni, „Közérdekű adatok” elnevezéssel, továbbá fel kell tüntetni az egységes közadatkereső rendszerre, a központi elektronikus jegyzékre mutató hivatkozást is.

(2)[3] Az adatközlő a jegyzéket úgy alakítja ki, hogy a jegyzék az 1. melléklet szerinti tagolásban tartalmazza az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységeket, vagy hivatkozik azokra. Amennyiben az adatközlő más adatfelelőstől származó adatot tesz közzé, a jegyzéket adatfelelősönkénti tagolásban, az 1. mellékletben foglaltak szerint kell kialakítani. Az adott szerv vonatkozásában értelmezhetetlen közzétételi egységeket is fel kell tüntetni, de a pontos tájékoztatás érdekében jelezni kell, hogy az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

(3) A különös és egyedi közzétételi listák szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységeket - azok tartalmától függően - az 1. melléklet szerinti tagolásban kell közzétenni.

(4) Ha az adatközlő a közzétételi listák szerinti adatokat az e rendeletben meghatározottaktól eltérő módon is közzéteszi, biztosítania kell az e rendelet szerinti és az eltérő módon közzétett adatok teljes egyezőségét.

(5)[4] Ha az Infotv. 37. § (4) bekezdése szerinti esetben a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat által közzéteendő adatok köre eltér az általános közzétételi listában foglaltaktól, a (3) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

3. § (1) A közzétételi egységek részét képező, önálló közzétételi egységnek nem minősülő önálló adatállományokat olyan formátumban kell közzétenni, amely biztosítja azok széles körű olvashatóságát.

(2) Az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységek kialakítása során - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - legalább a 2. melléklet szerinti közzétételi egységeket kell létrehozni, és nem lehet a 2. melléklet szerint eltérő közzétételi egységhez sorolt adatokat azonos közzétételi egységben elhelyezni.

(3)-(4)[5]

(5) A (2) bekezdésben és a közzétételi lista által meghatározott keretek között a közzétételi egységet előállító adatfelelős vagy - az egymás közti feladatmegosztástól függően - adatközlő az áttekinthetőség szempontját figyelembe véve maga határozza meg, hogy az egyes közzétételi egységekhez tartozó adatokat hány önálló adatállományban jeleníti meg.

(6)[6] Nem sérti az e rendeletben foglaltakat, ha a közfeladatot ellátó szerv a közzétételi kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy az e rendelet szerint előírt közzétételi egységekben csak a külön jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz által a honlapon egyébként közzétenni elrendelt adatokra hivatkozik, vagy az ilyen módon egyébként közzétenni elrendelt adatokat a közzétételi egységekbe foglalva, azokkal egységesen jeleníti meg.

4. § A közzétételi egységekben fel kell tüntetni:

a) a legutóbbi módosítás idejét,

b) ha a közzétételi egység korábbi állapota archív állományba került, az annak elérését biztosító hivatkozást,

c) archív állományba helyezett közzétételi egység esetén a külön jogszabályban foglaltakat.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a megyei önkormányzatok és az 50 000-nél nagyobb lakónépességű városok vonatkozásában 2007. január 1-jétől, az egyéb helyi önkormányzatok, továbbá az egyéb közfeladatot ellátó szervek vonatkozásában legkésőbb 2008. július 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelethez[7]

A jegyzék 2. § (2) bekezdése szerinti tagolása

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

1.3 Gazdálkodó szervezetek

1.4 Közalapítványok

1.5 Lapok

1.6 [8]Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

1.7 Költségvetési szervek

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

3.2 Költségvetések, beszámolók

3.3 Működés

2. melléklet a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelethez[9]

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Hivatalos név (teljes név)

Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal

 2. Székhely

 

 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

4800 Vásárosnamény Tamási Áron u. 1.

 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

TKözponti telefonszámok: 470-022; 470-035; 470-225

 5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

Központi faxszámok: 470-022; 470-035; 470-225

 6. Központi elektronikus levélcím

hivatal@vasarosnameny.hu

 7. A honlap URL-je

http://vasarosnameny.hu

 8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

 Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva.

