hétfő, június 18, 2018
Betûméret

TÁJÉKOZTATÓ TŰZGYÚJTÁSRÓL ÉS SZABADBAN TÖRTÉNŐ ÉGETÉSRŐL

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltsége tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a szabadtéri tűzgyújtás szabályaival és a szabadtéri tűzesetek megelőzésével kapcsolatban. A tájékoztató teljes szövege megtekinthető Vásárosnamény honlapján: vvv.vasarosnameny.hu, és a Városháza hirdető tábláján.

A legfontosabbak:

- Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik;

- Tűzgyújtási tilalom esetén akkor sem engedélyezett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi;

- Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi.

 

Az irányított égetés és egyéb tűzgyújtással kapcsolatos engedélyezésekről a teljes tájékoztatóban juthatnak információhoz az érdeklődők.

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 33/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete szabályozza a belterületen történő égetést:

„3. § 

(1)    Az 500 kw névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb füstgázt kibocsátó berendezés (háztartási tevékenység) megfelelő karbantartásáról a tulajdonos vagy a használó köteles gondoskodni, s ezen berendezésekben csak az arra engedélyezett tüzelőanyag égethető.

(2)    Az avar és kerti hulladék (a továbbiakban: növényi hulladék) megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

(3)    Ha a komposztálás nem kivitelezhető, akkor a növényi hulladék nyílt téri égetése kizárólag szélcsendes, ködmentes időben, felnőtt személy folyamatos felügyelete és oltóanyag rendelkezésre állása mellett március 15. és október 31. között – az ünnepnapok kivételével hétfőtől szombatig - 0900 és 1700 óra között végezhető. Tartós füstölés nem megengedett.

(4)    Ettől eltérő időpontban a jegyző külön engedélye szükséges az égetéshez. Az engedélyt az égetés tervezett időpontját megelőző 8 napon belül kell megkérni.

(5)    Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat kommunális vagy ipari eredetű hulladékot.

(6)    Az égetést úgy kell végezni, hogy az sem élőlényt, sem vagyontárgyat ne veszélyeztessen. Az égetést befejezően a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni. „

 

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét és betartását!

 

                                                                                                 Dr. Szilágyi Péter jegyző

 

Fontos tudnivalók a tűzgyújtási tilalomról, a tűzgyújtás szabályairól

A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá az erdőterületen és a szabadban történő tűzgyújtás szabályai az alábbiakban olvashatók.

Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság, illetve az erdőgazdálkodásért felelős miniszter rendelheti el a tűzgyújtási tilalmat, például a katasztrófavédelem kezdeményezésére. Tűzgyújtási tilalom idején tilos tűzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tüzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az. erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon teszik közzé a tűzgyújtási tilalomról szóló határozatot cs térképet, de erről az országos közszolgálati média is tájékoztatást ad. Az aktuális tűzgyú jtási tilalomról - mint a jelenleg kihirdetett esetben is - a http://erdotuz.hu/kezdolap/weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok is tájékoztatnak, amelyek ezen túl számos egyéb hasznos információval is szolgálnak. Honlapja kiemelt helyen teszi közzé a hírt a katasztrófavédelem is: http://katasztrofavedelem.hu

A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig cl! Az említett honlapokon napi frissítéssel megtekinthető az aktuális állapot. A lakosság a lakóhelye környékén található erdőterületekről az erdészeti hatóság által készített interaktív erdötérkepen is tájékozódhat.

Az erdőgazdálkodók a parkerdők területén turisztikai célból állandó és biztonságos tüzrakó helyet kötelesek kialakítani. A kijelölt tüzrakó helyet az erdőgazdálkodó kötelessége karbantartani és arról is gondoskodnia kell, hogy az erdőtűz elleni védelemmel kapcsolatos feltételek biztosítottak legyenek.

