péntek, augusztus 18, 2017
Betûméret

Hírek

H I R D E T M É N Y (Bartók B. u. 5/A. II/7.)

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás pályázat útján történő hasznosítására:

 

A bérlakás címe:                                                      Területe:

 

Vásárosnamény, Bartók B. u. 5/A. II/7.                 51,39 m2(1 szoba + 1 fél szoba + előszoba + konyha  

                                                                                   + kamra + fürdőszoba + WC)

 

 

 

A pályázat nyilvános, azon minden természetes személy részt vehet. A pályázati kiírás megtekinthető az önkormányzat honlapján a Városháza hirdetőtábláján, valamint átvehető az Ügyfélszolgálaton.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2017. augusztus 23. (szerda)

Postai úton a beérkezés napja:                       2017. augusztus 23. (szerda)

Személyesen:                                                 2017. augusztus 23. (szerda) 1500 óra.

H I R D E T M É N Y Bartók B. u. 5/C. I/4.

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás pályázat útján történő hasznosítására:

 

A bérlakás címe:                                                      Területe:

 

Vásárosnamény, Bartók B. u. 5/C. I/4.                  50,84 m2 (1 szoba + 1 fél szoba + előszoba + konyha  

                                                                                   + kamra + fürdőszoba + WC)

 

 

 

A pályázat nyilvános, azon minden természetes személy részt vehet. A pályázati kiírás megtekinthető az önkormányzat honlapján a Városháza hirdetőtábláján, valamint átvehető az Ügyfélszolgálaton.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2017. augusztus 23. (szerda)

Postai úton a beérkezés napja:                       2017. augusztus 23. (szerda)

Személyesen:                                                 2017. augusztus 23. (szerda) 1500 óra.

Kiértesítés áramszünetekről

Vásárosnamény:

 

2017.07 hó 19 - én                                    08.00 órától – 13.00 óráig

 

Rákóczi u. 21 sz. Alkotmány u. teljes + Bölcsőde, Gyermekház,(Alkotmány u. 3 sz.alatti társasházat nem érinti) Földhivatal, volt mozi épület, Kossuth u. 32 (Pizzéria és ruhásbolt).

 

2017.07 hó 19 - én                                   12.00 órától – 16.00 óráig

 

Jókai u.19-43;14-40; +Munkaügyi Központ, Dohány bolt,  Bringa bolt, QUTLET üzlet, KORNEX üzletház, YUONG Kft. STIL bolt, Namény Tészta üzem,

fogyasztási helyeken a villamos energiaszolgáltatás szünetel

Vásárosnamény:

 

2017.07. 21- én                                      08.00 órától – 16.00 óráig 

 

Váczi M. u. teljes;Bessenyei u. teljes; Sport u. 49-67; 52-66;Széchényi u. 49-63 58-70; Kraszna u. 57-69; 62-76;

 

fogyasztási helyeken a villamos energiaszolgáltatás szünetel

Vásárosnamény-Vitka:

 

2017.07. 25-én                                      08.00 órától – 16.00 óráig 

 

Damjanich u. 53-169; 36-76;

 

fogyasztási helyeken a villamos energiaszolgáltatás szünetel.

 

TISZTELT VÁROSLAKÓ!

Vásárosnamény település közigazgatási területének a 41 -es számú közúttól északra és a Tisza folyótól nyugatra eső részére mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző méhbetegség megállapítása miatt a

 

KÖZSÉGI ZÁRLATOT RENDELEK EL!

 

A zárlat alatt álló területről tilos kivinni méheket, azok termékeit, betegséget terjesztő tárgyakat és anyagokat!

 

A zárlat alatt álló területre méheket bevinni tilos!

 

A zárlattal érintett terület valamennyi méhészetének méhállományát, függetlenül az előírt éves vizsgálattól, - nyúlós költésrothadás szempontjából - meg keli vizsgálni méhegészségügyi felelősnek, hatósági állatorvos irányítása mellett!

 

Vásárosnamény, 2017. július 4.

 

 

                                                                                              dr. Szilágyi Péter

                                                                                                    jegyző sk.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szabadság tér 1

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 87/2017. (VI. 29.) önkormányzati határozat alapján nyilvános pályázatot ír ki a 4800 Vásárosnamény Szabadság tér 1. szám alatti 109,62 m2 alapterületű ingatlan bérbeadására.

 

1.      A meghirdetett ingatlan üzlethelyiség funkciót tölt be.

2.      Felszereltsége: összkomfortos.

3.      A bérleti jogviszony 5 éves határozott idejű időtartam.

4.      A pályázaton minden természetes és jogi személy részt vehet.

5.      Az irányadó bérleti díj mértéke eladó tér esetén:           25 000 Ft/m2/év.

Egyéb helyiség esetén:           12 500 Ft/ m2/év

Licitlépcső mértéke:               500 Ft/m2/év.