 9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

 Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva.

 10. Az ügyfélfogadás rendje

 Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva.

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

 Elérést biztosítva a szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó dokumentumokhoz.

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

 

 2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

 A szerv által alapított költségvetési szerv adatait külön közzétételi egységben kell közzétenni.
Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.

 2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

 A honlap közvetlen elérésének biztosításával.

 3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

 

 2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

 

 3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

 

 4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

 Az alapító okiratok közvetlen elérhetőségének biztosításával.

 2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

 

 3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

 

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

 

 2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

 Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.

 3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

 

1.6.[10] Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I.[11] Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

 A honlap és az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.

 2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

 

1.7. Költségvetési szervek

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

 A jogszabály, az alapító határozat, az alapító okirat, működési engedély közvetlen elérésének biztosításával.

 2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

 A honlap közvetlen elérésének biztosításával.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok[12]

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 A jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és biztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegét tartalmazó önálló dokumentumok elérhetőségének biztosításával.

 2.[13] Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

 A tartalomjegyzékben a dokumentum címét angol nyelven is meg kell jelölni.

 3.[14] A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

 A feladatokat helyi nemzetiségi önkormányzatok esetén az adott nemzetiség nyelvén is meg kell jelentetni.

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

 A közzétételi egységen belül ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás-típusonként csoportosítva.

 2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

 

 3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

 

 4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

 

 5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

 

 6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

 

 7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

 

 8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

 A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.

 9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

 Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.

 10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

 

 2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

 

 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

 Amennyiben hosszabb terjedelműek, a tájékoztatásokat önálló dokumentumban, azok, valamint az igénybevételhez használt formanyomtatványok elérhetőségének biztosításával.

 4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

 

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

 Az általános közzétételi listában csak az adatokat tartalmazó jegyzéket kell közzétenni, azonban a közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes adatbázisról, illetve nyilvántartásról külön leíró adatot kell készíteni az Adatbázisokat meghatározó séma alapján.

 2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

 

 3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

 

 4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

 

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

 

 2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

 Kiadványonkénti bontásban.

 3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

 Amennyiben a honlapról a kiadvány letölthető, a kiadvány elérhetőségének biztosításával.

 4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

 

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

 

 2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

 

 3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

 

 4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

 Több helyszín esetén ülésenkénti bontásban.

 5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

 Az ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával.

 6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

 

 7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

 

 8. A testületi szerv üléseinek napirendje

 Ülésenkénti bontásban.

 9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

 Ülésenkénti bontásban; a döntések elérhetőségének biztosításával.

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

 A döntések elérhetőségének biztosításával.

 2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

 Döntésenkénti bontásban; a megfelelő ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával.

 3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

 Döntésenkénti bontásban.

 4.[15] A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

 A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes jogszabálytervezetről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.

 5.[16] A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

 Koncepciónkénti, illetve jogszabály-tervezetenkénti bontásban.

 6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes előterjesztésről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.

 7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

 A nyilvánvalóan alaptalan észrevételek esetén az elutasítás indokairól nem kell összefoglalót készíteni.

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

 A kapcsolódó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával.

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 A hirdetmények, közlemények közvetlen elérésének biztosításával.

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

 

 2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

 

 3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.

 4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

 5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

 6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

 7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

 A közzétételt elrendelő jogszabály megnevezésével és elérhetővé tételével.

 2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

 A közzétételt elrendelő jogszabály vagy egyéb aktus megnevezésével, elérhetővé tételével.

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

 

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

 

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 Időrendben.

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

 

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

 Évenkénti bontásban.

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

 Beszámolónként.

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

 Beszámolónként.

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

 

 2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

 

 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

II. Közzétételi egység: Támogatások

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

 

 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

 Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.

 3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

 Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.

 4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

 Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.

