péntek, április 27, 2018
Betûméret

Méhek bejelentése, vándoroltatása

Alapvető eljárási szabályok

A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél. A jegyző a méhészt nyilvántartásba veszi. Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen van (udvar, kert, stb.) a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40*30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.

A méhek állandó tartási helyükről átköltöztetés, vándoroltatást vagy elidegenítés esetén egy hétnél nem régebbi állatorvosi igazolással szabad kivinni. Az igazolást a hatósági állatorvos állítja ki.

A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő hetvenkettő órán belül be kell jelenteni a települési önkormányzat jegyzőjének. Beszállítás esetén a bejelentést a 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 3. számú melléklet alapján kiállított nyomtatvány ajánlott levélként, vagy személyes eljuttatásával kell teljesíteni.

A kijelentést a 4. melléklet alapján kiállított nyomtatványon kell teljesíteni személyesen, vagy ajánlott levélben.

Vándoroltatás során a méhek csak olyan helyre telepíthetők, amely nem áll községi zárlat alatt.

A vándoroltatás befejezése után a méhész köteles a hazatelepülését a hatósági állatorvosnál és a jegyzőnél hetvenkettő órán belül bejelenteni.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

2000. évi XXXV. törvény a növényvédelemről

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzőséről és leküzdéséről.

 

Kapcsolódó dumentumok

Download this file (Méhész - Bejelentő lap vándornak.doc) Méhész - Bejelentő lap vándornak.doc

   
Download this file (Méhész - Bejelentés.doc) Méhész - Bejelentés.doc    
Download this file (Méhész - Kijelentő lap vándornak.doc) Méhész - Kijelentő lap vándornak.doc    

 

Az ügyintézés helye:

Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal

4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.

 

15/1969. (XI. 6.) MÉM számú rendelet

a méhészetről

 

1. § A méhészkedést - a vonatkozó külön (állat-egészségügyi, növényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával - erre alkalmas területen mindenki szabadon gyakorolhatja. Háztömbök területén méhészetet létesíteni és fenntartani nem szabad.

2. § (1) A többlakásos lakóházak udvarán és közös használatú kertjében méhészetet létesíteni csak az összes lakás bérlőjének (tulajdonosának) hozzájárulásával és a (2) bekezdésben foglaltak megtartása mellett szabad.

(2) Méhészetet közös használatú épülettől és a szomszéd ingatlanoktól 4 méter, használatban levő utaktól (közúttól, saját használatú úttól) pedig az út melletti vízvezető árok külső szélétől számított 10 méter távolságon túl szabad csak elhelyezni. A saját használatú út tulajdonosa (használója) az út ideiglenes lezárása esetén az úton és az út mentén a letelepedést engedélyezheti.

(3) Ha a szomszéd ingatlantól való 4 méter távolságot megtartani nem lehet, a méheknek ellenkező irányban vagy - legalább 2 méter magas, tömör (deszka stb.) kerítés vagy élősövény létesítésével - a magasban való kirepülését kell biztosítani.

(4) 1

3. § 2

4. § Vándoroltatás a méhcsaládoknak az állandó telephelyről méhlegelő kihasználása, illetőleg megporzás céljából történő ideiglenes elszállítása, kivéve a rajnak vagy az anyának erre szolgáló ládában való szállítását.

5. § (1) Vándorméhészetek telepítésére a 43/1968. (XII. 6.) MÉM számú rendelet 51. §-ának és az alábbi (2)-(4) bekezdéseknek a rendelkezései irányadók.

(2) Államilag ellenőrzött anyanevelő és pároztató telephez 5 km-es körzeten belül méhcsaládokkal letelepedni csak a telepvezető engedélyével szabad.

(3) Utak közelében történő letelepedés esetén a méhlakásokat úgy kell elhelyezni, hogy azok kijáró nyílásai az úttal ellentétes irányban legyenek. Az úton a méhészettől jobbra és balra 50-50 méter távolságra, jól látható helyen "Vigyázat méhek!" felirattal figyelmeztető táblát kell elhelyezni.

(4) Vándorméhészetet 20 családnál nagyobb állandó méhészettől csak legalább 200 méter távolságra szabad elhelyezni. Ettől a szabálytól azonban az érdekeltek megegyezéssel eltérhetnek.

https://www.opten.hu/system/cms/modules/optijus/img/newline-v1422526605.png6. § 3

https://www.opten.hu/system/cms/modules/optijus/img/newline-v1422526605.png7. § 4

7/A. § 5

7/B. § 6

8. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba; egyidejűleg a méhészetre vonatkozólag a felszabadulás előtt kiadott jogszabályok, utasítások és egyéb rendelkezések hatályukat vesztik; hatályukat vesztik továbbá a 66.113/1947. (VII. 11.) F M számú, a 217.996/1949. (III. 3.) F M számú, a 13/1952. (II. 15.) FM számú és a 16/1958. (VI. 1.) F M számú rendeletek, valamint a 46/1953. (Mg. É. 18.) F M számú, a 177/1954. (Mg. É. 42.) F M számú és a 8/1961. (Mg. É. 8.) F M számú utasítások és a kiadott egyéb rendelkezések.