 

6.        A kiíró szerv megnevezése:                                Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

7.        Lebonyolító szerv:                                              Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság

8.        A felhívás célja, jellege:                                      Vásárosnamény Szabadság tér 1. szám alatti üzlethelyiség bérbeadása, nyilvános, egyfordulós versenytárgyalási (licittárgyalás) eljárás során

9.        Hasznosítandó ingatlan adatai:                           4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 1. szám alatti ingatlan

 

Helyiségek :                                                 

1.                      75,06 m2        

2.                      22,67 m2        

3.                        7,25 m2                    

4.                        2,32 m2                    

5.                        2,32 m2                    

 

                                                                                  Összesen:        109,62 m2

 

10.  A bérlemény egyeztetett időpontban megtekinthető.

11.  Pályázati ajánlatot érvényesen csak úgy lehet benyújtani, ha a pályázó ajánlati biztosítékként egy havi bérleti díjnak megfelelő 215 989/hó Ft összeget az önkormányzat pénztárába befizet és azt hitelt érdemlően igazolta, mely igazolást az ajánlathoz csatolni kell.

12.  Az ajánlat benyújtásának határideje: 2017. július 14. (postai küldemény esetén ez a beérkezési határidő, személyesen ezen a munkanapon 1100-óráig adható le.) Az ajánlatokat 2 példányban (1 eredeti és 1 másolati példányban) cégjelzés nélküli zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „ Pályázati ajánlat Vásárosnamény, Szabadság tér 1. szám alatti 109,63 m2-es üzlethelyiség bérletére „ A beérkezett ajánlatokra az érkezés pontos idejét az önkormányzat felvezeti.

13.  A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

- az ajánlattevő nevét és címét

- az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a versenytárgyalási feltételeket elfogadja és személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

- külön nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő hozzájárul a többi ajánlattevővel való együttes tárgyaláshoz.

- nyilatkozatot, hogy az irányadó (minimális) bérleti díj mértékét elfogadja

- amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy azzal megegyező hiteles cégkivonatot, képviseletre jogosult aláírási címpéldányt.

- ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.

- annak meghatározását, hogy az ajánlat mely része minősül üzleti titoknak.

 

14.  Az ajánlat értékelésekor csak azt az ajánlatot lehet elbírálni, amely az előírt időben és tartalommal benyújtásra került.

15.  A Bérbeadó az ajánlatok elbírálását követően haladéktalanul intézkedik az ajánlati biztosítékként befizetett összeg nem nyertes ajánlattevő részére történő visszafizetéséről. A nyertes ajánlattevő által befizetett összeg beszámít az óvadék összegébe (az óvadék mértéke 3 havi bérleti díjnak megfelelő összeg).

16.  Bérbeadó a versenytárgyalási felhívást a benyújtásra nyitva álló időpontig indokolás nélkül visszavonhatja, az addig befizetett ajánlati biztosítékot haladéktalanul visszafizeti. 

17.  Ha az ajánlat nyertese az előirt határidőn belül – neki felróható ok miatt – nem teljesíti vállalt kötelezettségét, a szerződést nem köti meg és, mulasztását-hitelt érdemlően nem igazolja, úgy az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti és a szerződés megkötésére a továbbiakban nem tarthat igényt.

18.  Bérbeadó a soron következő ajánlattevővel köt szerződést.

19.  A bérleti jog megszerzésére benyújtott ajánlatok felbontására a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság legalább két tagja, valamint a vagyonkezelési ügyintéző jelenlétében 2017. július 18-án 1000-kor nyilvános eljárás során kerül sor. Az ajánlatok bontásáról a pályázók külön értesítést nem kapnak. A pályázati ajánlatok felbontás után a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság megállapítja, hogy, mely ajánlat(ok) érvényesek.

20.  2017. július 18-án 1030-kor kerül sor a nyilvános tárgyalásra. A tárgyalás időpontjáról az ajánlattevők külön értesítést nem kapnak. A nyilvános tárgyaláson az érvényes ajánlattevő(k) vehetnek részt. Több ajánlat benyújtása esetén az együttes versenytárgyalás akkor tartható meg, ha ahhoz valamennyi ajánlattevő hozzájárult, ellenkező esetben az ajánlattevőkkel külön-külön kell tárgyalni.

21.  A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, mely az ajánlattevőknek megküldésre kerül.

22.  A tárgyalás során az ajánlattevők fenntartott, vagy az önkormányzat számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek.

23.  Az ajánlatokról a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság véleményének figyelembevételével - a soron következő képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület dönt. Az eredményt 8 napon belül kell az érintettekkel közölni.

24.  A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy az ajánlati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.

25.  Hiánypótlásra lehetőség nincs.

26.  További információ Joó Sándor (45/ 470-022/209 mellék) ügyintézőtől kérhető.

 

 

 

Vásárosnamény, 2017. június 30.

 

                                                                                                          Filep Sándor  

                                                                                                          polgármester

Vásárosnaményi Ifjúsági Klub          

 

 

 

 

 

Eseménynaptár

Augusztus 2017
H K Sz Cs P Szo V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 4800 Vásárosnamény
Tamási Áron u. 1.
Tel/Fax.: (06-45) 470-022; 470-035; 470-225
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

 

Térítési díj befizetés és ügyintézés
Hétfő: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 11:45 | 12:45 - 16:00
Péntek: 9:00 - 10:00

 

Vásároisnaményi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím:4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Tel: 45/795-079 Fax:45/795-080 (az ügyintézők melléken érhetőek el)
Időpontfoglalás: személyesen, telefonon, interneten (magyarorszag.hu)

Nyitvatartás
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 16:00

(16 óra után csak bankkártyás fizetésre van lehetőség)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
további elérhetőségei, egyébb információk

Top Free Bets Bonuses view here.