III. Közzétételi egység: Szerződések

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

 

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 A dokumentumok, a szerződések, közvetlen elérésének biztosításával.

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

 Az éves terv közvetlen elérésének biztosításával.

 

 [1] Megállapította: 34/2012. (VIII. 15.) KIM rendelet 1. §. Módosította: 15/2014. (III. 12.) KIM rendelet 16. § a).

[2] Megállapította: 34/2012. (VIII. 15.) KIM rendelet 2. § (1). Hatályos: 2012. VIII. 16-tól.

[3] Megállapította: 34/2012. (VIII. 15.) KIM rendelet 2. § (2). Hatályos: 2012. VIII. 16-tól.

[4] Megállapította: 34/2012. (VIII. 15.) KIM rendelet 2. § (3). Hatályos: 2012. VIII. 16-tól.

[5] Hatályon kívül helyezte: 34/2012. (VIII. 15.) KIM rendelet 4. §. Hatálytalan: 2012. VIII. 16-tól.

[6] Módosította: 15/2014. (III. 12.) KIM rendelet 16. § b).

[7] Megállapította: 34/2012. (VIII. 15.) KIM rendelet 3. § (1), 1. melléklet. Hatályos: 2012. VIII. 16-tól.

[8] Módosította: 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 19. § a).

[9] Megállapította: 34/2012. (VIII. 15.) KIM rendelet 3. § (2), 2. melléklet. Hatályos: 2012. VIII. 16-tól.

[10] Módosította: 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 19. § a).

[11] Módosította: 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 19. § a).

[12] Módosította: 15/2014. (III. 12.) KIM rendelet 16. § c).

[13] Módosította: 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 19. § b).

[14] Módosította: 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 19. § c), d).

[15] Módosította: 15/2014. (III. 12.) KIM rendelet 16. § d).

[16] Módosította: 15/2014. (III. 12.) KIM rendelet 16. § d).

 

 

 ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 

 

  Adat Frissítés
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei  Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal 4800 Vásárosnamény Tamási Áron u. 1.
Tel/fax:06/45/470-652
Körzetszám: 45
Központi telefonszámok: 470-022; 470-035; 470-225
Központi faxszámok: 470-022; 470-035; 470-225
email:hivatal@vasarosnameny.hu
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai KÖH alapító
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Filep Sándor
Polgármester

Tel: 45/470-652 (171 mellék)
polgarmester@vasarosnameny.hu

 

dr. Deák Ferenc
Jegyző:

Tel: 45/470-049 (239 mellék)
jegyzo@vasarosnameny.hu

 

Feketéné dr. Lázár Emese
Aljegyzõ:

Tel: 45/470-846 (205 mellék)
feketene@vasarosnameny.hu

 

Dubniczné dr Fórizs Erzsébet:
Önkormányzati osztályvezető

Tel:45/570-085 (146 mellék)
dubniczne@vasarosnameny.hu

 

Filep István
Építésügyi csoportvezető

Tel:45/470-167 (114 mellék)
filep@vasarosnameny.hu

 

Gál Zoltán
Városfejlesztési-és Üzemeltetési csoportvezető

Tel:45/470-022 (190 mellék)
galzoltan@vasarosnameny.hu

 

Csatlós Edina
Pénzügyi és Gazdálkodási osztályvezető

Tel:45/ 470-022 (129 mellék)
csatlos@vasarosnameny.hu


Filep Istvánné
Adócsoport vezető

Tel:45/470-122 (121mellék)

 

Vezse Gábor
Költsévetési csoportvezető

Tel:45/470-022 (128mellék)
vezse.g@vasarosnameny.hu

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 Ügyfélfogadási rend:

Vezetõ: Dubniczné dr Fórizs Erzsébet

Hétfő: 800-1200 du: 1300-1600
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 800-1200du: 1300-1600
Csütörtök: 800-1200
Péntek: 800-1200

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testüle

Elérhetőség:  4800 Vásárosnamény Tamási Áron u. 1.
Tel/fax:06/45/470-652

(9 fő)

Filep Sándor Polgármester

Bíró Éva Képviselő
Csobolya Attila Képviselő

Iványi Tamás Képviselő

Jüttner Csaba Képviselő
Nagy Miklós Képviselő
Szalainé Bíró Katalin Képviselő

Szöllősy László Képviselő
Szucsányiné Magocsa Edit KépviselőA KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAINAK ÖSSZETÉTELE


PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG:

Elnöke: SZALAINÉ BÍRÓ KATALIN
Vásárosnamény, Szatmár u. 14.