A kialakított tüzrakó helyen az alábbi szabályok betartásával bárki rakhat tüzet, de számos fontos szempontot figyelembe kell venni. A tűz. meggyújtása előtt a tüzrakó hely környéket meg kell tisztítani a tűz terjedését lehetővé tevő anyagoktól, levelektől, faágaktól. Soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut. Fel kell készülni a tűz eloltására, ha feltámadna a szél. gondoskodni .cell arról, hogy készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát). Ahogy a tűzre nincs szükség, azt gondosan cl kell oltani és meg kell győződni arról, hogy valóban elaludt, a hamura távozás előtt lehetőleg tőidet kell szórni.

Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre csak az erdőgazdálkodó vagy az erdő tulajdonosa írásbeli engedélye birtokában lévő személy jogosult. Nagyon fontos tudni, hogy az erdőgazdálkodási tevékenység keretében végzett égetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, amelyet 24 órává, a tevékenység megkezdése előtt az illetékes tűzoltósághoz be kell jelenteni. Védett természeti területen lévő erdőben, a kijelölt és a kiépített tüzrakó hely kivételével, tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.

 

Erdök tűzvédelme

Magyarországon kct fokozottan erdőtűz veszélyes időszakot különíthetünk el. Az egyik kora tavasszal, hóolvadás után közvetlenül, amikor a kizöldülés előtt elsősorban rét és tarlócgetések következtében gyullad meg az erdő, elsősorban lombos erdőtelepítésekben és felújításokban okozva igen jelentős károkat.

A második veszélyeztetett időszak a nyári hónapokra esik, amikora hosszabb esapadékmentes, forró időjárási viszonyok következtében az erdei avar és tűlcvélréteg teljesen kiszárad. Ezek az erdőtüzek elsősorban eldobott eigarcttacsikkck cs a tűzgyújtási tilalom ellenére meggyújtott tábortüzek, nyári gazégetés következtében keletkeznek, elsősorban erdei és fekete fenyves állományokban, valamint idősebb lombos állományokban.

A Magyarországi erdőtüzek 99 százaléka(l) emberi gondatlanság vagy szándékosság miatt keletkezik.

A klímaváltozás következtében, a korábbinál forróbb nyarakon nem a tüzek száma nőhet meg jelentősen, hanem a terjedési sebessége és intenzitása. Így esetenként jóval nehezebb őket eloltani, és jóval nagyobb területet érinthetnek, mint korábban.

Az előbbiek alapján látható, hogy az erdők tűz elleni védelmének kiemelten fontos szerepe van mind az erdőgazdálkodás, mind a tűzvédelem oldaláról.

 

Lakossági tájékoztató a szabadtéri tűzgyújtás szabályaival és a szabadtéri tűzesetek megelőzésével kapcsolatban.

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és az avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák!

 

A biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályai:

o   Általában Tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik;

 • Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt az önkormányzati rendelet megengedi;
 • Előzetesen egyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetést;
 • Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett;
 • Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály engedi;
 • A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza;
 • Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!

 

Az irányított égetés engedélyezése külterületen:

 • Minden külterületen végzett szabadtéri égetést, a katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell.
 • Az irányított égetés engedélyezésének eljárása általános hatósági eljárás, így illetékköteles. Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az elsőfokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni.
 • A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.
 • A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.

 

Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem engedélyezhető!

 

Kivétel:

 • Az irányított égetés engedélyezése alól kivételt képeznek az erdőművelési ágú területeken végzett vágástéri hulladékok égetése,

 

Viszont:

 

 • A vágástéri és egyéb fahulladék égetése a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz történő bejelentést követően végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.

                                                              


Belterületi szabadtéri égetés:

 Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a területi önkormányzat azt rendeletben nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást.

Tűzvédelmi bírság mértéke 20.000 ft-tól 3 000 000 Ft-ig terjedhet.

 

 

Tisztán tartási kötelezettség:

AZ OTSZ 225 § (3) bekezdése alapján, ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonos, használója köteles a terület égethető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

Vásárosnaményi Ifjúsági Klub          

 

 

 

 

 

Eseménynaptár

Június 2018
H K Sz Cs P Szo V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: hivatal@vasarosnameny.hu

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásároisnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 16:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.

xmlns:og="http://ogp.me/ns#" xmlns:fb="http://ogp.me/ns/fb#"