Dr. Dimény Imre s. k.,

mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter

 

43/1968. (XII. 6.) MÉM számú rendelet 51. §:

51. § Vándorméhészek csak a terület tulajdonosának, használójának, illetőleg kezelőjének előzetes hozzájárulásával és a telepítéstől 5 km-es körzetben levő mezőgazdasági nagyüzemek előzetes értesítése mellett telepíthetik méheiket és a telepítést a területileg illetékes helyi növényvédelmi szakigazgatási szervnek előzetesen írásban be kell jelenteni. Mezőgazdasági nagyüzem tulajdonában levő vagy a nagyüzem határaitól 500 méteres körzeten belül elterülő akácoshoz vándorméhészek csak a nagyüzem engedélyével települhetnek. A mezőgazdasági nagyüzem azonban az engedély megadását csak akkor tagadhatja meg, ha a körzeten belül olyan gazdasági növénye van, amelyet az akácos virágzása alatt - fertőzöttség esetén -méhekre veszélyes növényvédőszerrel kell kezelni.

 

 

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet

a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről

 

Általános előírások

2. § A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40 x 30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.

 

A méhek szállítása és vándoroltatása

8. § (1) A méheket - beleértve az anyát és a fiasítást is - állandó tartási helyükről átköltözés, vándoroltatás vagy elidegenítés esetén egy hétnél nem régebbi, a 2. számú melléklet alapján kiállított állatorvosi igazolással szabad kivinni. Az igazolás a kiállítástól számított hét napig, méhek folyamatos vándoroltatása esetén annak egész időtartamára érvényes. Az igazolást - ha jogszabály másképpen nem rendelkezik - a hatósági állatorvos állítja ki.

(2) Az állatorvosi igazolás kizárólag kedvező eredményű vizsgálat esetén állítható ki. A vizsgálatot a hatósági állatorvos a méhegészségügyi felelős segítségével folytatja le. A vizsgálat elvégzéséért külön jogszabályban megállapított összegű díjat kell fizetni.

(3) A vizsgálatnak ki kell terjednie az adott méhészet minden méhcsaládjára és méhrajára, különösképpen a fiasítás teljes terjedelmére, valamint a kaptár hulladékára. A vizsgálat során a mézelő méhek fertőző betegségeinek a tüneteit kell keresni.

(4) A méhész az állatorvosi igazolást a vándoroltatás során köteles mindig magánál tartani és ellenőrzés esetén bemutatni. A méhek csak az igazolással szállíthatók, ennek hiányában a szállítást meg kell tiltani.

9. § (1) A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő hetvenkettő órán belül be kell jelenteni a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjének. Beszállítás esetén a bejelentést a 3. számú melléklet alapján kiállított nyomtatvány ajánlott levélként történő megküldésével, vagy személyes eljuttatásával kell teljesíteni. A nyomtatvány igazoló szelvényét a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője - a teljesítés módjától függően - a méhész lakóhelyére küldi meg vagy személyesen adja át. A kijelentést a 4. számú melléklet alapján kiállított nyomtatványon kell teljesíteni személyesen, vagy annak ajánlott levélként történő megküldésével.

(2) Vándoroltatás során a méhek csak olyan helyre telepíthetők, amely nem áll községi zárlat alatt.

(3) A vándoroltatás befejezése után a méhész köteles a hazatelepülését a hatósági állatorvosnál és a jegyzőnél hetvenkettő órán belül bejelenteni.

(4) A települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője - a törvény 42. §-ának (4) bekezdése alapján - nyilvántartja a méhész nevét és lakóhelyét, a méhcsaládok állandó és legutóbbi tartási helyét, az állatorvosi igazolás számát, keltét és kiállításának helyét, a méhcsaládok számát, az elhelyezésre szolgáló terület pontos megjelölését (dűlő, hrsz. stb.) és a letelepedés idejét.

10. § (1) 9 A járási főállatorvos köteles a működési területén letelepedett vándorméhészetek szúrópróbaszerű - a hatósági állatorvos által lefolytatott - ellenőrzését a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél vezetett nyilvántartás alapján megszervezni.

(2) 10 Az országhatártól számított tíz kilométeres körzeten belül, a szomszédos állam területéről, vagy ismeretlen helyről származó méhrajt észlelője vagy befogója köteles a települési önkormányzat jegyzőjénél haladéktalanul bejelenteni, aki a kiirtás végrehajtása érdekében értesíti a járási főállatorvost, aki elrendeli a méhraj állami kártalanítás nélküli leölését.

Vásárosnaményi Ifjúsági Klub          

 

 

 

 

 

Eseménynaptár

Április 2018
H K Sz Cs P Szo V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: hivatal@vasarosnameny.hu

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásároisnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 16:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.

xmlns:og="http://ogp.me/ns#" xmlns:fb="http://ogp.me/ns/fb#"