Képviselő tagjai:

                   BÍRÓ ÉVA

Vásárosnamény, Orbán B. krt. 13. II/6.

            NAGY MIKLÓS
Vásárosnamény, Veres P. u. 54.

Nem képviselő tagjai:

         BARÁTH TIBORNÉ
Vásárosnamény, Bajcsy-Zs. u. 14..

         SZÖLLŐSY LÁSZLÓ
Vásárosnamény, Ilki u. 19.VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG:

Elnöke: NAGY MIKLÓS
Vásárosnamény, Veres P. u. 54.

Képviselő tagjai:

        CSOBOLYA ATTILA
Vásárosnamény, Bajcsy-Zs. u. 3.

                  SZUCSÁNYNÉ MAGOCSA EDIT 

Vásárosnamény,  Bessenyei u. 2/c.

Nem képviselő tagjai:

            HEGEDŰS ANTAL
Vásárosnamény, Hunyadi u. 5.

                        KISS ANDRÁS
Vásárosnamény, Petőfi u. 12.

       

JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG:

Elnöke:  CSOBOLYA ATTILA
Vásárosnamény, Bajcsy-Zs. u. 3.

Képviselő tagjai:
            ADORJÁN BÉLA
Jánd, Bajcsy-Zs. u. 12.

                     SZALAINÉ BÍRÓ KATALIN        

Vásárosnamény, Szatmár u. 14.

Nem képviselő tagjai:

    LÉVAI  CSABA
Vásárosnamény, Gulácsi u. 10/b.

    KISS ANDRÁS
Vásárosnamény, Bartók B. u. 25. fsz. 2.


SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS MŰVELŐDÉSI BIZOTTSÁG:

Elnöke:
BÍRÓ ÉVA
Vásárosnamény, Orbán B. krt. 13. II/6.

Képviselő tagjai:

        SZUCSÁNYNÉ MAGOCSA EDIT
Vásárosnamény,  Bessenyei u. 2/c.

JÜTTNER CSABA
Vásárosnamény, Táncsics M. u. 109.

Nem képviselő tagjai:

    SZIKLAINÉ JUHÁSZ ANIKÓ
Vásárosnamény, Beregszászi u. 84.

        VARGA JÁNOS
Vásárosnamény, Kiss Ernő u. 77.

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai Szociális:

Humán Szolgáltató Központ
Cím: Vásárosnamény, Bartók B út 20/a
Megbízott intézményvezetõ: Koncz Edina
Telefon: 45-570-217; 45-570218 Fax: 45-570-216
email cím: koncz.edina@vasarosnameny.hu

Oktatási:

Alapfokú oktatási intézmények
Játékország Óvodái
Pontos neve: Játékország Óvodái
Címe: 4800. Vásárosnamény Bartók Béla út 24.
Intézményvezetõ: Vezséné Oszlár Ildikó
Telefon: (45) 470-648
Telefax: (45) 470-648

Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Címe: 4800 Vásárosnamény, Rákóczi út 6-12.
Intézményvezetõ: Szabó Zoltán
Telefon: 45/472-442
Telefax: 45/470-227
E-mail: suli4800 @freemail.hu
Honlap: http://www.eotvosj-vny.sulinet.hu

Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kölcsey Ferenc  Tagintézménye
Címe: 4804 Vásárosnamény, Damjanich út 34.
Intézményvezetõ: Kolocsán György
Telefon: 45/478-622
Telefax: 45/478-622
E-mail: kolcsey4804@freemail.hu

Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye
Címe: 4803 Vásárosnamény, Iskola út 54.
Intézményvezetõ: Vastag Barnabásné
Telefon: 45/712-220; 45/570-320
Telefax: 45/570-320
E-mail: petofiamk@petofi-vnameny.sulinet.hu
http://petofiamk.hu/

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Vásárosnaményi Tagintézménye
Címe: 4800 Vásárosnamény, Rákóczi út 32.
Telefon/fax: 06-45/470-953
E-mail címe:
namenynevtan@index.hu
Igazgatója: Sütőné Vincze Judit
Fenntartó: Vásárosnamény város Önkormányzata

Középfokú oktatási intézmények:

Vásárosnaményi II.Rákóczi Ferenc Gimnázium
Címe: 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.
Intézményvezetõ: Szalainé Bíró Katalin katalinbiro@yahoo.com
Telefon: 06-45-570-052
Telefax: 06-45-570-052
E-mail: giminameny@yahoo.com
Honlap: www.vrfg.sulinet.hu

Lónyay Menyhért Baptista Szakközép- és Szakképzõ Iskola
Címe: 4800 Vásárosnamény, Kossuth u. 19
Intézményvezetõ: Májer Ibolya igazgató
Telefon: (45) 570-062
Telefax: (45) 472-400
E-mail: suli609@debrecen.sulinet.hu
Website: www.keri-vny.sulinet.hu

Babus Jolán Középiskolai Kollégium
Címe: 4800 Vásárosnamény Kossuth út 21.
Intézményvezetõ: Ács Péterné
Telefon: 45/470-552, 45-470-429
Telefax: 45-470-552
E-mail: babusj-koll@freemail.hu
Honlap: www.babusj-koll.ultraweb.hu

Közművelődési:

Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési központ
Címe: 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér
Megbízott intézményvezetõ: Iványi Tamás
Telefon: 45/470-172
Telefax: 45/470-172
E-mail: vknameny@freemail.hu
Honlap: www.vknameny.hu
 
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

VITKA  Városüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft
4800 Vásárosnamény, Beregszászi u. 1/B.
Telefon: 45/470-180
Fax: 45/470-180
Ügyvezető: Szűcs István
Az önkormányzat 100%-os tulajdonban lévő gazdasági társaság

- természeti környezet védelme
- zöldterület kezelés

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai  
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Új Beregi Élet

Vásárosnamény Város Önkormányzatának és lakosságának havi, közéleti lapja.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.

Szerkesztőség:

Balázs József Városi Könyvtár és
Művelődési Központ Vásárosnamény,
Szabadság tér 5. • beregi.elet@gmail.com

Kiadja:

Vásárosnamény Város Önkormányzata
Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1. • Tel.: 06-45/470-022

Főszerkesztő:
Iványi Tamás

Hirdetésfelvétel:
Borbás László • Tel.: 06-70/984-1880
E-mail: borbaslaszlo@vasarosnameny.hu

Nyomdai munkák:
BEREGI NYOMDA – Onder János • 06-30/652-5915
ISSN 1585-8774

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Címe: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Levelezési címe: 4401 Nyíregyháza 1. Pf.: 199
Központi telefon: 06-42/599-300
Telefax: 06-42/599-309
E-mail: hivatal@szszbmkh.hu

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  Adat Frissíés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege  A helyi önkormányzatokról szóló1990. évi LXV. törvény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény Az államháztartásról szóló SZMSZ                                        
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven  
3.   A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Vásárosnamény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bek.: SZMSZ
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Személyi okmány, lakcím, népességnyilvántartás,közlekedés igazgatási ügyekben
Vásárosnamény Város Polgármesteri Hivatalának Okmányirodája illetékes.
Illetékességi területe: Aranyosapáti, Barabás, Beregsurány, Csaroda, Gemzse, Gelénes, Gulács, Gyüre, Hetefejércse, Ilk, Jánd, Kisvarsány, Lónya, Mátyus, Márokpapi, Nagyvarsány, Olcsva, Tarpa, Tákos, Tivadar, Tiszaszalka, Tiszakerecseny, Tiszavid, Tiszaadony, Vámosatya, Vásárosnamény,

Adóhatósági ügyekben a hatáskör címzettje Vásárosnamény Város Jegyzője, eljár: Vásárosnamény Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási osztály
Illetékességi terület: Vásárosnamény Város, valamint: Vásárosnamény Város Polgármesteri Hivatal Olcsva Körjegyzőségi Iroda,
Illetékességi terület: Olcsva

Szociális ügyekben a hatáskör címzettje Vásárosnamény Város Jegyzője, eljár: Vásárosnamény Város Polgármesteri Hivatal Önkormányzati osztály Hatósági csoport, Illetékességi terület: Vásárosnamény Város, valamint: Vásárosnamény Város Polgármesteri Hivatal Olcsva Körjegyzőségi Iroda,
Illetékességi terület: Olcsva

Általános Igazgatási ügyekben hatáskör címzettje Vásárosnamény Város Jegyzője, eljár: Vásárosnamény Város Polgármesteri Hivatal Önkormányzati osztály Hatósági csoport
Illetékességi terület: Vásárosnamény Város, valamint: Vásárosnamény Város Polgármesteri Hivatal Olcsva Körjegyzőségi Iroda,
Illetékességi terület: Olcsva

Építéshatósági ügyekben hatáskör címzettje Vásárosnamény Város Jegyzője, eljár: Vásárosnamény Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási osztály Építéshatósági csoport Illetékességi terület: Aranyosapáti, Barabás, Beregsurány, Csaroda,Gemzse, Gelénes, Gulács, Gyüre, Hetefejércse, Ilk, Jánd, Kisvarsány, Lónya,Mátyus,Márokpapi, Nagyvarsány,Nyírmada,Olcsva,
Pusztadobos,Tarpa,Tákos,Tiszaadony,Tiszakerecseny,
Tiszaszalka,Tiszavid,Tivadar,Vámosatya,Vásárosnamény
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények  Helyi rendeletek
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Adatbázisok:

- Ingatlan vagyonkataszter:  Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vagyonának nyilvántartása)
-Jelent: Egészségügyi szolgáltatás jelentése) 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről.
-KIMERA: (Szociális és gyermekvédelmi ellátások nyilvántartása) 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról.

 

Jogszabályok által kötelezően vezetendő nyilvántartások:
Az építésügyi hatóságoknál az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv) által előírt nyilvántartások:
- felvonó nyilvántartás,
-építésügyi bírságok és behajtások nyilvántartása (245/2006 (XII.05.) Korm. rendelet.
- lakás- és üdülő építéssel és megszűnéssel kapcsolatos nyilvántartás.

Nyilvántartás szálláshelyekről

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Új Beregi Élet
Link
havi kiadvány
4800 Vásárosnamény, Tamási Áron út 1.
Felelős szerkesztő: Sebestyén Tímea
8.  A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza  Képviselő-testület
Vásárosnamény Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. évi munkaterve

lásd Testületi anyagok
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától link
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

link

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk link
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai  
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Közérdekű Szabályzat alapján.
Jegyzői Titkárság
Szabó István
Cím: 4800 Vásárosnamény Tamási Áron u1.
Tel: (06-45) 470-652
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Jogszabályi kötelezettség alapján, KSH honlapján
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai  Kötelező KSH adatszolgáltatások
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél  
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek  
18.  A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista  

 

III. Gazdálkodási adatok

  Adat Frissítés
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója link
 2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve  link
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond                                                      
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
 link
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések  
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések  link
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)  

 

 

Eseménynaptár

Május 2020
H K Sz Cs P Szo V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: hivatal@vasarosnameny.hu

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásárosnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 16:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.